Quy trình xuất bản một blog báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
214
lượt xem
64
download

Quy trình xuất bản một blog báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Tạo ra khách hàng trung thành bằng cách cho phép khách hàng tham dự vào quá trình làm báo của học viện, những học viên này sẽ trở thành những người bạn thân thiết và góp phần nâng cao tầm quan trọng của thương hiệu. Khi ta tạo ra cho học viên cảm giác họ được đóng góp vào quá trình tạo lập thương hiệu thì học viên đó sẽ trở thành học viên trung thành của Học viện, họ sẽ ra sức bảo vệ danh tiếng của học viện. -Xuất bản thành “blog báo chí”: blog báo chí hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình xuất bản một blog báo chí

 1. Quy trình xu t b n m t blog báo chí I.K ho ch 1.M c ích và phương pháp -T o ra khách hàng trung thành b ng cách cho phép khách hàng tham d vào quá trình làm báo c a h c vi n, nh ng h c viên này s tr thành nh ng ngư i b n thân thi t và góp ph n nâng cao t m quan tr ng c a thương hi u. Khi ta t o ra cho h c viên c m giác h ư c óng góp vào quá trình t o l p thương hi u thì h c viên ó s tr thành h c viên trung thành c a H c vi n, h s ra s c b o v danh ti ng c a h c vi n. -Xu t b n thành “blog báo chí”: blog báo chí ho t ng b ng cách H c viên là nh ng “phóng viên” c a blog, H c vi n v i tư cách biên t p và qu n tr blog, khách ghé thăm có th comment. N u thu hút ư c nhi u ngư i c và comment các bài vi t trong blog, s là m t kênh PR mi n phí và hi u qu (do chính khách hàng là ngư i t o ra các bài vi t, nên chính h s quan tâm t i a con tinh th n c a mình.). làm ư c c n l p ra m t nhóm các h c viên xung phong làm “phóng viên” cho blog. -Cách 2 có th xu t b n dư i danh nghĩa T báo lưu hành n i b , nhưng nó ư c xu t b n b ng cách post lên website c a h c vi n và b t c ai cũng có th download t báo v c. Nhưng phương pháp này không tr c quan b ng blog, và còn t n kém thêm ti n nhu n bút. Hơn n a n u xu t b n
 2. dư i d ng blog thì có th b ư c khâu biên t p tin t c và design, như v y s rút ng n quy trình hơn. 2.D trù ngân sách 3.Tài li u -Tài li u hư ng d n k năng -Quy trình làm báo 4.Nhân s -Phóng viên: (R&D + H c viên) -Biên t p viên ( Biên t p viên n i dung, biên t p viên tin t c, biên t p viên và hi u ính, Designer) -Ngư i duy t cu i: Lãnh o h c vi n II.Cơ c u t p chí 1.Cơ c u n i dung t p chí Bao g m 4 ph n: P1: Trang bìa P2: Trang m c l c P3: Các chuyên m c (n i dung) P4: Trang cu i
 3. (N u xu t b n trên blog thì không ph i thi t k trang bìa, trang m c l c và trang cu i, ch c n các chuyên m c) Trong P3: các chuyên m c, chia làm 9 chuyên m c: ( i blog, các chuyên m c này có th ư c ưa thêm hay b i d dàng) CM1: Tin t c (g m 2 bài vi t: tin n i b và tin bên ngoài) CM2: Chuyên Công ngh M ng CM3: Chuyên Công ngh CM4: Phóng s : G p g gương m t CM5: Văn hoá CM6: Truy n ng n CM7: Trang cư i CM8: H c và hành (nh ng kinh nghi m h c t p, ho c n i dung h c t p, gi i thi u sách hay…) CM9: C m nang l p nghi p 2.Cơ c u nhân s Tương ng v i cơ c u t p chí là cơ c u nhân s P1, P2, P4: Text: Ms. H ph trách
 4. Designer: Mr. Q thi t k P3: Các chuyên m c: CM1: Tin t c: Phóng viên tin n i b Nhóm PV tin bên ngoài (bao g m tình hình CNTT bên ngoài) _ H c viên h c vi n CM2: Chuyên công ngh M ng: Phòng nghiên c u H c viên h c vi n CM3: Chuyên công ngh Phòng nghiên c u H c viên h c vi n CM4: Phóng s g p g gương m t: PHóng viên là H c viên h c vi n, g p g nh ng “gương m t” tuỳ h l a ch n, vi t bài dư i d ng phóng s ho c ph ng v n CM5: Văn hoá Phóng viên là h c viên t i h c vi n CM6: Truy n ng n
 5. “Nhà văn” là h c viên h c vi n t sáng tác ho c sưu t m, d ch,… CM7: Truy n cư i Sưu t m, sáng tác: H c viên h c vi n CM8: H c và hành Gi ng viên H c vi n Phòng R&D H c viên h c vi n (Tuỳ biên t p viên n i dung phân công) CM9: Con ư ng l p nghi p H c viên III.Quy trình ra t p chí 1.Trách nhi m •Phóng viên: (ngư i vi t bài,sáng tác, sưu t m, d ch …) có trách nhi m vi t bài, s a bài theo yêu c u c a biên t p viên n i dung. •Biên t p viên: + Biên t p viên n i dung: -Biên t p viên n i dung ph trách các chuyên m c ã ư c phân công:
 6. Mr. TA ph trách chuyên m c: Tin t c CNTT, Chuyên công ngh M ng, Chuyên công ngh , H c & hành Ms. H ph trách chuyên m c: tin t c n i b , phóng s , truy n ng n, trang cư i và c m nang l p nghi p. -Trong ph m vi chuyên m c mình ph trách, BTV n i dung giao cho phóng viên i vi t bài ho c ch n bài t các hãng thông t n, t p chí khác… -Biên t p bài. + Biên t p viên tin t c: trách nhi m thi t k trang_ Mr. H i Anh (b n u xu t b n trên blog) + Designer: thi t k trang u, trang m c l c, trang cu i và các chuyên m c_ Mr. Q (b n u xu t b n trên blog) + Biên t p viên cu i & Hi u ính: Ki m tra cu i cùng trư c khi trình s p và hi u ính_Ms. H + Duy t cu i: Lãnh o H c vi n 2.Quy trình B1: Ra ch cho các chuyên m c: -BTV ND ph trách chuyên m c c a mình, ra ch cho các chuyên m c. -BTV ND có th t nghĩ ra ch , nghiên c u, thu th p t staff, … -Deadline ra ch là: ngày 15/x
 7. B2: BTV ND giao bài vi t cho 1 phóng viên ph trách chuyên m c ó kèm v i ch ư c ch n & yêu c u vi t bài -Bài vi t ư c th c hi n trong vòng 10 ngày t ngày 16/x – 26/x. -Deadline PV n p bài vào ngày 26/x B3: Biên t p n i dung: + BTV ND biên t p bài vi t PV g i v theo các tiêu chí sau: - o n mào u ã chu n chưa? -Có ư c b tr b ng nh ng thông tin khác trong bài hay không? -Bài vi t có chính xác và công b ng không? -Gi ng văn phù h p chưa? + Deadline vào ngày: 31/x + Sau khi s a xong bài BTV ND chuy n bài vi t ã edit v BTV tin t c thi t k trang. B4: Biên t p tin t c: + BTV tin t c có 4 ngày thi t k trang: 1 - 4/x+1 + Nhi m v : - ánh giá tính liên k t c a các bài vi t có s n, các nh và hình minh ho , hình v kèm theo.
 8. -Thi t k các trang ph n nh s liên k t ó. -B o m áp ng h n chót trong vi c thi t k trang ó. B4: Biên t p và hi u ính + Biên t p và hi u ính trong vòng 3 ngày: 5- 7/x +1. Deadline là 7/x +1. + Trách nhi m: -Ki m tra m i bài vi t v chính xác và phong cách -Vi t tiêu cho các bài báo -Chú thích nh & các chi ti t - ph c v trình bày thông tin -Xem xét n i dung & b sung thêm ph n biên t p c a các biên t p viên n i dung ( c bài vi t dư i góc nhìn c a c gi ). - c dò cu i cùng & hi u ính trư c khi trình s p. B5: Thi t k : + Designer thi t k trang 1, trang 2, trang cu i trong vòng: BTV tin t c và designer s thi t k trong vòng 23 ngày t ngày 16/x – 7/x+1. Deadline: 7/x+1.
 9. + Designer cùng BTV tin t c thi t k cho các chuyên m c trong vòng 3 ngày: 8 -10/x+1 (vì ã layout r i nên thi t k nhanh thôi). Deadline thi t k t t c : 10/x+1. B6: G i Ms. Vân & Mr. Ki m duy t cu i cùng t ngày 10/x+1 – 14/x+1; B7: Xu t b n trên m ng vào ngày 15/x+1, và thông báo r ng rãi cho toàn h c vi n. Các cách xu t b n t t p chí này: 1.Xu t b n lên website c a h c vi n, và b t c ai cũng có th download v . 2.G i các bài báo t i các t p chí như Pcworld, Echip, … 3.Xu t b n t p chí lên blog – ưu i m: -T o ra m t blog c a riêng h c vi n, blog có 9 chuyên m c (như trên) và ư c c p nh t nh kỳ m i tháng m t l n. (ho c có th m r ng nhi u chuyên m c hơn). -Blog cho phép c gi comment ư c, không gi i h n v không gian xu t b n nên khuy n khích ư c nhi u h c viên tham gia thì m t bài vi t càng d y, và th i gian c p nh t nh kỳ ng n l i. -Qu n tr blog r t d dàng, b t c ai cũng có th làm ư c, mi n là bi t account
 10. -Chi phí v i blog là b ng 0 vì không ph i mua domain, không ph i tr ti n nhu n bút do vi c vi t bài trên blog ư c coi là m t ho t ng sinh ho t t p th c a h c vi n. T t c nh ng h c viên vi t blog u ư c coi là “Phóng viên”, khi b n thân các “phóng viên” bi t h có nhi u c gi thì t bài vi t s có ch t lư ng. -V i m t blog hay s là công c PR m nh m cho h c vi n. -Vì không gi i h n v không gian, nên càng m r ng nhi u chuyên m c càng t t, càng có nhi u chuyên m c thu hút ư c s quan tâm c a gi i tr thì càng có nhi u ngư i bi t n h c vi n. - nư c ngoài, vi c s d ng blog làm công c thu hút khách hàng là ph bi n, nhưng VN thì chưa nhi u, ây l i là m t l i th . xu t: Blog cũng có th tr thành m t kênh xu t b n tuy t v i, khi ta t n d ng ư c h c viên là nh ng phóng viên nhi t tình nh t. B8: G i bài vi t sang các t p chí ã t quan h trư c. B9: Lưu các bài vi t thành m t database. 3.T ch c nhóm PV vi t bài B1: Xác nh tiêu chí & quy n l i c a ngư i tham gia vi t bài: •Tiêu chí: -Ph i ăng ký (m u ăng ký t t i bàn l tân - n p v bàn l tân) - nhi t huy t
 11. -Là h c viên c a H c vi n •Quy n l i: - ư c hư ng nhu n bút bài vi t : 100,000 / chuyên m c (n u có) -Th i gian th c hành ngoài gi (n u là h c viên) - ư c t ng báo (t p chí) n u các t báo ăng bài vi t (n u bài vi t ư c ăng trên báo ho c t p chí) -Bài vi t ăng t i trên website c a H c vi n, có ghi tên tu i. -Bài vi t ư c post lên blog báo chí c a h c vi n dư i tên tu i c a tác gi . H c viên ư c tham gia vào quá trình xây d ng và phát tri n blog này v i tư cách là các phóng viên và biên t p viên. -Các blogger ư c tham gia vào quá trình xây d ng blog. B2: Ms. H so n m t m u phi u ăng ký t t i bàn l tân, n các l p h c, gi i thích v các tiêu chí và quy n l i, yêu c u h c viên ăng ký và n p l i t i bàn l tân. H c viên có th tham gia vi t bài b t c lúc nào trong quá trình h c t i h c vi n. T p chí này hoàn toàn do các H c viên và gi ng viên h c vi n tham gia vi t. B4: Gi i thi u quy trình vi t bài cho các h c viên tham gia & gi i thi u ngư i ph trách t ng chuyên m c.
 12. Gi i thi u các tài li u hư ng d n k năng vi t bài, so n tin hay k năng ph ng v n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản