Quyết Định Số: 1001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
5
download

Quyết Định Số: 1001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1001/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG, KIÊM TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG, KIÊM TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 1655-QĐNS/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, giữ chức Thứ trưởng, kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và ông Nguyễn Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Chính trị (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương;
  2. - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản