Quyết Định Số: 1880/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 1880/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ I BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1880/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THAO NAM VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 1880/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ I BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luât Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Kế hoạch số 11/HĐTĐKT-VI ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I. Điều 2. Kinh phí tổ chức Đại hội lấy tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Danh Thái KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẦN THỨ I (Theo Quyết định số: 1880 /QĐ- BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và triển khai Kế hoạch số 11/HĐTĐKTTW ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I như sau: Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015”. I. MỤC ĐÍCH: 1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ngành giai đoạn 2005-2010 chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, cần khắc phục; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015. 2. Biểu dương thành quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch trong 5 năm qua; đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể,
  3. cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các đơn vị thuộc Ngành. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Ngành đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh nội lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 của Chính phủ. 3. Tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào học tập các tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng. 4. Tổ chức Đại hội đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, thiết thực và thực hành tiết kiệm. II. YÊU CẦU: 1. Nội dung Đại hội: Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 11/HĐTĐKTTW ngày 30 tháng 3 năm 2010 về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau: - Tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2005- 2010), đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015; - Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới; - Phát động sâu rộng, mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; (Trong quá trình Đại hội sẽ có chiếu phim tư liệu về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu về thành tựu của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thời gian qua). 2. Các hoạt động trong dịp Đại hội: - Đại biểu vào Lăng viếng Bác; - Tổ chức chương trình giao lưu với các vận động viên, nghệ sỹ trẻ;
  4. - Trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, đi tham quan thực tế. - Họp báo tuyên truyền về Đại hội. III. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU: Dự kiến số lượng đại biểu: 500: Trong đó: + Đại biểu mời: 100. + Đại biểu chính thức: 400 1. Đại biểu gồm: - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. - Đại diện lãnh đạo các Bộ, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương. - Lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Bộ các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Các Anh hùng Lao động, các Nghệ sỹ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, các văn nghệ sỹ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các vận động viên tiêu biểu các thời kỳ...(đại diện). - Đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. - Ban Tổ chức Đại hội. - Phóng viên báo chí, truyền hình. 2. Đại biểu chính thức gồm: - Các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ. - Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các cá nhân, tập thể Anh hùng thời kỳ đổi mới (chủ yếu đối tượng được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII trong Ngành). - Đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.
  5. - Đại diện các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua các cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành Văn hoá, Gia đình, Thể thao và Du lịch. Đại biểu là các gương điển hình tiên tiến xuất sắc chiếm khoảng 70% tổng số đại biểu chính thức bao gồm: những người lao động trực tíêp sản xuất, công tác trên tất cả các lĩnh vực trong Ngành, các doanh nghiệp tiêu biểu, các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục, thể thao...đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có công lao đóng góp cho sự nghiệp văn hoá-xã hội của đất nước; bảo tồn các di sản văn hoá. Trong các thành phần trên, chú ý các đại biểu tiêu biểu là nữ, đại biểu các dân tộc thiểu số. - Một số đại biểu do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. (Căn cứ quy định trên, Ban Tổ chức Đại hội sẽ có nguyên tắc phân bổ cụ thể trình lãnh đạo Bộ phê duyệt). IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐẠI HỘI: Đại hội tổ chức tại thủ đô Hà Nội. - Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền-Hà Nội). - Thời gian: 01 ngày (cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2010). V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (KHÁI QUÁT): * Buổi sáng: Đầu giờ Đại hội vào Lăng viếng Bác. - Tại Hội trường, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo Tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2005-2010. - Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc. - Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ. - Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2005-2010.
  6. - Bế mạc Đại hội, phát động thi đua và gửi quyết tâm thư lên Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. (Bên ngoài Hội trường sẽ tổ chức Triển lãm ảnh về phong trào thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2005-2010). * Buổi chiều và tối: Các đại biểu tham dự các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị nghệ thuật, thể thao tại Hà Nội. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Căn cứ Kế hoạch này Ban Tổ chức Đại hội xây dựng chương trình, nội dung cụ thể và xác định công việc cần chuẩn bị từ nay đến Đại hội. Tập trung tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước: 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tuyên truyền các gương Anh hùng, chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến xuất sắc của Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng. 2. Phân công nhiệm vụ: - Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng (chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan) thực hiện các công việc sau: Xây dựng Kế hoạch; Xây dựng Chương trình; Tổ chức các cuộc họp Ban Tổ chức; Làm Báo cáo tổng kết công tác thi đua-khen thưởng của Ngành trình bày tại Đại hội; Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ;Lựa chọn báo cáo tham luận tại Đại hội; In ấn tài liệu phục vụ Đại hội; Dự thảo quyết tâm thư tại Đại hội; Lập danh sách đại biểu, danh sách khách mời; Làm Giấy mời; Làm thẻ Ban Tổ chức và thẻ đại biểu; Làm Kỷ yếu Đại hội; Chuẩn bị quà của Bộ trưởng tặng cho đại biểu; Tổng kết khen thưởng tại Đại hội. - Giao Văn phòng Bộ (Phối hợp với Vụ Thi đua-Khen thưởng):
  7. Xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cho Đại hội (Tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội và các điển hình tiên tiến); Mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các tấm gương “Người tốt, Việc tốt”; Làm băng đzôn, khẩu hiệu; Thuê Hội trường; Trang trí khánh tiết; Gửi Giấy mời; Thuê xe đưa đón đại biểu và Ban Tổ chức; Thuê Khách sạn cho đại biểu và Ban Tổ chức thường trực trong 02 ngày; Lo ăn, ở và chuẩn bị liên hoan chiêu đãi của lãnh đạo Bộ; Đảm bảo công tác y tế; Bố trí lễ tân đón tiếp đại biểu tại khách sạn; thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức. - Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu về phong trào thi đua của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Giao Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương: Chủ trì sưu tầm và xây dựng phim tài liệu, phóng sự về phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến trong Ngành. - Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam: Dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các phần việc được phân công, định kỳ báo cáo tiến độ với lãnh đạo Bộ (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng), góp phần vào thành công của Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I./.
Đồng bộ tài khoản