Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2004/QĐ-UB về ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 143/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH UBND THÀNH PH V BAN HÀNH I U L T M TH I T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN THÍ I M THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M -CÔNG TY CON CH TNCH UBND THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Quy t nh s 132/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v thành l p T ng Công ty Văn hóa Sàigòn thí i m theo mô hình Công ty m -Công ty con; Căn c Quy t nh s 177/2003/Q -UB ngày 12 tháng 9 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p T ng Công ty Văn hóa Sàigòn thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con; Nh m t o i u ki n ho t ng cho T ng Công ty Văn hóa Sàigòn và góp ph n tri n khai thí i m c a mô hình Công ty m -Công ty con; Xét T trình s 128/ MDN ngày 12 tháng 4 năm 2004 c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Văn hóa Sàigòn thí i m theo mô hình Công ty m -Công ty con. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , H i ng Qu n tr T ng Công ty Văn hóa Sàigòn và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT.CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph THÀNH PH - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - B Tài chính, B KH và T - B Lao ng-TB và Xã h i
 2. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - Ban TC.TU, VPTU - C c Thu , Công an TP - S Văn hóa và Thông tin Nguy n Thành Tài - Chi nhánh Ngân hàng NN/TP - VPH -UB : các PVP - T CNN - Lưu (CNN-K) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 I U L T M TH I T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN THÍ I M THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M – CÔNG TY CON (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /2004/Q -UB ngày tháng 5 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích thí i m t ch c ho t ng c a T ng Công ty Văn hóa Sàigòn theo mô hình Công ty m – Công ty con. T ng Công ty Văn hóa Sàigòn thí di m ho t ng theo mô hình Công ty m – Công ty con nh m thúc Ny quá trình tích t , t p trung v n, phát tri n s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu u tư, ch t lư ng qu n lý, uy tín và kh năng c nh tranh. i u 2. Gi i thích t ng Trong i u l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. “Doanh nghi p khác” là doanh nghi p do T ng Công ty s h u toàn b ho c m t ph n v n i u l , g m có : a) Các doanh nghi p do T ng Công ty s h u toàn b ho c c ph n chi ph i và có quy n chi ph i ( ư c g i là các Công ty con), g m có : - Công ty TNHH là m t thành viên do T ng Công ty làm ch s h u n m gi toàn b v n i u l ho t ng theo lu t doanh nghi p – còn ư c g i Công ty con Nhà nư c.
 3. - Công ty c ph n ho t ng theo lu t doanh nghi p, Công ty liên doanh v i nư c ngoài ho t ng theo lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, do T ng Công ty s h u : + Trên 50% v n i u l + B ng ho c dư i 50% v n i u l nhưng có quy n chi ph i ư c qui nh trong i u l Công ty này. b) Các doanh nghi p do T ng Công ty s h u m t ph n v n i u l và không gi quy n chi ph i ( ư c g i là các doanh nghi p liên k t) c) Doanh nghi p Nhà nư c thu c T ng Công ty (dư i ây g i t t là doanh nghi p thành viên), t n t i trong quá trình chuy n i thành Công ty TNHH m t thành viên do T ng Công ty làm ch s h u, Công ty c ph n ho t ông theo lu t doanh nghi p. 2. “Quy n chi ph i c a T ng Công ty i v i doanh nghi p khác” là quy n quy t nh c a T ng Công ty (v i tư cách là c ông, bên góp v n) i v i doanh nghi p khác v vi c thông qua ho c không thông qua các v n nhân s ch ch t, t ch c qu n lý, th trư ng, chi n lư c kinh doanh, nh hư ng u tư và các quy t nh qu n lý quan tr ng khác c a doanh nghi p này 3. “C ph n chi ph i, v n góp chi ph i” là c ph n ho c ph n v n góp c a T ng Công ty chi m trên 50% v n i u l doanh nghi p khác ho c m t t l , mà theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a doanh nghi p khác, T ng Công ty th c hi n quy n chi ph i i v i doanh nghi p này. 4. “ i di n ch s h u” là y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, cơ quan quy t nh thành l p, t ch c l i T ng Công ty và quy t nh giao v n cho T ng Công ty. 5. “Kinh doanh” là vi c th c hi n m t, m t s ho c t t c các công o n c a quá trình u tư, t s n xu t n tiêu th s n phNm ho c cung ng d ch v trên th trư ng nh m m c ích thu l i. 6. “ u tư n i b T ng Công ty” là ho t ng u tư tr c ti p do T ng Công ty làm ch u tư trong các lĩnh v c : u tư và xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p các d án ã u tư xây d ng; u tư mua s m tài s n. 7. “ u tư ra ngoài T ng Công ty” là ho t ng u tư v n c a T ng Công ty vào các doanh nghi p khác, v n u tư ư c h ch toán vào quá trình kinh doanh c a doanh nghi p khác trư c khi chia l i nhu n (ho c l ) v T ng Công ty. 8. “L i nhu n” là s ti n lãi trư c thu thu nh p doanh nghi p hàng năm t ho t ng kinh doanh c a T ng Công ty. 9. “C t c” là s ti n lãi hàng năm ư c chia t doanh nghi p khác do ho t ng u tư ra ngoài T ng Công ty. 10. “V n i u l c a T ng Công ty” là v n do i di n ch s h u giao, ư c ghi vào i u l T ng Công ty và công b t i th i i m g n nh t
 4. 11. “V n Nhà nư c t i T ng Công ty” là v n do i di n ch s h u giao cho T ng Công ty khi chuy n i ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, v n do i di n ch s h u giao thêm (n u có) và v n trong quá trình ho t ng kinh doanh, u tư ư c b sung t ngu n l i nhu n sau thu . 12. “V n ch s h u c a T ng Công ty” là t ng s v n bao g m: v n Nhà nư c t i T ng Công ty, v n nh n ư c liên k t và các kho n l i ích kinh t do ho t ng kinh doanh, u tư c a T ng Công ty mang l i. 13. “ ơn v ph thu c” là nh ng doanh nghi p h p nh t thành Công ty m , nh ng ơn v này h ch toán ph thu c T ng Công ty, ư c nêu t i i u 5 i u l này. i u 3. Ch c năng kinh doanh, u tư c a T ng Công ty. 1. T ng Công ty th c hi n ch c năng kinh doanh theo yêu c u ho t ng và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. 2. T ng công ty th c hi n ch c năng ch s h u i v i ph n v n u tư vào các doanh nghi p khác tùy theo lo i hình ho t ng c a doanh nghi p và theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. T ng Công ty Văn hóa Sài Gòn (S.C.P.C) - Công ty M . T ng Công ty Văn hóa Sàigòn ư c g i là Công ty m (sau ây g i là T ng Công ty) là doanh nghi p Nhà nư c, ư c hình thành trên cơ s t ch c l i các Doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c S Văn hóa và Thông tin bao g m: Chuy n các Doanh nghi p Nhà nư c sau ây thành ơn v h ch toán ph thu c T ng Công ty: Công ty Xu t-nh p khNu ngành in, Xí nghi p Băng nh c Sàigòn Audio, Công ty Phát hành sách và Công ty V t phNm văn hóa (sau ây g i là ơn v ph thu c). Sáp nh p Xí nghi p In s 3 vào T ng Công ty. - T ng Công ty có tư cách pháp nhân và con d u, ho t ng theo i u l này và quy ch tài chính thí i m ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, có tên g i là T ng Công ty Văn hóa Sàigòn; - Có tên giao d ch ti ng Anh là Saigon Cultural Products Corporation, Vi t t t là S.C.P.C; - Tr s chính t t i s 391A, ư ng Tr n Hưng o, phư ng C u Kho, qu n l, thành ph H Chí Minh; - Tài kho n Ngân hàng : 710A.05270 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 1; - Năm tài khóa : 01 tháng 01 n 31 tháng 12 - H th ng k toán : theo H th ng k toán Vi t Nam hi n hành
 5. - T ng Công ty có v n và tài s n riêng, ch u trách nhi m các kho n n trong ph m vi s v n do T ng Công ty qu n lý. - T ng Công ty gi vai trò trung tâm i u hành, chi ph i và liên k t ho t ng c a toàn T ng Công ty nh m t hi u qu s n xu t, kinh doanh cao nh t. - T ng Công ty ch u s qu n lý c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tư cách là i di n ch s h u Nhà nư c t i T ng công ty (dư i ây g i t t là i di n ch s h u); ng th i ch u s qu n lý v chuyên ngành kinh t - k thu t c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. - T ng Công ty ư c qu n lý b i H i ng Qu n tr có Ban ki m soát và ư c i u hành b i T ng Giám c. i u 5. Công ty con. 1. Căn c c i m s n xu t, kinh doanh; quy mô, tính ch t u tư v n và vai trò i v i s phát tri n c a T ng Công ty, có các lo i công ty con (khi ã hoàn thành quá trình chuy n i hình th c Công ty) sau ây: - Công ty TNHH m t thành viên do T ng Công ty n m gi toàn b v n i u l (sau ây g i là Công ty con Nhà nư c) - Công ty c ph n mà T ng công ty gi c ph n chi ph i - Công ty c ph n mà T ng công ty không gi c ph n chi ph i (cũng ư c hi u là doanh nghi p liên k t). 2. Công ty con có tư cách pháp nhân, có con d u, tên g i riêng, tr s và tài kho n t i các ngân hàng, 3. Công ty con t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t: - Công ty con Nhà nư c do T ng công ty n m gi toàn b v n i u l , ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh ngh p, quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty; - Công ty c ph n do T ng Công ty n m gi c ph n chi ph i ho c không n m gi c ph n chi ph i, th c hi n quy n và nghĩa v , t ch c qu n lý theo Lu t doanh nghi p, các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty. 4. Danh sách các công ty con t i th i i m phê duy t i u l ư c ghi trong ph l c kèm theo i u l này. i u 6. V n i u l c a T ng Công ty. 1. V n i u l c a T ng Công ty t i th i i m ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 354.195.505.539 ng. 2. Khi tăng ho c gi m v n i u l , T ng Công ty ph i công b v n i u l ã ư c i u ch nh.
 6. 3. Các ngu n v n c a T ng Công ty bao g m v n do i di n ch s h u giao, v n b sung t hi u qu ho t ng hàng năm và v n khác (n u có). 4. Các ngu n v n c a T ng Công ty ư c ph n nh trong b ng cân i k toán c a T ng Công ty theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i trong T ng Công ty. T ch c ng C ng s n Vi t Nam, t ch c Công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng Công ty ho t ng phù h p theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l c a ng C ng s n Vi t Nam, i u l t ch c Công oàn và c a và các t ch c chính tr - xã h i ó. Chương 2: QUY N, NGHĨA V C A T NG CÔNG TY i u 8. Quy n và nghĩa v v tài s n. T ng Công ty có quy n và nghĩa v v tài s n như sau: 1. Chi m h u, s d ng, nh o t tài s n c a T ng Công ty theo quy nh c a pháp lu t; 2. Th c hi n các quy n và l i ích h p pháp khác t tài s n c a T ng Công ty; 3. Thay i cơ c u tài s n phát tri n kinh doanh; 4. Chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c , thanh lý tài s n c a T ng Công ty theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t cùng tài s n g n li n t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 5. Qu n lý và s d ng các tài s n là t ai, tài nguyên do i di n ch s h u giao theo quy nh c a pháp lu t ho t ng kinh doanh và th c hi n các ho t ng công ích khi ư c Nhà nư c giao; 6. Nhà nư c không i u chuy n v n nhà nư c và tài s n c a T ng Công ty theo phương th c không thanh toán, tr trư ng h p quy t nh t ch c l i T ng Công ty; 7. T ng Công ty có quy n quy t nh t l c ph n n m gi khi c ph n hóa các doanh nghi p thành viên ho c các ơn v ph thu c c a T ng Công ty theo quy nh pháp lu t; 8. T ng Công ty ch u trách nhi m dân s b ng toàn b tài s n c a mình. i u 9. Quy n và nghĩa v trong s n xu t, kinh doanh. 1. T ng Công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau:
 7. a. T ch c s n xu t, kinh doanh, t ch c b máy qu n lý, theo yêu c u kinh doanh và m b o kinh doanh có hi u qu ; b. Ngoài nh ng ngành ngh do Nhà nư c giao, T ng Công ty ư c kinh doanh nh ng ngành ngh pháp lu t không c m; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a T ng Công ty và nhu c u c a th trư ng; c. T l a ch n th trư ng và khách hàng, ký k t h p ng; d. Tr c ti p kinh doanh xu t khNu, nh p khNu, tr nh ng m t hàng ư c xu t khNu và nh p khNu theo quy nh c a Nhà nư c; e. T quy t nh khung giá ho c giá mua, giá bán s n phNm và d ch v , tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá; f. Ti n hành các ho t ng u tư theo quy nh c a pháp lu t; s d ng ph n v n c a T ng Công ty liên doanh, liên k t, góp v n vào doanh nghi p khác trong nư c; quy t nh thuê, mua m t ph n ho c toàn b m t Công ty con khác theo quy nh c a pháp lu t; g. t chi nhánh, Văn phòng i di n c a T ng Công ty trong nư c và nư c ngoài phù h p v i các quy nh c a pháp lu t; h. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương và các chi phí khác trên cơ s b o m hi u qu kinh doanh c a T ng Công ty và phù h p v i quy nh c a pháp lu t; i. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí, s d ng, ào t o, khen thư ng, k lu t, cho thôi vi c i v i lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng phù h p v i yêu c u kinh doanh và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; ư c quy n quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s b o m hi u qu kinh doanh c a T ng Công ty và phù h p v i quy nh c a pháp lu t; j. Thành l p các ơn v h ch toán ph thu c, các ơn v nghiên c u ào t o th c hi n các ch c năng kinh doanh, ph c v yêu c u u tư và phát tri n T ng Công ty, cơ c u t ch c qu n lý và ho t ng c a các ơn v này do T ng Công ty quy nh. 2. Các quy n kinh doanh khác theo nhu c u th trư ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 3. T ng Công ty có nghĩa v qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh như sau : a. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; b o m ch t lư ng s n phNm và d ch v do doanh nghi p th c hi n theo tiêu chuNn ã ăng ký; b. i m i, hi n i hóa công ngh , trang thi t b và phương th c qu n lý nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh;
 8. c. Xây d ng và th c hi n chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n văn hóa c a Nhà nư c, m c tiêu nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u th trư ng xã h i; d. B o m quy n và l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng, b o m quy n tham gia qu n lý doanh nghi p c a ngư i lao ng theo quy nh t i i u 33, i u 34 c a i u l này; e. Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v qu c phòng và an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, b o v tài nguyên, môi trư ng, di tích l ch s , văn hóa và danh lam th ng c nh; ch p hành pháp lu t có liên quan n ho t ng kinh doanh c a T ng Công ty; f. Th c hi n ch báo cáo th ng kê theo quy nh c a Nhà nư c; g. Ch u s giám sát, ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; h. Các nghĩa v khác v kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Quy n và nghĩa v trong qu n lý tài chính. 1. T ng công ty có quy n qu n lý tài chính như sau : a. S d ng v n và các qu c a T ng Công ty ph c v các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu . Vi c s d ng các qu c a T ng Công ty ư c th c hi n theo nguyên t c có hoàn tr ; b. T huy ng v n kinh doanh dư i các hình th c phát hành trái phi u, tín phi u, kỳ phi u T ng Công ty, vay v n c a các t ch c ngân hàng, tín d ng, các t ch c tài chính khác, c a cá nhân, c a các t ch c ngoài T ng Công ty; huy ng v n c a ngư i lao ng trong T ng Công ty và các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Vi c huy ng v n c a cá nhân, t ch c nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a c a Chính Ph v qu n lý n vay nư c ngoài; Vi c huy ng v n kinh doanh th c hi n theo nguyên t c t ch u trách nhi m hoàn tr , b o m hi u qu s d ng v n huy ng, không làm thay i hình th c s h u c a T ng Công ty; c. Quy t nh m c trích kh u hao cơ b n theo nguyên t c m c trích kh u hao t i thi u ph i b o m bù p hao mòn h u hình, hao mòn vô hình th c t c a tài s n và không th p hơn t l trích kh u hao t i thi u do B Tài chính quy nh. T ng Công ty có th t quy t nh m c trích kh u hao thu h i v n nhanh; d. ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t, kinh doanh ư c giao theo k ho ch ho c cung ng d ch v ph c v an ninh qu c phòng, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c mà không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch v ó c a T ng Công ty;
 9. e. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a pháp lu t; f. Th c hi n quy n i di n ch s h u v n i v i ph n v n mà T ng Công ty ã u tư vào các doanh nghi p khác; g. Có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích; h. Hàng năm, l i nhu n th c hi n c a T ng Công ty sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p và bù p các kho n l năm trư c không ư c tr vào l i nhu n trư c thu , ư c s d ng theo nguyên t c: sau khi trích l p qu d phòng tài chính, chia lãi cho các thành viên góp v n theo quy nh c a h p ng (n u có), trích l p các qu khen thư ng, phúc l i, qu thư ng qu n lý i u hành doanh nghi p, ph n còn l i ư c u tư b sung v n cho T ng Công ty. S d ng l i nhu n sau thu c a T ng công ty theo các nguyên t c quy nh trong quy ch tài chính T ng Công ty; i. ư c thành l p, qu n lý t p trung, s d ng và i u hòa các qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính và qu d phòng v tr c p m t vi c làm (trích l p t chi phí trong kỳ c a các ơn v thành viên tr c thu c và c a T ng Công ty). M c và t l trích l p, ch s d ng và qu n lý các qu này ư c quy nh trong Quy ch Tài chính c a T ng công ty và theo quy nh c a Nhà nư c; j. Các quy n khác v qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng Công ty có nghĩa v qu n lý tài chính như sau : a. T ch v tài chính, t cân i các kho n thu chi, có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n, k c ph n v n góp vào các doanh nghi p khác; b. ăng ký, kê khai và n p thu , tr các kho n thu mà các doanh nghi p khác ã n p; th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t; c. Qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n v n kinh doanh, g m c ph n v n u tư vào các doanh nghi p khác, tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác ư c Nhà nư c giao cho T ng Công ty; d. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , v k toán, h ch toán, ch ki m toán do Nhà nư c quy nh, ch u trách nhi m v tính trung th c và h p pháp i v i các ho t ng tài chính c a T ng Công ty; e. Th c hi n ch báo cáo tài chính c a T ng Công ty; báo cáo tài chính h p nh t c a T ng Công ty và các doanh nghi p khác; công khai tài chính hàng năm và các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a T ng Công ty; f. L p s k toán, ghi chép s k toán, hóa ơn, ch ng t ; nh kỳ báo cáo chính xác, y các thông tin v T ng công ty và báo cáo tài chính c a T ng Công ty v i cơ quan ăng ký kinh doanh, cơ quan thu , cơ quan tài chính cùng c p theo quy nh c a
 10. Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a ch s h u Nhà nư c; ch u trách nhi m v tính xác th c c a báo cáo; g. Ti p nh n qu n lý v n ch s h u Nhà nư c t các doanh nghi p Nhà nư c ã c ph n hóa theo quy t nh c a i di n ch s h u; h. C ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a T ng Công ty doanh nghi p khác; i. Các nghĩa v khác v qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Quy n và nghĩa v khi tham gia ho t ng công ích. Khi ư c Nhà nư c yêu c u, t hàng ho c tham gia u th u th c hi n ho t ng công ích, T ng Công ty ư c s d ng v n và các ngu n l c khác c a T ng Công ty th c hi n k ho ch s n xu t, cung ng s n phNm, d ch v công ích theo ch và quy nh c a pháp lu t v các ho t ng công ích. Chương 3: T CH C, QU N LÝ C A T NG CÔNG TY M I QUAN H GI A H I NG QU N TRN VÀ T NG GIÁM C i u 12. Cơ c u t ch c qu n lý. T ng Công ty có cơ c u qu n lý g m H i ng Qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c, các Phó T ng giám c và b máy giúp vi c. i u 13. H i ng Qu n tr . H i ng Qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a T ng Công ty, ch c năng i di n tr c ti p ch s h u nhà nư c t i T ng Công ty, có toàn quy n nhân danh T ng Công ty quy t nh m i v n liên quan n m c ích, quy n l i c a T ng Công ty tr nh ng v n thu c thNm quy n, trách nhi m c a ch s h u phân c p cho cơ quan Nhà nư c th c hi n; ch u trách nhi m trư c ngư i quy t nh thành l p T ng Công ty, trư c pháp lu t v m i ho t ng, nh hư ng, m c tiêu và s phát tri n c a T ng công ty theo nhi m v Nhà nư c giao. i u 14. Nhi m v , quy n h n c a H i ng Qu n tr . H i ng Qu n tr có các nhi m v và quy n h n sau : 1. Nh n, qu n lý, s d ng có hi u qu v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do ch s h u ho c i di n ch s h u giao cho T ng công ty; 2. Quy t nh các v n sau : a. Quy t nh chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n c a T ng công ty; quy t nh ngành ngh kinh doanh và k ho ch kinh doanh hàng năm c a T ng Công ty; s d ng
 11. quy n chi ph i và thông qua i di n c a mình quy t nh chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n c a các doanh nghi p khác; b. Quy t nh ho c phân c p cho T ng Giám c quy t nh các d án u tư, góp v n, mua c ph n c a các công ty khác, bán tài s n c a T ng Công ty có giá tr n 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên s k toán c a T ng Công ty; các h p ng vay, cho vay, thuê, cho thuê và các h p ng kinh t khác không vư t quá m c v n i u l c a T ng Công ty và theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; c. Th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u i v i công ty con nhà nư c; d. Phê duy t phương án, d án do T ng Giám c ngh v vi c: + K ho ch ho t ng hàng năm c a T ng Công ty; + u tư n i b T ng Công ty, u tư ra ngoài T ng Công ty + Phương án huy ng v n ho t ng s n xu t, kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u; + u tư n i b , u tư ra ngoài c a công ty con nhà nư c; + B o lãnh các kho n vay c a các doanh nghi p khác; + Liên k t, ph i h p ho t ng gi a các doanh nghi p khác; + Các phương án, d án khác thu c thNm quy n c a H i ng Qu n tr . e. Quy t nh án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh, biên ch b máy qu n lý, quy ho ch, ào t o lao ng; phê duy t i u l c a công ty con Nhà nư c; quy t nh quy ch qu n lý c a T ng Công ty; quy t nh l p chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng Công ty; f. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và quy t nh m c lương i v i Trư ng, Phó phòng, ban T ng Công ty; Giám c, Phó giám c, k toán trư ng công ty con Nhà nư c theo ngh c a T ng Giám c; quy t nh c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng Công ty các công ty con có v n góp c a T ng Công ty; g. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a T ng Công ty, báo cáo tài chính h p nh t T ng Công ty và các công ty con, phương án s d ng l i nhu n sau thu ho c x lý các kho n l trong quá trình kinh doanh do T ng Giám c ngh ; thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a các doanh nghi p thành viên mà S.C.P.C n m gi 100% v n; th c hi n vi c công b công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t; h. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a T ng Giám c i v i các Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , và các quy nh c a pháp lu t. 3. Ki n ngh i di n ch s h u : a. Phê chuNn, s a i, b sung i u l T ng Công ty;
 12. b. B sung, thay th , mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó T ng Giám c, K Toán trư ng T ng Công ty theo ngh c a T ng Giám c; c. Quy t nh d án u tư trên m c phân c p cho H i ng qu n tr ; phương án huy ng v n d n n thay i s h u doanh nghi p thành viên; d. Quy t nh các d án u tư góp v n, mua c ph n c a công ty khác, bán tài s n có giá tr t 50% tr lên v n ch s h u c a T ng Công ty. e. Căn c Quy ch tài chính m u do B Tài chính ban hành xây d ng Quy ch Tài chính c a T ng Công ty và trình B trư ng B Tài chính thông qua trư c khi y ban nhân dân thành ph ban hành. 4. Th c hi n quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t; i u 15. Thành viên H i ng Qu n tr . 1. H i H i ng Qu n tr có 07 thành viên g m Ch t ch và các y viên do i di n ch s h u b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t. Ch t ch H i ng Qu n tr và Trư ng Ban Ki m soát là thành viên chuyên trách. 2. Nhi m kỳ các thành viên H i ng Qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng Qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng Qu n tr b mi n nhi m ho c thay th trong nh ng trư ng h p sau : a. Vi ph m pháp lu t n m c b truy t ho c vi ph m các quy nh b mi n nhi m, thay th do i u l T ng Công ty quy nh; b. Không kh năng, trình m nhi m công vi c ư c giao và theo ngh c a ít nh t 2/3 thành viên ương nhi m c a H i ng Qu n tr ; c. Không trung th c trong th c thi các quy n h n ho c l m d ng a v quy n h n thu l i cho cá nhân ho c cho ngư i khác; d. B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; . Xin t ch c; e. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; f. Khi T ng Công ty b l 2 năm liên ti p ho c trong tình tr ng l lãi an xen nhau trong 3 năm liên ti p nhưng không kh c ph c ư c tr các trư ng h p : l theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t, l ho c gi m lãi do khách quan ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n. 3. Ch t ch H i ng Qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 14 c a i u l này. i u 16. Tiêu chu n và i u ki n thành viên H i ng Qu n tr .
 13. Thành viên H i ng Qu n tr ph i có các tiêu chuNn và i u ki n sau ây : 1. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam; 2. Có trình qu n lý và chuyên môn cao, có năng l c kinh doanh. Ch t ch H i ng Qu n tr ph i có kinh nghi m ít nh t 03 năm qu n lý, i u hành doanh nghi p thu c ngành ngh kinh doanh chính c a T ng Công ty; 3. Có s c kh e, có phNm ch t o c t t, trung th c, liêm khi t, hi u bi t pháp lu t và có ý th c ch p hành pháp lu t; 4. Không ng th i m nhi m các ch c v lãnh o trong b máy nhà nư c; 5. Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 Lu t Phá s n doanh nghi p; 6. Ch t ch, y viên H i ng Qu n tr ch ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành Công ty TNHH m t thành viên, Công ty c ph n, Công ty có v n u tư nư c ngoài khi ư c T ng Công ty ho c t ch c Nhà nư c có thNm quy n gi i thi u ng c vào các ch c danh qu n lý, i u hành ho c c làm i di n c a T ng Công ty i v i ph n v n góp vào các công ty ó; V ho c ch ng, b , b nuôi, m , m nuôi, anh ch em ru t, con c a Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c T ng công ty không ư c gi ch c danh k toán trư ng, th qu t i T ng Công ty và các doanh nghi p thành viên. i u 17. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i ng Qu n tr . Ch t ch H i ng qu n tr có quy n và nhi m v sau : l. Thay m t H i ng Qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do ch s h u ho c i di n ch s h u giao cho T ng Công ty; 2. T ch c nghiên c u chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, d án u tư quy mô l n, phương án i m i t ch c, nhân s ch ch t c a T ng Công ty trình H i ng Qu n tr ; 3. L p chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng Qu n tr ; quy t nh chương trình, n i dung h p và tài li u ph c v cu c h p; phân công các thành viên H i ng Qu n tr chuNn b n i dung các cu c h p c a H i ng Qu n tr ; tri u t p và ch t a các cu c h p c a H i ng Qu n tr ; 4. Thay m t H i ng Qu n tr ký các ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr ; 5. T ch c theo dõi vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr ; theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng Qu n tr gi a hai kỳ h p H i ng Qu n tr ; 6. Thay m t H i ng Qu n tr ti p nh n các văn b n g i nH i ng Qu n tr ;
 14. 7. Các quy n và nhi m v khác theo i u l này, các quy ch T ng Công ty, Ngh quy t H i ng Qu n tr và theo u quy n c a ch s h u ho c i di n ch s h u. i u 18. Ch làm vi c c a H i ng Qu n tr . 1. H i ng Qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p ít nh t l l n trong m t tháng xem xét và quy t nh nh ng v n thu c nhi m v , quy n h n c a mình. H i ng Qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a T ng Công ty do Ch t ch H i ng Qu n tr ho c T ng Giám c ho c trên 50% (năm mươi ph n trăm) t ng s thành viên H i ng Qu n tr ngh . 2. H i ng Qu n tr có th phân c p ho c y quy n cho thành viên H i ng Qu n tr , T ng Giám c, Giám c doanh nghi p thành viên th c hi n m t s nhi m v và quy n h n c a H i ng Qu n tr . 3. Ch t ch H i ng Qu n tr ho c thành viên H i ng Qu n tr ư c Ch t ch y quy n tri u t p và ch trì cu c h p. 4. Các tài li u h p H i ng Qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng Qu n tr và các i bi u ư c m i h p (n u có) trư c ngày h p ít nh t 5 ngày; ngoài nh ng tài li u ã cung c p, thành viên H i ng Qu n tr có quy n yêu c u T ng Giám c cung c p thêm các thông tin, tài li u có liên quan n n i dung cu c h p. 5. Các cu c h p c a H i ng Qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s thành viên tham d ; ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr có hi u l c khi có trên 50% (năm mươi ph n trăm) t ng s thành viên H i ng Qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p có s phi u ngang nhau thì bên có phi u c a Ch t ch H i ng Qu n tr là a s . Thành viên H i ng Qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình, nhưng v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr . 6. N i dung các v n th o lu n, các ý ki n phát bi u, k t qu bi u quy t các quy t nh ư c H i ng Qu n tr thông qua và k t lu n c a các cu c h p c a H i ng Qu n tr ph i ư c ghi thành biên b n có ch ký c a t t c các thành viên d h p. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn b T ng Công ty. 7. Hình th c thông qua ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr b ng m t trong hai cách: Bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng văn b n trong trư ng h p không th t ch c h p. 8. i v i các v n c n ph i quy t nh ngay mà không th tri u t p h p H i ng Qu n tr ho c không th l y ý ki n b ng văn b n, thì ư c x lý k p th i b ng ch h i ý gi a Ch t ch H i ng Qu n tr , Trư ng Ban ki m soát và T ng Giám c, sau ó báo cáo l i trong cu c h p H i ng Qu n tr g n nh t. 9. Thành viên chuyên trách c a H i ng Qu n tr có quy n yêu c u T ng Giám c, cán b qu n lý trong T ng Công ty cung c p các thông tin, tài li u v tình hình tài chính, ho t ng c a T ng Công ty. Ngư i ư c yêu c u cung c p thông tin ph i cung c p k p th i, y và chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a thành
 15. viên chuyên trách H i ng Qu n tr , tr trư ng h p H i ng Qu n tr có quy t nh khác. 10. H i ng Qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a T ng Công ty th c hi n nhi m v c a mình. 11. Chi phí ho t ng c a H i ng Qu n tr , k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng Qu n tr , ư c tính vào qu n lý phí c a T ng Công ty. i u 19. Ch lương, thư ng c a thành viên c a H i ng Qu n tr . 1. Các thành viên chuyên trách hư ng ch lương theo năm và ti n thư ng lu ti n tương ng v i k t qu và hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng Công ty. Ti n thư ng năm cu i nhi m kỳ ư c tính d a trên k t qu năm ó và k t qu tăng trư ng c a c nhi m kỳ; Các thành viên kiêm nhi m hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo ch như i v i các thành viên chuyên trách. 2. Lương, ph c p trách nhi m ư c t m ng hàng tháng cho các thành viên H i ng Qu n tr và quy t toán hàng năm. Ti n thư ng hàng năm chi tr m t ph n cho các thành viên H i ng Qu n tr vào cu i năm, ph n còn l i ư c chi tr cho các thành viên H i ng Qu n tr sau khi k t thúc nhi m kỳ; i u 20. Ban Ki m soát. 1. H i ng Qu n tr thành l p Ban Ki m soát giúp H i ng Qu n tr th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát tính h p pháp, chính xác và trung th c trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán, báo cáo tài chính và ch p hành i u l T ng Công ty, ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr c a T ng Giám c, b máy qu n lý T ng Công ty và các doanh nghi p thành viên. 2. Ban Ki m soát th c hi n nhi m v do H i ng Qu n tr giao, báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng Qu n tr . 3. Ban Ki m soát g m Trư ng ban là y viên H i ng Qu n tr do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh và m t s thành viên khác do H i ng Qu n tr quy t nh. T p th ngư i lao ng trong T ng Công ty c m t i di n tham gia thành viên Ban Ki m soát. 4. Chi phí ho t ng, ti n lương và i u ki n làm vi c c a Ban Ki m soát do T ng Công ty m b o. i u 21. Tiêu chu n và i u ki n thành viên Ban Ki m soát. l. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam; 2. Có s c kh e, có phNm ch t o c t t, trung th c, có ý th c ch p hành pháp lu t; 3. Có trình nghi p v kinh t , tài chính - k toán và hi u bi t v ngành ngh chính c a T ng Công ty;
 16. 4. Thành viên làm vi c theo ch chuyên trách không ng th i m nhi m các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c; 5. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a thành viên Ban Ki m soát không ư c gi ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, K toán trư ng, th qu t i T ng Công ty và doanh nghi p thành viên; i u 22. T ng Giám c và b máy giúp vi c. l . T ng Giám c là ngư i i u hành ho t ng hành ngày c a T ng Công ty, là ngư i i di n T ng Công ty theo pháp lu t, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. 2. T ng Giám c do i di n ch s h u b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo quy nh hi n hành, th i h n t i a là 05 năm và có th ư c b nhi m l i. T ng Giám c b mi n nhi m trong các trư ng h p sau: a) Khi T ng Công ty b thua l 02 năm liên ti p tr lên ho c trong tình tr ng l lãi an xen nhau trong 3 năm liên ti p nhưng không kh c ph c ư c, tr các trư ng h p : l ho c gi m lãi theo k ho ch, có lý do khách quan ư c gi i trình và ã ư c i di n ch s h u phê duy t; b) Không hoàn thành các nhi m v ho c ch tiêu do H i ng qu n tr giao; c) Không trung th c trong th c thi các quy n h n ho c l m d ng a v quy n h n thu l i b t h p pháp cho b n thân ho c cho ngư i khác; d) Vi ph m pháp lu t n m c b truy t ; ) Xin t ch c; e) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; g) B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s . 3. Ch lương, thư ng T ng Giám c và Phó T ng giám c do H i ng Qu n tr quy nh và theo nguyên t c như i v i thành viên H i ng Qu n tr quy nh t i i u 19 i u l này. 4. Phó T ng giám c giúp T ng Giám c i u hành T ng Công ty theo phân công và y quy n c a T ng giám c, ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 5. Văn phòng và các ban (ho c phòng) chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng Qu n tr , T ng giám c trong qu n lý ho c i u hành công vi c. i u 23. Tiêu chu n và i u ki n T ng Giám c.
 17. T ng Giám c ph i áp ng các tiêu chuNn và i u ki n sau ây: 1. Có trình i h c, có năng l c kinh doanh và t ch c qu n lý doanh nghi p, có kinh nghi m ít nh t 02 năm th c t i u hành có hi u qu doanh nghi p thu c ngành ngh kinh doanh chính c a T ng Công ty; 2. Có s c kho , có phNm ch t o c t t, trung th c, liêm khi t, hi u bi t pháp lu t, có ý th c ch p hành pháp lu t; 3. Không ng th i m nhi m các ch c v lãnh o trong b máy nhà nư c; 4. Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 Lu t Phá s n doanh nghi p. T ng Giám c ch ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành gi ng như i v i Ch t ch, y viên H i ng Qu n tr ư c quy nh t i kho n 6 i u 16 c a i u l này. i u 24. Nhi m v , quy n h n c a T ng Giám c. T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng k ho ch hàng năm c a T ng Công ty, phương án huy ng v n, d án u tư vư t thNm quy n ư c phân c p, phương án liên doanh, án t ch c qu n lý, quy ch qu n lý n i b c a T ng Công ty, quy ho ch ào t o lao ng, phương án ph i h p kinh doanh c a các doanh nghi p thành viên trình H i ng Qu n tr phê duy t; 2. Xây d ng trình H i ng Qu n tr phê duy t các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương phù h p v i các quy nh c a nhà nư c; ki m tra các doanh nghi p thành viên trong vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b T ng Công ty; 3. Thông qua các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương và các chi phí khác c a công ty con nhà nư c Giám c công ty con nhà nư c ban hành; 4. ngh H i ng Qu n tr b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty; 5. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương i v i các ch c danh: Trư ng, Phó phòng, ban T ng công ty; Giám c các doanh nghi p thành viên sau khi có s phê duy t c a H i ng Qu n tr ; Phó giám c, K toán trư ng các doanh nghi p thành viên theo ngh c a Giám c các doanh nghi p thành viên, ơn v s nghi p; 6. Quy t nh theo phân c p, y quy n c a H i ng Qu n tr và i u l c a T ng công ty các d án u tư, góp v n, mua c ph n các công ty khác, h p ng mua bán tài s n không quá 30% v n ch s h u T ng công ty; các h p ng vay, cho vay, cho thuê và h p ng khác có giá tr không quá 50% v n ch s h u T ng công ty; giá mua, giá bán s n phNm và d ch v c a T ng công ty.
 18. 7. i di n T ng công ty ký k t các h p ng dân s và kinh t theo phân c p, y quy n c a H i ng Qu n tr . 8. T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh, k ho ch u tư, quy t nh các gi i pháp phát tri n th trư ng, ti p th và công ngh ; i u hành ho t ng c a T ng Công ty nh m th c hi n các ngh quy t và quy t nh c a H i ng Qu n tr . 9. Tham d các cu c h p c a H i ng Qu n tr ; báo cáo trư c H i ng Qu n tr và cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng Công ty; 10. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng Qu n tr , các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t; 11. ư c áp d ng các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p khNn c p và ph i báo cáo ngay v i H i ng Qu n tr và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; l2. Các quy n và nhi m v khác quy nh c a pháp lu t, i u l này và theo quy t nh c a H i ng Qu n tr . i u 25. Quan h gi a H i ng Qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành T ng Công ty. l. Khi t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng Qu n tr , n u phát hi n v n không có l i cho T ng công ty thì T ng Giám c báo cáo v i H i ng Qu n tr xem xét i u ch nh l i. Trư ng h p H i ng Qu n tr không i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh thì T ng giám c v n ph i th c hi n nhưng có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i i di n ch s h u. 2. T ng giám c có trách nhi m báo cáo Ch t ch H i ng Qu n tr d ho c c thành viên H i ng Qu n tr tham d các cu c àm phán, ký các h p ng có giá tr l n c a T ng Công ty. 3. Trong th i h n 15 ngày sau m i tháng, m i quý và m i năm, T ng Giám c ph i g i báo cáo b ng văn b n v tình hình ho t ng kinh doanh và phương hư ng th c hi n trong kỳ t i c a T ng Công ty cho H i ng Qu n tr . 4. Ch t ch H i ng Qu n tr có quy n tr c ti p tham d ho c c i di n c a H i ng Qu n tr tham d các cu c h p giao ban, các cu c h p chuNn b án trình H i ng Qu n tr do T ng Giám c ch trì ph i h p chuNn b n i dung. Ch t ch H i ng Qu n tr ho c ngư i i di n H i ng Qu n tr d h p có quy n phát bi u óng góp ý ki n nhưng không có quy n k t lu n cu c h p. i u 26. Nghĩa v , trách nhi m c a thành viên H i ng Qu n tr , T ng Giám c. l. Các thành viên H i ng Qu n tr , T ng Giám c ph i cùng ch u trách nhi m trư c i di n ch s h u và pháp lu t v qu n lý T ng công ty, các quy t nh c a H i ng Qu n tr , k t qu và hi u qu ho t ng c a T ng công ty;
 19. 2. Thành viên H i ng Qu n tr , T ng Giám c có nghĩa v : a) Th c hi n các quy n h n và nhi m v ư c giao m t cách trung th c, m n cán vì l i ích c a T ng công ty và c a Nhà nư c; b) Không ư c l m d ng a v và quy n h n, s d ng tài s n và v n c a T ng công ty thu l i b t h p pháp cho b n thân và cho ngư i khác ho c chi m o t cơ h i kinh doanh c a T ng Công ty và làm thi t h i l i ích c a T ng công ty; không ư c em tài s n c a T ng Công ty cho ngư i khác; c) Thành viên H i ng Qu n tr , T ng giám c, trong th i gian ương nhi m và trong th i h n 3 (ba) năm sau khi không còn m nhi m ch c v , không ư c ti t l bí m t c a T ng Công ty, tr trư ng h p ư c H i ng Qu n tr ch p thu n; d) Khi T ng Công ty không thanh toán các kho n n và các nghĩa v tài s n khác n h n ph i tr thì : - T ng Giám c ph i báo cáo H i ng Qu n tr , tìm bi n pháp kh c ph c và thông báo tình hình tài chính c a T ng Công ty cho t t c ch n bi t; - Thành viên H i ng Qu n tr và T ng giám c không ư c tăng ti n lương, không ư c trích l i nhu n tr ti n thư ng cho cán b qu n lý và ngư i lao ng; ) Khi T ng Công ty không thanh toán các kho n n và các nghĩa v tài s n n h n ph i tr mà thành viên H i ng Qu n tr , T ng Giám c không th c hi n các quy nh t i i m d kho n này thì ph i ch u trách nhi m cá nhân v thi t h i x y ra i v i ch n ; e) Trư ng h p thành viên H i ng Qu n tr ho c T ng giám c vi ph m i u l T ng Công ty, quy t nh vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng Công ty và nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t và i u l T ng công ty. 3. Khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây thì thành viên H i ng Qu n tr và T ng Giám c s không ư c thư ng, không ư c nâng lương ho c b x lý hành chính tùy theo m c vi ph m : a. T ng Công ty và công ty con Nhà nư c l , tr trư ng h p l theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. b. m t v n nhà nư c. c. Không m b o lương t i thi u cho ngư i lao ng T ng Công ty và công ty con Nhà nư c. d. x y ra các sai ph m v qu n lý v n, tài s n, v ch k toán, ki m toán và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p T ng Công ty ho c công ty con nhà nư c l ho c gi m lãi t hai năm liên t c tr lên (tr trư ng h p l theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t)
 20. mà không ưa ra ư c bi n pháp x lý thích h p, b m t v n các doanh nghi p khác, thì tuỳ theo m c h u qu thành viên H i ng Qu n tr và T ng giám c b h lương, b cách ch c ho c b i thư ng thi t h i v t ch t theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ch t ch, các thành viên H i ng Qu n tr , T ng giám c ch u trách nhi m v các quy t nh ho c t ch c th c hi n d án u tư theo phân c p mà không mang l i hi u qu kinh t d n n không thu h i ư c v n ho c không tr ư c n . Chương 4: TÀI CHÍNH C A T NG CÔNG TY i u 27. Qu n lý v n. 1. T ng Công ty ư c i di n ch s h u giao v n t ch c ho t ng kinh doanh, ho t ng u tư v n; ch u trách nhi m qu n lý, s d ng, b o toàn và phát tri n v n. 2. T ng Công ty h ch toán c l p, t ch tài chính trong ho t ng kinh doanh theo Quy ch tài chính c a T ng Công ty và quy nh c a pháp lu t. i u 28. S d ng v n. 1. H i ng Qu n tr ch u trách nhi m trư c i di n ch s h u v hi u qu s d ng s v n do i di n ch s h u giao cho T ng Công ty. 2. H i ng Qu n tr có toàn quy n quy t nh u tư v n vào doanh nghi p khác nhưng không vư t quá m c v n u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng Qu n tr qui nh t i i u 14 ti t b kho n 2 i u l này. 3. H i ng Qu n tr ki m tra, giám sát các ho t ng tài chính t i doanh nghi p khác trên cơ s i u l c a doanh nghi p này và quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 30. Nguyên t c ho t ng tài chính. Ho t ng tài chính c a T ng Công ty theo các nguyên t c : 1. T ch v tài chính, t cân i các kho n thu, chi; 2. Ch u trách nhi m thanh toán các kho n n ghi trong b ng cân i k toán c a T ng Công ty và các cam k t tài chính khác (n u có); 3. Ch u trách nhi m v t ch t trong các m i quan h kinh doanh, quan h dân s b ng toàn b tài s n c a T ng Công ty; 4. Quan h tài chính gi a T ng Công ty và các doanh nghi p khác ư c th c hi n trên cơ s các h p ng kinh t , h p ng dân s theo Quy ch tài chính T ng Công ty và quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 31. Các qũy c a T ng Công ty..
Đồng bộ tài khoản