Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
65
lượt xem
9
download

Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 138/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH V TH T C GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Văn b n s 2138/TNMT- KHTH ngày 15 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Hi u l c thi hành : 2.1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. 2.2. i v i h sơ ã n p h sơ trư c ngày quy t nh có hi u l c, cơ quan ti p nh n h sơ ti p t c xem xét gi i quy t theo các quy nh trư c ây cho n khi hoàn t t. N u ngư i xin s d ng t có yêu c u nh n l i h sơ th c hi n theo quy nh m i ho c h sơ không i u ki n gi i quy t theo quy nh, cơ quan ã ti p nh n h sơ gi i thích, hư ng d n và hoàn tr l i h sơ cho cá nhân, t ch c ã n p. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ban-ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Tài nguyên và Môi trư ng PH
 2. - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT, UVUB - TT y ban M t tr n T qu c VN TPHCM - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T/VH) Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH V TH T C GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 138 /2004/Q -UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng : Quy nh này áp d ng cho các t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c và cá nhân nư c ngoài (g i chung là ngư i s d ng t) ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh và các cơ quan Nhà nư c tham gia gi i quy t h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t. i u 2. Căn c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: Căn c quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t bao g m: 1. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t; 2. Nhu c u s d ng t, th hi n trong : a) Quy t nh phê duy t d án u tư ho c gi y phép u tư (trư ng h p d án ph i ® c phê duy t theo quy nh), d án u tư (trư ng h p d án theo quy ®Þnh không ph i ® c phê duy t) i v i vi c xin s d ng t c a t ch c trong nư c, t ch c và cá nhân nư c ngoài.
 3. b) ơn xin giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t i v i vi c xin s d ng t c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư. i u 3. Th m quy n giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: 1. y ban nhân dân thành ph quy t nh giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t i v i t ch c; giao t i v i cơ s tôn giáo; giao t, cho thuê t i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ; cho thuê t i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t i v i h gia ình, cá nhân; giao t i v i c ng ng dân cư. i u 4 . Th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: 1. y ban nhân dân thành ph y quy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c; cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. y ban nhân dân qu n, huy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà g n li n v i quy n s d ng t . i u 5. Vi c thu h i t ang có ngư i s d ng giao ho c cho ngư i khác thuª : 1. Nhà nư c th c hi n vi c thu h i t c a ngư i ang s d ng giao cho ngư i khác ho c cho ngư i khác thuê trong trư ng h p: a) S d ng t th c hi n các d án u tư có ngu n v n t ngân sách Nhà nư c, ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), các d án u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) S d ng t vào m c ích l i ích qu c gia, l i ích công c ng ; qu c phòng, an ninh ; c) S d ng t xây d ng tr s các cơ quan nhà nư c và t ch c chính tr xã h i; các cơ s tôn giáo; các công trình cơ s h t ng xã h i, h t ng k thu t ô th ; các khu công nghi p t p trung, khu công ngh cao, khu kinh t , khu ô th m i; d) S d ng t th c hi n các d án n m trong khu v c thành ph quy ho ch m i g i u tư; các d án phát tri n nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà tái nh cư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; các d án c i t o khu ô th xây d ng m i toàn b ; ) S d ng t nông nghi p t 10 (mi) ha tr lên ho c t phi nông nghi p t 02 (hai) ha tr lên th c hi n d án u tư vào m c ích phát tri n kinh t , s n xu t kinh doanh, thương m i d ch v và nhà (không thu c các trư ng h p nêu t i i m a,b,c,d Kho n 1 i u này); n u d án v a s d ng t nông nghi p v a s d ng t phi nông
 4. nghi p thì s ư c quy i theo t l ph n trăm (%) t nông nghi p và t phi nông nghi p tương ng, h n m c t i thi u th c hi n th t c thu h i, trong trư ng h p này có t ng t l % c a 02 lo i t là 100%. Trư ng h p d án có nhu c u s d ng t theo h n m c nêu trên, mà ch u tư th a thu n ư c v i các t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ang s d ng t thì ư c phép nh n chuy n như ng ho c thuê quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t. Trư ng h p d án có nhu c u s d ng t dư i h n m c nêu trên, ch u tư ã th a thu n nh n chuy n như ng kho ng 80% di n tích t c a d án mà ph n di n tích còn l i ch u tư không th a thu n ư c v i ngư i ang s d ng t thì c¸c c¬ quan Nhà nư c s xem xét áp d ng hình th c thu h i t c a ngư i ang s d ng. e) Khu t do các t ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng, nhưng không i u ki n th c hi n th t c chuy n quy n s d ng t. 2. y ban nhân dân qu n-huy n căn c vào k ho ch s d ng t hàng năm, danh m c các d án, các khu v c u tư trong năm ã ư c xét duy t l p k ho ch di chuy n, phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư. Trong th i h n 10 (mi) ngày làm vi c k t ngày ban hành quy nh này, S Tài chính có trách nhi m hư ng d n cho các qu n, huy n m u phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư qu n, huy n k p tri n khai khi Lu t t ai có hi u l c thi hành. K t ngày 01 tháng 7 năm 2004, y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m t ch c thông báo cho ngư i ang s d ng t n m trong các d án s u tư trong năm bi t lý do thu h i, th i gian và k ho ch di chuy n, phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trư c khi thu h i t, ch m nh t là 90 (chÝn m¬i) ngày i v i t nông nghi p và chm nht lµ 180 (mt tr¨m t¸m m¬i) ngày i v i t phi nông nghi p. Trư ng h p d án chưa ưa vào k ho ch chung hàng năm thì ph i xin c p có thNm quy n duy t b sung k p th i công b cho ngư i ang s d ng t theo quy nh. i u 6. Các trư ng h p không áp d ng th t c thu h i t c a ngư i ang s d ng giao ho c cho ngư i khác thuê : Các d án u tư vào m c ích phát tri n kinh t , s n xu t kinh doanh, thương m i d ch v và nhà (không thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 i u 5 Quy nh này) phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c xét duy t, nhà u tư th a thu n nh n chuy n như ng ho c thuê quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t c a các t ch c kinh t , h gia ình cá nhân ang s d ng t th× không th c hi n th t c thu h i. i u 7. Vi c giao t, cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t, u th u d án : 1. Hàng năm, căn c vào k ho ch s d ng t ã ư c xét duy t, S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i các s , ngành và y ban nhân dân qu n, huy n l p danh
 5. m c các d án ho c các khu v c s u tư trong năm, nhưng chưa có ch u tư, công b công khai cho các nhà u tư tham gia. 2. Trong th i h n 20 (hai m¬i) ngày làm vi c k t ngày công b danh m c các d án ho c các khu v c u tư, n u có t 02 (hai) ch u tư tr lên n p h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng xin giao t ho c thuê t th c hi n d án u tư t i cùng m t a i m thì S Tài nguyên và Môi trư ng s báo cáo y ban nhân dân thành ph xét ch n ch u tư ho c t ch c u giá quy n s d ng t, u th u d án. 3. Vi c t ch c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t ư c th c hi n theo quy nh riêng. i u 8. Công b quy ho ch s d ng t ; quy ho¹ch chi tit x©y dng ®« thÞ : 1. Ch m nh t là 15 (mi l¨m) ngày làm vi c, k t ngày ban hành quy nh này, y ban nhân dân qu n, huy n ph i ti n hành rà soát ngay các quy ho ch ã ư c công b , n u chưa công b y thì ph i công b b sung cho phù h p v i ni dung quy ho ch ã ư c xét duy t. 2. Trong th i h n không quá 30 (ba m¬i) ngày làm vi c, k t ngày ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t, S Quy ho ch-Ki n trúc, Ban Qu n lý Khu Nam ( i v i khu v c Nam thành ph ) và y ban nhân dân qu n, huy n ph i t ch c công b công khai quy ho ch s d ng t. 3. i v i nh ng nơi chưa có quy ho ch chi ti t x©y dng ®« thÞ căn c vào quy ho ch chung, quy ho ch nh hư ng, y ban nhân dân qu n, huy n cung c p nh ng thông tin cơ b n v quy ho ch như m c ích s d ng t, cơ c u s d ng t, m t xây d ng, t ng cao ch u tư l p d án u tư. i u 9. Ti p nh n và gi i quy t h sơ: Ngư i xin s d ng t n p h sơ giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t và nh n k t qu gi i quy t t i nơi ã ti p nh n h sơ. Các cơ quan sau ây ư c giao nhi m v là u m i ti p nh n gi i quy t h sơ : 1. S Tài nguyên và Môi trư ng ti p nh n h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy nh này, ngo i tr Khu Nam thành ph . Vi c gi i quy t h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng ư c th c hi n theo quy ch ph i h p liên ngành. 2. Ban Qu n lý Khu Nam ti p nh n h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph trong khu v c Nam thành ph . Riêng vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ký h p ng thuê t, Ban Qu n lý Khu Nam sau khi xem xét i u ki n theo quy nh s chuy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ký h p ng thuê t.
 6. Trong th i h n 10 (mi) ngày làm vi c, k t ngày ban hành quy nh này, Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m ban hành quy ch gi i quy t h sơ m b o vi c th c hi n úng th i gian t i quy nh này. 3. y ban nhân dân qu n, huy n ti p nh n h sơ giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân qu n, huy n quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy nh này. Trong th i h n 10 (mi) ngày làm vi c k t ngày ban hành quy nh này, y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ban hành quy ch ph i h p gi a các phòng ban tr c thu c qu n, huy n gi i quy t h sơ m b o vi c th c hi n úng th i gian t i quy nh này. i u 10. B n a chính khu t l p th t c giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t: 1. B n a chính l p th t c giao t (ho c thuê t) là b n trích l c b n a chính ang ư c lưu hành do Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t ho c cơ quan qu n lý t ai c a qu n-huy n trích l c, trên ó th hi n v trí, ranh gi i, di n tích, kích thư c các c nh khu t ho c t a các góc ranh t. Trư ng h p ranh gi i khu t xin s d ng không n m tr n th a t trên b n a chính, ngư i xin s d ng t ký h p ng v i ơn v có ch c năng o c a chính l pb n trích o ranh bao c a khu t. B n trích o ư c s d ng cho vi c l p th t c ban u, không c n ph i thông qua cơ quan có ch c năng ki m nh. Sau khi có quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, S Tài nguyên và Môi trư ng ho c y ban nhân dân qu n-huy n ph i h p v i y ban nhân dân phư ng-xã, ngư i xin s d ng t và ơn v có ch c năng o c a chính ti n hành xác nh m c ranh gi i khu t trên th c a và l p b n v trí khu t trên n n b n a chính, b n này ph i ư c ki m nh làm cơ s cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và c p nh t vào h sơ a chính. 2. Chi phí trích l c ho c o cl pb n do ngư i xin s d ng t chi tr . 3. i v i các công trình có d ng tuy n như ư ng giao thông, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n nư c, ê i u, kênh mương … thì ư c dùng bình tuy n ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (trên ó có xác nh di n tích t s d ng) l p h sơ thu h i - giao t. Sau khi ranh gi i công trình ư c cơ quan có ch c năng c m m c xác nh ngoài th c a tri n khai thi công, S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c o c c p nh t bi n ng trên n n b n a chính b ng ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c. Chương 2: TH T C GIAO T HO C CHO THUÊ T i u 11. Trình t , th t c giao t, cho thuê t i v i h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích t nông nghi p; giao t làm nhà :
 7. 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau : H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t s n xu t nông nghi p, t làm nhà n p 02 (hai) b h sơ t i y ban nhân dân qu n, huy n. H sơ bao g m : - ơn xin giao t ho c thuê t (theo m u); - B n sao h khNu thư ng trú ho c b n photo thì ph i mang theo b n chính i chi u; - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao ho c thuê. 2. Trình t ban hành quy t nh giao t, cho thuê t: Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m: - ThNm tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t; - Ký quy t nh giao t ho c cho thuê t. 3. Trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trong th i h n không quá 15 (mi l¨m) ngày làm vi c, k t ngày ký quy t nh giao t, cho thuê t, y ban nhân dân qu n huy n có trách nhi m: - T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t trên th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích khu t trên n n b n a chính; - Trư ng h p v trí, ranh gi i, di n tích khu t sau khi c m m c có thay i so v i quy t nh thu h i, giao t thì ký quy t nh i u ch nh, ng th i v i ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Xác nh m c thu ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t) ho c ti n thuê t ( i v i trư ng h p thuê t); - Thông báo cho ngư i ư c giao t, thuê t tr ti n b i thư ng trong trư ng h p ph i b i thư ng, n p ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ký h p ng thuê t ( i v i trư ng h p thuê t), c p nh t bi n ng vào h sơ a chính; - Trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ư c giao t, thuê t sau khi ngư i ư c giao t th c hi n xong nghĩa v tài chính, ngư i ư c thuê t ký h p ng thuê t. i u 12. Trình t , th t c giao t, cho thuê t i v i h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau:
 8. H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh n p 02 (hai) b h sơ t i y ban nhân dân qu n, huy n. H sơ bao g m: - ơn xin giao t ho c thuê t (theo m u); - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (Ngư i xin s d ng t ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trư c khi l p th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t); - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao ho c thuê. 2. Trình t ban hành quy t nh và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trình t ban hành quy t nh và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i kho n 2,3 i u 11 Quy nh này. i u 13. Trình t , th t c giao t, cho thuê t i v i t ch c trong nư c, t ch c và cá nhân nư c ngoài s d ng vào m c ích nông nghi p, s n xu t kinh doanh, thương m i d ch v , xây d ng các công trình công c ng : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau : Các t ch c có nhu c u s d ng t s d ng vào m c ích nông nghi p, s n xu t kinh doanh, thương m i d ch v , xây d ng các công trình công c ng n p 02 (hai) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng. H sơ bao g m: - ơn xin giao t ho c thuê t (theo m u); - Gi y phép thành l p doanh nghi p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i t ch c trong nư c (b n sao); - D án u tư i v i d án không ph i phê duy t (b¶n chÝnh) ho c quy t nh duy t d án i v i d án ph i phê duy t (b n sao) ho c gi y phép u tư i v i d án u tư nư c ngoài (b n sao); - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao ho c thuê. 2. Trình t giao t, thuê t iv i t ã ư c gi i phóng m t b ng : a) Trình t ban hành quy t nh: Trong th i h n không quá 07 (b¶y) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: - Ph i h p cùng v i các cơ quan liên quan (theo quy ch ph i h p liên ngành) t ch c thNm tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t;
 9. - L p t trình trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t ho c cho thuê t. Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c, y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t ho c thuê t. b) Trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trong th i h n không quá 07 (b¶y) ngày làm vi c, k t ngày ký quy t nh giao t, cho thuê t, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: - T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t ngoài th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích khu t trên n n b n a chính; - Trư ng h p v trí, ranh gi i, di n tích khu t sau khi c m m c có thay i so v i quy t nh giao t, cho thuê t thì trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh i u ch nh (th i h n y ban nhân dân thành ph ký quy t nh không quá 03 (ba) ngày làm vi c); - Xác nh m c thu ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ti n thuê t ( i v i trư ng h p thuê t); - Ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ng th i thông báo cho ngư i ư c giao t, thuê t n p ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n ti n s d ng t) ho c ký h p ng thuê t ( i v i trư ng h p thuê t), chuy n h sơ cho Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t c p nh t bi n ng vào h sơ a chính; - Trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c ư c giao t, thuê t sau khi t ch c ư c giao t th c hi n xong nghĩa v tài chính, t ch c ư c thuê t ký h p ng thuê t. 3. Trình t giao t, thuê t iv i t chưa ư c gi i phóng m t b ng: a) Trình t ban hành quy t nh thu h i t: Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ( i v i d án u tư ph i phê duy t, ch u tư có th n p b sung quy t nh phê duy t trư c khi trình y ban nhân dân dân thành ph giao t chính th c), S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m : - Ph i h p cùng v i các cơ quan liên quan (theo quy ch ph i h p liên ngành), t ch c thNm tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t; - Ki m tra th i gian t lúc thông báo cho ngư i ang s d ng t bi t lý do thu h i t cho n th i i m trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh thu h i t, n u ã th i gian theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Quy nh này thì l p t trình trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh thu h i và giao cho ch u tư tri n khai b i thư ng gi i phóng m t b ng (th i h n y ban nhân dân thành ph ký quy t nh không quá 05 (n¨m) ngày làm vi c).
 10. b) Th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng: Ngay sau khi nh n ư c quy t nh thu h i t, y ban nhân dân qu n, huy n ph i h p v i ch u tư t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo trình t th t c quy nh. c) Trình t ban hành quy t nh giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trong th i h n không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày y ban nhân dân qu n-huy n xác nh n ã b i thư ng xong, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m : - T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t ngoài th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích khu t trên n n b n a chính; - Trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t tri n khai u tư (th i h n y ban nhân dân thành ph ký quy t nh không quá 05 (n¨m) ngày làm vi c); - Xác nh m c thu ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ti n thuê t ( i v i trư ng h p thuê t); mc ®Nn b thiƯt h¹i vN ®t do Nhµ níc trc tip qu¶n lý. - Ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ng th i thông báo cho ngư i ư c giao t, thuê t n p ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ký h p ng thuê t v i ngư i thuê t ( i v i trư ng h p thuê t), chuy n h sơ cho Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t c p nh t bi n ng vào h sơ a chính; - Trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c ư c giao t, thuê t sau khi t ch c ư c giao t th c hi n xong nghĩa v tài chính, t ch c ư c thuê t ký h p ng thuê t. i u 14. Trình t , th t c giao t i v i t ch c trong nư c, t ch c và cá nhân nư c ngoài kinh doanh xây d ng nhà : 1. Vi c n p h sơ ư c th c hi n theo kho n 1 i u 13 Quy nh này. 2. Trình t giao t iv i t ã ư c gi i phóng m t b ng: a) Trình t ban hành quy t nh: Trong th i h n không quá 07 (b¶y) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: - Ph i h p cùng v i các cơ quan liên quan (theo quy ch ph i h p liên ngành) t ch c thN m tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t; - L p t trình trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t.
 11. Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t. b) Trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: - Trong th i h n không quá 05 (n¨m) ngày làm vi c k t ngày y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t trên th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích khu t trên n n b n a chính. - Ch u tư liên h v i S Quy ho ch ki n trúc ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500. - Trong th i h n không quá 05 (n¨m) ngày làm vi c k t ngày ch u tư th c hi n xong các công vi c sau ây, S Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ch u tư. b.1. i v i khu t có di n tích giao t 2 (hai) ha tr xu ng : - Ch u tư u tư hoàn ch nh cơ s h t ng k thu t, có xác nh n công trình xây d ng m b o ch t lư ng theo thi t k ư c duy t c a ơn v có ch c năng ki m nh các công trình xây d ng. - Liên h v i ơn v có ch c năng o c a chính l pb n phân lô c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - ã n p ti n s d ng t và l phí trư c b theo phi u báo c a S Tài nguyên và Môi trư ng. - Có xác nh n c a y ban nhân dân qu n, huy n là ã l p th t c bàn giao các công trình h t ng k thu t c a d án. b.2. i v i khu t có di n tích giao t 2 (hai) ha n 10 (mi) ha: vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c th c hi n theo ti n u tư cơ s h t ng k thu t do y ban nhân dân qu n, huy n xác nh n và ch u tư ã th c hi n xong các công vi c sau ây: - Khu t ã san l p xong 100%; - Các tr c giao thông chính k t n i v i khu v c xung quanh ã hoàn thành cơ b n ( ư ng c p ph i, xong h th ng thoát nư c, c p nư c và c p i n); - Liên h v i ơn v có ch c năng o c a chính l pb n phân lô c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - ã n p ti n s d ng t và l phí trư c b t i cơ quan thu theo phi u báo c a S Tài nguyên và Môi trư ng. Vi c xác nh di n tích c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo ti n d a trên kh i lư ng u tư các h ng m c công trình h t ng k thu t còn l i, nhưng t i a
 12. không quá 70% di n tích ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (di n tích ư c phép kinh doanh c a d án). Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho toàn b di n tích ch th c hi n khi: - Ch u tư u tư hoàn ch nh cơ s h t ng k thu t; - Cơ s h t ng k thu t xây d ng m b o ch t lư ng theo thi t k ư c duy t, có xác nh n c a ơn v có ch c năng ki m nh các công trình xây d ng; - Có xác nh n c a y ban nhân dân qu n, huy n là ã l p th t c bàn giao các công trình h t ng k thu t c a d án. b.3. i v i khu t có di n tích giao l n hơn 10 (mi) ha: Ch u tư ph i l p k ho ch u tư cơ s h t ng k thu t làm cơ s cho vi c xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo ti n u tư. Vi c u tư ư c th c hi n l n lư t t ng khu riêng bi t theo quy ho ch ư c duy t và t ng khu ph i m b o: - B i thư ng xong 100%; - ã san l p xong 100%; - Các tr c giao thông chính k t n i v i khu v c xung quanh ã hoàn thành cơ b n ( ư ng c p ph i, xong h th ng thoát nư c, c p nư c và c p i n). 3. Trình t giao t iv i t chưa ư c gi i phóng m t b ng: a) Trình t ban hành quy t nh thu h i t: Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ( i v i d án u tư ph i phê duy t, ch u tư có th n p b sung quy t nh phê duy t trư c khi trình y ban nhân dân dân thành ph giao t chính th c), S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: - Ph i h p cùng v i các cơ quan liên quan (theo quy ch ph i h p liên ngành) t ch c thN m tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t; - Ki m tra th i gian t lúc thông báo cho ngư i ang s d ng t bi t lý do thu h i t cho n th i i m trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh thu h i t, n u ã th i gian theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Quy nh này thì l p t trình trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh thu h i và giao cho ch u tư tri n khai b i thư ng gi i phóng m t b ng (th i h n y ban nhân dân thành ph ký quy t nh không quá 05 (n¨m) ngày làm vi c). b) Th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng: Ngay sau khi nh n ư c quy t nh thu h i t, y ban nh n dân qu n huy n t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo trình t th t c quy nh.
 13. c) Trình t ban hành quy t nh giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trong th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t ngày y ban nhân dân qu n-huy n xác nh n ã b i thư ng xong, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t ngoài th c a và xác nh n v trí, ranh gi i, di n tích khu t trên n n b n a chính; Trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t chính th c (th i h n y ban nhân dân thành ph ký quy t nh không quá 05 ngày làm vi c). - Ch u tư liên h v i S Quy ho ch ki n trúc ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 . - Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c k t ngày ch u tư th c hi n xong các công vi c quy nh t i i m b1 ho c b2,b3 kho n 2 i u 14 Quy nh này, S Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ch u tư. i u 15. Trình t , th t c giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau: ơn v vũ trang nhân dân xin giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh n p 02 (hai) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng. H sơ bao g m: - ơn xin giao t (theo m u); - Quy t nh duy t d án u tư; - Công văn ngh giao t c a B Qu c phòng, B Công an; - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao. 2. Trình t giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trình t giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo kho n 2, 3 i u 13 Quy nh này. i u 16. Trình t , th t c giao t xây d ng cơ s tôn giáo : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau: Các cơ s tôn giáo xin giao t n p 02 (hai) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng. H sơ bao g m: - ơn xin giao t (theo m u); - Công văn ng ý giao t c a Ban Tôn giáo thành ph ; - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao.
 14. 2. Trình t giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Trình t giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo kho n 2,3 i u 13 Quy nh này. i u 17. Trình t , th t c thu h i và giao t cho Trung tâm Thu h i và khai thác qu t ph c v u tư : 1. Nhà nư c quy t nh thu h i và giao t cho Trung tâm Thu h i và khai thác qu t ph c v u tư th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tr c ti p qu n lý qu t ã thu h i i v i trư ng h p sau khi quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c công b mà chưa có d án u tư. 2. Trình t th c hi n: - Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Trung tâm Thu h i và khai thác qu t ph c v u tư thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t, ho c cơ quan qu n lý t ai c a qu n, huy n cung c p trích l c b n a chính và các thông tin c n thi t v khu t thu h i; - y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m t ch c thông báo trư c cho ngư i s d ng t trong khu v c thu h i t bi t lý do thu h i, th i gian và k ho ch di chuy n, phương án t ng th v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ít nh t là 90 (chÝn m¬i) ngày i v i t nông nghi p và 180 (mt tr¨m t¸m m¬i) ngày i v i t phi nông nghi p trư c khi thu h i; - Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c k t ngày h t th i h n thông báo cho ngư i có t b thu h i, S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i và giao t cho Trung tâm thu h i và khai thác qu t ph c v u tư; - Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c k t ngày y ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i t, S Tài nguyên và Môi trư ng, Trung tâm thu h i và khai thác qu t ph c v u tư ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n; y ban nh©n d©n x·-phư ng, th tr n t ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t trên th c a và trên b n a chính, c p nh t vào h sơ a chính; - Căn c quy t nh giao t c a y ban nhân dân thành ph , Trung tâm Thu h i và khai thác qu t ph c v u tư th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư và qu n lý qu t sau thu h i. i u 18. Trình t , th t c giao l i t, cho thuê t trong khu công nghi p t p trung, khu công ngh cao, khu kinh t và khu ô th m i : 1. H sơ xin giao l i t c a t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c l p thành 02 b g i n Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph , Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu kinh t , Ban Qu n lý Khu ô th m i, h sơ g m:
 15. - ơn xin giao l i t, thuê t (theo m u); - Gi y phép ăng ký kinh doanh, gi y ch ng nh n ăng ký u tư, ho c quy t nh ăng ký u tư ( i v i d án trong nư c); gi y phép u tư ( i v i d án u tư nư c ngoài); - H p ng giao l i t, thuê t c a doanh nghi p v i Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu kinh t , Ban Qu n lý Khu ô th m i ho c h p ng thuê l i t c a doanh nghi p v i công ty Phát tri n h t ng; - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin giao ho c thuê l i. 2. Trong th i h n 05 (n¨m) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph , Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu kinh t , Ban Qu n lý Khu ô th m i quy t nh giao l i t, cho thuê t và ký h p ng thuê t; bàn giao t trên th c a cho ngư i s d ng t; g i quy t nh giao l i t, quy t nh cho thuê t n S Tài nguyên và Môi trư ng i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c n y ban nhân dân qu n, huy n nơi có t i v i h gia ình, cá nhân. 3. Trong th i h n 05 (n¨m) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c quy t nh giao l i t, quy t nh cho thuê t c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph , Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu kinh t , Ban Qu n lý Khu ô th m i, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m chuy n cho y ban nhân dân qu n, huy n ho c chuy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng (theo phân c p thN m quy n quy nh t i i u 4 Quy nh này) ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên ư c giao l i, thuê l i t; gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c g i v Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph , Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu kinh t , Ban Qu n lý Khu ô th m i giao cho ngư i s d ng t, h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t g i cho Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t ăng ký quy n s d ng t qu n lý và th c hi n ch nh lý h sơ a chính. Trư ng h p ph i o c ch nh lý b n a chính c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì th i h n th c hi n không quá 15 (mi l¨m) ngày làm vi c. i u 19. Trình t , th t c giao t, cho thuê t sau khi trúng u giá quy n s d ng t : Sau khi ngư i trúng u giá quy n s d ng t n p ti n theo ti n quy nh t i văn b n u giá quy n s d ng t. H i ng u giá quy n s d ng t chuy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng 01 (mt) b h sơ u giá quy n s d ng t. Trong th i h n 05 (n¨m) ngày làm vi c, S Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành t ch c bàn giao m c ranh t trên th c a và trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh giao t ho c cho thuê t. Căn c vào ti n u tư và ti n n p ti n theo văn b n trúng u giá quy n s d ng t, S Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá.
 16. i u 20. Trình t , th t c chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t : 1. Ngư i thuê t xin chuy n sang hình th c giao t có thu ti n s d ng t l p h sơ g i n y ban nhân dân qu n, huy n nơi có t ho c S Tài nguyên và Môi trư ng (theo phân c p thN m quy n quy nh t i i u 4 Quy nh này) 02 (hai) b . H sơ bao g m: a) ơn xin chuy n t hình th c thuê t sang hình th c giao t có thu ti n s d ng t; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trong th i h n 05 (n¨m) ngày làm vi c y ban nhân dân qu n, huy n ho c S Tài nguyên và Môi trư ng theo thN m quy n quy nh t i i u 3 Quy nh này, có trách nhi m: - ThN m tra h sơ, xác nh m c n p ti n s d ng t và ti n b i thư ng t n u khu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý; - y ban nhân dân qu n-huy n ký quy t nh cho phép chuy n hình th c s d ng t ho c S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân thành ph ký quy t nh cho phép chuy n hình th c s d ng t. (Th i gian y ban nhân dân thành ph ký quy t nh là 05 (n¨m) ngày làm vi c); - Trong th i h n 02 (hai) ngày k t ngày ký quy t nh cho phép chuy n hình th c s d ng t, y ban nhân dân qu n, huy n ho c S Tài nguyên và Môi trư ng thông báo cho ngư i s d ng t s ti n s d ng t ph i n p ng th i ch nh lý gi y ch ng nh n quy n s d ng t và trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t ngay sau khi ngư i s d ng t th c hi n xong các nghĩa v tài chính theo quy nh; chuy n h sơ cho Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t, ho c phòng ch c năng c a qu n, huy n c p nh t h sơ a chính g c. 3. Trư ng h p các doanh nghi p nhà nư c ang s d ng t theo hình th c thuê t thì th c hi n theo Quy t nh 80/2001/Q -TTg ngày 24 th¸ng 5 n¨m 2001 c a Th tư ng Chính ph . Chương 3: TH T C CHUY N M C ÍCH S D NG T i u 21. Các trư ng h p chuy n m c ích s d ng t ph i xin phép: Các trư ng h p sau ây khi chuy n m c ích s d ng t ph i xin phép c a cơ quan Nhà nư c có thN m quy n: 1. Chuy n t chuyên tr ng lúa nư c sang t tr ng cây lâu năm, t tr ng r ng, t chuyên nuôi tr ng th y s n; 2. Chuy n t r ng c d ng, t r ng phòng h sang s d ng vào m c ích khác;
 17. 3. Chuy n t nông nghi p sang t phi nông nghi p; 4. Chuy n t nông nghi p ư c nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t sang t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t; 5. Chuy n t phi nông nghi p không ph i t sang t . i u 22. Các trư ng h p chuy n m c ích s d ng t không ph i xin phép : 1. Các trư ng h p chuy n m c ích s d ng t không thu c các trư ng h p nêu t i i u 21 Quy nh này thì ngư i s d ng không ph i xin phép cơ quan Nhà nư c có thN m quy n nhưng ph i ăng ký t i y ban nhân dân qu n-huy n i v i h gia ình, cá nhân và t i Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t i v i t ch c trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Trình t th t c ăng ký chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép ư c th c hi n theo i u 124 Lu t t ai năm 2003. Trong th i gian chưa thành l p văn phòng ăng ký t ai thì h sơ n p cho y ban nhân dân qu n huy n. i u 23. Trình t th t c chuy n m c ích s d ng t i v i h gia ình, cá nhân làm nhà , s n xu t nông nghi p : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau : H gia ình, cá nhân có nhu c u chuy n m c ích s d ng t làm nhà , s n xu t nông nghi p, n p 02 (hai) b h sơ t i y ban nhân dân qu n huy n , bao g m: - ơn xin chuy n m c ích s d ng t (theo m u); - B n sao h khN u thư ng trú ho c b n photo thì ph i mang theo b n chính i chi u; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy t nh giao t, cho thuê t trong trư ng h p chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trình t ban hành quy t nh chuy n m c ích s d ng t: Trong th i h n không quá 10 (mi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân qu n huy n có trách nhi m: - ThN m tra h sơ, i chi u v i quy ho ch và k ho ch s d ng t. xác nh m c thu ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ti n thuê t ( i v i trư ng h p thuê t; - Ký quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t; - Thông báo cho ngư i ư c chuy n m c ích s d ng t n p ti n s d ng t, l phí trư c b ( i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t) ho c ký h p ng thuê t ( i v i trư ng h p thuê t);
 18. - C p nh t bi n ng vào h sơ a chính và trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ng th i trao gi y ch ng nh n cho ngư i ư c chuy n m c ích s d ng t sau khi ngư i ư c ư c chuy n m c ích s d ng t th c hi n xong nghĩa v tài chính. i u 24. Trình t th t c chuy n m c ích s d ng t i v i h gia ình, cá nhân s n xu t kinh doanh : 1. Vi c n p h sơ th c hi n như sau: H gia ình, cá nhân có nhu c u chuy n m c ích s d ng t s n xu t kinh doanh, n p 02 (hai) b h sơ t i y ban nhân dân qu n, huy n. H sơ bao g m: - ơn xin chuy n m c ích s d ng t (theo m u); - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy t nh giao t, cho thuê t trong trư ng h p chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trình t th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 23 Quy nh này. i u 25. Trình t th t c chuy n m c ích s d ng t i v i t ch c trong nư c, t ch c và cá nhân nư c ngoài s n xu t kinh doanh, thương m i d ch v , xây d ng các công trình công c ng, nhà : 1. Vi c n p h sơ chuy n m c ích s d ng t ư c th c hi n theo kho n 1 i u 13 Quy nh này. 2. Trình t ban hành quy t nh chuy n m c ích s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo i m a,b kho n 2 i u 13 và i m a,b kho n 2 i u 14 Quy nh này. Chương 4: QUY NNH V QU N LÝ, KI M TRA CÁC D ÁN U TƯ VÀ X LÝ VI PH M i u 26. T t c các d án u tư xây d ng ã có quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t (k c d án s d ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c) ph i ư c qu n lý và ki m tra theo Quy nh này. i u 27. N i dung ki m tra : 1. Ki m tra ti n tri n khai th c hi n d án u tư sau khi có quy t nh giao t, thuê t : - Ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ; - Ti n u tư xây d ng ; - Ti n th c hi n nghĩa v tài chính .
 19. 2. Ki m tra vi c s d ng t theo ranh gi i, di n tích và m c ích s d ng tc a quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t. V ch t lư ng u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t, công trình ki n trúc theo thi t k ư c duy t s do ơn v có ch c năng ki m nh xác nh n. i u 28. Các căn c ki m tra : - B n kê khai ăng ký tình hình th c hi n d án c a ch u tư ; - Quy t nh thu h i, giao t (ho c cho thuê t), chuy n m c ích s d ng t và b n a chính khu t ; - Quy t nh phê duy t ho c văn b n ch p thu n d án u tư ; - Gi y phép xây d ng và b n v quy ho ch chi ti t t l 1/500, b n v thi t k công trình xây d ng h t ng k thu t do cơ quan có thN m quy n phê duy t theo quy nh. i u 29. T ch c th c hi n ki m tra : 1. Ki m tra v ti n : - Sau khi có quy t nh thu h i, giao t (ho c cho thuê t), chuy n m c ích s d ng t, y ban nhân dân các qu n, huy n căn c vào ti n ã ư c ghi trong quy t nh duy t d án u tư ho c trong b n kê khai ăng ký tình hình u tư c a doanh nghi p ti n hành theo dõi, ki m tra ti n th c hi n d án ( nh kỳ 03 tháng 01 l n); - Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, n u ti n th c hi n ch m so v i k ho ch ã ư c duy t ho c ã ăng ký, ch u tư ph i báo cáo lý do và làm ơn xin gia h n g i n S Tài nguyên và Môi trư ng ư c xem xét và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh; - Trư ng h p y ban nhân dân qu n, huy n sau khi ki m tra phát hi n ch m tri n khai thì ph i có văn b n nh c nh l n 1 cho ch u tư, n u t ki m tra k ti p (3 tháng sau ) mà ch u tư v n tri n khai ch m và không có lý do chính áng thì y ban nhân dân qu n, huy n l p báo cáo y ban nhân dân thành ph thông qua S Tài nguyên và Môi trư ng ra quy t nh x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ki m tra vi c s d ng t theo ranh gi i di n tích và quy ho ch ư c duy t : - Ch u tư ph i t niêm y t gi y phép xây d ng t i công trình ( a i m d án) và l p t b n panô th hi n quy ho ch t ng m t b ng công trình ã ư c phê duy t các cơ quan Nhà nư c, chính quy n các c p và nhân dân ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n; - Sau khi c m m c nh v xong công trình s xây d ng , ch u tư ph i thông báo cho y ban nhân dân qu n, huy n ti n hành ki m tra các m c trư c khi công trình ư c kh i công; - y ban nhân dân qu n, huy n căn c vào quy t nh giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, gi y phép xây d ng, b n quy ho ch t ng m t b ng ki m
 20. tra và l p biên b n xác nh n các m c úng quy ho ch, làm cơ s ch u tư kh i công công trình . 3. V xác nh n ch t lư ng công trình : - Khi công trình tri n khai u tư xây d ng, ch u tư có trách nhi m liên h v i các ơn v có ch c năng ki m nh các công trình xây d ng ki m nh ch t lư ng công trình (h th ng cơ s h t ng k thu t, k t c u và ki n trúc) theo tiêu chuN n ch t lư ng công trình ư c các cơ quan nhà nư c có thN m quy n quy nh. - Sau khi công trình ư c ki m nh t ch t lư ng c a ơn v ki m nh, ch u tư liên h n y ban nhân dân qu n, huy n ăng ký công trình ã hoàn thành. i v i các d án nhà có các công trình công c ng trong d án như ư ng giao thông, công viên, các công trình h t ng k thu t khác, sau khi công trình hoàn thành, ch u tư báo cho y ban nhân dân qu n, huy n t ch c ti p nh n qu n lý. i u 30. Phân công trách nhi m : 1. Trách nhi m c a ch u tư : - Ch u tư ph i có trách nhi m qu n lý d án c a mình m b o d án th c hi n úng ti n ã ăng ký, s d ng t úng ranh gi i, di n tích, m c ích s d ng t ư c giao và ph i m b o ch t lư ng h th ng cơ s h t ng k thu t, công trình ki n trúc úng thi t k ư c phê duy t theo quy nh; - Ch m nh t 03 (ba) tháng sau khi có quy t nh giao t (ho c thuê t) và ti p sau nh kỳ 03 (ba) tháng, ch u tư ph i báo cáo ti n th c hi n d án u tư cho S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n, huy n. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n : - y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n có trách nhi m theo dõi, ki m tra qu n lý thư ng xuyên các bi n ng v t ai trên a bàn; - Các trư ng h p s d ng t không úng ranh gi i , di n tích t ư c giao, xây d ng l n chi m l gi i, sông r ch, các hành lang b o v , các công trình ( i n, nư c, kênh, mương ….. ), l n chi m qu t do nhà nư c tr c ti p qu n lý, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i có bi n pháp phát hi n k p th i, ình ch hành vi vi ph m, th c hi n vi c x ph t i v i hành vi vi ph m theo quy nh; i v i hành vi vi ph m vư t quá thN m quy n x lý thì y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i báo cáo cho y ban nhân dân qu n, huy n trong th i h n 02 (hai) ngày y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n vi c x lý ho c y ban nhân dân qu n, huy n báo cáo y ban nhân dân thành ph x lý theo thN m quy n. 3. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n, huy n : - Hư ng d n ngư i xin giao t, thuê t, xin phép chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo úng trình t th t c quy nh nêu trên; - Ch trì ph i h p v i ch u tư t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng và tái nh cư; - Ch o các ơn v tr c thu c gi i quy t h sơ m b o úng th i gian quy nh; - Theo dõi, ki m tra ti n u tư d án và xác nh n ti n u tư làm cơ s cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ch u tư;
Đồng bộ tài khoản