Quyết Định Số: 1387/QĐ-BNN-ĐMDN

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1387/QĐ-BNN-ĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1387/QĐ-BNN-ĐMDN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1387/QĐ-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Căn cứ công văn số 2592/TTg/ĐMND ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản tại: Tờ trình số 135/RQNS/KHTH/TT ngày 04/5/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội (có trụ sở chính số 6 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tài khoản: VNĐ 0011000013102 và USD 0011370076570 tại Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt Nam) – công ty thành
  2. viên hạch toán độc lập thuộc Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau: - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội. - Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội. - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Hanoi National Agricultural Produce and Foodstuff Import- Export Company Limited. - Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Agrexport HaNoi., Co Ltd. - Vốn điều lệ, theo Biên bản thẩm định của Tổng công ty Rau quả, nông sản tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty là: 16.400.000.000 đồng (mười sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn). Phần chênh lệch giữa vốn điều lệ với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản có trách nhiệm bổ sung đủ bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định hiện hành. - Địa chỉ trụ sở chính: số 6 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội được kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội. Điều 3. Tổ chức và hoạt động 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  3. Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản. Địa chỉ: số 2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Điều 5. Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định. Điều 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm: 1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội. 2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  4. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 7; - Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Diệp Kỉnh Tần Kế hoạch và Đầu tư; - UBND thành phố Hà Nội; - Lưu: VT, ĐMDN (2b)
Đồng bộ tài khoản