Quyết định số 141/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 141/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khởi công mới đợt 1 năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 141/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG D ÁN KH I CÔNG M I T 1 NĂM 2004 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Căn c Công văn s 117/H ngày 22 tháng 4 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v danh m c d án u tư xây d ng kh i công m i t 1 năm 2004 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1169/2004/KH T- TH ngày 23 tháng 3 năm 2004 và Công văn s 2035/KH T-TH ngày 11 tháng 5 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư xây d ng 140 d án kh i công m i t 1 năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , v i t ng s v n 618,935 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng d án kh i công m i năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , T ng Giám c các
  2. T ng Công ty thu c thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ba Ban H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản