Quyết định số 130/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 130/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2004/QĐ-UB về điều chỉnh thay thế danh mục dự án trong kế hoạchvốn vay chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 130/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH THAY TH DANH M C D ÁN TRONG K HO CH V N VAY CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 109/2002/Q -UB NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2002 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành và s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông báo s 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v ch trương kích c u thông qua u tư các d án b c xúc phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000, Quy t nh s 44/2000/Q -UB ngày 17 tháng 7 năm 2000 và Quy t nh s 81/2001/Q -UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 109/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph Theo ngh c a S K ho ch và u tư t i Công văn s 303/KH T- KT ngày 29 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH i u 1. i u ch nh thay th danh m c d án c th s d ng v n vay kích c u thông qua u tư c a thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph i v i ch u tư Xí nghi p Cơ khí giao thông qu n 5 (nay là Công ty ô tô Sài Gòn-SAGACO) như sau : 1. Danh m c d án ư c h y b do không còn phù h p : u tư xây d ng, l p t dây chuy n công ngh thi t b s n xu t, l p ráp ô tô (bư c 2 giai o n 1), a i m u tư t i Khu công nghi p Vĩnh L c, huy n Bình Chánh; t ng m c u tư d ki n 22.029 tri u ng. 2. Danh m c d án thay th : u tư b sung dây chuy n thi t b và phương ti n ph c v s n xu t t i Xư ng s n xu t Bình Chánh, qu n Bình Tân; t ng m c u tư d ki n 2.693 tri u ng.
  2. Ch u tư d án ư c Ngân sách thành ph h tr lãi vay u tư là 3%/năm (ba ph n trăm m i năm) trong th i gian 5 (năm) năm. i u 2. Giám c Công ty ô tô Sài Gòn nghiên c u trình b sung các d án u tư phát tri n s n xu t khác c a ơn v s d ng ch tiêu v n còn l i ã ư c ghi trong k ho ch v n vay chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph theo trình t th t c và quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Công nghi p, T ng giám c Qu u tư phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5, Giám c Công ty ô tô Sài Gòn và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, CNN, T PHÓ CH TNCH - VPH -UB : CPVP - T TH, T-MT, CNN - Lưu ( T-Thg) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản