Quy trình vận hành chuẩn 6

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
18
download

Quy trình vận hành chuẩn 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 6

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH RELEASE THAØNH PHAÅM SOP soá : D-02-14-02.0 Trang : 1/2 Ngaøy hieäu löïc : Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích : . Baûo ñaûm chæ ñöa ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm ñaït yeâu caàu chaát löôïng 2. Phaïm vi aùp duïng : Aùp duïng cho nhöõng saûn phaåm ñaõ hoaøn taát giai ñoaïn FC audit vaø one hour run qualification . 3. Ñònh nghóa 4. Vai troø – Traùch nhieäm + On line QC thöïc hieän online check ( attributes & variables) ít nhaát 10 phuùt moät laàn . + QC seõ thöïc hieän Diaper performance check ít nhaát hai laàn moãi ca ( khi baét ñaàu vaø giöõa ca ) . 5. Quy trình + Saûn phaåm phaûi ñöôïc kieåm tra ngay khi khôûi ñoäng maùy , khi change over hoaëc khi khôûi ñoäng laïi . + Kieåm tra Online check : khi phaùt hieän khuyeát taät , ngöôøi vaän haønh maùy seõ quyeát ñònh chaáp nhaän hay loaïi boû saûn phaåm ñoù : * Neáu loaïi boû : thoâng baùo cho boä phaän thaønh phaåm ñeå taùch rieâng nhöõng saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh töø laàn online check tröôùc ñoù . * Neáu chaáp nhaän saûn phaåm : tieán haønh chænh maùy vaø tieáp tuïc kieåm tra cho ñeán khi saûn phaåm trôû laïi bình thöôøng . Nhöõng laàn kieåm tra naøy ñöôïc xem nhö online check vaø phaûi ghi nhaän laïi trong online check form theo ñuùng thôøi gian quy ñònh .
  2. QUY TRÌNH RELEASE THAØNH PHAÅM SOP soá : S-02-14-02.0 Trang : 2/2 + Kieåm tra performance : neáu phaùt hieän khuyeát taät , vieäc kieåm tra truy veát seõ ñöôïc thöïc hieän theo taàn suaát moät giôø/laàn nhaèm xaùc ñònh phaïm vi aûnh höôûng , QA leader seõ quyeát ñònh release hoaëc reject caùc saûn phaåm ñoù . + Khi hoaøn thaønh ca saûn xuaát , loâ saûn phaåm ñöôïc xem laø release khi hoaøn taát PR form , Attributes online check form , Variables check form vaø Performance test form .
Đồng bộ tài khoản