Quyết định số 240/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 240/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 240/2004/QĐ-UB về bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 240/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 240/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH ÁP D NG X PH T THEO QUY NNH TH T C X PH T QUA HÌNH NH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG B T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b và Ngh nh s 92/2003/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ban hành và s a i, b sung Quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 210/2004/Q -UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v Quy nh th t c x ph t qua hình nh m t s hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b t i thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Công an thành ph t i Công văn s 1232/ X-CATP(PC26) ngày 16 tháng 9 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. B sung m t s hành vi vi ph m hành chính áp d ng x ph t theo Quy nh th t c x ph t qua hình nh trong lĩnh v c giao thông ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 210/2004/Q -UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , nêu trong ph l c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH
  2. - B Công an (V19) - B Giao thông V n t i - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Các oàn th thành ph - Các cơ quan Báo, ài - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) PH L C B SUNG DANH M C CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH ÁP D NG X PH T QUA HÌNH NH T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 240 /2004/Q -UB ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) S Hành vi vi ph m hành chính ban hành kèm theo Ngh nh s i m Kho n i u th t 15/2003/N -CP c a Chính ph 01 Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe - 1 10 xe mô mô tô, xe g n máy không i mũ b o tô hi m trên ư ng quy nh ph i i mũ b o hi m. 02 Không i u khi n xe i bên ph i theo a 2 10 xe mô chi u c a mình; không i úng ph n tô ư ng, làn ư ng quy nh. 03 Không ch p hành hi u l nh ho c ch b 2 10 xe mô d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, tô v ch k ư ng. 04 Ngư i ang i u khi n xe s d ng ô i 2 10 xe mô (dù), i n tho i di ng; ngư i ng i tô trên xe s d ng ô (dù). 05 T t p t 03 xe tr lên lòng ư ng, k 2 10 xe mô trên c u. tô 06 Ngư i i u khi n ho c ngư i ng i e 3 10 xe mô trên xe kéo theo xe khác ho c v t tô khác ho c Ny xe khác, ch hàng c ng k nh. 07 i u khi n xe buýt d ng xe, xe - - 32 xe mô không úng nơi quy nh. tô
  3. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản