Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.001
lượt xem
287
download

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích là Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

  1. UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phan Thiết, ngày 4 tháng 7 năm 2007 QUY TRÌNH TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1/ Mục đích: Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước. - Phạm vi áp dụng: Các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%. 2/ Tài liệu viện dẫn: - Quyết định số 208/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn. - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp. - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. - Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. - Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 3/ Định nghĩa: “Chuyên viên chuyên quản”: chuyên viên thực hiện quản lý tài chính, theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo sự phân công của lãnh đạo Phòng. 4/ Quy trình thực hiện: Nội dung Trách nhiệm Số ngày /điều khoản quy định quy định 1/- Doanh nghiệp lập, gởi Doanh nghiệp/ theo điểm Chậm nhất 30 ngày báo cáo tài chính năm a, khoản 1, điều 20 Nghị kể từ ngày kết thúc định 129/2004/NĐ-CP kỳ kế toán năm. ngày 31/5/2004 của Chính phủ. QT/TCDN/THBC 1/2 04/7/2007
  2. 2/- Nhận báo cáo của doanh Văn thư hoặc chuyên 01 ngày nghiệp từ Phòng TC-HC, hoặc viên chuyên quản doanh nghiệp gởi trực tiếp, trình lãnh đạo Phòng. 3/- Giao lại chuyên viên để Trưởng Phòng 01 ngày kiểm tra số liệu 4/- Kiểm tra biểu mẫu, số liệu Chuyên viên chuyên 07 ngày làm việc trên báo cáo tài chính; yêu cầu quản /Phần thứ hai Quyết doanh nghiệp bổ sung (nếu có định số 15/2006/QĐ- sai sót về biểu mẫu hoặc số BTC ngày 20/3/2006 của liệu chưa rõ ràng), khi hoàn tất Bộ Tài chính. chuyển cho chuyên viên tổng hợp. - Phân tích tình hình thực hiện so với kế hoạch của doanh nghiệp, những vấn đề khác (nếu có), chuyển cho chuyên viên tổng hợp 5/- Tổng hợp báo cáo số liệu Chuyên viên tổng hợp / 07 ngày làm việc Quyết định số 208/2000/ kể từ khi nhận báo QĐ-BTC ngày 25/12/ cáo tài chính do 2000 của Bộ Tài chính và chuyên viên chuyên điểm 3.2, khoản 3, chương quản chuyển đến III Thông tư 33/2005/TT- BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính. 6/- Viết báo cáo phân tích tình Chuyên viên tổng hợp / 10 ngày làm việc hình hoạt động kinh doanh, tình Quyết định số 208/2000/ sau khi tổng hợp hình tài chính của doanh nghiệp QĐ-BTC ngày 25/12/ xong toàn bộ số liệu trên toàn Tỉnh (in bản nháp) 2000 của Bộ Tài chính của doanh nghiệp 7- Rà soát lại số liệu, nội dung Chuyên viên chuyên 03 ngày làm việc phân tích trên báo cáo quản 8- Chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) Chuyên viên tổng hợp 03 ngày làm việc 9- Kiểm tra, ký tắt để trình Trưởng Phòng 03 ngày làm việc Lãnh đạo ký ban hành 5/- Phụ lục: không Nguời biên soạn Phê duyệt QT/TCDN/THBC 2/2 04/7/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản