Quyết Định Số: 1003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
8
download

Quyết Định Số: 1003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1003/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ NGUYỄN THỊ XUYÊN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ NGUYỄN THỊ XUYÊN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét Tờ trình số 49-TTr/BCSĐ, ngày 11 tháng 5 năm 2010, của Ban cán sự đảng Bộ Y tế; Tờ trình số 1709/TTr-BNV, ngày 08 tháng 6 năm 2010, của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
  2. - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản