Quyết Định Số: 1000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1000/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG BÙI VĂN GA, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG BÙI VĂN GA, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 8177-CVNS/BTCTW, ngày 29 tháng 6 năm 2010; Xét Tờ trình số 27-TTr/BCSĐ, ngày 23 tháng 4 năm 2010, của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tờ trình số 1708/TTr-BNV, ngày 08 tháng 6 năm 2010, của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Bùi Văn Ga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng
  2. - Ban Tổ chức Trung ương; - Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản