Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 8) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 137/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG, I U CH NH DANH M C D ÁN U TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH ( T 8) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Thông báo s 524/TB-TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 c a Thành y v ti p t c th c hi n chương trình kích c u thông qua u tư; Căn c Quy t nh s 87/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v bãi b , i u ch nh, b sung m t s i u c a Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 63/2003/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch tiêu k ho ch v n vay ư c ngân sách h tr lãi vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1746/KH T-KT ngày 22 tháng 4 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Giao ch tiêu k ho ch b sung, i u ch nh ( t 8) các d án chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph (theo danh m c d án ính kèm); trong ó b sung m i 56 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay 646 t ng; i u ch nh tăng ho c gi m v n và tăng th i gian h tr lãi vay cho 4 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay tăng thêm 36,97 t ng và th i gian h tr lãi vay tăng t 7 n 8 năm lên 9 n 10 năm; i u ch nh tăng m c lãi su t ư c ngân sách h tr cho m t d án v i m c lãi su t ư c h tr tăng t 5% lên toàn b lãi vay và i u ch nh tên cho m t d án. i u 2. Giám c các s qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph phù h p v i quy ho ch chi ti t khu v c nơi có d án u tư. Riêng các d án thu c lĩnh v c u tư i m i công ngh -thi t b ho c m r ng s n xu t còn ph i m b o v a i m u tư không thu c di n cơ s s n xu t ph i di d i ho c gây ô nhi m môi trư ng.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Y t , Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Th d c - Th thao, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP - T T, DA, VX, CNN, TM, TH (6b) - Lưu (TH-Tg) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản