Quyết Định Số: 15/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 15/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 15/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH HÀ NAM NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2010/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 03 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại địa bàn huyện Kim Bảng như sau: Việc chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản của các hộ gia đình, cá nhân và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật trước đây thực hiện tại Uỷ ban nhân dân huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã nay tập trung thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2010. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Trần Xuân Lộc
Đồng bộ tài khoản