Quyết Định Số: 1457/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1457/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI II THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1457/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1457/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI II THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Căn cứ Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 27/5/2010; Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 998/TTr-CHHVN ngày 17/5/2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - Tên gọi ngắn gọn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - Tên giao dịch quốc tế: SOUTHERN VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION. Ltd - Tên viết tắt: VMS-South - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Vốn điều lệ: Tạm tính là 311.317.602.371 đồng (Ba trăm mười một tỷ, ba trăm mười bảy triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn, ba trăm bảy mươi mốt đồng) tại thời điểm 31/12/2009. Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Điều 2. Nhiệm vụ, Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 1. Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; 2. Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển; 3. Khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; 4. Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới các thiết bị báo hiệu hàng hải;
  3. 5. Sản xuất, cung cấp bình đồ luồng hàng hải điện tử; 6. Nạo vét, duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; 7. Thiết kế và Xây dựng các công trình hàng hải; 8. Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; 9. Đóng mới các phương tiện thủy; 10. Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác; 11. Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải; 12. Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, ra thông báo hàng hải và các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải giao; 13. Vận tải biển; 14. Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; 15. Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; 16. Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; 17. Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; 18. Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; 19. Xuất nhập khẩu; 20. Đào tạo nghề. Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  4. Điều 4. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông vận tải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II. Tổng giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 7; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo); Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng; - Các đồng chí Thứ trưởng; - Ban CĐĐM&PTDN;
  5. - Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ- TB&XH, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước VN; - UBND TP Bà Rịa - Vũng Tàu; - Công đoàn GTVT Việt Nam; - Cục Hàng hải VN; - Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).
Đồng bộ tài khoản