Quyết định số 153/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 153/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/2004/QĐ-UB về thời điểm bắt đầu tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 153/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TH I I M B T U T CH C THU, N P PHÍ GIAO THÔNG M T CHI U QUA C U BÌNH TRI U 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B Tài chính quy nh thu phí i v i t t c các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b ; Căn c Công văn s 969/CP-CN ngày 23 tháng 10 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 48/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th l n th 14 khóa VI t ngày 06 n ngày 09 tháng 01 năm 2004 ; Căn c Quy t nh s 1162/Q -UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5 (Công văn s 1813/KHDA ngày 29 tháng 4 năm 2004) và c a S Giao thông công chánh (Công văn s 1016/GT-GT ngày 04 tháng 6 năm 2004); QUY T NNH i u 1.- Ch p thu n T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5-B Giao thông v n t i ư c t ch c thu, n p phí giao thông m t chi u qua c u Bình Tri u 2 b t u t 0 gi 00 ngày 20 tháng 6 năm 2004. i u 2.- Các n i dung khác v t ch c thu, n p phí giao thông qua c u Bình Tri u 2 th c hi n theo úng quy nh hi n hành và theo Quy t nh s 1162/Q -UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Quy t nh này ư c công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 4.- Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S -ban-ngành thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng công trình
  2. giao thông 5 và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT.CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, các PCT - VPH -UB : CPVP - Các cơ quan Báo ài. - Các T NCTH - Lưu ( T) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản