Quyết định số 122/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 122/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2004/QĐ-UB về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 122/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH CHƯƠNG TŔNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương tŕnh T ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001-2010 ; Căn c Ngh quy t s 45/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xă h i năm 2004 ; Căn c Quy t nh s 119/2002/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Chương tŕnh c i cách hành chính giai o n 2001-2005 ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph t i T tŕnh s 25/TT-BC ngày 12 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Chương tŕnh c i cách hành chính năm 2004 c a thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m thi hành Quy t nh nà /. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn p ng Chính ph , B N i v PH - Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y Ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn p ng Thành y và các Ban c a Thành y - ng y Kh i Chính quy n thành ph - Thành viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB : các PVP
 2. - Các T PC, NC, VX, TH, CCHC (3b) - Lư Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** CHƯƠNG TRNH ̀ C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 C A THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 122 /2004/Q -UB ngày 29 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n n i dung Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương tŕnh T ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001-2010 ; Ngh quy t s 01/2004/ NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách Nhà nư c năm 2004 ; Ngh quy t H i ngh thành ph l n th 15 ngày 23 tháng 12 năm 2003 và Ngh quy t s 45/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xă h i năm 2004; Quy t nh s 119/2002/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Chương tŕnh c i cách hành chính giai o n 2001-2005, y ban nhân dân thành ph ra m c tiêu và n i dung Chương tŕnh c i cách hành chính năm 2004, như sau : I. M C TIÊU C I CÁCH HÀNH CHÍNH. 1. M c tiêu chung : Ti p t c nâng cao thành qu c a năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th và Ny m nh c i cách hành chính, nh m t o s chuy n ng ng b t c p cơ s n thành ph trên các lĩnh v c i s ng xă h Ti p t c c i ti n hoàn thi n h th ng các th t c, quy tŕnh hành chính, b o m nguyên t c ơn gi n, công khai, úng lu t, th ng nh t, m t c a, nhanh chóng, thu n ti n, gi m phi n hà cho nhân dân và t ch c, góp ph n thúc Ny kinh t -xă h i c a thành ph phát tri n. 2. Nh ng m c tiêu c th c a Chương tŕnh c i cách hành chính là : 2.1. Các ngành, các c p Chính quy n c a thành ph ph i t p trung ch n ch nh m nh hơn n a k cương, k lu t trong b máy hành chính Nhà nư c, nâng cao tinh th n trách nhi m và ư th c k lu t c a cán b , công ch c, nh m t o s chuy n ng ng b v ch t c a h th ng t ch c b máy và i ngũ cán b công ch c, c bi t là trên các lĩnh v c nhà t, u tư, kinh doanh, tr t t xây d ng và gi i quy t khi u n i-t cáo c a công dân.
 3. 2.2. Xây d ng, hoàn thi n h th ng các quy tŕnh, th t c hành chính, nh m b o m chuNn hóa, m u hóa, công khai hóa các quy tŕnh, th t c hành chính và Ny m nh tin h c hóa trong qu n lư và ph c v công dân, v i nguyên t c ơn gi n, công khai, úng lu t, th ng nh t, m t c a, gi i quy t nhanh chóng và thu n ti n, gi m phi n hà cho công dân và t ch c, t o ư c m i liên thông v th c hi n các th t c hành chính t cơ s n thành ph . 2.3. Ti p t c ki n toàn, ch n ch nh m t cách quy t li t i v i b máy hành chính các c p, nh m nhanh chóng kh c ph c t́nh tr ng hành chính quan liêu, c a quy n và hách d ch, th t s tr thành b máy ph c v nhân dân và doanh nghi p, ng th i phân c p, y quy n m nh hơn n a cho qu n-huy n, phư ng-xă, th tr n, s -ngành thành ph . 2.4. Xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c c a thành ph v i s lu ng, cơ c u h p lư, có tŕnh chuyên môn nghi p v cao và có phNm ch t o c t t, theo phương châm “công tâm, th o vi c và trong s ch”; ki m tra x lư kiên quy t các v tham nhũng, lăng phí, làm th t thoát tài s n Nhà nư c, nh ng sai ph m k lu t hành chính. 2.5. Tăng cư ng công tác ti p công dân, i m i phương th c, quy tŕnh và nâng cao ch t lư ng và k t qu gi i quy t khi u n i-t cáo c a công dân, h n ch t i m c th p nh t trư ng h p khi u ki n ông ngư i và vư t c p ; t p trung x lư d t i m các v khi u ki n kéo dà th c hi n có k t qu , hi u qu các m c tiêu nêu trên, các ngành, các c p c n tri n khai th c hi n ng b các n i dung Chương tŕnh c i cách hành chính trong năm 2004, sau ây : II. CHƯƠNG TRNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004. ̀ 1. V c i cách th ch và th t c hành chính : 1.1. i m i công tác quy ho ch, qu n lư quy ho ch và xây d ng, nh m b o m s phát tri n b n v ng c a thành ph và b o m quy n l i chính áng c a nhân dân, v i các n i dung sau ây : 1.1.1. i m i phương pháp l p quy ho ch theo nh hư ng và Ny nhanh ti n l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ; ng th i ti n hành rà soát l i các án quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t ă phê duy t trư c ây, nh m b o m s phù h p và tính kh thi c a quy ho ch chi ti t t i t ng a bàn, c bi t chú tr ng k t n i h t ng k thu t ; th c hi n phân c p qu n lư, t ch c và m r ng xă h i hóa vi c l p quy ho ch chi ti t s m hoàn thành công tác quy ho ch chi ti t trên a bàn các qu n-huy n. 1.1.2. T ch c vi c rà soát trên 400 d án ă ư c giao t, cho thuê t, ti p t c theo dơi g n 600 d án chưa giao t, xem xét i u ki n th c t trong vi c i u ch nh d án theo hư ng c a Ch th s 07/2003/CT-UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , nh m t o qu t xây nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú cho công nhân, kư túc xá cho sinh viên.
 4. 1.1.3. Nghiên c u thành l p Ban qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n, Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o, Quy ch qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n. 1.1.4. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lư nhà, t, xây d ng trên a bàn thành ph . Ti p t c c i cách tŕnh t , th t c c p phép theo yêu c u thông thoáng, hi u qu , v a b o m l i ích h p pháp cho t ch c, công dân, nh m v a ơn gi n ư c th t c, v a d dàng cho các c p Chính quy n th c hi n ki m soát và qu n lư. 1.1.5. i m i phương pháp l p k ho ch theo nh hư ng a ngành, i v i d án u tư c n c bi t chú tr ng vi c c i ti n quy tŕnh, th t c hành chính và qu n lư ch t ch t khâu l p d án ban u n n bù, gi i t a, u th u thi t k , thi công, giám sát thi công và hoàn công,v.v... 1.1.6. Ti p t c nghiên c u, i m i cơ ch chính sách, nh m khuy n khích thu hút m nh các ngu n l c u tư vào thành ph , c bi t là u tư phát tri n kinh t , văn hóa, xă h i và h t ng ô th . 1.1.7. Phân c p m nh hơn n a vi c c p gi y phép xây d ng cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ; ng th i phân c p m nh hơn trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (như c p gi y cho các căn h chung cư, nhà có ngu n g c t do quân i qu n lư,...) cho qu n-huy n. 1.1.8. Kiên quy t x lư xây d ng sai phép và không phép : + Các ngành ch c năng liên quan s m tŕnh y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh hư ng d n khung c th qu n-huy n, phư ng-xă, th tr n i chi u, áp d ng x lư các trư ng h p vi ph m xây d ng. Các ngành, các c p c n tăng cư ng l c lư ng qu n lư, ki m tra, giám sát, nh m ch m d t các vi ph m trong xây d ng, ng th i t o cơ ch t ch và xác nh rơ trách nhi m c a ch u tư, tư v n thi t k , tư v n giám sát, ơn v thi công. + Tăng cư ng bi n pháp giám sát, thanh tra ch ng th t thoát trong xây d ng các công tŕnh t v n ngân sách theo Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . 1.2. Xây d ng và tri n khai th c hi n thí i m h th ng giám sát ánh giá k t qu th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph (PMS) trên m t s lĩnh v c t i m t s s -ngành, qu n-huy n, nh m tăng cư ng năng l c tri n khai th c hi n các quy t nh và nâng cao hi u l c, hi u qu các quy t nh c a Chính quy n, k t h p v i vi c kh o sát ư ki n c a công dân và t ch c. 1.3. Ti p t c c i ti n, nh m chuNn hóa và m u hóa các lo i gi y t , thu c th t c hành chính theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các B -Ngành Trung ương, qua ó hoàn thi n h th ng các quy tŕnh, th t c hành chính b o m nguyên t c dân ch , ơn gi n, công khai, úng lu t, th ng nh t, m t c a, nhanh chóng và thu n ti n, gi m phi n hà cho công dân và t ch c. Các cơ quan qu n lư Nhà nư c thành ph ph i thư ng xuyên i chi u v i quy nh hi n hành rà soát, c p nh t m i, ho c băi b nh ng th t c hành chính không c ̣n phù h p, tuy t i không ngành nào, c p nào t ư quy nh thêm các th t c ngoài quy nh c a cơ quan có thNm quy n ; ch m d t t́nh
 5. tr ng tùy ti n, ho c khác nhau v th t c bi u m u và quy tŕnh hành chính ; ban hành r ng răi cNm nang v các quy nh, quy tŕnh, th t c h sơ hành chính liên quan n t ch c và công dân; ch n ch nh công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph theo Ch th s 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 và Ch th s 06/2004/CT-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . 1.4. Ti p t c rà soát l i các th t c, quy tŕnh phê duy t và c p phép các d án u tư trong nư c và d án có v n u tư nư c ngoài, t o môi trư ng thông thoáng, thu n l i, nh m thu hút m nh các ngu n l c u tư vào thành ph . Các c p Chính quy n t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xă, th tr n, tăng cư ng vi c th c hi n công khai hóa các quy nh, th t c liên quan n t ch c và nhân dân dân bi t th c hi n, tham gia ư ki n và giám sát vi c th c hi n, nh t là vi c công b công khai quy ho ch t ng m t b ng, quy ho ch ngành n quy ho ch chi ti t, c p phép xây d ng, nhà t, các d án u tư, c bi t là ch trương u tư i v i các d án kh i công m i, quy t nh phê duy t các d án kh thi c a thành ph và a phương. 1.5. Ti p t c i m i n i dung và nâng cao ch t lư ng h i h p, gi m thi u các cu c h i h p không c n thi t và không mang l i k t qu . Các s -ngành và y ban nhân dân các c p c n rà soát ánh giá l i vi c h i h p trong năm qua, rút kinh nghi m, t ó gi m thi u t i a vi c h i h p, ng th i v i vi c tăng cư ng trách nhi m cá nhân trong qu n lư, i u hành. Cán b lănh o các c p dành qu th i gian nhi u hơn cho vi c ti p c n v i cơ s , n m b t th c ti n, ph c v cho công tác ch o và i u hành. V nguyên t c, các cu c h p ch xem xét, gi i quy t ho c th o lu n i n th ng nh t nh ng v n quan tr ng thu c trách nhi m t p th . 1.6. Ti p t c hoàn thi n, nâng cao ch t lư ng cơ ch hành chính “m t c a, m t d u” qu n-huy n và th c hi n cơ ch “m t c a” t t c các s -ngành trong vi c gi i quy t công vi c hành chính cho nhân dân và t ch c ; t ng bư c tách d ch v công và hành chính công, ng d ng h th ng giá tr ch t lư ng ISO trong qu n lư hành chính ph c v nhân dân ; tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a” t i phư ng-xă, th tr n theo Quy t nh s 181/2003/Q -TTg ngày 4 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; xác l p và ưa vào v n hành theo cơ ch “m t c a” liên thông t c p cơ s n thành ph m t s lĩnh v c liên quan n công dân và t ch c, thay v́ cơ ch “m t c a” t ng c p, t ng ngành như hi n na 1.7. Tăng cư ng công tác ti p công dân, i m i phương th c, quy tŕnh, nâng cao ch t lư ng và k t qu gi i quy t khi u n i - t cáo và tranh ch p c a công dân, h n ch t i m c th p nh t trư ng h p khi u ki n ông ngư i và vư t c p. - Công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i - t cáo th c hi n theo phương châm : Công khai, dân ch và tăng cư ng i tho i ; gi i quy t úng th i h n theo Lu t nh. - Hoàn thành vi c xây d ng và v n hành trang Web qu n lư ơn, thư tranh ch p, khi u n i - t cá - Th trư ng các ngành, các c p ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v quy t nh c a nh trong vi c gi i quy t khi u n i - t cáo c a công dân. Ch m d t t́nh tr ng ùn Ny trách nhi m ho c gi i quy t không n nơi n ch n kéo dài v vi c.
 6. 1.8. Ti p t c t ng k t cơ ch “m t c a, m t d u”, t ng k t kinh nghi m và tri n khai nhân r ng các thí i m ă thành công như ng d ng ISO, công ngh thông tin, GIS, Trung tâm d ch v hành chính công, u th u kinh doanh khai thác và qu n lư ch , v.v... các s -ngành và qu n-huy n c a thành ph . Ti p t c ch n và th c hi n thí i m có tính ch t t phá m t s lĩnh v c, c bi t là các lĩnh v c mà ngư i dân và t ch c ang ̣i h i th t s c p bách; th c hi n thí i m và sơ k t, m r ng mô h́ nh T nghi p v hành chính công các qu n-huy n. 2. V c i cách t ch c, b máy : 2.1. Ti p t c th c hi n có k t qu c a năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th và Ny m nh c i cách hành chính các ngành, các c p c n t p trung các bi n pháp cương quy t ch n ch nh k cương, k lu t trong b máy hành chính Nhà nư c : 2.1.1. Ti p t c c ng c , ki n toàn t ch c b máy, h p lư hóa ch c năng, nhi m v và quy ch làm vi c c a các s -ngành, qu n-huy n. C i ti n phương th c qu n lư, l l i làm vi c và nâng cao năng l c ho t ng c a cơ quan hành chính các c p, trong ó chú tr ng các n i dung sau ây : - Xác nh rơ các nguyên t c làm vi c và quy ch ph i h p trong s v n hành b máy hành chính. nh rơ ch c danh, thNm quy n và trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v v k t qu ho t ng c a b máy do nh ph trách ; - Lo i b nh ng vi c làm h́ nh th c, không có hi u qu thi t th c, gi m gi y t hành chính không th t s c n thi t. Tăng cư ng năng l c và trách nhi m c a cơ quan hành chính trong gi i quy t công vi c c a công dân và t ch c ; - Niêm y t công khai các th t c hành chính úng theo quy tŕnh c a pháp lu t quy nh ; - Ch m d t t́nh tr ng v a ch ng chéo v a b sót nhi m v , lĩnh v c và i tư ng qu n lư, b o m tính ng b trong s v n hành c a c b máy ; - G n các gi i pháp, bi n pháp trong c i cách hành chính v i m c tiêu nâng cao ch t lư ng qu n lư ô th ; - Ti p t c hoàn thi n vi c tách d ch v công ra kh i hành chính công ; - Ti p t c m r ng phân c p, y quy n cho qu n-huy n, s -ngành thành ph , trong ó c n xác nh rơ ch c năng, trách nhi m, thNm quy n c a t ng c p, t ng ngành. ́ 2.1.2. Hnh thành và tri n khai ho t ng c a b ph n cán b chuyên trách làm công tác c i cách hành chính t i qu n-huy n, s -ngành thành ph (trong quư 2 năm 2004). 2.2. i m i cơ ch ch o, i u hành và nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lư Nhà nư c c a các ngành, các c p Chính quy n thành ph th c hi n hoàn thành nhi m v phát tri n kinh t -xă h i năm 2004 : 2.2.1. Ti p t c i u ch nh, b sung v cơ ch t ch c và ho t ng c a y ban nhân dân phư ng-xă, th tr n, ti n hành ch n ch nh vi c t ch c và ho t ng c a b máy,
 7. cán b Chính quy n cơ s , i m i phương th c ho t ng sát v i dân hơn và phù h p v i tính ch t qu n lư hành chính Nhà nư c v kinh t -xă h i a bàn dân cư ; th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s , nh m nâng cao năng l c, hi u l c và hi u qu ho t ng c a Chính quy n cơ s theo Quy t nh s 85/2002/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 2.2.2. Xác nh biên ch hành chính, s nghi p h p lư, phù h p v i cơ c u b máy ă ư c s p x p l i theo ch c danh và tiêu chuNn c th c a cán b công ch c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, nh m ti p t c th c hi n tinh gi n biên ch hành chính, s nghi p theo Ngh quy t Trung ương 7 (Khoá VIII), Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 và Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 v ti p t c th c hi n Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph . 2.2.3. i m i công tác c ng c , s p x p l i, th c hi n t t công tác c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c và cơ ch giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c theo phương án ư c phê duy t t i Quy t nh s 128/2003/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , nh m nâng cao hi u qu kinh doanh và s c c nh tranh c a doanh nghi p Nhà nư c ; hoàn thành vi c tách ch c năng qu n lư tr c ti p s n xu t-kinh doanh ra kh i ch c năng qu n lư Nhà nư c v m t hành chính c a s - ngành và qu n-huy n. 2.2.4. Tăng cư ng th c hi n các h́ nh th c i tho i gi a Nhà nư c v i doanh nghi p, c bi t là gi a các cơ quan qu n lư Nhà nư c có liên quan n ho t ng hàng ngày c a doanh nghi p. Cơ quan và cán b công ch c Nhà nư c ph i là ngư i hư ng d n và t o i u ki n cho doanh nghi p ho t ng theo pháp lu t. 2.3. T ng k t rút kinh nghi m và ti p t c tri n khai th c hi n Chương tŕnh m c tiêu ng d ng và phát tri n công ngh thông tin c a thành ph , giai o n 2002-2005, theo Quy t nh s 93/Q -UB ngày 14 tháng 8 năm 2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ng th i Ny m nh tri n khai th c hi n án tin h c hóa qu n lư Nhà nư c ( án 112) giai o n 2002-2005, theo Quy t nh 105/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , trong ó năm 2004 các ngành, các c p c n t p trung : 2.3.1. Trên cơ s h p lư hóa và chuNn hóa các quy tŕnh, th t c hành chính m i c p, ti n hành vi c tin h c hóa công tác qu n lư, t o cơ s cho vi c công khai hóa các quy tŕnh, th t c hành chính cho công dân, doanh nghi p, nh m th c hi n phương châm dân bi t, dân bàn, dân làm và dân ki m tra ; 2.3.2. Các cơ quan hành chính t c p thành ph n c p phư ng-xă, th tr n u ph i th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lư hành chính Nhà nư c và ph c v công chúng ; 2.3.3. Xây d ng h th ng thông tin n i b và n i m ng di n r ng, ph c v yêu c u qu n lư Nhà nư c k p th i và thông su t trong h th ng thông tin i n t c a Chính ph ;
 8. 2.3.4. Khuy n khích các ngành, các c p tri n khai vi c ng d ng h th ng qu n lư ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001 : 2000 trong qu n lư Nhà nư c và cung c p d ch v hành chính công. 3. V xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c : 3.1. Các ngành, các c p Chính quy n c a thành ph ph i t p trung ch n ch nh m nh k cương, k lu t trong b máy hành chính Nhà nư c ; nâng cao tinh th n trách nhi m và ư th c k lu t c a cán b , công ch c; ánh giá l i i ngũ cán b , công ch c, b trí úng ngư i, úng vi c; x lư nghiêm minh theo pháp lu t và k lu t ng i v i nh ng ngư i có hành vi tiêu c c, tham nhũng dù ngư i ó là ai, b t c cương v nào, k c nh ng ngư i bao che hành vi tham nhũng. Kiên quy t ưa ra kh i b máy nh ng cán b thoái hóa, thi u trách nhi m, vi ph m k lu t, nh t là i v i cán b , công ch c liên quan n lĩnh v c qu n lư nhà, t, u tư và xây d ng ; ng th i ngư i ng u c p trên tr c ti p cũng ph i ch u trách nhi m v i nh ng h́ nh th c x lư thích h p. Th trư ng các s -ngành, qu n-huy n ph i rà soát l i i ngũ cán b , d t khoát không trong b máy qu n lư Nhà nư c nh ng cán b , công ch c có thái “th ơ, l nh nh t” trư c n i b c xúc chính áng c a công dân và doanh nghi p mà trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a nh có th th c hi n ư c. Nghiên c u i m i quy tŕnh x lư k lu t i v i cán b công ch c có sai ph m. Ti p t c th c hi n luân chuy n cán b , ng th i tăng cư ng tr hóa i ngũ cán b công ch c có năng l c chuyên môn gi i ă qua ào t o, trong ó c bi t chú ư i v i Chính quy n c p cơ s . 3.2. nh kỳ hàng quư m i cán b công ch c các cơ quan hành chính t c p cơ s n thành ph ph i xây d ng chương tŕnh k ho ch làm vi c c th , trên cơ s ó cu i quư t ánh giá k t qu theo t ng s n phNm công vi c và ti p t c xây d ng chương tŕnh làm vi c cho quư ti p the Qua ó th trư ng tr c ti p xem xét, ánh giá năng l c, kh năng hoàn thành nhi m v c a t ng cán b công ch c thu c quy n. 3.3. Trư ng Cán b Thành ph c n i m i n i dung, chương tŕnh và phương th c ào t o, b i dư ng cho i ngũ cán b , công ch c, chú tr ng ào t o theo ch c danh, qua ó nâng cao ki n th c, k năng hành chính, nh m ào t o m t cách cơ b n i ngũ cán b , công ch c hành chính công tâm, th o vi c và trong s ch, áp ng yêu c u chuNn hóa cán b , công ch c. Ch m d t hi n tư ng d y và h c mang tính h́ nh th c, thi u ch t lư ng, h c không g n v i hành, m t th i gian, không hi u qu . Hoàn thành giáo tŕnh ào t o v k năng qu n lư và i u hành cho i ngũ cán b trung, cao c p và chương tŕnh ào t o, b i dư ng chuNn hóa các ch c danh cán b dân c , b u c và cán b chuyên trách phù h p v i nhi m v c a Chính quy n cơ s . 3.4. Ti p t c tri n khai th c hi n Chương tŕnh ào t o 300 Ti n sĩ, Th c sĩ, 1.000 Giám c doanh nghi p và K ho ch tri n khai th c hi n tài b o m ngu n nhân l c cho h th ng chính tr thành ph n năm 2005 c a kh i cơ quan qu n lư Nhà nư c, ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2004/Q -UB ngày 9 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i trong năm 2004 ch n m t s ơn v t ch c thí i m thi tuy n ch n ch c danh trư ng p ng, phó trư ng p ng chuyên môn s -ngành và qu n-huy n b ng h́ nh th c và n i dung thi thích h p. 4. V c i cách tài chính công :
 9. 4.1. Ny m nh vi c th c hi n xă h i hóa các d ch v công phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c và n i dung phân c p qu n lư c a Chính ph cho thành ph . Ti p t c th c hi n tách d ch v công v i hành chính công trong các cơ quan hành chính Nhà nư c, nh t là i v i các lĩnh v c nhà t, xây d ng, nh m xă h i hóa các d ch v công cho phù h p ; chuy n m t s công vi c và d ch v công do cơ quan Nhà nư c th c hi n giao cho doanh nghi p, t ch c xă h i, t ch c phi chính ph m nh n. 4.2. T ng k t và ti p t c tri n khai th c hi n Ngh nh s 10/2002/ N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; ng th i m r ng khoán biên ch và kinh phí qu n lư hành chính i v i các ơn v hành chính có i u ki n và khoán thu, chi i v i m t s ơn v s nghi p; th c hi n khoán nh biên và kinh phí ho t ng c a phư ng-xă, th tr n. 4.3. Nghiên c u th c hi n thí i m t ng bư c áp d ng r ng răi m t s cơ ch tài chính m i : Cho thuê t xây d ng cơ s trư ng h c, b nh vi n ; t ch c th c hi n vi c xă h i hóa b ng h́ nh th c u th u m t s lo i d ch v công như : Ch , v sinh ô th , c p-thoát nư c, công viên cây xanh, nư c ph c v nông nghi p và i s ng. III. CÁC GI I PHÁP TH C HI N. 1. Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n c n tăng cư ng hơn n a công tác tuyên truy n và quán tri t làm thông su t tư tư ng, nh n th c i v i i ngũ cán b công ch c v v trí và t m quan tr ng c a công tác c i cách hành chính trong quá tŕnh xây d ng và phát tri n thành ph , qua ó t o s ng b và tâm quy t hơn i v i công cu c c i cách hành chính, c bi t là ngư i ng u C p y và cơ quan, ơn v . 2. Tăng cư ng các h́ nh th c công khai hóa v th t c, quy tŕnh hành chính và các quy nh c a pháp lu t, g n v i th c hi n quy ch dân ch cơ s , cơ quan và doanh nghi p, a d ng hóa h́ nh th c thanh tra, ki m tra b o m công tác c i cách hành chính các ơn v t k t qu và phát hi n, x lư k p th i các trư ng h p tiêu c c, phi n hà, gây khó khăn cho công dân và doanh nghi p, khuy n khích vai t giám sát c a các t ch c và c ng ng. 3. Các ngành, các c p c n nghiêm kh c ki m i m các cá nhân, t ch c có bi u hi n tiêu c c, tŕ tr , y u kém trong công tác c i cách hành chính, gây dư lu n b t b́ nh trong nhân dân ; ng th i khen thư ng k p th i nh ng cá nhân, t ch c có nhi u n l c trong c i cách hành chính. 4. C ng c , ki n toàn và phát huy hơn n a vai t c a Ban Ch o c i cách hành chính các s -ngành, qu n-huy n và phư ng-xă, th tr n, tránh t́nh tr ng h́ nh th c ho c khoán tr ng như không ít ơn v trong th i gian v a qu Xây d ng và c ng c b ph n chuyên trách m nh làm công tác c i cách hành chính các s -ngành, qu n-huy n làm ng c t công tác tham mưu và ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c th c hi n chương tŕnh c i cách hành chính. 5. Tăng cư ng phân c p, y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Th trư ng các s -ngành, nh t là các lĩnh v c hành chính có liên quan n công dân và t
 10. ch c ; ng th i Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong qu n lư, i u hành và ph c v ngư i dân. 6. Th c hi n nghiêm ch nh ch thông tin, báo cáo và chia s kinh nghi m v công tác c i cách hành chính gi a các s -ngành, qu n-huy n c a thành ph và a phương b n. Hàng quư, năm các a phương, ơn v ph i có chương tŕnh, k ho ch và gi i pháp c th v công tác c i cách hành chính làm cơ s t ch c th c hi n và ánh giá k t qu . nh kỳ hàng quư và cu i năm, Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i có báo cáo y ban nhân dân thành ph (thông qua Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph ) v t́nh h́ nh, ti n và k t qu th c hi n công tác c i cách hành chính c a ơn v . Hàng tháng s -ngành và qu n-huy n báo cáo thông tin nhanh t́nh h́ nh, k t qu tri n khai th c hi n c i cách hành chính v Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo a ch : FAX 8.248.591; E-mail :; Th trư ng các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v s ch m tr ho c không ch p hành ch báo cáo nh kỳ theo quy nh. IV. K HO CH PHÂN CÔNG TRI N KHAI TH C HI N. y ban nhân dân thành ph giao cho Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n căn c vào Chương tŕnh c i cách hành chính năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , ti n hành xây d ng k ho ch và bi n pháp t ch c th c hi n n i dung c i cách hành chính năm 2004 cho phù h p v i s -ngành và a phương nh, trong ó có các n i dung theo s phân công sau ây : 1. Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, có k ho ch tri n khai th c hi n n i dung 1.1.1 (M c II) theo n i dung phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 208/UB-TH ngày 13 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , g m các n i dung : 1.1. Trong tháng 5, d th o văn b n tŕnh y ban nhân dân thành ph ban hành v n i dung xác nh quy mô các khu ô th m i khi l p quy ho ch chi ti t 1/2000, 1/500 ; ng th i hàng quư báo cáo ti n th c hi n vi c i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng thành ph cho phù h p v i t́nh h́ nh m i cho y ban nhân dân thành ph . 1.2. Trong quư II, d th o quy t nh tŕnh y ban nhân dân thành ph xem xét, ban hành quy nh v quy tŕnh l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/2000. 2. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, ch tŕ ph i h p v i S Xây d ng, S K ho ch và u tư, y ban nhân dân qu n-huy n, có k h ach tri n khai th c hi n n i dung 1.1.2, 1.1.3 (M c II) v t ch c vi c rà soát trên 400 d án u tư ă giao t và theo dơi g n 600 d án chưa giao t, nh m i u ch nh d án, t o qu t xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p theo Ch th s 07/2003/CT-UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , theo n i dung phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 208/UB-TH ngày 13 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph và vi c thành l p Ban qu n lư và phát tri n th trư ng b t
 11. ng s n, Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o và Quy ch qu n lư và phát tri n th th trư ng b t ng s n, g m các n i dung : 2.1. Trong tháng 5, báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph v rà soát trên 400 d án u tư ă giao t. 2.2. Trong quư II, t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph xem xét, x lư g n 600 d án chưa giao t, nh m i u ch nh d án, t o qu t xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p. 2.3. Trong quư II, tŕnh y ban nhân dân thành ph vi c thành l p Ban qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n, Quy ch ho t ng c a Ban Ch o và Quy ch qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n. 3. Giám c s Xây d ng, ch tŕ ph i h p v i S Tư pháp, Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , s -ngành và qu n-huy n liên quan, có k ho ch tri n khai th c hi n n i dung 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8 (M c II) theo n i dung phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 208/UB-TH ngày 13 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , g m các n i dung : 3.1. Trong tháng 5, d th o quy t nh tŕnh y ban nhân dân thành ph , quư II ban hành quy nh v tŕnh t th t c c p phép xây d ng và phân c p qu n lư v c p phép xây d ng trên a bàn thành ph ; ng th i có k ho ch Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; trong năm 2004 ph i hoàn t t công tác nà 3.2. Trong tháng 5, hoàn thành d th o quy nh c a y ban nhân dân thành ph v hư ng d n x lư xây d ng sai phép và không phép tŕnh y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 4. Phân công ng chí Nguy n Văn ua, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , tr c ti p ch o và theo dơi ti n , k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 1, 2, 3 nêu trên. 5. Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch tŕ, ph i h p v i Ban ch o c i cách hành chính thành ph , Ban qu n lư D án VIE/02/010, có k ho ch tri n khai th c hi n n i dung 1.2 ( i m 1, M c II) và làm u m i, ph i h p v i Ch nhi m Văn p ng Ti p Công dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Giám c S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tư pháp, Ban Ch o c i cách hành chính thành ph tri n khai th c hi n n i dung 1.7 (M c II) g m các n i dung : 5.1. Trong quư II, nghi m thu án và tŕnh y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh tri n khai th c hi n thí i m h th ng giám sát, ánh giá k t qu th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph (PMS) giai o n 1 trên m t s lĩnh v c. 5.2. Trong tháng 5, d th o tŕnh y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành v b sung quy tŕnh ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i-t cáo ă ban hành
 12. trư c ây theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , t i Công văn s 208/UB-TH ngày 13 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . 5.3. Phân công ng chí Vũ văn a, y viên y ban nhân dân thành ph , Chánh Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Nguy n Trung Thông, Phó Trư ng chuyên trách Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 5 nêu trên. 6. Giám c S Tư pháp ch tŕ, ph i h p v i Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành ch c năng và y ban nhân dân các qu n- huy n liên quan, có k ho ch tri n khai th c hi n n i dung 1.3 ( i m 1, M c II) g m các n i dung sau ây : 6.1. Thư ng xuyên ch n ch nh công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph theo Ch th s 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 và Ch th s 06/2004/CT-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . 6.2. Trong tháng 5, tŕnh y ban nhân dân thành ph ban hành danh m c các văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph ban hành năm 2004. 6.3. Ch tŕ ph i h p v i các ngành, các c p, các ơn v liên quan hoàn thành vi c rà soát các th t c, quy tŕnh hành chính liên quan n t ch c và công dân t cơ s n thành ph , trên cơ s ó ti n hành chuNn hóa, m u hóa và công khai hóa các lo i th t c hành chính th ng nh t th c hi n trên a bàn thành ph ; th i gian hoàn thành vi c rà soát và tŕnh y ban nhân dân thành ph ch m nh t trong quư 4. 6.4. Trên cơ s chuNn hóa và m u hóa các lo i quy tŕnh, th t c hành chính c a các qu n-huy n, ti n hành t ng h p, xây d ng và ban hành r ng răi thành sách “cNm nang” v các quy nh, quy tŕnh, th t c h sơ hành chính liên quan n t ch c và công dân ; th i gian hoàn thành trong quư 4. 6.5. Phân công ng chí Nguy n c Chính, Giám c S Tư pháp, y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Vũ Văn a, y viên y ban nhân dân thành ph , Chánh Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 6 nêu trên. 7. Giám c S K ho ch và u tư ch tŕ, ph i h p v i các ngành, các c p th c hi n n i dung i m 1.1.5, 1.4 (M c II), ng th i ph i h p v i Vi n Kinh t thành ph xây d ng án và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung i m 1.1.6 ( i m 1.1, M c II) g m các n i dung : 7.1. Hàng quư ti p t c rà soát và t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v phê duy t, công b công khai và tri n khai th c hi n các d án u tư, t o môi trư ng u tư thông thoáng và thu n l i hơn cho các thành ph n kinh t , theo Quy t nh s 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph .
 13. 7.2. Trong quư II, Giám c S k ho ch và u tư ch tŕ, ph i h p v i Vi n Kinh t thành ph xây d ng án và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung 1.1.5, 1.1.6 ( i m 1.1, M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 7.3. Phân công ng chí Nguy n H u Tín, y viên y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Tr n Du L ch, Vi n Trư ng Vi n Kinh t thành ph , y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 7 nêu trên. 8. Th trư ng s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có k ho ch tri n khai th c hi n các n i dung 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 4.1 (M c II ) g m các n i dung : 8.1. Rà soát ánh giá l i vi c h i h p trong năm qua, rút kinh nghi m, t ó gi m thi u t i a vi c h i h p, ng th i v i vi c tăng cư ng trách nhi m cá nhân trong qu n lư i u hành, theo n i dung 1.5 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8.2. Ti p t c c ng c , duy tŕ th c hi n cơ ch hành chính “m t c a”, t ng bư c tách d ch v công và hành chính công, theo n i dung 1.6 (M c II); hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8.3. Trong quư II, Th trư ng các ngành, các c p, các ơn v hành chính, s nghi p thành ph xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n n i dung 3.1, 3.2 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8.4. Giám c S Giao thông Công chánh, S Giáo d c và ào t o, S Y t , S Th d c-Th thao, S Văn hóa và Thông tin, S Lao ng-Thương binh và Xă h i, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng, S Thương m i,… và Ch t ch y ban nhân qu n-huy n ti n hành sơ k t và có k ho ch tri n khai th c hi n n i dung 4.1 (M c II) v Ny m nh vi c th c hi n xă h i hóa các d ch v công, ti p t c th c hi n tách d ch v công trong hành chính công, nh t là i v i các lĩnh v c nhà t, xây d ng và h t ng k thu t ô th ; chuy n m t s công vi c và d ch v công do cơ quan Nhà nư c th c hi n giao cho doanh nghi p, t ch c xă h i, t ch c phi chính ph m nh n; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8.5. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c c ng c , hoàn thi n, nâng cao ch t lư ng cơ ch hành chính “m t c a, m t d u” và tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a” t i phư ng-xă, th tr n theo Quy t nh s 181/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , theo n i dung 1.6 (M c II); hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 8.6. Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph ch tŕ, ph i h p v i S N i v , và các s -ngành, qu n-huy n liên quan xây d ng án và tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a” liên thông t cơ s n thành ph m t s lĩnh v c liên quan n công dân và t ch c, theo n i dung 1.6 (M c II); trong quư III, tŕnh y ban nhân dân thành ph xét duy t và tri n khai th c hi n.
 14. 8.7. Phân công ng chí Nguy n T n Tài, Phó Giám c S N i v , Phó Trư ng Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , ng chí Nguy n Trung Thông, Phó Trư ng Ban chuyên trách Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Lâm Văn Ti p, Phó Trư ng Ban T ch c Thành y, y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 8 nêu trên. 9. Giám S N i v ch tŕ, ph i h p v i các s -ngành và y ban nhân dân các qu n- huy n liên quan, có k ho ch tri n khai th c hi n các n i dung : 1.1.3, 1.8; 2.1.1, 2.1.2; 2.2.1, 2.2.2; 3.4 (M c II) g m các n i dung : 9.1. Trong quư II, Giám c S N i v ch tŕ, ph i h p v i Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , s -ngành và qu n-huy n liên quan hư ng d n tri n khai th c hi n n i dung 1.8 (M c II). 9.2. u quư II, Giám c S N i v cùng v i Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph chuNn b d th o án tŕnh y ban nhân dân thành ph n i dung 2.1.2 (M c II). 9.3. Giám c S N i v ch tŕ, ph i h p v i các s -ngành và qu n- huy n, xây d ng n i dung hư ng d n và tŕnh y ban nhân dân thành ph thông qua th c hi n n i dung 2.1.1 (M c II); th i gian hoàn thành ch m nh t trong quư IIN 9.4. Trong quư II, Giám c S N i v ch tŕ, ph i h p v i các s -ngành và qu n- huy n, xây d ng án và tŕnh y ban nhân dân thành ph các n i dung 2.2.1, 2.2.2 (M c II). 9.5. Trong quư II, Giám c S N i v xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n n i dung 3.4, M c II, v K ho ch tri n khai th c hi n tài b o m ngu n nhân l c cho h th ng chính tr thành ph n năm 2005 c a kh i cơ quan qu n lư Nhà nư c, ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2004/Q -UB ngày 9 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 9.6. Trong quư II, Giám c S N i v ch tŕ, ph i h p v i S Tư pháp, Ban Ch o c i cách hành chính thành ph , S Giáo d c và ào t o, tri n khai công tác chuN n b và báo cáo y ban nhân dân thành ph n i dung 3.4 (M c II ) án thí i m thi tuy n ch n ch c danh trư ng, phó p ng, ban chuyên môn s - ngành và qu n- huy n b ng h́ nh th c và n i dung thi thích h p. Ch n m t s ơn v làm thí i m trong năm 2004 rút kinh nghi m. 9.7. Trong quư II, trên cơ s ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S N i v tŕnh y ban nhân dân thành ph vi c thành l p Ban qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n, Quy ch ho t ng c a Ban Ch o và Quy ch qu n lư và phát tri n th trư ng b t ng s n. 9.8. Phân công ng chí Nguy n T n Tài, Phó Giám c S N i v , Phó Trư ng Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Nguy n Trung Thông, Phó Trư ng Ban chuyên trách Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung phân công t i i m 9 nêu trên.
 15. 10. Trong quư II, Trư ng Ban i m i qu n lư doanh nghi p ch tŕ, ph i h p v i Giám c S N i v , các s -ngành và qu n-huy n liên quan, xây d ng k ho ch và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung 2.2.3 (M c II), hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 11. Trong quư II, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph xây d ng k ho ch và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung 2.2.4 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 12. Trong quư II, Ban Ch o Công ngh thông tin thành ph , Ban Ch o án 112 thành ph xây d ng k ho ch và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 (M c II); hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 13. Trong quư II, Giám c S Khoa h c và Công ngh xây d ng k ho ch và tŕnh y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung 2.3.4, 3.4 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . - Phân công ng chí ng chí Vũ Văn a, y viên y ban nhân dân thành ph , Chánh Văn p ng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung 2.3.4 (M c II). - Hàng quư Giám c S Khoa h c và Công ngh báo cáo t́nh h́ nh, k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph ti n và k t qu th c hi n n i dung i m 3.4 (M c II) v Chương tŕnh ào t o 300 Ti n sĩ, Th c sĩ và 1.000 Giám c doanh nghi p. - ng chí Nguy n T n Tài, Phó Giám c S N i v , Phó Trư ng Ban Ch oc i cách hành chính thành ph và ng chí Nguy n Trung Thông, Phó Trư ng Ban chuyên trách Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n , k t qu th c hi n n i dung 3.4 (M c II). 14. Trong quư II, Hi u Trư ng Trư ng Cán b thành ph ch tŕ, ph i h p v i S N i v , Ban Ch o c i cách hành chính thành ph xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n n i dung 3.3 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . Phân công ng chí Nguy n T n Tài, Phó Giám c S N i v , Phó Trư ng Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Lâm Văn Ti p, Phó Trư ng Ban T ch c Thành y, y viên Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n và k t qu tri n khai th c hi n n i dung 3.3 (M c II). 15. Giám c S Tài chính ch tŕ, ph i h p v i S N i v , Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và cơ quan liên quan, có k ho ch t ch c th c hi n n i dung 4.2, 4.3 (M c II) ; hàng quư báo cáo t́nh h́ nh và k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . Phân công ng chí Nguy n T n Tài, Phó Giám c S N i v , Phó Trư ng Ban Ch o c i cách hành chính thành ph và ng chí Nguy n Trung Thông, Phó Trư ng
 16. Ban chuyên trách Ban Ch o c i cách hành chính thành ph theo dơi ti n , k t qu th c hi n n i dung 4.2, 4.3 (M c II). 16. Giao cho Ban Ch o c i cách hành chính thành ph giúp y ban nhân dân thành ph theo dơi, ôn c, ch o và hư ng d n các ngành, các c p tri n khai th c hi n các gi i pháp, nh m th c hi n Chương tŕnh c i cách hành chính năm 2004 theo quy nh t i M c IIN Trên cơ s các n i dung ă ư c phân công, Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch ng xây d ng chương tŕnh, k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n có k t qu các n i dung ă ư c phân công và nh kỳ hàng quư báo cáo y ban nhân dân thành ph (thông qua Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph ). Giao Thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính thành ph thư ng xuyên theo dơi, ôn c và t ng h p chung v ti n , k t qu th c hi n nh kỳ hàng quư báo cáo Thư ng tr c Thành y và y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN NHÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản