Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

Chia sẻ: manhhung06dl

Hướng dẫn du lịch là hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của khách du lịch trong quá trình thực hiện chuyến du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch là một hoạt động phức tạp bao gồm các mặt như cung cấp các thông tin cho quảng cáo,tiếp thị du lịch, đón tiếp khách và phục vụ khách; giới thiệu các đối tượng tham quan du lịch trong chuyến du lịch (cả trên lộ trình và ở điểm du lịch); phục vụ khách về các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

̀ ̉
BAI GIANG


QUY TRINH VÀ PHƯƠNG
̀
PHAP HƯỚNG DÂN DU
́ ̃
̣
LICH
̀ ̣ ̉
TAI LIÊU THAM KHAO
1. Thực hanh hướng dân du lich, Trương Tử Nhân, Nxb Đai
̀ ̃ ̣ ̣
hoc Kinh tế quôc dân;
̣ ́
2. Nghiêp vụ hướng dân du lich, Đinh Trung Kiên, Nxb Đai hoc
̣ ̃ ̣ ̣ ̣
Quôc gia Hà Nôi;
́ ̣
3. Văn hoá đao đức trong giao tiêp ứng xử xã hôi, Nguyên
̣ ́ ̣ ̃
Văn Lê, Nxb Văn hoá thông tin
4. Hướng dân du lich, Nguyên Văn Đinh và Pham Hông
̃ ̣ ̃ ́ ̣ ̀
Chương, Nxb Thông Kê ́
̣ ̣
NÔI DUNG MÔN HOC

Chương 1. Hoat đông hướng dân du lich
̣ ̣ ̃ ̣
Chương 2. Năng lực nghề nghiêp cua hướng dân viên du lich
̣ ̉ ̃ ̣
Chương 3. Quy trinh hướng dân du lich
̀ ̃ ̣
Chương 4. Phương phap hướng dân du lich
́ ̃ ̣
CHƯƠNG 1. HOAT ĐÔNG HƯỚNG DÂN DU LICH
̣ ̣ ̃ ̣
1. ́ ̣ ̣ ̣
Khai niêm hoat đông HDDL
- Hướng dẫn du lịch là hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu
nhất định của khách du lịch trong quá trình thực hiện chuyến du
lịch.

- Hoạt động hướng dẫn du lịch là một hoạt động phức tạp bao gồm
các mặt như cung cấp các thông tin cho quảng cáo,tiếp thị du lịch,
đón tiếp khách và phục vụ khách; giới thiệu các đối tượng tham
quan du lịch trong chuyến du lịch (cả trên lộ trình và ở điểm du
lịch); phục vụ khách về các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển,
mua sắm, giải trí, y tế… Những vấn đề phát sinh trước, trong và
chuyến du lịch của khách cũng có sự tham gia của hoạt động
hướng dẫn.
hoạt động HDDL là một loại dịch vụ đặc trưng của hoạt động
du lịch nói chung, và do các tổ chức du lịch tiến hành. Đó là công
ty,hãng,trung tâm, xí nghiệp, phòng du lịch, đại lý du lịch…Bằng
hoạt động hướng dẫn,các tổ chức kinh doanh du lịch sau khi đã
có hợp đồng,thoả thuận đảm bảo phục vụ khách du lịch, thoả
mãn nhu cầu khách đòi hỏi theo chương trình nhất định. Hoạt
động này cuốn hút các bộ phận chức năng,nghiệp vụ có liên
quan tới các mặt công tác khác nhau song chủ yếu vẫn là thông
qua các hướng dẫn viên du lịch. Phần lớn các hoạt động hướng
dẫn du lịch được thực hiện bởi hướng dẫn viên.
Chất lượng phục vụ hướng dẫn du lịch cho khách phụ
thuộc chủ yếu vào khả năng,nghiệp vụ, tri thức, phẩm
hạnh của hướng dẫn viên du lịch mặc dù sự tham gia của
các bộ phận tham gia của các bộ phận liên quan là không
thể thiếu,dù trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ từng hướng dẫn
viên du lịch thì không thể thực hiện được hàng loạt công
việc liên quan tới hoạt động hướng dẫn du lịch,tổ chức
hoạt động của hướng dẫn viên,phối hợp hoạt động giữa
các hướng dẫn viên,thu thập thông tin và xây dựng chương
trình hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động
hướng dẫn,giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá
trình thực hiện hướng dẫn du lịch.
Do đó, hoạt động hướng dẫn du lịch có thể hiểu là:

Hướng dẫn du lịch là hoạt động của các tổ chức kinh doanh
du lịch, thông qua các hướng dẫn viên và những người có
liên quan để đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn khách du lịch
thực hiện các dịch vụ theo các chương trình được thoả
thuận và giúp đỡ khách giải quyết những vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện chuyến du lịch.
Khái niệm trên đây đã chỉ rõ những hoạt động chủ yếu của hướng
dẫn du lịch mà vai trò quan trọng nhất là của hướng dẫn viên,
những người thay mặt cho tổ chức kinh doanh du lịch thực hiện
các hợp đồng giữa đơn vị mình và khách du lịch. Các hoạt động
hướng dẫn du lịch bao gồm nhiều mặt công tác và đòi hỏi về
nghiệp vụ tuy mức độ không giống nhau.Đó chinh là nôi dung
́ ̣
̉ ̣ ̣ ̣
cua hoat đông du lich
̣ ̉
2. Nôi dung cua hoat đông HDDL ̣ ̣
- Hoat đông tổ chức:
̣ ̣
+ Tổ chức đon đoan ́ ̀
+ Tổ chức vân chuyên
̣ ̉
+ Tổ chức lưu trú
+ Tổ chức cac hoat đông vui chơi giai trí
́ ̣ ̣ ̉
+ Tổ chức tham quan
+ Tổ chức tiên khach
̃ ́
Đây là những hoat đông nhăm tổ chức triên khai thực hiên chương
̣ ̣ ̀ ̉ ̣
trinh du lich theo kế hoach đã được xây dựng với từng dich vụ cụ
̀ ̣ ̣ ̣
thê. Nó liên quan đên viêc tac nghiêp với cac nhà cung câp như
̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́
dich vụ vân chuyên, khach san, điêm tham quan…
̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉
Phai đam bao được chuân mực cua cac dich vụ cụ thể và đam bao
̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉
cho viêc thực hiên chương trinh đung kế hoach
̣ ̣ ̀ ́ ̣
Khó khăn là phai săp xêp tôt cac công viêc trong kế hoach
̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣
- Hoat đông thông tin: là hoat đông giao tiêp cua HDV với cac đôi
̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́
tượng sau:
+ Công ty
+ Nhà cung câp, công ty nhân khach
́ ̣ ́
́ ̣
+ Khach du lich
Với công ty: thông tin liên quan đên vân đề nhân chương
́ ́ ̣
trinh và bao cao tinh hinh thực hiên đoan hoăc thao luân
̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣
cac vân đề nay sinh và biên phap khăc phuc xay ra trong
́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉
chuyên đi ́
Yêu câu sự chinh xac, kip thời vì nó liên quan đên vân đề
̀ ́ ́ ̣ ́ ́
quan lý thực hiên toan đoan theo đung kế hoach cung như
̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̃
̣ ̣
hoat đông cua công tỷ
Với cac nhà cung câp: kiêm tra và giam sat cac dich vụ
́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣
cung câp cua cac cơ sở để đam bao sự phù hợp với yêu câu
́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀
đăt chô. Nó được băt đâu từ trước khi cac dich vụ được
̣ ̃ ́ ̀ ́ ̣
chinh thức sử dung cho đên khi kêt thuc cac dich vụ giữa
́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣
HDV với nhà cung câp.́
Với khach du lich: những thông tin liên quan đên viêc đam
́ ̣ ́ ̣ ̉
bao thực hiên chương trinh và thông tin về cac đôi tượng
̉ ̣ ̀ ́ ́
tham quan (xuất nhập cảnh, các thủ tục, tập quán, các quy
chế về hoạt động tham quan,chương trình an ninh )
Phai đam bao đat được muc tiêu cua cuôc tham quan và quan
̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉
lý thời gian để đam bao thực hiên chương trinh theo đung kế
̉ ̉ ̣ ̀ ́
hoach ̣
Hoat đông kiêm tra và giam sat:
̣ ̣ ̉ ́ ́
- Viêc cung ứng dich vụ cua nhà cung câp theo yêu câu cua
̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉
chương trinh: sự săn sang phuc vụ trước chuyên đi và giam
̀ ̃ ̀ ̣ ́ ́
sat quá trinh cung ứng thực tế về chuân mực phuc vụ và chât
́ ̀ ̉ ̣ ́
lượng theo đung yêu câu
́ ̀
Nhân ra được cac khuyêt điêm để ngăn chăn kip thời
̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣
- Hoat đông cua du khach:kiêm tra sự tuân thủ nôi quy cua khach,
̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́
số lượng khach trong đoan, năm băt được tâm lý cua khach.
́ ̀ ́ ́ ̉ ́
Đoi hoi phai vân dung tông hoà nhiêu kỹ năng
̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀

̣ ̣ ́ ́ ̀
Hoat đông chăm soc khach hang
Hoat đông tuyên truyên quang cao và ban
̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉
3. Nhân tố anh hưởng đên HDDL:
̉ ́
- Thời lượng và thời điêm thực hiên chương trinh
̉ ̣ ̀
̣ ̉ ̉ ̀
- Đăc điêm cua đoan khach ́
- Cac phương tiên phuc vụ được sử dung
́ ̣ ̣ ̣
- Sự cam kêt cua nhà cung ứng
́ ̉
- Sự cam kêt bên trong cua công ty lữ hanh
́ ̉ ̀
Hoạt động cung cấp thông tin giúp khách du lịch có
được những hiểu biết cần thiết từ các quy định về xuất
nhập cảnh, các thủ tục, tập quán, các quy chế về hoạt
động tham quan,chương trình an ninh cho đến những
thông tin về đất nước, con người, cảnh quan, các giá trị
văn hoá – lịch sử, kinh tế – xã hội, các đối tượng tham
quan…theo mục đích chuyến du lịch của khách đã được
thoả thuận hay phát sinh trong chuyến du lịch. Hoạt
động này được coi là hoạt động chủ yếu nhất của
hướng dẫn du lịch, phục vụ đắc lực nhất cho nhu cầu
của khách du lịch mà vì đó, họ tiêu tiền và sử dụng thời
gian rảnh rỗi.
Hoạt động theo dõi,kiểm tra việc phục vụ khách du lịch của
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Thông thường, việc
phục khách du lịch đã được thoả thuận (thường là bằng hợp
đồng, nhất là theo tours). Song việc kiểm tra sẽ bảo đảm cho
khách được phục vụ đúng,đủ (cả số lượng, chất lượng, chủng
loại) các dịch vụ như đã mua. Khách du lịch sẽ yên tâm và thoải
mái hơn khi có sự theo dõi kiểm tra của hướng dẫn viên hay
nhân viên của công ty du lịch đảm nhiệm vai trò hướng dẫn.
Ngoài ra, hoạt động hướng dẫn còn thực hiện việc làm cầu nối
giữa các cơ sở kinh doanh du lịch với khách du lịch nhằm cung
cấp những dịch vụ du lịch đúng vơi sở thích,tâm lý,túi tiền của
khách. Việc phối hợp hoạt động giữa các cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch nếu có sự tham gia của hướng dẫn viên sẽ tạo
thêm cơ sở thực tiễn choviệc thoả mãnnhu cầu của khách một
cách đầy đủ nhất. Trong những điều kiện nhất định hoạt
động hướng dẫn du lịch trở thành động lực cho các hoạt động
kinh doanh dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.
3.1.Thời lượng và thời điêm thực hiên chương trinh
̉ ̣ ̀

- Độ dai anh hưởng đên hoat đông hướng dân từ viêc chuân
̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉
bị trước chuyên đi đên cac hoat đông trong chuyên đi
́ ́ ́ ̣ ̣ ́
- Thời điêm: viêc đap ứng cua cac nhà cung câp
̉ ̣ ́ ̉ ́ ́
3.2. Đăc điêm cua đoan khach: độ tuôi, giới tinh, nghề
̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́
nghiêp, đia vị xã hôi, quôc tich
̣ ̣ ̣ ́ ̣
- Cường độ thực hiên chương trinh
̣ ̀
- Tiêu chuân cua cac dich vu, đăc biêt là dich vụ lưu trú
̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
- Nôi dung thông tin về cac đôi tượng tham quan
̣ ́ ́
3.3. Cac phương tiên phuc vụ được sử dung
́ ̣ ̣ ̣
3.4. Sự cam kêt cua cac nhà cung ứng: đam bao cac
́ ̉ ́ ̉ ̉ ́
dich vụ được cung ứng đung như yêu câu đăt chỗ cả về
̣ ́ ̀ ̣
số lượng và chât lượng
́
3.5. Sự cam kêt bên trong cua công ty lữ hanh: giữa
́ ̉ ̀
cac bộ phân tham gia vao thực hiên chương trinh, với
́ ̣ ̀ ̣ ̀
hướng dân viên
̃
4. Vị trí cua hoat đông HDDL:
̉ ̣ ̣
- Thoả man những nhu câu chủ yêu cua du khach
̃ ̀ ́ ̉ ́
- Gop phân vao viêc kinh doanh du lich
́ ̀ ̀ ̣ ̣
- Các tổ chức kinh doanh du lịch hiện nay nói chung
đều có hoạt động hướng dẫn du lịch. Các tổ chức
kinh doanh lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa càng
cần thiết có hoạt động hướng dẫn du lịch. Việc thiết
kế tours, bán tours, quảng cáo,tiếp thị mô giới trung
gian… phải gắn với yêu cầu hướng dẫn du lịch. Vì
vậy, hoạt động hướng dẫn du lịch được thực hiện
tốt hay không sẽ góp phần rất cơ bản vào việc bán
tours, vào kinh doanh du lịch tại các tổ chức này và
nói chung vào các hoạt động du lịch.
Tóm lại, hoạt động hướng dẫn du lịch ra đời sau quá
trình tham quan du lịch trong lịch sử của ngành nhưng
đã có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh du
lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch đã và luôn là một
loại dịch vụ rất cơ bản và là dịch vụ đặc trưng của
du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch là một trong
những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của du lịch và
góp phần to lớn vào doanh thu từ du lịch.
CHƯƠNG 2. NĂNG LỰC NGHỀ NGHIÊP
̣
̉
CUA HDVDL
2.1. Quan điêm nghề nghiêp
̉ ̣
- HDHD bao gôm môt số măt công tac và ko chỉ cho HDV
̀ ̣ ̣ ́
đam nhân nhưng hoat đông nay có hiêu quả hay không lai
̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣
phụ thuôc rât nhiêu vao HDV
̣ ́ ̀ ̀
- HDVDl là người thực hiên nhiêm vụ hướng dân khach du
̣ ̣ ̃ ́
lich trong cac chương trinh du lich đã được ký kêt
̣ ́ ̀ ̣ ́
2.3. Yêu câu đôi với hướng dân viên du lich
̀ ́ ̃ ̣
2.3.1. Về kiên thức chuyên môn
́
- kiên thức về nghề hướng dân du lich: hoat đông hướng
́ ̃ ̣ ̣ ̣
dân, quy trinh cua công tac hướng dân, phương phap hướng
̃ ̀ ̉ ́ ̃ ́
̃
dân du lich ̣
năm vững cac quy chê, luât lệ để tranh vi pham và hướng dân
́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃
cho du khach theo đung quy chế luât phap quôc gia và quôc
́ ́ ̣ ́ ́ ́
tê. Phai năm vững nôi dung cac hợp đông mà công ty minh
́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀
đã ký kêt với cac đôi tac, năm rõ chương trinh du lich
́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣
- Kiên thức về giao tiêp, ứng xử:HDVDL không phai là
́ ́ ̉
người thực hiên nhiêm vụ môt cach may moc mà là môt nhà
̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣
tâm ly, người đông hanh tin cây cua khach, nhà sư pham
́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣
trong quá trinh dân khach du lich vì vây nên hdvdl cân phai
̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̉
có cac kiên thức về giao tiêp, ứng xử với tâm lý khach du
́ ́ ́ ́
lich. Đây là kiên thức chuyên môn, đoi hoi người hướng
̣ ́ ̀ ̉
dân viên thường xuyên phai trau dôi, hoc hoi
̃ ̉ ̀ ̣ ̉
- kiên thức về ngôn ngữ: năm được cac lý thuyêt truyên đat
́ ́ ́ ́ ̀ ̣
cơ ban như lên giong, xuông giong, ngăt quang, nhân
̉ ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́
manh…ngôn ngữ sử dung phai chinh xac, dễ hiêu, có sức
̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉
truyên cam cuôn hut người nghe. Không được biêu lộ sự
̀ ̉ ́ ́ ̉
nham chan trong ngôn ngữ và nôi dung trinh bay trước du
̀ ́ ̣ ̀ ̀
khach. Muôn ngôn ngữ và nôi dung hướng dân có hôn thì
́ ́ ̣ ̃ ̀
phai yêu quý nghê, quý trong khach và trân trong tai nguyên
̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀
du lich. Phai có khả năng giao tiêp băng tiêng nước ngoai.
̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀
- Kiên thức chung về kinh doanh du lich lữ hanh: năm
́ ̣ ̀ ́
vững những nguyên tăc và thao tac trong hoat đông kinh
́ ́ ̣ ̣
doanh lữ hanh sẽ giup cho hướng dân viên dễ dang trong
̀ ́ ̃ ̀
hướng dân và thực hiên cac hợp đông, thanh toan… môt
̃ ̣ ́ ̀ ́ ̣
cach thuân lợi, chinh xac vì lợi ich cua tât cả cac bên liên
́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́
quan và phù hợp với quy đinh cua phap luât.
̣ ̉ ́ ̣
- Kiên thức tông hợp:
́ ̉
Hiêu biêt tông hợp về xã hôi, lich sử, đia ly, kinh tê, văn hoá
̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́
cua dân tôc minh và cac dân tôc cua cac quôc gia khac.
̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́
Có kiên thức về chinh tri: hdv phai nhay cam về chinh tri, năm
́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́
vững đường lôi chủ trương lanh đao cua đang và thông qua
́ ̃ ̣ ̉ ̉
hoat đông hướng dân cua minh có thể tuyên truyên đường lôi
̣ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ ́
cua đang và nhà nước.
̉ ̉
2.3.2. Yêu câu về kỹ năng
̀
- Lỹ năng thuyêt trinh
́ ̀
- Kỹ năng lăng nghe
́
- Kỹ năng quan sat ́
-
2.3.3. Yêu câu về thai độ nghề nghiêp:
̀ ́ ̣
- Đôi với công viêc:
́ ̣
+ Tuân thủ kế hoach nhưng phai linh hoat và sang tao
̣ ̉ ̣ ́ ̣
+ Say mê, yêu nghề
+ lam viêc vì muc tiêu kêt quả cua công viêc
̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣
+ coi thu nhâp là phân thưởng cua công viêc được hoan thanh
̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀
́ ́
xuât săc
2.3.4. Yêu câu về sức khoe:
̀ ̉
Phai có sự deo dai, bên sức, không măc bênh truyên nhiêm,
̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̃
không bị dị tât…
̣
Phong cach nhanh nhen, cân trong, dang vẻ tươi tăn khả ai
́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́
Chương 3. Quy trinh công tac hướng
̀ ́
̃ ̣
dân du lich
3.1. Chuân bị trước chuyên đi
̉ ́
́
3.2. Đon khach: ́
HDV có nhiêm vụ đon khach, ân tượng cua buôi ban đâu đon
̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́
tiêp rât quan trong, nó anh hưởng rât nhiêu vao chuyên công
́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́
tac. HDV là người đâu tiên tiêp xuc với khach, là người
́ ̀ ́ ́ ́
theo suôt khach trong chương trinh du lich và cung là người
́ ́ ̀ ̣ ̃
tiêp khach cuôi cung vì vây buôi ban đâu đon tiêp sẽ anh
́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉
hưởng sâu săc đên môi quan hệ giữa khach và HDV trong
́ ́ ́ ́
́ ́
suôt chuyên du lich sau đo. ̣ ́
Do đó HDV phai có sự chuân bị kỹ cho buôi đon tiêp đâu
̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀
tiên, phai có sự cân trong và linh hoat trong ứng xử với
̉ ̉ ̣ ̣
̀
đoan khach. ́
Khi nhân nhiêm vụ hướng dân đoan, HDV phai tiên hanh
̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ̀
từng bước chuân bị theo quy đinh. Viêc đon khach cua
̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉
HDV cân tuân theo trinh tự sau:
̀ ̀
1. Kiêm tra lân cuôi về tât cả cac yêu tố liên quan đên
̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́
̀ ́ ́
đoan khach, đên viêc đon khach. ̣ ́ ́
- Kiêm tra lai chương trinh, danh sach đoan, những vân đề
̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́
́ ̣ ̉
xuât nhâp canh (nêu co) ́ ́
- Kiêm tra phương tiên vân chuyên khach từ nơi đon đên
̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́
cơ sở lưu tru, thao luân về những quy đinh chung liên
́ ̉ ̣ ̣
quan đên viêc thực hiên đoan và xac đinh số người cân
́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀
khuân vac hanh lý cho khach.
́ ̀ ́
- Tim hiêu những bộ phân chinh cua nơi đon liên quan đên
̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́
khach như cửa ra vao, nhà ăn, cửa hang, nhà vệ sinh, y tê…
́ ̀ ̀ ́
- HDV phai có măt ở đia điêm đon khach it nhât là 15 phut
̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́
trước khi khach đên với đây đủ trang phuc và cac yêu câu
́ ́ ̀ ̣ ́ ̀
́ ̣
khac theo quy đinh
Viêc kiêm tra lân cuôi cac thông tin và sự săn sang đon
̣ ̉ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́
khach sẽ giup cho người HDV có thể có môt tâm trang
́ ́ ̣ ̣
thât tôt khi đon khach, tranh được sự hôi hôp, lo lăng,
̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́
băn khoăn trước khi diên ra buôi găp măt và lam quen
̃ ̉ ̣ ̣ ̀
̀
đâu tiên.
2.Giới thiêu và giup đỡ khach về cac thủ tuc, về hanh ly, cố
̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́
găng năm băt được tâm trang cua du khach.
́ ́ ́ ̣ ̉ ́
- Lam cac thủ tuc cân thiêt liên quan đên viêc đon khach. Đôi
̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́
với cac chương trinh du lich quôc tê, trong khi chờ đợi
́ ̀ ̣ ́ ́
khach ở cửa khâu HDV cân liên hệ trước với cac can bộ
́ ̉ ̀ ́ ́
biên phong và hai quan để có thể lam người trung gian,
̀ ̉ ̀
giup cho du khach lam cac thủ tuc xuât nhâp canh được
́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉
nhanh chong. ́
- Khi đoan khach đên, HDV tự giới thiêu với trưởng
̀ ́ ́ ̣
đoan và lam quen với cac thanh viên trong đoan khach.
̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́
Sau đo, HDV lây danh sach số lượng khach du lich
́ ́ ́ ́ ̣
thực tế cua đoan đã đên, cân nhớ tên cua trưởng đoan.
̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀
Với những đoan khach có số lượng it nên cố găng nhớ
̀ ́ ́ ́
̉
tên cua du khach. ́
Thai độ đon khach cân trang trong, lich thiêp. Không
́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣
được đon khach như đon người xa lạ mà phai đon
́ ́ ́ ̉ ́
khach như đon người thân cua minh đi xa lâu ngay mới
́ ́ ̉ ̀ ̀
̣ ̣
găp lai.
Đôi với cac chương trinh du lich quôc tê, nhât là khi đon
́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́
cac đoan khach quôc tế vao Viêt Nam thì thai độ đon
́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́
́ ̉
tiêp cua HDV vô cung quan trong. ̀ ̣
Phai đon tiêp với môt thai độ ân cân, niêm nở, chân thanh
̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀
và cam thông sâu săc với những gì mà khach vừa trai
̉ ́ ́ ̉
qua sau môt chuyên hanh trinh dai với nhiêu thủ tuc
̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣
phức tap ̣
- Sau khi lam quen, HDV giup khach lam cac thủ tuc cân
̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀
thiêt. Cân chú ý đên viêc trao đôi với trưởng đoan, với
́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀
người có trach nhiêm ở nơi đon tiêp, vân chuyên khach
́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́
để giup khach giai quyêt những vân đề hanh ly, hang
́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀
hoa, giây tờ môt cach nhanh nhât.
́ ́ ̣ ́ ́
- Khi đã lam xong tât cả cac thủ tuc, HDV đưa khach ra
̀ ́ ́ ̣ ́
phương tiên để về nơi lưu tru.
̣ ́
- Cân phai chú ý là trong lân găp gỡ và lam quen đâu tiên
̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀
sẽ để lai ân tượng sâu săc đôi với du khach. Vì vây nên
̣ ́ ́ ́ ́ ̣
người HDV cân có sự tế nhị trong giao tiêp, nhay cam
̀ ́ ̣ ̉
trong viêc ứng xử với khach. Cân phai kiên nhân và vui
̣ ́ ̀ ̉ ̃
vẻ trả lời đây đủ cac câu hoi cua khach
̀ ́ ̉ ̉ ́
Môt số tinh huông thường găp khi đon khach:
̣ ̀ ́ ̣ ́ ́
Đoan khach đên châm so với thời gian dự kiên:
̀ ́ ́ ̣ ́
- Tim cach kiêm tra xem là có đung là đoan có đên muôn
̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣
hay không, hay là đoan sẽ không đên. Nêu đung là vì
̀ ́ ́ ́
môt lý do nao đó mà đoan khach sẽ đên muôn thì phai
̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉
chờ tai điêm đon khach cho đên luc đon được khach.
̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́
- Trong trường hợp đoan đên muôn nhiêu so với kế
̀ ́ ̣ ̀
hoach thì phai goi điên để bao ngay cho bộ phân điêu
̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀
hanh để điêu chinh lai kế hoach thực hiên cac hoat
̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣
đông tiêp theo cua đoan như viêc thu xêp bữa ăn tai
̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣
́ ̣ ̣ ̉
khach san, viêc tham quan cua du khach. ́
Thât lac hanh lý cua khach:
́ ̣ ̀ ̉ ́
Khi lam thủ tuc nhân hanh ly, nêu khach không thây
̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́
hanh lý cua minh, HDV cân lam cac công viêc sau
̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣
đây:
-liên hệ với bộ phân phụ trach về hanh lý thât lac
̣ ́ ̀ ́ ̣
- Hướng dân khach lam cac thủ tuc khai bao
̃ ́ ̀ ́ ̣ ́
- tổ chức vân chuyên đoan về nơi lưu trú như kế
̣ ̉ ̀
hoach ̣
- về tới khach san, giup khach mua săm môt số đồ
́ ̣ ́ ́ ́ ̣
dung cá nhân cân thiêt
̀ ̀ ́
- thông bao cho điêu hanh để giai quyêt cac viêc
́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣
́
tiêp theo.
3.3 Tổ chức hoat đông vân chuyên
̣ ̣ ̣ ̉
- Trước khi phương tiên vân chuyên dời chô, cân phai
̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉
kiêm tra lai số lượng hanh khach và hanh lý đi kem
̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̀
- Khi đã lên phương tiên vân chuyên, cân tim môt vị trí
̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣
ngôi thich hợp mà tât cả cac khach có thể nhin và nghe
̀ ́ ́ ́ ́ ̀
được hướng dân cua lộ trinh. Từ luc nay, HDV là
̃ ̉ ̀ ́ ̀
trung tâm chú ý cua tât cả đoan khach
̉ ́ ̀ ́
- Sau khi ôn đinh vị trí cho khach và cho minh, HDV sẽ
̉ ̣ ́ ̀
giới thiêu thêm về minh và công ty (họ tên, chức danh,
̣ ̀
nhiêm vu), giới thiêu về người điêu khiên phương tiên
̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣
vân chuyên và môt số đăc điêm để dễ nhân biêt phương
̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́
tiên vân chuyên, lam quen với cac thanh viên trong
̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀
̀
đoan khach ́
- Hướng dân viên cân phai căn cứ vao độ dai cua đoan
̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣
đường, thời gian vân chuyên khach về nơi lưu tru, căn
̣ ̉ ́ ́
cứ vao tinh trang sức khoẻ và tâm lý cua khach du lich
̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣
để đưa ra quyêt đinh có giới thiêu hay không về những
́ ̣ ̣
vung mà họ đi qua.
̀
3.3.1. Tổ chức vân chuyên băng ô tô:
̣ ̉ ̀
- Ôn đinh và săp xêp chỗ ngôi trên xe
̉ ̣ ́ ́ ̀
- Lam quen và giới thiêu cac thanh phân tham gia phuc
̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣
vụ
- Giới thiêu đăc điêm kỹ thuât cua xe:
̣ ̣ ̉ ̣ ̉
- Môt số hoat đông phai chú ý khac như hut thuôc lá trên
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́
xe, nghe nhac trên xe,dừng xe để chup anh
̣ ̣ ̉
- Thuyêt trinh trên đường đi
́ ̀
3.3.2. Tổ chức vân chuyên băng may bay:
̣ ̉ ̀ ́
- Tac nghiêp trước chuyên bay
́ ̣ ́
- tac nghiêp trong thời gian bay
́ ̣
- tac nghiêp tai cac sân bay quá canh
́ ̣ ̣ ́ ̉
́ ̣ ́ ́ ́
- tac nghiêp khi kêt thuc chuyên bay
Trước chuyên bay:
́
- Kiêm tra lai tât cả cac giây tờ liên quan
̉ ̣ ́ ́ ́
- Giup khach lam cac thủ tuc, chú ý tới vân đề về hanh lý
́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀
́
Trong chuyên bay
- Quan tâm, theo doi và giup đỡ khach nêu có yêu câu
̃ ́ ́ ́ ̀
Tai cac sân bay quá canh và cac chuyên bay tiêp
̣ ́ ̉ ́ ́ ́
- Chiu trach nhiêm quan lý đoan để đam bao viêc thực hiên
̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣
cac thủ tuc cho cac chuyên bay tiêp theo.
́ ̣ ́ ́ ́
- Cân phai ghi nhớ thông tin về thời gian chuyên may bay, số
̀ ̉ ̉ ́
hiêu chuyên bay, cửa ra khu vực lam thủ tuc cho chuyên
̣ ́ ̀ ̣ ́
́
bay tiêp theo
́ ́ ́
Kêt thuc chuyên bay
- Giup khach lam cac thủ tuc cân thiêt như xuât nhâp
́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣
̉ ̀ ́ ́ ̉
canh, hanh ly, khai bao hai quan
3.4. Tổ chức phuc vụ tai khach san:
̣ ̣ ́ ̣
̣
1.Nhân phong: ̀
- Nhanh chong mời khach vao khu tiên sanh hoăc phong
́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀
chờ cua khach san
̉ ́ ̣
- Liên hệ với bộ phân khuân vac hanh lý để chuyên hanh
̣ ́ ̀ ̉ ̀
lý cua khach từ xe vao khach san
̉ ́ ̀ ́ ̣
- Liên hệ lam viêc với bộ phân lễ tân để săp xêp bố trí
̀ ̣ ̣ ́ ́
phong nhanh chong và hợp lý
̀ ́
Trong khi săp xêp phong cân chú ý phân phôi phòng cho
́ ́ ̀ ̀
khách môt cách hợp lý theo hoàn canh và nguyên vong
̣ ̉ ̣ ̣
cua khach theo thứ tự ưu tiên:
̉ ́
- Các căp vợ chông
̣ ̀
- Phụ nữ và người già
- Trưởng đoan (nên bố trí ở phong có vị trí thuân lợi để
̀ ̀ ̣
thuân cho viêc quan lý khach và liên hệ với cac thanh
̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀
viên )
- Ban bè
̣
- Sau khi khach đã nhân phong xong thì phai lam danh
́ ̣ ̀ ̉ ̀
sach khach, ghi lai số phong cua khach và cung với lễ
́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀
tân khach san viêt phiêu vao sổ đăng ký khach để khach
́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́
san đăng ký tam trú cho khach
̣ ̣ ́
- Khi giao chia khoá phong cho khach nhớ nhăc khach
̀ ̀ ́ ́ ́
lây danh thiêp cua khach san, thực hiên đung nôi quy
́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣
̉ ́
cua khach san ̣
- Thông bao cho khach biêt cac dich vụ có ở khach san
́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣
và vị trí cung câp cac dich vụ đó
́ ́ ̣
- Thông bao lai chinh xac cho lễ tân về số lượng khach,
́ ̣ ́ ́ ́
tiêu chuân, chế độ phuc vụ hang ngay và cac yêu câu
̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̀
khac nêu có để khach san biêt và phuc vụ cho khach
́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́
́
chu đao.
- Trước khi khach về phong, thông bao cho khach về lich
́ ̀ ́ ́ ̣
̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣
lam viêc tiêp theo cua đoan, đia điêm tâp trung đoan ̀
cho môi hoat đông cụ thể
̃ ̣ ̣
2. Chuân bị bữa ăn cho khach:
̉ ́
- HDV phai đăt thực đơn ăn cho khach trước it nhât là 6
̉ ̣ ́ ́ ́
tiêng. Trường hợp phai đi suôt tuyên thì phai đăt thực
́ ̉ ́ ́ ̉ ̣
đơn qua điên thoai, thông bao cho nơi phuc vụ giờ
̣ ̣ ́ ̣
khach đên ăn và những yêu câu cua khach đên ăn.
́ ́ ̀ ̉ ́
Khi lên thực đơn cân phai:
̀ ̉
- Tranh thủ ý kiên cua trưởng đoan để chon thực đơn.
́ ̉ ̀ ̣
Nêu trong đoan khach có có người ăn kiêng hoăc ăn
́ ̀ ́ ̣
chay thì bao thực đơn ăn riêng cho họ
́
- Nghiêm khăc giữ đung và phân chia hợp lý thức ăn phù
́ ́
hợp, đủ chât dinh dưỡng. Không được tự ý căt giam
́ ́ ̉
tiêu chuân không đung với tiêu chuân đã ghi trong hợp
̉ ́ ̉
̀
đông
- HDV có măt tai nhà ăn trước 15 phut để kiêm tra vị tri,
̣ ̣ ́ ̉ ́
số ghế ngôi và tiêu chuân chât lượng đồ ăn
̀ ̉ ́
- Trong khi khach ăn nên quan sat diên biên tâm lý cua
́ ́ ̃ ́ ̉
khach, ghi nhớ những khen chê cua khach để có thể
́ ̉ ́
điêu chinh cho hợp lý
̀ ̉
- Hang ngay phai ghi chep vao sổ cac chi phí cua đoan và
̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀
ghi vao hoá đơn xac nhân cac dich vụ mà khach san
̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣
cung câp ́
3. Trả phong:̀
- Thông bao cho khach về thời điêm đoan sẽ rời khoi
́ ́ ̉ ̀ ̉
khach san và thời điêm mà khach nên lam cac thủ tuc
́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣
thanh toan cac khoan chi tiêu cá nhân
́ ́ ̉
- Thông bao với lễ tân về thời điêm đoan sẽ rời khach
́ ̉ ̀ ́
san và viêc lam cac thủ tuc thanh toan để lễ tân chuân bị
̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉
viêc tâp hợp cac cac chi phí cua đoan
̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀
3.5.Tổ chức hướng dân tham quan
̃
3.5.1. Hoat đông tổ chức:
̣ ̣
- Thông bao cho khach biêt kế hoach thực hiên chuyên
́ ́ ́ ̣ ̣ ́
tham quan du lich: thời gian tiên hanh buôi tham quan,
̣ ́ ̀ ̉
cac điêu kiên liên quan đên viêc thực hiên buôi tham
́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉
quan
- Kiêm tra sự chuân bị cua du khach
̉ ̉ ̉ ́
3.5.2. Hướng dân tham quan:
̃
Tham quan du lich là hoat đông cua khach du lich đên
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́
những điêm tham quan được xac đinh dưới sự hướng
̉ ́ ̣
dân cua người có nghiêp vụ và trinh độ chuyên môn
̃ ̉ ̣ ̀
nhăm tim hiêu và thoả man nhu câu nhât đinh cua minh
̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ̀
trong chương trinh du lich khi trực tiêp quan sat đôi
̀ ̣ ́ ́ ́
tượng và nghe thuyêt minh về đôi tượng đó
́ ́
1. Hướng dân quan sat đôi tượng tham quan:
̃ ́ ́
Đây là viêc HDV chỉ dân cho khach quan sat đôi tượng
̣ ̃ ́ ́ ́
tham quan môt cach tôt nhât. Nó liên quan trực tiêp
̣ ́ ́ ́ ́
đên tâm nhin, goc nhin tôt nhât về đôi tượng tham
́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́
quan và có thể tiêp nhân được tôt nhât những chỉ
́ ̣ ́ ́
dân cua hướng dân viên. Do đó cân phai chú ý tới ba
̃ ̉ ̃ ̀ ̉
vân đề sau:
́
+Xac đinh vị trí quan sat thich hợp:
́ ̣ ́ ́
Thường không cố đinh mà có thể thay đôi theo thời gian
̣ ̉
và hoan canh cụ thể cua điêm tham quan.
̀ ̉ ̉ ̉
- Goc nhin mà đôi tượng tham quan bôc lộ được đây đủ
́ ̀ ́ ̣ ̀
nhât cac giá trị hoăc giá trị điên hinh cua no, không có
́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́
hoăc có rât it cac yêu tố gây han chế tâm nhin cua du
̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉
khach như hướng năng, gió
́ ́
- Khoang cach vừa phai, tương xứng với tâm nhin cua
̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉
khach để khach có thể nhin rõ nhât về đôi tượng tham
́ ́ ̀ ́ ́
quan
+ Tổ chức săp xêp đoan khach:
́ ́ ̀ ́
Phụ thuôc vao hai yêu tố cơ ban là số lượng khach và
̣ ̀ ́ ̉ ́
không gian đia hinh nơi có đôi tượng tham quan
̣ ̀ ́
Trong trường hợp lý tưởng nên săp xêp đoan khach theo
́ ́ ̀ ́
hinh canh cung, hướng măt lom vao đôi tượng tham
̀ ́ ̣ ̃ ̀ ́
quan.
Vị trí cua HDV sẽ ở môt trong hai đâu cua canh cung, ở
̉ ̣ ̀ ̉ ́
khoang cach giữa đoan khach với đôi tượng tham quan
̉ ́ ̀ ́ ́
- Tâp trung được sự chú ý cua đoan khach vao đôi
̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́
tượng tham quan
- Tât cả có thể tiêp nhân chỉ dân cua HDV
́ ́ ̣ ̃ ̉
- Vừa bao quat được đôi tượng để chỉ dân, vừa bao quat
́ ́ ̃ ́
được đoan khach
̀ ́
+ Chỉ dân quan sat đôi tượng tham quan:
̃ ́ ́
Thực chât là viêc điêu khiên sự chú ý cua đoan khach vao
́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̀
đôi tượng tham quan theo mong muôn cua HDV vì vây
́ ́ ̉ ̣
nó đoi hoi phai có sự đinh vị rõ rang để khach có thể
̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́
nhanh chong nhân biêt và hướng đung vao vị trí cân
́ ̣ ́ ́ ̀ ̀
quan sat ́
2. Thuyêt minh về đôi tượng tham quan:
́ ́
Là viêc HDV cung câp cac thông tin về đôi tượng tham
̣ ́ ́ ́
quan môt cach hệ thông, khoa hoc và logic, giup cho du
̣ ́ ́ ̣ ́
khach năm băt và cam nhân về giá trị cua đôi tượng
́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́
tham quan
Nôi dung bai thuyêt minh phai thể hiên được những
̣ ̀ ́ ̉ ̣
thông tin cơ ban cân thiêt, phù hợp cới muc đich cua
̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉
chuyên tham quan, giới thiêu được cac đôi tượng tham
́ ̣ ́ ́
quan theo môt trinh tự logic nhât đinh mà du khach cân
̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀
được cung câp.́
Lượng thông tin đưa vao bai thuyêt minh phụ thuôc vao
̀ ̀ ́ ̣ ̀
nhiêu yêu tố như độ dai thời gian cua chuyên tham qua,
̀ ́ ̀ ̉ ́
số lượng đôi tượng tham quan trong chuyên, thanh
́ ́ ̀
phân và cơ câu cua đoan khach
̀ ́ ̉ ̀ ́
Nôi dung thường có trong môt bai thuyêt minh là lich sử
̣ ̣ ̀ ́ ̣
ra đời và hinh thanh, những huyên thoai và sự thât,
̀ ̀ ̀ ̣ ̣
những thay đôi và lý do, những net đôc đao đăc săc,
̉ ́ ̣ ́ ̣ ́
những giá trị chủ yêu cua đôi tượng tham quan và sự
́ ̉ ́
găn kêt với đời sông kinh tế xã hôi hiên tai cua đia
́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣
phương, cua công đông dân cư và quôc gia.
̉ ̣ ̀ ́
Phương phap thuyêt minh:
́ ́
Là cach thức mà HDV sử dung để truyên cac thông tin về
́ ̣ ̀ ́
đôi tượng tham quan cho du khach.
́ ́
Dựa vao nôi dung thông tin cua đôi tượng tham quan mà
̀ ̣ ̉ ́
lựa chon cac phương phap thuyêt minh khac nhau.
̣ ́ ́ ́ ́
Phương phap phân tich chỉ dân và chứng minh:
́ ́ ̃
- HDV sẽ đưa ra cac luân điêm về đôi tượng tham
́ ̣ ̉ ́
quan, sau đó chỉ dân quan sat, phân tich để chứng
̃ ́ ́
minh cho luân điêm vừa đưa ra.
̣ ̉
Ưu điêm cua phương phap là cac thông tin có độ
̉ ̉ ́ ́
́ ́
chinh xac cao, logic. Tuy nhiên yêu câu cua ̀ ̉
phương phap nay là HDV phai có kiên thức sâu
́ ̀ ̉ ́
rông về đôi tượng tham quan, có khả năng kêt hợp
̣ ́ ́
hai hoà giữa chỉ dân và thuyêt minh, có sự hiên
̀ ̃ ́ ̣
hữu cua đôi tượng tham quan
̉ ́
Sử dung phương phap nay thường sử dung cac nôi dung
̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣
sau:
- Phân tich cac tư tưởng nghệ thuât chủ đao ân chứa
́ ́ ̣ ̣ ̉
trong đôi tượng tham quan
́
- Phân tich cac giá trị văn hoá và tin ngưỡng thể hiên ở
́ ́ ́ ̣
đôi tượng tham quan
́
- Phân tich giá trị lich sử: hoan canh ra đời, quá trinh
́ ̣ ̀ ̉ ̀
thay đôi theo thời gian
̉
- Phân tich khoa hoc: những thông tin liên quan đên cac
́ ̣ ́ ́
nghiên cứu được công bố
Phương phap miêu tả và kể chuyên:
́ ̣
Là viêc HDV sử dung cac câu chuyên liên quan đên đôi
̣ ̣ ́ ̣ ́ ́
tượng tham quan cung như từ ngữ để miêu tả về đôi
̃ ́
tượng tham quan, qua đó giup du khach cam nhân về
́ ́ ̉ ̣
đôi tượng tham quan.
́
Ưu điêm cua phương phap nay là sự hâp dân cua cac câu
̉ ̉ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ́
chuyên và nó có thể được sử dung để thuyêt trinh về
̣ ̣ ́ ̀
môt đôi tượng tham quan cụ thể với những đôi tượng
̣ ́ ́
3.6. Tổ chức hoat đông tiên đoan
̣ ̣ ̃ ̀
- Thông bao chi tiêt cho khach biêt cac quy đinh về thời
́ ́ ́ ́ ́ ̣
gian chuân bị chuyên đi
̉ ́
Chương 4. Phương pháp hướng dẫn du lịch.
4.1. Hướng dẫn chương trình du lịch nội địa
4.2. Hướng dẫn chương trình du lịch quốc tế
4.2.1. Quy trình hướng dẫn du khách quốc tế vào
Việt Nam (Inbound Tour)
 Công tác chuẩn bị:
 Nghiên cứu kế hoạch thực hiện chương trình
 Tìm hiểu những thông tin về khách hàng: số lượng,
độ tuổi, giới tính, quốc tịch, tiếng mẹ đẻ, tên của
trưởng đoàn
 Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ: các loại giấy tờ
liên quan, bảng hiệu và hoa đón khách, các dụng cụ cá
nhân khác…
2. Tổ chức hoạt động đón đoàn:
Tại điểm đón khách (Sân bay, hoặc các cửa khẩu):
Làm các thủ tục liên quan đến việc đón khách
Lựa chọn vị trí thích hợp, giơ cao bảng hiệu để đoàn
khách có thể nhận biết
Nhanh chóng làm quen với trưởng đoàn
Hướng dẫn khách làm các thủ tục nhập cảnh, nhận
hành lý
2. Tổ chức hoạt động đón đoàn:
Tại điểm đún khỏch (Sõn bay, hoặc cỏc cửa khẩu):
Làm cỏc thủ tục liờn quan đến việc đún khỏch
Lựa chọn vị trớ thớch hợp, giơ cao bảng hiệu để
đoàn khỏch cú thể nhận biết
Nhanh chúng làm quen với trưởng đoàn
Hướng dẫn khỏch làm cỏc thủ tục nhập cảnh, nhận
hành lý
Liên hệ và giúp khách làm các thủ tục xuất cảnh, gửi
hành lý
Hướng dẫn viên chỉ quay về khi phương tiện vận
chuyển đã xuất phát hoặc khách đã hoàn tất các thủ
tục tại sân bay và vào phòng chờ
 4.2.2. Quy trình hướng dẫn khách từ Việt Nam đi
du lịch nước ngoài (Outbound Tour):
 Công tác chuẩn bị:
 Nghiờn cứu kỹ chýừng trỡnh du lịch
 Xỏc nhận lại cỏc dịch vụ với cỏc đối tỏc nýớc ngoài
 Tổ chức gặp mặt đoàn trýớc chuyến đi
2. Đón khách:
- Kiểm tra lần cuối các dữ liệu về đoàn khách, việc
đón khách
- Chuẩn bị cá nhân
- Đón khách tại điểm hẹn
- Giúp khách làm các thủ tục xuất cảnh
3. Tổ chức hoạt động vận chuyển
4. Tổ chức phục vụ tại khách sạn
5. Tổ chức hoạt động tham quan tại các điểm du lịch
6. Tổ chức hoạt động tiễn đoàn:
- Tổ chức đưa khách về Việt Nam
- Đưa khách về điểm hẹn ban đầu và tiễn khách
Các hoạt động sau chuyến đi:
- Quyết toán các khoản chi
- Báo cáo tổng kết và rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản