QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY 35 KV

Chia sẻ: maiphuongm

Điều 1: Quy trình này áp dụng cho công tác quản lý VH, sửa chữa và thí nghiệm ĐZ dẫn điện trung thế 35kV cấp điện TBA 35kV . Điều 2 : Đường dây điện được hiểu là công trình để truyền dẫn điện năng trên dây dẫn, bố trí ngoài trời bao gồm những bộ phận CTĐZ như : Dây dẫn, dây chống sét, cột điện, xà, phụ kiện, vật cách điện, tiếp dất, móng cột, dây néo cột, móng néo, kè, đất đắp bảo vệ chân cột, biển báo AT, và các thiết bị trên đường dây như CDPT,...

Nội dung Text: QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY 35 KV

Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV

Quy tr×nh VËN HµNH, kiÓm tra,
b¶o dìng Vµ söa ch÷a ®êng d©y 35 KV
MôC LôC

STT Néi dung Trang
Nh÷ng quy ®Þnh chung 3
PhÇn I Qu¶n lý vËn hµnh DZ 4
Ch¬ng I Giíi thiÖu tæng qu¸t c«ng tr×nh DZ 4
Ch¬ng II C¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý vËn hµnh 6
Ch¬ng III Tiªu chuÈn vËn hµnh 8
Ch¬ng IV Tiªu chuÈn vÒ hµnh lang b¶o vÖ DZ 12
Ch¬ng V C«ng t¸c kiÓm tra DZ 13
PhÇn II Söa ch÷a 18
PhÇn III Thñ tôc nghiÖm thu 24
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 1 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
nh÷ng ch÷ viÕt t¾t trong quy tr×nh


CT§Z C«ng tr×nh ®êng d©y
§Z §êng d©y
AT An toµn
CDPT CÇu dao phô t¶i
MC M¸y c¾t
DCL Dao c¸ch ly
DN§ Dao nèi ®Êt
CSV Chèng sÐt van
BTCT Bª t«ng cèt thÐp
TBA Tr¹m biÕn ¸p
NVVH Nh©n viªn vËn hµnh
KCAT Kho¶ng c¸ch an toµn
XD X©y dùng
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 2 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1: Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c«ng t¸c qu¶n lý VH, söa ch÷a vµ thÝ
nghiÖm §Z dÉn ®iÖn trung thÕ 35kV cÊp ®iÖn TBA 35kV .
§iÒu 2 : §êng d©y ®iÖn ®îc hiÓu lµ c«ng tr×nh ®Ó truyÒn dÉn ®iÖn n¨ng
trªn d©y dÉn, bè trÝ ngoµi trêi bao gåm nh÷ng bé phËn CT§Z nh : D©y
dÉn, d©y chèng sÐt, cét ®iÖn, xµ, phô kiÖn, vËt c¸ch ®iÖn, tiÕp dÊt,
mãng cét, d©y nÐo cét, mãng nÐo, kÌ, ®Êt ®¾p b¶o vÖ ch©n cét, biÓn
b¸o AT, vµ c¸c thiÕt bÞ trªn ®êng d©y nh CDPT, CSV, .... tõ ®©y vÒ sau
gäi lµ §Z.
§iÒu 3 : Quy ®Þnh vÒ viÖc söa ®æi quy tr×nh nµy:
- Tuỳ theo tình hình thực tế và theo đề ngh ị của các nhân viên vận hành,
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên phụ trách phần điện nghiên cứu
và sửa đổi quy trình nhiệm vụ này cho phù hợp với thực tế, các nhân viên vận
hành trạm cắt 35 kV cần phải đề nghị kịp thời với Tổ trưởng và Phòng K ỹ
thuật về những điều không phù hợp với thực tế.
- Những điều sửa đổi trong quy trình chỉ có giá trị khi Phòng K ỹ thu ật thông
qua cấp trên và được cấp trên phê duyệt.


Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 3 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 4 : Nh÷ng ngêi sau ®©y cÇn ph¶i n¾m, hiÓu vµ thùc hiÖn quy
tr×nh nµy:
- Các nhân viên vận hành Trạm cắt 35 kV cấp đi ện thi công (sau đây g ọi t ắt
là Trạm cắt 35 kV).
- Tổ trưởng Tổ điện
- Kỹ sư, kỹ thuật viên điện liên quan.
- Lãnh đạo phòng Kỹ thuật.
phÇn I: qu¶n lý vËn hµnh ®êng d©y

Ch¬ng I : giíi thiÖu tæng qu¸t c«ng tr×nh ®êng d©y

§iÒu 5 : Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ CT§Z 35 kV cÊp ®iÖn cho Trạm cắt
35kV :
Toµn bé CT§Z ®îc x©y dùng nh»m cung cÊp ®iÖn l©u dµi vµ liªn tôc,
®¸p øng nhu cÇu phô t¶i chiÕu s¸ng sinh ho¹t cña Ban vµ cña c¸c nhµ
thÇu thi c«ng nhµ m¸y Nhiệt điện Mông Dương.
5.1. M« t¶ PhÇn §Z cấp điện thi công tổng chiều dài 2644 m
- Điểm đầu: Cột xuất tuyến cáp số 146 ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông
Dương (tại trạm biến áp 110kV Mông Dương)
- Điểm cuối: Trạm cắt 35kV cấp điện thi công cho trung tâm điện lực
Mông Dương
- Đoạn đầu tuyến. Tận dụng lại hành lang tuyến 110kV tại khoảng cột
145-146 ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông Dương cũ, cải tạo cột 146 thành
cột xuất tuyến cáp 2 mạch vận hành cấp điện áp 35kV
- Đoạn tuyến cột số 2 vị trí cột cũ ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông Dương
đến trạm cắt cấp điện thi công.
- Tổng số có 4 vị trí góc lái
. Từ ĐĐ – G0 dài: 265.2m tại G0 góc lái trái αT = 960 55’

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 4 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
. Từ G0 - G1 dài 1055.9 m tại G1 tuyến lái phải αF = 360 36’
. Từ G1 - G2 dài 660.5 m tại G2 tuyến lái phải αF = 180 16’
. Từ G2 - G3 dài 196.2 m tại G3 tuyến lái phải αT = 190 51’
Tuyến giao chéo với:
+ DDK 110kV: 01 lần
- Từ G3 - G4 dài: 342m
Tại G3 tuyến lái trái, đi xuống sườn núi, cắt qua mương, cắt qua ĐDK
35kV đến vị trí G4 (tại đường đất vào bãi than). Tại G4 tuyến lái phải
αF=240 40’35’’.
Tuyến giao chéo với:
+ Mương: 01 lần
+ Đường đất: 01 lần
+ ĐDK 35kV: 01 lần
- Từ G4 - ĐC dài: 91m
Tại G4 tuyến lái phải, cắt qua nhà tạm đến vị trí cột cuối ĐDK 35kV tại
khu vực bãi than. Tại cột cuối tuyến lái phải αF=160 08’ 08’’.
Tuyến giao chéo với:
+ Tại nhà tạm: 01 lần
- Từ ĐC - TBA dài: 34m
Tại ĐC tuyến lái phải, đi trên khu vực bãi than đến trạm cắt 35kV cấp điện
thi công.
5.2 D©y dÉn : D©y nh«m lâi thÐp AC - 95 / 16
. Dây chống sét TK- 35
. C¸p ngÇm : Lo¹i Cu – XLPE / 35 kV – 3 × 95 mm2 ruét ®ång,
chiÒu dµi 32 m.
. C¸p ngÇm : Lo¹i Cu – XLPE / 35 kV – 3 × 95 mm2 ruét ®ång,
chiÒu dµi 41 m.
. Xµ : Xµ chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh cã b¶o vÖ b»ng m¹ kÏm nhóng
nãng.
. Sø : §øng VH§ - 35 kV, sø chuçi.
. Cét : Bª t«ng ly t©m cao tõ 10m, 12m, 14m, 16m, 18m ®Õn 20m
lo¹i cột thép N352-31S
. Mãng cét ; Sử dụng móng cốc MT7, đúc tại chỗ.
. D©y nÐo ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp trßn DN20 vµ ®îc b¶o vÖ b»ng
m¹ kÏm nhóng nãng.
. Phô kiÖn : C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ t¹o trong níc theo TCVN.
5.3 PhÇn TBA :
- X©y dùng 1 TBA 200 KVA – 35 / 0,4 KV. C¸c tr¹m ®îc ®Êu nèi víi
§Z trªn kh«ng b»ng c¸p ngÇm cã ký hiÖu Lo¹i Cu – XLPE / 35 KV –
3 × 50 mm2 ruét ®ång, chiÒu dµi 23 m.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 5 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 6 : Giíi thiÖu tæng qu¸t vµ c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña
CT§Z :
6.1. C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn §Z :
- Trªn §Z dïng 2 lo¹i c¸ch ®iÖn : C¸ch ®iÖn ®øng vµ c¸ch ®iÖn
treo. C¸ch ®iÖn ®øng dïng cho c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng vµ ®ì vît vµ
vÞ trÝ ®iÓm ®Êu.
C¸ch ®iÖn treo dïng cho c¸c vÞ trÝ nÐo th¼ng, nÐo gãc, nÐo
cuèi.
TÊt c¶ c¸c lo¹i c¸ch ®iÖn sö dông ®Òu cã tÝnh chèng mÆn.
- C¸ch ®iÖn ®øng dïng lo¹i VH§ - 24 ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt
TCVN – 4759 – 1993. Cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt sau :
. §iÖn ¸p ®Þnh møc : 35 kV
. §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50 Hz
Tr¹ng th¸i kh« ≥ 70 kV
Tr¹ng th¸i ít ≥ 50 kV
. ChiÒu dµi dßng rß ≥ 360 mm
. §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn ≥ 125 kV
. §iÖn ¸p ®¸nh thñng ≥ 160 kV
- C¸ch ®iÖn treo dïng lo¹i ΠC – 70 ∆ hoÆc c¸c lo¹i kh¸c cã c¸c
®Æc tÝnh kü thuËt t¬ng ®¬ng. Mçi chuçi c¸ch ®iÖn treo dïng 4
b¸t ( do ®iÒu kiÖn kü thuËt vïng nhiÔm mÆn nªn t¨ng sè b¸t theo
quy ph¹m ). §¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt theo tiªu chuÈn IEC –
305 – 1978 vµ TCVN – 5849 – 1994 ; TCVN 5850 – 1994.
. Lùc ph¸ c¬ häc : 70 KN
. §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50 Hz
Tr¹ng th¸i kh« : 82 kV
Tr¹ng th¸i ít : 55 kV
. ChiÒu dµi dßng rß : 320 mm
. §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn : 125 kV
. §iÖn ¸p ®¸nh thñng : 120 kV
- C¸c phô kiÖn §Z ®Òu dïng loại trong níc chÕ t¹o theo TCVN.
- Nèi ®Êt : TÊt c¶ c¸c cét trªn tuyÕn §Z ®Òu ®îc nèi ®Êt b»ng c¸c
bé tiÕp ®Êt kiÓu cäc tia hçn hîp kiÓu Rc – 2 theo ®óng quy ph¹m
cña ngµnh ®iÖn.

Ch¬ng II : c¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý vËn hµnh

§iÒu 7 : §¬n vÞ VH§Z ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu sau :
1. V¨n b¶n giao nhiÖm vô cña cÊp cã thÈm quyÒn.
2. Hå s¬ nghiÖm thu ®Çy ®ñ.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 6 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
3. Lý lÞch chi tiÕt cña §Z bao gåm : C¸c th«ng sè, b¶n vÏ kü thuËt liªn
quan ®Õn tõng vÞ trÝ cét vµ d©y dÉn ( m· hiÖu d©y, sø, cét, xµ,
phô kiÖn, mãng tiÐp ®Þa, chiÒu dµi kho¶ng cét, kho¶ng nÐo, mèi
nèi cét,....). Lý lÞch §Z ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra
thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ trªn §Z vµ t×nh h×nh söa ch÷a, thay ®æi
n©ng cÊp ( nÕu cã ).
4. NhËt ký VH cËp nhËt t×nh h×nh VH cña §Z bao gåm t×nh h×nh
mang t¶i, ®iÖn ¸p, c¸c hiÖn tîng bÊt thêng vµ t×nh h×nh sù cè cña
§Z.
- C¸c tµi liÖu kü thuËt nãi trªn ph¶i ®îc qu¶n lý bao gåm : Tæ trùc
VH TBA vµ §Z vµ PKT – AT.
- C¸c phiÕu kiÓm tra , biªn b¶n thÝ nghiÖm liªn quan ®Õn §Z ph¶i
®îc lu tèi thiÓu 12 th¸ng.
§iÒu 7 : Tæ trùc VH TBA vµ §Z ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng cêng b¶o vÖ
khi cét §Z ë c¸c vÞ trÝ sau:
- S¸t ®êng giao th«ng, s¸t bê s«ng, suèi n¬i cã thÓ bÞ c¸c ph¬ng
tiÖn giao th«ng va ch¹m.
C¸c cét sè .........
- Vïng bÞ óng vµ ngËp níc.
C¸c cét sè .....
- Trªn c¸c sên ®åi, nói n¬i cã thÓ bÞ níc ma hoÆc lò xãi mßn,
hoÆc n¬i cã thÓ bÞ ®Êt ®¸ lµm h háng cét.
C¸c cét sè........
- S¸t bê s«ng suèi cã kh¶ n¨ng s¹t lë, noi cã kh¶ n¨ng bÞ nhiÔm
mÆn vµ sãi mßn.
C¸c cét sè.........
§iÒu 8 : Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cïng víi L·nh ®¹o Ban quản lý
Dự án nhiệt điện 1 cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ
vÒ b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p sè 54 / 1999 / N§ - CP vµ nghÞ ®Þnh sè 118
/ 2004 / N§ - CP vÒ söa ®æi, bæ xung mät sè ®iÒu NghÞ ®Þnh 54 / 1999
/ N§ - CP cho ChÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng däc tuyÕn §Z ®i qua, híng
dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh thèng nhÊt biÖn ph¸p cô
thÓ trong viÖc phèi hîp kiÓm tra ph¸t hiÖn lËp biªn b¶n vµ xö lý c¸c vô
viÖc vi ph¹m hµnh lang b¶o vÖ tuyÕn §Z vµ CT§Z.
§iÒu 9 : Tæ trùc VH TBA vµ §Z ph¶i tuyªn truyÒn cho c¬ quan vµ
nh©n d©n däc tuyÕn §Z vÒ nguy c¬ dÉn ®Õn sù cè hoÆc g©y tai n¹n nh :
9.1. C¶n trë viÖc chÆt c©y ®Ó b¶o vÖ AT§Z.
9.2. Vi ph¹m kho¶ng c¸ch AT trong hµnh lang b¶o vÖ §Z.
9.3. Söa ch÷a c¬i níi nhµ vµ c«ng tr×nh cã tríc khi XD §Z hoÆc x©y
míi nhµ vµ c«ng tr×nh trong hµnh lang b¶o vÖ kh«ng tu©n theo c¸c quy
®Þnh trong NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 7 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
9.4. TrÌo lªn c¸c bé phËn cña CT§Z khi kh«ng cã nhiÖm vô.
9.5. Trém c¾p , ®µo bíi, nÐm, b¾n g©y h háng c¸c bé phËn cña
CT§Z.
9.6. Lîi dông c¸c bé phËn cña CT§Z vµo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nÕu
nh cha cã sù th¶o thuËn víi Ban quản lý dự án nhiệt điện 1.
9.7. Th¶ diÒu hoÆc c¸c vËt bay gÇn CT§Z.
9.8. Bè trÝ ¨ng ten, d©y ph¬i , dµn gi¸o, biÓn , hép ®Ìn qu¶ng c¸o,... t¹i
c¸c vÞ trÝ mµ khi bÞ ®æ, r¬i cã thÓ va quÖt vµo c¸c bé phËn cña CT§Z.
9.9. Treo g¾n bÊt cø c¸c vËt g× vµo cét vµ phô kiÖn §Z.
9.10. C¸c ho¹t ®éng nh næ m×n, më má, xÕp chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y
næ, c¸c chÊt ho¸ häc g©y ¨n mßn c¸c bé phËn cña CT§Z.
9.11. §èt n¬ng rÉy, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng g©y chÊn ®«ng
m¹nh, hoÆc g©y h háng cho CT§Z.
Khi gÆp c¸c vi ph¹m trªn Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z ph¶i lËp
biªn b¶n vµ ®Ò nghÞ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®×nh chØ, gi¶i táa phÇn
vi ph¹m, trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ph¹t hµnh chÝnh hoÆc khëi tè truy
cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña ngêi vi ph¹m.
Ngoµi ra Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn
cho c¸c c¬ quan vµ nh©n d©n däc tuyÕn §Z phèi hîp tham gia b¶o vÖ
CT§Z vµ kÞp thêi b¸o cho C«ng ty CPN§ QN vÒ viÖc ph¸t hiÖn thÊy hiÖn
tîng h háng bÊt thêng hay ®iÓm sù cè cña §Z.
§iÒu 10 : Trong trêng hîp §Z ®i qua khu vùc ®«ng d©n c (tõ cét
sè ...... ®Õn cét sè... ) hoÆc do cã yªu cÇu ®Æc biÖt (tõ cét sè .....®Õn
cét sè ..... ) cÇn ®Æt biÓn b¸o AT, c¸c biÓn b¸o ph¶i tu©n thñ theo tiªu
chuÈn vÒ kÝch thíc vµ yªu cÇu kü thuËt nªu trong Quy tr×nh KTAT§ do
EVN ban hµnh.
§iÒu 11 : Nh÷ng n¬i giao chÐo gi÷a ®êng d©y vµ ®êng bé viÖc ®Æt
vµ qu¶n lý biÓn b¸o, biÓn cÊm vît qua ®èi víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i thùc hiÖn
theo quy ®Þnh cña nghµnh GTVT.
§iÒu 12 : ViÖc chÆt c©y ®¶m b¶o yªu cÇu hµnh lang b¶o vÖ §Z quy
®Þnh t¹i ®iÒu 22 cña quy tr×nh nµy do Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z
chÞu tr¸ch nhiÖm.
♦ ViÖc chÆt c©y ph¶i th«ng b¸o cho ®¬n vÞ qu¶n lý hoÆc chñ së h÷u
c©y biÕt tríc 10 ngµy.
§¬n vÞ qu¶n lý hoÆc chñ së h÷u c©y cã quyÒn gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc
trªn vµ cã quyÒn thu håi sè c©y chÆt ®îc.
♦ §Ó söa ch÷a nhanh chãng vµ thuËn lîi nh÷ng h háng ®ét xuÊt cña
CT§Z, Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cã quyÒn chÆt ngay mét sè c©y
hoÆc gi¶i t¶o c¸c chíng ng¹i vËt trong hµnh lang b¶o vÖ. Tæ trùc VH Trạm
cắt 35kV vµ §Z ph¶i th«ng b¸o sè c©y ®· chÆt vµ sù thiÖt h¹i do sù gi¶i t¶o

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 8 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
chíng ng¹i vËt ®Ó ®Òn bï cho chñ së h÷u c©y theo quy ®Þnh cña Nhµ n-
íc.
♦ Nghiªm cÊm lîi dông viÖc b¶o vÖ hoÆc söa ch÷a §Z ®Ó chÆt c©y
tuú tiÖn hoÆc ph¸ huû nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng liªn quan.

Ch¬ng III : tiªu chuÈn vËn hµnh

§iÒu 13 : Dßng ®iÖn cho phÐp trªn §Z, sø vµ phô kiÖn ®îc quy ®Þnh
theo ®iÒu 6.
§iÖn ¸p t¹i tÊt c¶ c¸c nót trªn §Z ph¶i n»m trong kho¶ng (+ 5% vµ -
10%) Un.
Umax = 36,75 KV
Umin = 31,5 KV
§iÒu 14 : Yªu cÇu ®èi víi cét vµ xµ :
14.1. Cét kh«ng ®îc nghiªng qu¸ 1/200 chiÒu cao cña cét.
14.2. Xµ kh«ng ®îc nghiÖng qu¸ 1/100 chiÒu dµi cña xµ.
14.3. Cét kim lo¹i , c¸c phÇn kim lo¹i cña cét BTCT hë ra ngoµi kh«ng
khÝ vµ tÊt c¶ chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét ®Òu ph¶i ®îc m¹ kÏm hoÆc
s¬n phñ chèng ¨n mßn.
14.3.1. ë nh÷ng vïng §Z ®i gÇn biÓn, kh«ng khÝ cã ho¸ chÊt ¨n mßn
phÇn kim lo¹i cña cét vµ xµ cña §Z ph¶i ®îc m¹ kÏm nhóng nãng ®¶m
b¶o tiªu chuÈn 18 TCVN – 0492.
14.3.2. Kh«ng ®îc ®Ó cét kim lo¹i, c¸c phÇn kim lo¹i cña cét BTCT hë
ra ngoµi kh«ng khÝ vµ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét bÞ rØ.
- Trêng hîp bÞ rØ lç chç ph¶i c¹o rØ vµ s¬n l¹i ngay.
- Trêng hîp bÞ rØ toµn phÇn hµng lo¹t ph¶i ®a vµo ®¹i tu. NÕu xµ
trªn cét bª t«ng vµ c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét bÞ rØ
toµn phÇn hµng lo¹t cho phÐp dïng xµ vµ c¸c chi tiÕt dù phßng
thay thÕ ®Ó ®a vÒ xëng m¹ kÏm l¹i hoÆc s¬n phñ cho ®¶m b¶o
chÊt lîng.
- trêng hîp bÞ rØ , bÞ ¨n mßn qu¸ 20% tiÕt diÖn ngang ph¶i ®îc
thay thÕ.
14.4. C¸c ch©n cét kim lo¹i, khuyªn s¾t ë ®Çu trô mãng nÐo bª t«ng vµ
d©y nÐo ë c¸c vïng thêng bÞ ngËp lôt ph¶i ®îc quÐt mét líp mì bi tum
hoÆc ª p« xi cao h¬n møc níc ngËp Ýt nhÊt 0,5 m.
14.5. Trªn cét §Z ph¶i cã dÊu hiÖu cè ®Þnh sau:
- Sè thø tù trªn cét.
- Ký hiÖu hoÆc sè hiÖu tuyÕn d©y, ký hiÖu sè m¹ch vµ vÞ trÝ
tõng m¹ch theo thùc tÕ.


Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 9 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
14.6. C¸c dÊu hiÖu trªn ph¶i thêng xuyªn ®îc b¶o qu¶n kh«ng ®Ó bÞ
mÊt vµ ®¶m b¶o ®äc ®îc râ rµng, sè ph¶i ®¸nh ®óng quy ®Þnh, râ, ®ñ lín
vµ híng vÒ phÝa ®êng giao th«ng vµ kh«ng ®îc ®Ó cã vËt c¶n che lÊp.
14.7. C¸c bé phËn cña cét thÐp, xµ thÐp ( kÓ c¶ trªn cét bª t«ng ) ,
thanh gi»ng,... trong qu¸ tr×nh VH bÞ mÊt hoÆc bÞ cong qu¸ gíi h¹n cho
ph¸ep th× ph¶i ®îc söa ch÷a thay thÕ hoÆc t¨ng cêng, ®Æt biÖt cjó ý ®èi
xµ vµ c¸c cét vît.
14.8. Cét BTCT cã vÕt nøt ngang theo ®êng vßng cã chiÒu réng tõ
0,2 mm – 0,5 mm vµ vÕt nøt däc cã chiÒu réng khe nøt 0,5 mm vµ chiÒu
dµi khe nøt tõ 50 cm – 200cm ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a; vÕt nøt ngang
theo ®êng vßng cã chiÒu réng tõ 0,5 mm trë lªn, vÕt nøt däc cã chiÒu
réng khe nøt lín h¬n 0,5 mm vµ chiÒu dµi khe nøt lín h¬n 200 cm ph¶i thay
cét.
§iÒu 15 : Yªu cÇu ®èi víi c¸ch ®iÖn:
15.1. Khi kiÓm tra bªn ngoµi nÕu thÊy th©n hoÆc bÒ mÆt c¸ch ®iÖn
bÞ r¹n nøt, men sø bÞ ch¸y xÐm, mÆt c¸ch ®iÖn cã vÕt bÈn röa kh«ng
s¹ch, b¸t c¸ch ®iÖn bÞ nøt hoÆc bÞ láng, bÞ vÕt ®¸nh löa, ty bÞ rØ mät
®Õn 10% tiÕt diÖn ngang, trôc t©m b¸t c¸ch ®iÖn bÞ vÑo th× ph¶i thay
thÕ b¸t c¸ch ®iÖn kh¸c.
15.2. ë nh÷ng n¬i nhiÒu bôi bÈn, ph¶i dïng lo¹i b¸t c¸ch ®iÖn ®Æc biÖt
chÞu ®îc bôi vµ ¨n mßn hoÆc t¨ng cêng thªm c¸ch ®iÖn.
15.3. Ph¶i vÖ sinh b¸t c¸ch ®iÖn Ýt nhÊt mét lÇn /1 n¨m khi §Z ®i qua
cã nhiÒu bôi vµo thêi kú Èm ít.
15.4. Ngoµi viÖc kiÓm tra mh §Z b×nh thêng, hnµg n¨m cÇn c¾t ®iÖn
§Z 1 lÇn ®Ó kiÓm tra , phô kiÖn mãc nèi, kho¸ nÐo, kho¸ ®ì,...
15.5. §é lÖch chuçi c¸ch ®iÖn ®ì hoÆc sø ®øng so víi ph¬ng th¼ng
®øng kh«ng qu¸ 150.
15.6. B¸t c¸ch ®iÖn bÞ nøt mÎ 1 cm2 trë xuèng vµ kh«ng cã vÕt nøt cã
thÓ tiÕp tôc VH nhng ph¶i ®îc kiÓm tra thêng xuyªn.
15.7. Ph¶i thay ngay chuçi c¸ch ®iÖn khi sè b¸t sø vì qu¸ 2/ 3 sè b¸t.
§iÒu 16 : Yªu cÇu ®èi víi d©y dÉn ;
16.1. Khi d©y dÉn hoÆc d©y chèng sÐt bÞ ®øt # 17% tæng sè sîi th×
cã thÓ quÊn b¶o dìng. NÕu vît qu¸ 17% th× ph¶i c¾t ®i vµ dïng èng nèi
®Ó nèi l¹i.
16.2. Trêng hîp d©y nh«m lâi thÐp mµ lâi thÐp bÞ tæn th¬ng th×
kh«ng kÓ sè sîi nh«m hoÆc thÐp bÞ ®øt hoÆc bÞ tæn th¬ng lµ bao nhiªu
ph¶i c¾t ®i vµ dïng èng nèi ®Ó nèi l¹i. Lâi thÐp c¶u d©y chèng sÐt lo¹i lìng
kim nÕu bÞ tæn th¬ng ph¶i c¾t ®i nèi l¹i.
16.3. Trong 1 kho¶ng cét cho phÐp tèi ®a mét mèi nèi trªn 1 d©y dÉn,
nhng kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ mèi nèi ®Õn kho¸ ®ì kiÓu trît ph¶i kh«ng
nhá h¬n 25 cm. Kh«ng ®îc cã mèi nèi trªn nh÷ng kho¶ng vît ®êng giao
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 10 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
th«ng, vît s«ng , vît c¸c §Z kh¸c hoÆc qua n¬i ®«ng ngêi tô tËp cho c¸c lo¹i
d©y cã tiÕt diÖn nhá hon 240 mm2 .
16.4. C¸c mèi nèi ph¶i ®îc Ðp ®óng quy tr×nh, c¸c hµm Ðp phÇn nh«m
vµ thÐp ph¶i ®óng kÝch thíc quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o, mÆt ngoµi cña
èng nèi kh«ng ®îc cã vÕt nøt, èng nèi ph¶i th¼ng.
16.5. C¸c trêng hîp VH kh«ng b×nh thêng nªu trªn ph¶i t¨ng cêng kiÓm
tra ®Ó kÞp thêi xö lý.

§iÒu 17 : Yªu cÇu ®èi víi d©y tiÕp ®Þa :
17.1. D©y tiÕp ®Þa ph¶i ®îc ch«n ®óng thiÕt kÕ vµ ®îc b¾t chÆt vµo
cét b»ng bu l«ng, chç b¾t bu l«ng ph¶i ®îc m¹ kÏm vµ kh«ng ®îc s¬n ë chç
tiÕp xóc. PhÇn ngÇm cña d©y tiÕp ®Þa (bao gåm c¶ cäc tiÕp ®Þa) ph¶i
®îc m¹ kÏm vµ nèi b»ng ph¬ng ph¸p hµn kh«ng ®îc s¬n hoÆc quÐt bi tum.
17.2. Khi ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét ph¶i t¸ch d©y tiÕp ®Þa ra khái
cét (®èi víi cét cã ®Æt d©y chèng sÐt). Trêng hîp sù cè do sÐt ®¸nh lµm
vì sø t¹i mét vµi cét hoÆc vì chèng sÐt, th× khi xö lý sù cè ®ång thêi ph¶i
®o lÞ trÞ sè tiÕp ®Þa cña cét nµy.
17.3. Nh÷ng cét cã ®Æt thiÕt bÞ nh CDPT, DCL, CSV,... (cét sè .........
) ph¶i ®îc tiÕp ®Þa.
17.4. §iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét kh«ng ®îc lín h¬n trÞ sè quy ®Þnh ë
b¶ng díi ®©y :
§iÖn trë suÊt cña ®Êt ρ ( Ω.m ) §iÖn trë tiÕp ®Êt cét Ω
§Õn 100 10
Trªn 100 ®Õn 500 15
Trªn 500 ®Õn 1000 20
Trªn 1000 ®Õn 5000 30
Trªn 5000 6 × 10 -3 × ρ

17.5. §Ó ®¶m b¶o chèng sÐt ®o¹n ®Çu §Z, trong kho¶ng 2 km tíi
TBA, ®iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét ph¶i nhá h¬n 10 Ω.
§iÒu 18 : Kh«ng dïng chèng sÐt èng cho nh÷ng c«ng tr×nh míi x©y
dùng.
§iÒu 19 : Yªu cÇu ®èi víi d©y nÐo :
19.1. C¸c d©y nÐo ph¶i c¨ng ®Òu nhau, c¸c ª cu t¨ng ®¬ ph¶i vÆn hÕt
®ä trèi, mçi trôc t¨ng ®¬ ph¶i ®ñ 2 ª cu 9 cã ª cu h·m, ®Çu thõa d©y nÐo
ph¶i ®îc quÊn vµo d©y nÐo chÝnh vµ cè ®Þnh b»ng 2 ghÝp.
19.2. T¨ng ®¬ vµ c¸c bé phËn d©y nÐo b¾t vµo cét, c¸p thÐp nhiÒu sîi
ph¶i ®Þnh kú b«i mì chèng rØ.
19.3. §èi vãi d©y nÐo b»ng thÐp trßn nÕu kh«ng m¹ kÏm ph¶i s¬n
®Þnh kú.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 11 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
19.4. T¨ng ®¬ d©y nÐo vµ c¸c bé phËn d©y nÐo b¾t vµo cét bÞ rØ
qu¸ 10% tiÕt diÖn ph¶i thay míi.
19.5. §èi vãi d©y nÐo b»ng c¸p nhiÒu sîi:
- NÕu sè sîi bÞ ®øt nhá h¬n 10% th× t¸p l¹i.
- NÕu sè sîi ®øt trªn 10% th× ph¶i thay d©y míi.
§iÒu 20 : Kho¶ng c¸ch yªu cÇu cña d©y dÉn :
20.1. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ d©y dÉn lóc bÞ vâng nhiÒu nhÊt
(khi §Z mang ®Çy t¶i, nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao nhÊt) ®Õn mÆt ®Êt vµ
mÆt níc cña ®ång ruéng ®îc quy ®Þnh trong b¶ng sau (trang bªn):

§iÒu kiÖn §Æc ®iÓm cña vïng Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu ( m )
vËn hµnh cã §Z ®i qua 6 ®Õn 22 35 Kv
cña §Z KV
B×nh thêng Vïng ®«ng d©n c 7 7
Vïng d©n c tha thít vµ 6 6
®ång ruéng
Vïng khã qua l¹i 4,5 5
Vïng kh«ng qua l¹i ®îc 2,5 3

20.2. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo chiÒu th¼ng ®øng tõ d©y dÉn cña
§Z ®i bªn trªn ®Õn d©y dÉn hoÆc d©y chèng sÐt cña §Z ®i bªn díi ë
chç 2 §Z giao chÐo nhau ®îc quy ®Þnh trong b¶ng sau:
ChiÒu dµi Víi kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt tõ chç giao chÐo ®Õn
kho¶ng cét cña cét ®iÖn gÇn nhÊt ( m )
§Z 30 50 70 100 120 150
Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn 220 KV giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi c¸c §Z t¶i
®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n.
§Õn 200 m 4 4 4 4 - -
300 m 4 4 4 4,5 5 5,5
400 m 4 4 5 6 6,5 7
Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn 15 – 110 KV giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi c¸c §Z
t¶i ®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n.
Tíi 200 m 3m 3m 3m 4m - -
300m 3m 3m 4m 4,5m 5m -
Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn tõ 10 KV trë xuèng giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi
c¸c §Z t¶i ®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n.
Tíi 100m 2m 2m - - - -
150m 2m 2,5m 2,5m - - -

20.3. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng nhá nhÊt tõ c¸c d©y dÉn ®iÖn víi §Z
th«ng tin, ë chç giao chÐo nhau ph¶i ®¶m b¶o :
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 12 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÖn ¸p §Z ( kV ) Khi §Z cã thiÕt bÞ Khi §Z kh«ng cã d©y
chèng sÐt chèng sÐt
6 – 10 2m 4m
22 3m 4m
35 3m 5m

20.4. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®êng khi §Z giao
chÐo víi ®êng xe löa, ®êng « t« ®îc quy ®Þnh nh sau:

C¸c chç giao chÐo §iÖn ¸p ®êng d©y ( kV )
®Õn 22
§èi víi ®êng xe löa ( m) lóc vâng nhiÒu 7,5
nhÊt

§èi víi ®êng « t« ( m) lóc vâng nhiÒu 7
nhÊt

20.5. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ d©y dÉn khi giao chÐo vµ ®i gÇn ®ª,
®Ëp ph¶i ®¶m b¶o nh sau:

Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn §iÖn ¸p §Z ®Õn 35 kV
Tíi mÆt ®ª hoÆc tíi chç nh« cao 6m
cña bê ®ª
Tíi sên dèc cña bê ®ª 5m
Tíi mÆt níc trµn qua ®Ëp 4m


Ch¬ng IV : tiªu chuÈn vÒ hµnh lang b¶o vÖ ®êng d©y

§iÒu 21 : Hµnh lang b¶o vÖ §Z ®îc giíi h¹n nh sau:
21.1. ChiÒu dµi tÝnh tõ ch©n hµng rµo cña tr¹m ( theo xuÊt tuyÕn )
®Õn ch©n hµng rµo tr¹m ( hoÆc c¸c tr¹m) kÕ tiÕp:
21.2. ChiÒu réng : §îc giíi h¹n bëi hai mÆt ph¼ng ®øng vÒ 2 phÝa
cña §Z, song song víi §Z, cã kho¶ng c¸ch tõ d©y ngoµi cïng vÒ mâi phÝa
khi d©y ë tr¹ng th¸i tÜnh ®îc quy ®Þnh nh b¶ng sau :
§iÖn ¸p (kV) §Õn 35 kV
Lo¹i d©y D©y bäc D©y trÇn
Kho¶ng c¸ch (m) 1 2Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 13 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
21.3. ChiÒu cao : TÝnh tõ ®¸y mãng cét lªn ®Õn ®Ønh cét céng thªm
2 m (kho¶ng c¸ch AT theo chiÒu th¼ng ®øng ®èi víi ®iÖn ¸p 35 kV trë
xuèng).

§iÒu 22 : Yªu cÇu cô thÓ ®èi víi c©y cèi trong hµnh lang b¶o vÖ §Z :
22.1. Lóa vµ hoa mµu ph¶i trång c¸ch mãng cét ®iÖn, mãng nÐo Ýt
nhÊt 0,5m.
22.2. ë tr¹ng th¸i tÜnh ®iÓm gÇn nhÊt cña c©y kh«ng nhá h¬n kho¶ng
c¸ch tèi thiÓu quy ®Þnh trong b¶ng díi ®©y ®èi víi §Z ®iÖn ¸p tí 35 kV:

§iÖn ¸p ®Õn 35 kV D©y bäc D©y trÇn
Kho¶ng c¸ch (m) 0,7 1,5
§èi víi nh÷ng c©y cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh vµ dÔ gÉy ®æ hoÆc
xoay theo chiÒu giã, cã g©y nguy c¬ mÊt AT ph¶i chÆt tØa l¸ hoÆc chÆt
s¸t gèc vµ yªu cÇu kh«ng trång míi.
22.3. §èi víi c©y ngoµi hµnh lang b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p: C©y ph¶i
®îc chÆt, tØa ®Ó ®¶m b¶o nÕu c©y bÞ ®æ th× kho¶ng c¸ch tõ bé phËn
bÊt kú cña c©y ®Õn bé phËn bÊt kú cña §Z kh«ng nhá h¬n 0,5m.
§iÒu 23 : §èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh trong hµnh lang b¶o vÖ §Z :
23.1. Nhµ vµ c«ng tr×nh ®· cã tríc khi XD §Z kh«ng ph¶i di chuyÓn ra
khái hµnh lang b¶o vÖ nÕu ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau :
- Lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
- KÕt cÊu kim lo¹i ph¶i nèi ®Êt theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh.
- Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ d©y dÉn khi d©y ë tr¹ng th¸i tÜnh
®Õn bÊt kú bé phËn nµo cña nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i b»ng hoÆc
lín h¬n kho¶ng c¸ch AT th¼ng ®øng ®îc quy ®Þnh trong b¶ng díi
®©y :
§iÖn ¸p (kV) §Õn 35 kV
Kho¶ng c¸ch AT th¼ng ®øng ( m ) 3

- Kho¶ng c¸ch d©y ®i phÝa trªn nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn
biÖn ph¸p t¨ng cêng AT vÒ ®iÖn vµ vÒ XD.
23.2. Nhµ vµ c«ng tr×nh cã tríc khi XD §Z khi söa ch÷a c¶i t¹o ph¶i ®îc
sù tho¶ thuËn cña ®în vÞ qu¶n lý §Z vµ ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p
AT.

Ch¬ng V : c«ng t¸c kiÓm tra ®êng d©y

I. c¸c biÖn ph¸p an toµn khi kiÓm tra ®êng d©y


Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 14 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 24 : Khi tiÕn hµnh kiÓm tra §Z nhãm kiÓm tra tèi thiÓu ph¶i cã 2
ngêi. Trêng hîp cÇn thiÕt trÌo lªn cét ph¶i ®¶m b¶o KCAT gi÷a ngêi vµ d©y
dÉn kh«ng ®îc nhá h¬n 1m ®èi víi ®iÖn ¸p tõ 15 kV ®Õn 35 kV, ®ång thêi
kh«ng ®îc ch¹m vµo tiÕp ®Þa cét.æiTong trêng hîp kiÓm tra ®ªm ph¶i cã
®Ìn soi, ®i c¸ch §Z tèi thiÓu 5m vµ ®i phÝa ®ãn tríc híng giã thæi vµo §Z,
ban ®ªm kh«ng ®îc trÌo lªn cét nÕu kh«ng cã yªu cÇu khÈn cÊp vµ ph¶i
quan s¸t ®îc râ c¸c phÇn mang ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o KCAT.
KiÓm tra ®ªm ph¶i cã trang bÞ phßng th©n, phßng r¾n, rÕt, ®Ìn
chiÕu s¸ng vµ c¸c trang bÞ kh¸c phôc vô viÖc kiÓm tra thuËn lîi. ViÖc
kiÓm tra ®ªm nh÷ng phÇn cã mang ®iÖn ph¶i sö dông dông cô vµ trng bÞ
b¶o hé chuyªn dïng.
KiÓm tra ®ªm thuéc khu vùc c¬ quan kh¸c hoÆc nhµ vên d©n th× ph¶i
liªn hÖ tríc ®Ó ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi.
§iÒu 25 : Khi kiÓm tra ph¸t hiÖn thÊy d©y ®øt r¬i xuèng d¸t hoÆc cßn
l¬ löng nhãm kiÓm tra ph¶i t×m biÖn ph¸p b¸o c¾t ®iÖn ngay vµ ng¨n mäi
ngêi kh«ng ®îc ®Õn gÇn qu¸ 10m. Trêng hîp x¶y ra t¹i n¬i cã ngêi vµ xe cé
qua l¹i th× ph¶i cö ngêi ®øng g¸c vµ b¸o ngay cho cÊp trªn ®Ó kÞp thêi xö
lý gi¶i phãng hiÖn trêng ®¶m b¶o AT cho ngêi vµ xe cé qua l¹i.

II. c¸c lo¹i kiÓm tra vµ chu kú kiÓm tra

§iÒu 26 : Tæ trùc §Z ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm tra §Z theo c¸c
quy ®Þnh sau ®©y:
TT Lo¹i KT Thêi h¹n Môc ®Ých Thµnh phÇn Ghi chó
KT KT KT
KiÓm tra Tèi thiÓu 1 N¾m v÷ng th- Tèi thiÓu cã 2 §èi víi khu vùc ®ong ®an c,
®Þnh kú th¸ng / 1 êng xuyªn ngêi c©y cèi ph¸t triÓn nhanh, §Z
1 ngµy lÇn t×nh tr¹ng §Z qu¸ t¶i nÆng, xµ, sø, phô
vµ nh÷ng kiÖn kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-
biÕn ®éng îng hoÆc §Z ®i qua n¬i cã
ph¸t sinh nhiÒu bôi, NM ph¶i t¨ng c-
êng sè lÇn kiÓm tra.
KiÓm tra Tèi thiÓu 3
2 ®Þnh kú th¸ng / 1
®ªm lÇn (khi trêi
tèi vµ gêi
cao ®iÓm)
Tríc hoÆc Tèi thiÓu cã 2
sau khi cã ngêi vµ 1 CB
KiÓm tra ma b·o, thêi PKT
3 ®ét xuÊt tiÕt bÊt th-
êng, tríc
dÞp vÒ lÔ
vµ nh÷ng
ngµy quan

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 15 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
träng
Ngay sau Ph¸t hiÖn Tèi thiÓu cã 2
KiÓm tra khi x¶y ra ®iÓm sù cè, ngêi vµ 1 CB
4 sù cè sù cè kÓ c¶ nguyªn nh©n PKT
sù cè x¶y ra sù cè,
tho¸ng qua møc ®é sù cè
®Ó kh¾c
phôc kÞp thêi
KiÓm tra Tuú theo NV VH vµ tæ KiÓm tra, thÝ nghiÖm c¸c
5 dù phßng tõng lo¹i thÝ nghiÖm thiÕt bÞ trªn §Z b»ng dông
thiÕt bÞ cô thÝ nghiÖm, ph¶i c¾t
®iÖn §Z ®Ó thùc hiÖn
6 th¸ng 1 N¾m ch¾c CB PKT Chó träng kiÓm tra nh÷ng
lÇn t×nh h×nh §z §Z cã suÊt sù cè lín, nhiÒu
KiÓm tra 1 n¨m 1 lÇn vµ chÊt lîng CB PKT vµ L·nh tån t¹i vµ nh÷ng ®o¹n §Z cµn
6 kü thuËt kiÓm tra §Z ®¹o Ban. ®a vµo kÕ ho¹ch söa ch÷a.
cña NV VH
®Ó cã chØ
®¹o kh¾c
phôc thiÕu
sãt trong qu¸
tr×nh VH
♦ Cho phÐp t¨ng thêi gian gi÷a 2 lÇn kiÓm tra gÊp ®«i ®èi víi khu vùc
®i l¹i rÊt khã kh¨n, §Z cã suÊt sù cè vµ phô t¶i thÊp (®ñ c¶ 3 ®iÒu kiÖn).

III. néi dung cô thÓ tõng lo¹i h×nh kiÓm tra

§iÒu 27 : KiÓm tra ®Þnh kú ngµy mçi nhãm bao gåm tõ 2 ngêi trë lªn
vµ bao gåm c¸c h¹n môc nh b¶ng sau:

Môc KT Néi dung kiÓm tra Lo¹i KT*
1. C©y ë gÇn c©y gÉy, c©y ®æ, c©y mäc nhanh cã kh¶ 1 2
C©y trong n¨ng g©y sù cè
hµnh lang b¶o 2. T×nh tr¹ng hµnh lang tuyÕn x x
vÖ §Z 3. §iÒu kiÖn chÆt c©y (®Ó cã kÕ ho¹ch chÆt c©y) x x
4. Nh÷ng th«ng tin vÒ chÆt c©y, kÕ ho¹ch trång c©y x 2
1. §Êt , ®¸ lë x x
C¸c thay ®æi 2. C¸c c«ng tr×nh ®ang x©y dùng
xung quanh
x x
§Z 3. Th«ng tin vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®ng XD x
4. Thay ®æi nhµ cöa, hÖ thèng giao th«ng x
1. Cét, xµ gÉy ®æ, nghiªng, biÕn d¹ng, mÊt thanh, h háng, x x
rØ,...(cét s¾t), nøt, lë bª t«ng,... (cét bª t«ng)
2. Bu l«ng, ª cu mÊt , láng hoÆc rØ mät x
PhÇn xµ, cét 3. C¸c vËt liÖu l¹ b¸m vµo cét, xµ x
4. T×nh tr¹ng biÓn b¸o (biÓn b¸o giao th«ng, biÓn nguy x
hiÓm, ®¸nh sè cét, pha,... )

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 16 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
5. T×nh tr¹ng hÖ thèng neo ch»ng cét x
PhÇn mãng 1. Mãng lón, lë x x
( kÓ c¶ mãng 2. T×nh tr¹ng bª t«ng mãng v÷o, nøt (®Æt biÖt lu ý ë vïng
nÐo ) vµ khu
x
®Êt nhiÔm mÆn)
vùc xung 3. T×nh tr¹ng mÆt ®Êt , ®êng xung quanh, vÕt nøt ®Êt, c¸c
quanh x
r·nh tho¸t níc
1. D©y dÉn bÞ ®øt sîi, bÞ tua, bÞ tæn th¬ng x x
2. D©y dÉn bÞ tuét khái kho¸ ®ì hay bÞ láng x x
D©y dÉn 3. Mèi nèi hay hay nèi lÌo bÞ ®øt, ph¸t nhiÖ ®æi mµu x x
4. VËt l¹ m¾c vµo d©y dÉn x x
5. Phãng ®iÖn tõ d©y dÉn x x
6. §é vâng bÊt thêng, c¸c KCAT víi c¸c day vùot qua, c¸c x x
c«ng tr×nh kh¸c
1. T×nh tr¹ng vì , nøt hoÆc r¹n ch©n chim x x
2. BÒ mÆt sø bÈn, bÞ phãng ®iÖn bÒ mÆt ch¸y n¸m x x
3. C¸c h háng trªn chuçi c¸ch ®iÖn x x
C¸ch ®iÖn 4. C¸c vËt l¹ b¸m vµo c¸ch ®iÖn x x
5. §é ån lín x x
6. Phãng ®iÖn (xuyªn thñng bÒ mÆt) x x
7. T×nh tr¹ng l¾p ®Æt (uèn khóc hay lÖch) vµ c¸c phô kiÖn x
r¬i, thiÕu
1. T×nh tr¹ng c¸c d©y nèi ®Êt tõ trªn cét dÉn xuèng chç tiÕp x
xóc nèi ®Êt bÞ han rØ, g·y, ®øt
TiÕp ®Þa 2. D©y tiÕp ®Þa bÞ han rØ, ®øt x
3. Bu l«ng b¾t tiÕp ®Þa láng, mèi hµn kh«ng ®¶m b¶o x
4. Cäc thanh tiÕp ®Þa nh« lªn khái mÆt ®Êt x
1. Sø bÈn , nøt mÎ
Dao c¸ch ly 2. Lìi dao han rØ, cong vªnh, tiÕp xóc kh«ng tèt, lß xo tiÕp
trªn cét ®iÓm bÞ rØ
3. T×nh tr¹ng c¬ cÊu truyÒn ®äng, chèt AT, lÉy kho¸

* Lo¹i 1 : ¸p dông cho kiÓm tra ®Þnh kú ngµy vµ kiÓm tra ®ét xuÊt.
* Lo¹i 2 : ¸p dông cho kiÓm tra sù cè
§iÒu 28 : KiÓm tra ®ét xuÊt : Mçi nhãm kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn,
ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc liÖt kª nh ë lo¹i 1
®iÒu 27.
§iÒu 29 : KiÓm tra ®Þnh kú ®ªm : Thùc hiÖn vµo ban ®ªm mçi nhãm
kiÓm tra gåm tõ 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm
c¸c h¹ng môc sau :
1. Sù ph¸t nãng ®á c¸c mèi nèi.
2. HiÖn tîng phãng ®iÖn bÊt thêng ë §Z, chuçi c¸ch ®iÖn.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 17 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
3. ¢m thanh bÊt thêng cña §Z.
4. ¸nh s¸ng trªn cét vît (nÕu cã).
5. C¸c hiÖn tîng bÊt thêng kh¸c.
§iÒu 30 : KiÓm tra sù cè : NÕu kiÓm tra ngµy kh«ng ph¸t hiÖn ®îc
®iÓm sù cè, ph¶i kiÓm tra ®ªm vµ ngîc l¹i. Tïy thêi ®iÓm sù cè mµ tiÕn
hµnh kiÓm tra ngµy hoÆc ®ªm tríc.
30.1. KiÓm tra ngµy : Mçi nhãm kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé
c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc liÖt kª nh ë lo¹i 1 ®iÒu 27.
30.2. KiÓm tra ®Þnh kú ®ªm : Nhãm kiÓm tra gåm tõ 2 ngêi trë lªn,
ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc sau :
1. Sù ph¸t nãng ®á c¸c mèi nèi.
2. HiÖn tîng phãng ®iÖn bÊt thêng ë §Z, chuçi c¸ch ®iÖn.
3. ¢m thanh bÊt thêng cña §Z.
4. C¸c hiÖn tîng bÊt thêng kh¸c.
30.3. Ngoµi ra sau sù cè §Z mµ kh«ng t×m ra nguyªn nh©n th× cÇn
ph¶i :
1. §o trÞ sè tiÕp ®Þa ë tÊt c¶ vÞ trÝ cã tiÕp ®Þa.
2. KiÓm tra ®ä vâng cña §Z khi t¶i cao.
§iÒu 31 : KiÓm tra kü thuËt : Thôc hiÖn vµo ban ngµy, mçi nhãm
kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn ®Ó kiÓm tra
chÊt lîng c¸c bé phËn chñ yÕu cña §Z : Cét, xµ, phô kiÖn, c¸ch ®iÖn, d©y
dÉn, d©y chèng sÐt, kÌ, mãng,...

§iÒu 32 : Thêi h¹n kiÓm tra dù phßng bao gåm :

H¹ng môc thÝ nghiÖm Thêi h¹n kiÓm tra
B×nh thêng §Æc biÖt
. §o ®iÖn trë tiÕp ®Þa 3 n¨m 1 lÇn 1n¨m 1 lÇn ®èi víi
cét nh÷ng n¬i cã nhiÒu sÐt
vµ sau sù cè do sÐt
®¸nh
. §iÖn trë chç nèi cña
d©y chèng sÐt vµ kim
thu l«i
. Thö c¸ch ®iÖn cña sø 3 n¨m 1 lÇn ®èi víi sø
b»ng sµo ®o c¸ch chuçi
®iÖn hoÆc b»ng 6 n¨m 1 lÇn ®èi víi sø
mªg«met 2500 khi c¾t ®øng

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 18 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
®iÖn
. §o nhiÖt ®ä mèi nèi 1 n¨m 1 lÇn 3 th¸ng 1 lÇn khi §Z
vµ tiÕp xóc lÌo ®ang qu¸ t¶i hoÆc
nhiÖt ®é mèi nèi lín
h¬n nhiÖt ®é d©y dÉn
150C
. C¸c thiÕt bÞ kh¸c trªn Quy ®Þnh riªng cho
§z nh CDPT, CSV,... tõng lo¹i thiÕt bÞ

IV. xö lý bÊt thêng trªn ®êng d©y vµ chÕ ®é
thèng kª b¸o c¸o

§iÒu 33 : TÊt c¶ nh÷ng khiÕm khuyÕt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra §Z
®Òu ph¶i ghi chÐp vµo phiÕu kiÓm tra vµ vµo sæ theo dâi t×nh h×nh §Z
®Ó cã biÖn ph¸p theo dâi xö lý hoÆc ®Ò nghÞ cÊp trªn gi¶i quyÕt.
§iÒu 34 : Khi ph¸t hiÖn thÊy hiÖn tîng h háng bÊt thêng cña bé phËn
CT§Z cã nguy c¬ g©y ra sù cè hoÆc vi ph¹m vÒ c¸c quy ®Þnh vÒ AT th×
b¸o c¸o ngay cho l·nh ®¹o PKT hoÆc cÊp trªn ®Ó kÞp thêi quyÕt ®Þnh h-
íng xö lý nh sau :
34.1. Trêng hîp bé phËn CT§Z h háng cã nguy c¬ g©y ra sù cè nhng
sö ch÷a kh«ng cÇn t¸ch §Z ra khái VH nh : Sôt, lë mãng, kÌ,... th× ph¶i
khÈn tr¬ng tiÕn hµnh söa ch÷a kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè.
34.2. Trêng hîp CT§Z h háng cã nguy c¬ g©y ra sù cos nhng söa ch÷a
cÇn t¸ch §Z ra khái VH nh : Cét ®iÖn nghiªng s¾p ®æ, chuçi c¸ch ®iÖn
bÞ phãng ®iÖn, chuçi c¸ch ®iÖn bÞ vì 2/3 sè b¸t c¸ch ®iÖn vµ cã nguy c¬
g©y ra sù cè ch¹m ®Êt §Z, tiÕp xóc lÌo hoÆc èng nèi d©y bÞ nãng ®á,
d©y dÉn, d©y chèng sÐt, d©y nÐo cét bÞ x¬ ®øt nhiÒu sîi qu¸ giíi h¹n cho
phÐp duy tr× VH cã nguy c¬ g©y ra ®øt d©y, d©y vâng xuèng kh«ng ®¶m
b¶o KCAT tíi mÆt ®Êt,... (§îc quy ®Þnh ë ch¬ng II : Tiªu chuÈn VH)
Th× ph¶i b¸o c¸o ngay l·nh ®¹o PKT hoÆc cÊp trªn xin t¸ch §Z ra khái
VH ®Ó söa ch÷a.
§iÒu 35 : Hµng th¸ng tõ ngµy 25 ®Õn ngµy 28 tæ trùc §Z ph¶i b¸o c¸o
cho l·nh ®¹o PKT vÒ c«ng t¸c qu¶n lý VH §Z trong ®ã nªu ®Çy ®ñ nh÷ng
néi dung sau:
1. C¸c khiÕm khuyÕt tån t¹i cña §Z, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thiÕt bÞ
kh«ng ®¹t tiªu chuÈn VH (nÕu trong th¸ng ®ã cã thÝ nghiÖm), kÕ
ho¹ch xö lý.
2. T×nh h×nh sù cè, nh÷ng bÊt thêng, nguyªn nh©n, biÖn ph¸p xö lý.
3. C¸c c«ng t¸c ®¹i tu, trung tu, söa ch÷a thêng xuyªn.
4. KÕ ho¹ch cña th¸ng sau.
5. C¸c kiÕn nghÞ.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 19 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV


phÇn II
Söa ch÷a

I : biÖn ph¸p an toµn vµ quy ®Þnh chung trong söa ch÷a

§iÒu 36 : ViÖc söa ch÷a §Z cã thÓ tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn c¸t
®iÖn §Z hoÆc kh«ng c¾t ®iÖn §Z. ViÖc lùa chän 1 trong 2 ph¬ng ¸n nµy
ph¶i c¨n cø vµo:
- §iÒu kiÖn AT, kimh tÕ.
- Ph¬ng thøc VH.
- Ph¬ng ¸n thi c«ng ®ßi hái.
§iÒu 37 : C«ng nh©n VH vµ söa ch÷a §Z ph¶i lµ nh÷ng c«ng nh©n
chuyªn nghiÖp, cã ®ñ søc khoÎ b¶o ®¶m lµm viÖc trªn cao vµ chÊp hµn
quy tr×nh kü thuËt AT§ còng nh c¸c yªu cÇu ®îc nªu trong quy tr×nh nµy.
§iÒu 38 : ViÖc söa ch÷a §Z kh«ng c¾t ®iÖn (Söa ch÷a nãng) ph¶i
cã dông cô chuyªn dïng vµ theo quy tr×nh riªng.
§iÒu 39 :
39.1. Nh÷ng c«ng viÖc söa ch÷a ph¶i trÌo lªn cét qu¸ 3m hoÆc nh÷ng
c«ng viÖc lµm díi ®Êt nhng cã ¶nh hëng ®Õn AT VH§Z vµ thiÕt bÞ trªn §Z
ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo PCT.
39.2. Trong lóc lµm viÖc trªn cét mµ §Z ®ang cã ®iÖn th× ngßi lµm
viÖc kh«ng ®îc tiÕp xóc víi sø c¸ch ®iÖn, kh«ng ®îc ®Õn gÇn d©y dÉn vµ
®a dông cô ®Õn gÇn d©y dÉn ®ang cã ®iÖn víi KC nhá h¬n 0,6m ®èi víi
®iÖn ¸p ®Õn 35 kV vµ ph¶i cã ngêi gi¸m s¸t AT.
39.3. Trêng hîp cÇn thiÕt söa ph¶i söa ch÷a §Z ban ®ªm th× ph¶i cã
®ñ ¸nh s¸ng lµm viÖc.
39.4. Ph¶i ngõng c«ng t¸c söa ch÷a khi trêi s¾p cã gi«ng b·o, ®ªm tèi,
trêi ma, giã m¹nh cÊp 4 trë lªn, s¬ng mï hoÆc trêi ©m u h¹n chÕ tÇm nh×n
trong ph¹m vi 10m hoÆc ph¸t sinh nh÷ng hiÖn tîng ®e do¹ AT ®Õn ngêi vµ
thiÕt bÞ.
39.5. TÊt c¶ c«ng nh©n, c¸n bé lµm viÑc trªn §Z ph¶i cã trang bÞ b¶o
hé L§ ®Çy ®ñ, quÇn ¸o b¶o hé ph¶i gän gµng, cµi khuy ¸o, kh«ng ®îc ®i
dÐp lª.
39.6. Khi lµm viÖc trªn cao ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng dông cô r¬i
xuèng ®Êt, dông cô lµm viÑc ph¶i cã tói ®ùng hoÆc cµi ch¾c ch¾n vµo
ngêi. Kh«ng ®îc ®øng díi ch©n cét khi bªn trªn cét ®ang cã ngêi lµm viÖc.
39.7. NÕu s¾p söa cã b·o khÈn cÊp th× ph¶i ngõng ngay c«ng viÖc
söa ch÷a trªn §Z (trõ nh÷ng viÖc lµm ®Ó ®èi phã víi c¬n b·o), c¸c mãng
cét ®ang ®îc ®µo lªn ®Ó kiÓm tra, quÐt bi tum hay söa ch÷a ph¶i lÊp l¹i
ngay ®Ó sau c¬n b·o ®i qua sÏ tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 20 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 40 : Cång t¸c söa ch÷a trªn §Z ph¶i ®îc hoµn thµnh trong thêi
gian quy ®Þnh ®¶m b¶o KT vµ AT.
Khi söa ch÷a §Z ph¶i lu ý kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh
c«ng céng vµ h¹n chÕ tèi ®a thiÖt h¹i vÒ hoa mµu, c©y cèi,... vµ b¶o qu¶n
tèt vËt t thu håi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.
§iÒu 41 : Khi kÕt thóc söa ch÷a ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra nghiÖm thu
khèi lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, cã biªn b¶n x¸c nhËn. §èi víi c«ng tr×nh
ngÇm ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu tríc khi lÊp.
§iÒu 42 : §èi víi c¸c c«ng t¸c söa ch÷a lín ph¶i lËp ph¬ng ¸n kü thuËt
vµ ®îc l·nh ®¹o Ban phª duyÖt.
§iÒu 43 : ChØ ®îc thay ®æi khèi lîng c«ng t¸c söa ch÷a hoÆc thay
®æi biÖn ph¸p kü thuËt khi ®îc phÐp cña l·nh ®¹o PKT.

II. c¸c lo¹i söa ch÷a ®êng d©y

§iÒu 44 : C«ng t¸c söa ch÷a §Z chia ra lµm 3 lo¹i:
1. Söa ch÷a thêng xuyªn.
2. Xö lý sù cè §Z ®ang VH.
3. Söa ch÷a lín.
§iÒu 45 : Söa ch÷a thêng xuyªn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn trªn tuyÕn
§Z dùa trªn quy tr×nh b¶o dìng, söa ch÷a c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t hiÖn
th«ng qua kiÓm tra hµnh th¸ng vµ kiÓm tra ®ét xuÊt ph¶i ®îc lËp thµnh kÕ
ho¹ch.
Do tÝnh chÊt c«ng viÖc, söa ch÷a thêng xuyªn ®îc ph©n lo¹i nh sau:
1. Mét sè h¹ng môc c«ng viÖc ®¬n gi¶n cã thÓ tæ chøc kÕt hîp víi c«ng
t¸c kiÓm tra §Z: chÆt c©y gi¶i phãng hµnh lang, cñng cè tiÕp ®Þa (bÞ
mÊt, bÞ ®øt,...), ®¾p l¹i mãng cét (bÞ sôt, lë,...), l¾p l¹i thanh gi»ng cét
thÐp (bÞ mÊt, ...), s¬n l¹i mét sè chi tiÕt thÐp bÞ rØ, thay bu l«ng, ®¾p v¸
cét bª t«ng,.v.v.
ChËm nhÊt lµ 10 ngµy sau kiÓm tra ph¶i xö lý xong.
2. C¸c h¹ng môc c«ng viÖccÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kü thuËt ®îc l·nh ®¹o
PKT phª duyÖt vµ ®iÒu hµnh nh : Ðp l¹i lÌo, Ðp v¸ d©y dÉn, thay thÕ phô
kiÖn, thay b¸t c¸ch ®iÖn, chØnh cét nghiªng, chØnh xµ,.v.v. Sau ®ã b¸o
c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn cho l·nh ®¹o PKT.
§iÒu 46 : Xö lý sù cè §Z ®ang VH.
Ph¶i lËp ph¬ng ¸n xö lý sù cè vµ ®îc l·nh ®¹o PKT hoÆc cÊp trªn phª
duyÖt. Qu¸ tr×nh xö lý sù cè ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh XLSC vµ c¸c ph-
¬ng ¸n kü thuËt ®· ®îc phª duyÖt. ViÖc thùc hiÖn cÇn ph¶i nhanh chãng
dùa theo t×nh huèng, ®Þa h×nh cô thÓ, ®¶m b¶o thêi gian XLSC lµ ng¾n
nhÊt, AT vµ chÊt lîng.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 21 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 47 : Söa ch÷a lín §Z bao gåm ®¹i tu vµ trung tu ®Þnh kú §Z. Néi
dung ph¬ng ¸n kü thuËt ph¶i ®îc phª duyÖt tríc khi thùc hiÖn.
47.1. §¹i tu ®Þnh kú : Lµ c¸c c«ng viÖc söa ch÷a ®Þnh kú §Z nh»m
môc ®Ých phôc håi tr¹ng th¸i hoµn h¶o cña §Z vµ ®¶m b¶o VH tin cËy vµ
kinh tÕ gi÷a 2 lÇn ®¹i tu.
47.1.1. Néi dung cña ®¹i tu bao gåm c¸c c«ng viÖc : Thay míi hµng lo¹t
b¸t c¸ch ®iÖn, thay cét, thay d©y dÉn, thay hµng lo¹t phô kiÖn, thay hµng
lo¹t xµ, tiÕp ®Þa,...hoÆc kh«i phôc l¹i §Z bÞ h háng nÆng trong qu¸ tr×nh
VH, sau thiªn tai b·o ,lôt hoÆc sau c¸c sù cè lín...
47.1.2. Chu kú ®¹i tu §Z lµ 6 n¨m. Kú h¹n nµy cã thÓ thay ®æi theo
theo t×nh tr¹ng cô thÓ cña §Z, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm
®îc l·nh ®¹o C«ng ty phª duyÖt.
47.2. Trung tu §Z bao gåm : C«ng viÖc söa ch÷a, b¶o dìng thay thÕ
c¸c bé phËãním bÞ hao mßn h háng, biÕn chÊt, b¸m bÈn trong qu¸ tr×nh
VH gi÷a 2 lÇn trung tu.
CÇn kÕt hîp viÖc söa ch÷a lín §Z víi c¸c c«ng viÖc kh¸c liªn quan
( söa ch÷a TBA ...) ®Ó h¹n chÕ thêi gian c¾t ®iÖn.
47.3. Tr×nh tù vµ thñ tôc söa ch÷a lín thùc hiÖ theo quy chÕ söa ch÷a
lín hiÖn hµnh.

III: söa ch÷a cét thÐp, xµ thÐp trªn cét bª t«ng

§iÒu 48 : C¸c bu l«ng bÞ láng ph¶i ®îc xiÕt l¹i ®¹t yªu cÇu kü thuËt. Bu
l«ng bÞ mÊt ph¶i bæ xung ®ñ vµ ®óng chñng lo¹i vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu
kü thuËt kh¸c.
§iÒu 49 : Nh÷ng cét thÐp bÞ nghiªng qu¸ tiªu chuÈn kü thuËt cho
phÐp ph¶i ®îc ®iÒu chØnh l¹i cho th¼ng b»ng c¸ch ®Æt tÊm ®Öm b»ng
thÐp díi b¶n ®Õ ch©n cét. ChiÒu dµy tæng céng cña toµn bé tÊm ®Öm
kh«ng qu¸ 40 mm.
49.1. Khi ®iÒu chØnh cét nÕu ph¶i níi c¸c ª cu cña bu l«ng mãng th×
ph¶i nÐo h·m b»ng c¸p thÐp cã tiÕt diÖn ®ñ lín sao cho ®¹t hÖ sè AT 2,5.
D©y nÐo ph¶i ®¶m b¶o KCAT víi c¸c bé phËn mang ®iÖn cña b¶n th©n
§Z ®ang sö ch÷a còng nh cña c¸c §Z kh¸c l©n cËn.
49.2. §iÒu chØnh cét thÐp ®øng v÷ng b»ng d©y nÐo bÞ nghiªng qu¸
tiªu chuÈn cho phÐp ®iÒu chØnh chiÒu dµi vµ lùc c¨ng d©y nÐo b»ng c¸c
ª cu t¨ng ®¬. Ph¶i tÝnh to¸n tríc, b¶o ®¶m cét kh«ng bÞ biÕn d¹ng sau khi
®iÒu chØnh.
§iÒu 50 : §èi víi nh÷ng cét s¾t nÐo gãc, nÐo th¼ng , nÐo cuèi bÞ
nghiªng qu¸ tiªu chuÈn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i th× tríc hÕt ph¶i xem xÐt ®Õn
sù cÇn thiÕt c¾t ®iÖn, gi¶i phãng toµn bé d©y m¾c trªn cét ®Ó cét kh«ng
cßn chÞu lùc c¨ng råi míi tiÕn hµnh.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 22 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
IV: s¬n cét thÐp, xµ thÐp trªn cét bª t«ng, mÆt bÝch cét bª t«ng,
thanh gi»ng

§iÒu 51 : S¬n l¹i cét thÐp, xµ thÐp tren cét bª t«ng, mÆt bÝch cét bª
t«ng, thanh gi»ng,... (lo¹i thÐp kh«ng m¹ kÏm) ®îc tiÕn hµnh tuú theo t×nh
tr¹ng cñ líp phñ chèng ¨n mßn.
Dùa vµo kÕt qu¶ c¸c kú kiÓm tra mµ quyÕt ®Þnh viiÖc s¬n l¹i cét
thÐp, xµ thÐp trªn cét bª t«ng, mÆt bÝch cét bª t«ng, thanh gi»ng,...
s¬n chèng rØ vµ s¬n phñ ph¶i dïng lo¹i cã tÝnh n¨ng bÒn chÞu ®îc ma
n¾ng, kh«ng bÞ t¸c ®éng cñ ho¸ häc trong khÝ quyÓn vµ cã tuæi thä tõ 3
n¨m trë lªn.
§iÒu 52 : Trong qu¸ tr×nh VH nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt cña cét
thÐp ( lo¹i m¹ kÏm ) bÞ rØ th× ph¶i kÞp thêi lµm s¹ch rØ vµ s¬n l¹i ngay
nh÷ng chç bÞ rØ.
§iÒu 53 : Trêng hîp s¬n cét §Z ®ang VH th× ph¶i lËp biÖn ph¸p kü
thuËt, biÖn ph¸p AT vµ tr×nh duyÖt tríc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc.
§iÒu 54 : Thïng s¬n kh«ng ®îc treo trªn cét phÝa trªn d©y dÉn vµ
chuçi c¸ch ®iÖn mµ ph¶i treo trªn xµ c¸ch chç b¾t chuçi sø c¸ch ®iÖn tèi
thiÓu 1 m (cÊp ®iÖn ¸p 35 KV trë xuèng). Kh«ng cho phÐp s¬n r¬i vµo
d©y dÉn, chuçi c¸ch ®iÖn vµ c¸c chi tiÕt mang ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
trªn §Z.
§iÒu 55 : Trong qu¸ tr×nh VH nÕu ph¸t hiÖn mãng cét bÞ vì, nøt ph¶i
®¾p bª t«ng l¹i. Bª t«ng d¾p l¹i ph¶i cã m¸c cao h¬n m¸c bª t«ng htiÕt kÕ
mãng cét 1 cÊp.
§iÒu 56 : ViÖc cÇn thiÕt quÐt l¹i bi tum hoÆc h¾c Ýn c¸c mãng cét ®-
îc quyÕt ®Þnh dùa vµo c¸c kú kiÓm tra chän läc cã ®µo ®Ó x¸c ®Þnh
t×nh tr¹ng bÞ x©m tùc c¶u mãng. Khi ®µo lu ý kh«ng ®îc lµm ®øt tiÕp
®Þa hoÆc h háng c¸c phÇn ch«n ngÇm cña cét ®iÖn.
Khi ®µo hÕt chiÒu s©u mãng cét ph¶i tu©n thñ c¸c quy t¾c sau:
1. Cét cã 4 ch©n mãng cã thÓ ®µo 1 ch©n mãng mµ kh«ng ph¶i nÐo
h·m cét.
2. Cét cã 1 ch©n mãng th× cã thÓ ®µo sau khi ®· nÐo h·m cét ch¾c
ch¾n b»ng 4 d©y nÐo (d©y nÐo ph¶i ®¶m b¶o KCAT víi c¸c bé
phËn mang ®iÖn).
3. §èi víi nh÷ng cét nÐo gãc, cét nÐo cuèi, cét nÐo th¼ng, cét ®Æc
biÖt ht× cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kü thuËt xö lý cho tõng trêng hîp tríc
khi ®µo mãng.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 23 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
Mãng cét ®· ®µo lªn ®Ó quÐt l¹i bi tum hoÆc h¾c Ýn kh«ng ®îc phÐp
®Ó tr¬ qu¸ 3 ngµy.
§iÒu 57 : ViÖc quÐt l¹i bi tum hoÆc h¾c Ýn (nhùa) c¸c mãng cét thùc
hiÖn theo tr×nh tù sau :
1. Tríc khi quÐt ph¶i c¹o, ®¸nh s¹ch nh÷ng thø cÆn bÈn b¸m vµo
thµnh bª t«ng b»ng bµn ch¶i s¾t vµ lµm cho kh« mÆt bª t«ng.
2. Sau khi mãng cét ®· kh« h¼n th× quÐt nhùa tõ lªn. C¸c ®Õ ch©n
cét vµ c¸c bu l«ng mãng n»m trªn mÆt ®Êt còng ph¶i quÐt nhùa.
§Æc biÖt nh÷ng cét bÞ ngËp níc vµ phÝa trªn phÇn thêng xuyªn
ngËp níc 0,5 m.
3. sau khi nhùa kh« (kho¶ng 14 – 20 giê tuú theo tÝnh chÊt cña nhùa
vµ nhiÖt ®é m«i trêng) th× lÊp l¹i b»ng ®Êt mÒn, mÞn, kh«ng cã
r¸c, kh«ng cã sái ®¸ ®Ó khái lµm háng líp nhùa chèng níc x©m
thùc. §¾p ®Êt tõng líp 20 cm, ®Çm chÆt, mÆt hè ph¶i san b»ng
ph¼ng nh tríc khi ®µo.
§iÒu 58 : S¬n cét thÐp vµ quÐt nhùa mãng cét thêng ph¶i tiÕn hµnh
thêi. Kh«ng cho phÐp s¬n vµ quÐt nhùa c¸c bé phËn cét cßn ít còng nh
nhiÖt ®é m«i trêng díi +50C.
Sau khi s¬n cét xong ph¶i kh«i phôc c¸c sè, ký hiÖu trªn cét.

V: söa ch÷a cét bª t«ng, mãng nÐo, mãng cét vµ phô kiÖn

§iÒu 59 : Nh÷ng h háng cña cét bª t«ng, cäc nÐo, thang ng¸ng vµ
mãng cét BTCT thêng lµ do bÞ nøt, cét thÐp bÞ rØ, bª t«ng bÞ trãc
vì,...lµm gi¶m chÊt lîng AT VH vµ thêi gian sö dông cña cét.
§Ó phat shiÖn c¸c thiÕu sãt ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra toµn bé chiÒu
cao cña cét, còng nh ®µo ®iÓn h×nh ë mét sè mãng cét xuèng s©u 0,5 –
0,7m. Trßng hîp cÇn thiÕt ph¶i nÐo h·m cét trí ca khi ®µo.
§iÒu 60 : Nh÷ng cét bª t«ng (cét ly t©m, cét cã lç m¾t chÐo, ...) bÞ
nghiªng qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp ph¶i ®îc ®iÒu chØnh l¹i cho ph¼ng nh
sau:
1. C¾t ®iÖn gi¶i phãng toµn bé d©y m¾c trªn cét ®Ó cét kh«ng cßn
chÞu lùc c¨ng.
2. NÐo h·m cét ch¾c ch¾n b»ng 4 d©y nÐo sau ®ã tiÕn hµnh ®µo
phÝa mãng cÇn dÞch chuyÓn (d©y nÐo ph¶i ®¶m bá KCAT víi c¸c phÇn
mang ®iÖn).
3. Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ nÕu cÇn thiÕt ph¶i moi ®Êt c¸c thµnh
mãng ®Ó gi¶m ma s¸t vµ moi 1 phÇn ®Êt ë ®¸y mãng ®Ó dÔ chØnh cét.
4. Sau khi cét ®øng th¼ng ph¶i ®Çm chÆt ®Êt vµ lÊp ®Êt l¹i nh cò:
dïng ®Êt mÒn mÞn kh«ng cã sái ®¸, kh«ng cã r¸c, lÊp tïng líp 20 cm ®Çm
kü.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 24 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
§iÒu 61 : §Ó s¼ ch÷a cét BTCT ph¶i dïng v÷a xi m¨ng cã ®é bÒn vµ
®é kÕt dÝnh tèt lªn mÆt bª t«ng.
V÷a xi m¨ng chØ ®îc dïng 2 giê sau khi trén.

VI: söa ch÷a d©y nÐo

§iÒu 62 : C¸c d©y nÐo c¨ng kh«ng ®Òu nhau th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i
cho ®Òu b»ng t¨ng ®¬.
§iÒu 63 : C¸p thÐp cña d©y nÐo vµ c¸c bé phËn b¾t d©y nÐo vµo
cét, c¸c t¨ng ®¬ ph¶i ®Þnh kú b«i mì chèng rØ.
§iÒu 64 : D©y nÐo b»ng thÐp trßn nÕu kh«ng m¹ kÏm ph¶i s¬n vµ
®Þnh kú s¬n l¹i.
VII: söa ch÷a d©y dÉn

§iÒu 65 : Tuú theo møc ®é h háng cña d©y dÉn ph¶i tiÕn hµnh b¶o
dìng söa ch÷a theo quy ®Þnh ë ®iÒu 16 b»ng 1 trong c¸c biÖn ph¸p :
1. QuÊn d©y b¶o dìng t¹i chç cã sîi ®øt.
2. Dïng èng v¸ Ðp vµo chç cã sîi ®øt.
3. C¾t d©y vµ nèi l¹i b»ng èng nèi Ðp.
4. Thay thÕ ®o¹ d©y háng b»ng 1 ®o¹n d©y míi.
§iÒu 66 : §èi víi c¸c lo¹i d©y trªn tríc khi quÊn b¶o dìng, Ðp èng v¸,
ph¶i vót c¸c ®Çu d©y bÞ ®øt ®Æt vµo r·nh bÞ khuyÕt cña säi d©y ®ã vµ
lµm vÖ sinh s¹ch sÏ.
Khi Ðp èng v¸, Ðp èng nèi ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu cña quy
tr×nh Ðp nèi.
§iÒu 67 : Khi mét ®o¹n d©y dÉn bÞ háng cÇn ph¶i c¾t ®i nèi l¹i ph¶i
thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau:
1. LËp ph¬ng ¸n kü thuËt thi c«ng.
2. Dïng ®óng chñng lo¹i d©y thay thÕ vµ èng nèi.
3. Sö dông c¸c hµm Ðp ®óng quy ®Þnh.
4. Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh Ðp nèi.
5. Mèi nèi ph¶i ®¹t tiªu chuÈn nªu trong ®iÒu 16.
6. Mèi nèi ph¶i c¸ch kho¸ ®÷ tèi thiÓu 1,2 m.
§iÒu 68 : Khi c¸c d©y dÉn bÞ h háng t¹i c¸c chç kho¸ ®ì th× nªn xª
dÞch ®iÓm bÞ tæn th¬ng (sau khi ®· ®îc söa ch÷a, b¶o dìng) ra khái kho¸
®÷ b»ng c¸ch thay mét ®o¹n d©y dÉn tõ kho¶ng cét nµy qua kho¶ng cét


Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 25 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
kh¸c ch¹y qua kho¸ ®ì tr¸nh 2 mèi nèi trªn cïng mét kho¶ng cét. Chó ý mèi
nèi ph¶i c¸ch kho¸ ®ì tèi thiÓu 1,2m.
§iÒu 69 : Trêng hîp ph¶i thay kho¸ nÐo do sù cè ®øt d©y t¹i kho¸ nÐo
th× ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung sau:
1. Chän kho¸ nÐo ®óng chñng lo¹i.
2. Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh Ðp kho¸ nÐo.
3. NÕu d©y bÞ ng¾n th× dïng thanh nèi trung gian vµ ®iÒu chØnh
®é dµi cña thanh nµy ®Ó gi÷ ®é vâng cña kho¶ng nÐo kh«ng thay ®æi.
§iÒu 70 : Khi c¨ng l¹i d©y dÉn trªn mét kho¶ng nÐo, ph¶i chuyÓn d©y
dÉn trªn c¸c cét trung gian lªn c¸c pu li, c¸c r·nh pu li ph¶i phï hîp víi ®êng
kÝnh cña d©y.
§iÒu 71 : Khi d©y dÉn bÞ rØ, bÞ ¨n mßn nghiªm träng ph¶i th©y d©y
míi. Khi thay toµn bé day dÉn cÇn xÐt kh¶ n¨ng n©ng cÊp tiÕt diÖn d©y
dÉn nÕu §Z ®ang VH bÞ qu¸ t¶i.
§iÒu 72 : Khi d©y dÉn bÞ rØ, bÞ ¨n mßn nghiªm träng th× ph¶i khÈn
tr¬ng tiÕn hµnh söa ch÷a ngay kh«ng ®îc chê ®Õn ®¹i tu míi söa ch÷a.
§iÒu 73 : ViÖc c¾t nèi d©y dÉn, b¶o dìng, Ðp nèi, söa ch÷a thay thÕ
kho¸ nÐo ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt, c¸c néi dung söa ch÷a
ph¶i ghi chÐp vµo hå s¬ qu¶n lý kü thuËt §Z.
phÇn III
thñ tôc nghiÖm thu

§iÒu 74 : Tríc khi ®a §Z vµo VH ph¶i tæ chøc nghiÖm thu, ®¸nh gi¸
chÊt lîng c«ng tr×nh ®Ó bµn giao.
§iÒu 75 : Néi dung vµ tiªu chuÈn nghiÖm thu; Ph¶i theo thiÕt kÕ kü
thuËt c«ng tr×nh, c¸ tiªu chuÈn, quy ®Þnh mµ nhµ níc vµ c¸c cÊp ®· ban
hµnh, c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña cÊp trªn cã liªn quan.
§iÒu 76 : Trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu ph¸t hiÖn cã thiÕu sãt th× c¸c
thiÕu sãt nµy ph¶i khÈn tr¬ng kh¾c phôc ®Ó tiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i.
Nghiªm cÊm ®a vµo VH c¸c c«ng tr×nh cha ®ñ tiªu chuÈn VH.
§iÒu 77 : Khi ®a vµo VH th× ®¬n vÞ ®Çu t c«ng tr×nh ph¶i bµn giao
®Çy ®ñ cho ®¬n vÞ qu¶n lý VH ®©y ®ñ nh÷ng tµi liÖu sau:
1. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ c¸c v¨n b¶n phª duyÖt.
2. V¨n b¶n vÒ nhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ s¬ bé, thiÕt kÕ thi c«ng,
nh÷ng b¶n gi¶i tr×nh thuyÕt minh kÕt qu¶ tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt, gi¶i
tr×nh kÕt qu¶ tÝnh to¸n vÒ ¶nh hëng gi÷a CT§Z vµ c¸c c«ng tr×nh cã liªn
quan (giao th«ng, bu ®iÖn, quèc phßng,... ) tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt.

Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 26 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
3. C¸c biªn b¶n x¸c nhËn vÒ kü thuËt thi c«ng cña c¸c h¹ng môc :
PhÇn ngÇm, phÇn næi, kÐo d©y,...
4. Tµi liÖu kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ trªn do nhµ chÕ t¹o cung cÊp.
5. C¸c biªn b¶n thÝ nghiÖm mãng, s, ®iÖn trë tiÕp ®Þa cét, c¸c biªn
b¶n thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ kh¸c cã l¾p ®Æt trªn §Z nh CDPT, ®êng d©y
nh¸nh, ®Ìn tÝn hiÖu,...
6. C¸c biªn b¶n kiÓm tra c¸c kho¶ng vît vµ c¸c kho¶ng giao chÐo víi
c¸c c«ng tr×nh kh¸c.
7. B¶n vÏ mÆt bµng, mÆt c¾t däc.
8. C¸c v¨n b¶n thay ®æi thiÕt kÕ vµ c¸c b¶n vÏ kÌm theo.
9. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý :
- C¸c v¨n b¶n cÊp ®Êt, cÊp tuyÕn §Z, ...
- C¸c b¶n vÏ, biªn b¶n, tµi liÖu liªn quan ®Õn nhµ cöa c«ng tr×nh tån t¹i
trong hµnh lang b¶o vÖ cña §Z.
- C¸c hå s¬ liªn quan ®Õn tiªu chuÈn AT cña §Z vµ nhµ cöa theo NghÞ
®Þnh 54/ 1999/N§ - CP (nªu cô thÓ tõng viÖc ph¶i lµm ®Ó thùc hiÖn
®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh).
10. B¶n thèng kª c¸c thiÕt bÞ cña §Z, c¸c c«ng tr×nh phô vµ nh÷ng
dông cô, nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ dù phßng ®Ó giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý
VH §Z.
11. KÕt luËn cña héi ®ång nghiÖm thu cho phÐp ®ãng ®iÖn §Z.
12. V¨n b¶n ghi nh÷ng vËt t, thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh«ng ®óng thiÕt kÕ,
kh«ng cã thÝ nghiÖm xuÊt xëng (mµ thÝ nghiÖm kiÓm tra cho phÐp VH).
13. Tµi liÖu hoµn c«ng c¸c v¨n b¶n liªn quan.
§iÒu 78 : Trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh
quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ c¸c tiªu chuÈn ®a c«ng tr×nh vµo VH, c¸c v¨n b¶n
chØ ®¹o cña cÊp trªn.
Khi hoµn thµnh c«ng t¸c nghiÖm thu nguéi, Héi ®ång nghiÖm thu sÏ
quyÕt ®Þnh ®ãng ®iÖn. Néi dung ®ãng ®iÖn nghiÖm thu gåm cã :
1. §o c¸ch ®iÖn §Z pha – pha, pha - ®Êt.
2. §ãng ®iÖn nghiÖm thu kh«ng t¶i víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc.
3. §ãng ®iÖn mang t¶i mang t¶i víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc.
4. Sau khi ®ãng ®iÖn mang t¶i trong 24 giê víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc,
nÕu §Z kh«ng cã hiÖn tîng bÊt thêng th× chÝnh thøc bµn giao ®a
§Z vµo VH.
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 27 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV
Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 28 Email:
cbsxmongduong@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản