Quyết Định Số: 2316/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
7
download

Quyết Định Số: 2316/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 2316/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ TRÚNG TUYỂN ĐI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HOA KỲ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM – VYLA) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 2316/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2316/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ TRÚNG TUYỂN ĐI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HOA KỲ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM – VYLA) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”; Căn cứ Thông báo số 95/TB-BGĐ&ĐT ngày 8/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách 15 (mười lăm) cán bộ được tuyển chọn đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA). Điều 2. Cán bộ được tuyển chọn phải thực hiện thủ tục đăng ký học với Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ trước ngày 30/06/2010. Căn cứ văn bản tiếp nhận và các điều kiện nhập học của Trường Đại học Indiana, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ra quyết định cử đi học và cấp học bổng theo quy định hiện hành.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cán bộ có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, ĐTVNN. Phạm Vũ Luận DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HOA KỲ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM – VYLA) (Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-BGDĐT ngày 8 tháng 6 năm 2010) STT Họ và tên Giới Năm sinh Nơi công tác Ngành tính học 1 Nguyễn Diệu Thủy Nữ 11/07/1986 Viện Chiến lược Quản lý Phát triển – Bộ Kế nhà nước hoạch và Đầu tư 2 Phạm Thị Huyền Nữ 19/01/1986 Trường Đại học Quản lý Trang Ngoại thương nhà nước 3 Nguyễn Lê Vân Nữ 14/10/1985 Trường Đại học Hà Quản lý Phương Nội nhà nước 4 Giản Thành Công Nam 24/12/1980 Viện Khoa học Lao Quản lý động và Xã hội – Bộ nhà nước Lao động, Thương binh và Xã hội
  3. 5 Đỗ Kim Diệu Nữ 28/08/1986 Vụ Kinh tế Đối Quản lý ngoại – Bộ Kế hoạch nhà nước và Đầu tư 6 Y Trung Niê Kdăm Nam 12/5/1981 Trường Đại học Tây Quản lý Nguyên nhà nước 7 Đoàn Thị Minh Nữ 16/11/1986 Phòng Thương mại Quản lý Phượng và Công nghiệp Việt nhà nước Nam 8 Huỳnh Khắc Điệp Nam 11/12/1978 Vụ Hợp tác Quốc tế Quản lý - Bộ Giáo dục và nhà nước Đào tạo 9 Nguyễn Thị Mây Nữ 05/11/1983 Vụ Tổng hợp Kinh Quản lý tế - Bộ Ngoại giao nhà nước 10 Lê Văn Tú Nam 22/06/1983 Vụ Tổng hợp Kinh Quản lý tế - Bộ Ngoại giao nhà nước 11 Vũ Anh Tài Nam 06/08/1977 Bộ Nông nghiệp và Quản lý Phát triển nông thôn nhà nước 12 Nguyễn Thế Nam 04/11/1980 Trung tâm nghiên Môi Phương cứu nông nghiệp và trường sinh thái – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Phạm Thị Trà My Nữ 31/05/1987 Trung tâm quan trắc Môi môi trường – Sở Tài trường nguyên và Môi trường Hải Phòng 14 Nguyễn Quang Huy Nam 30/11/1985 Trường Đại học Quản lý Ngoại thương nhà nước 15 Đặng Thị Thủy Anh Nữ 11/07/1985 Trường Đại học Hà Quản lý Nội nhà nước Tổng số: 15 (mười lăm) người.
Đồng bộ tài khoản