Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2009/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ, MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2010/QĐ-UBND Tân An, ngày 13 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2009/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ, MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB.YT-TC-LĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/CP; Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC- BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh - Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành khung giá, mức thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An; Theo đề nghị của liên Sở Y tế và Sở Tài chính tại tờ trình số 500/TTrLS.SYT-TC ngày 04 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung biểu giá thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 61/2009/QĐ- UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành khung giá, mức thu một phần
  2. viện phí áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau: Đơn vị tính: đồng Stt Các thủ thuật Giá áp dụng C3 XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG C 3.1 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH 01 Định nhóm ABO 6.000 CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ C 3.7 PHÓNG XẠ C MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC 3.7.3 BIỆT KHÁC 01 Điện tâm đồ 12.000 02 Điện não đồ 20.000 03 Lưu huyết não 45.000 04 Chức năng hô hấp 15.000 05 Đo chuyển hóa cơ bản 15.000 Thử nghiệm ngấm BROMSULPHTALEIN trong thăm dò 06 22.500 chức năng gan Thử nghiệm dung nạp CARBONHYDRATE (Glucosa, 07 22.500 fructoza, lactoza) 08 Nghiệm pháp đồ Conggo 22.500 09 Test thanh thải Creatinine 30.000 10 Test thanh thải Urê 30.000 11 Test dung nạp Tolbutamit 30.000 12 Test dung nạp Glucagon 30.000 13 Test thanh thải Phenolsulphophthaleine 37.000 Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp các sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều 1 quyết định này.
  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Long An về việc bổ sung biểu giá thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành khung giá, mức thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Bộ Y tế, Bộ Tài chính; - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; - Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư Dương Quốc Xuân pháp; - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT. UBND tỉnh (VX); - Như Điều 3; - Phòng VBQPPL- Sở Tư pháp; - Phòng NCVX; - Lưu: VT, SYT, V
Đồng bộ tài khoản