Quyết Định Số: 1132/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
4
download

Quyết Định Số: 1132/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1132/QĐ-TĐC

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐO LƯỜNG CHẤT -------------- LƯỢNG ------- Số: 1132/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp; Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tạm đình chỉ hiệu lực các văn bản sau đã cấp cho Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) đến ngày 31/9/2010: 1. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 281/TĐC-HCHQ ngày 15/3/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với
  2. hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 và hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; 2. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 528/TĐC-HCHQ ngày 10/5/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm điện và điện tử phù hợp tiêu chuẩn; 3. Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử số 864/QĐ-TĐC ngày 03/6/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điều 2. Trong thời hạn tạm đình chỉ hiệu lực các Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1, Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không được thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử. Điều 3. Yêu cầu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) tiến hành các hành động khắc phục đối với các vấn đề còn tồn tại nêu tại mục 7 trong Biên bản kiểm tra ngày 01/7/2010 và báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sau ngày 31/9/2010, nếu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không hoàn tất các hành động khắc phục, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét, hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuần và hợp quy, Giám đốc Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC), Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Lãnh đạo Tổng cục; - Thanh tra Tổng cục; - Bộ KHCN (để báo cáo);
  3. - VP Công nhận CL (để phối hợp); Trần Văn Vinh - Lưu: VT, HCHQ.
Đồng bộ tài khoản