Quyết định số 242/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 242/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 242/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 242/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 242/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 145/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph t i T trình s 01/TT-KCNC ngày 13 tháng 4 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 191/TTr-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Trư ng ban Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Th trư ng cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - B Khoa h c và Công ngh - B Xây d ng, B N i v - B K ho ch và u tư - Văn phòng Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph
  2. - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Lê Thanh H i - Các oàn th thành ph - S N i v (2b) - Công an thành ph (PC.13) - VPH -UB : Các PVP, Các t NCTH - Lưu QUY CH T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 242 /2004/Q -UB ngày 22 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1. Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban qu n lý) là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , Ban qu n lý có ch c năng, nhi m v qu n lý các ho t ng c a Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ban qu n lý có tư cách pháp nhân, có con d u hình qu c huy, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và ngân hàng ho t ng theo qui nh, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ban qu n lý có nhi m v , quy n h n sau: 3.1. Qu n lý quy ho ch, k ho ch: 3.1.1. Qu n lý vi c th c hi n quy ho ch chung c a Khu công ngh cao thành ph và quy ho ch chi ti t các khu ch c năng. 3.1.2. L p k ho ch phát tri n Khu công ngh cao thành ph theo t ng giai o n 5 năm và hàng năm trình Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3.1.3. T ch c th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n Khu công ngh cao thành ph ư c phê duy t. 3.2. V n ng u tư và qu n lý u tư, xây d ng:
  3. 3.2.1. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch v n ng, xúc ti n u tư, huy ng m i ngu n l c phát tri n Khu công ngh cao thành ph . 3.2.2. C p, i u ch nh, thu h i Gi y phép u tư và Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các d án u tư trong Khu công ngh cao thành ph theo s y quy n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c qui nh t i I U 6, Ngh nh s 99/2003/N - CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công ngh cao. 3.2.3. Quy t nh các d án u tư nhóm B và C i v i các h ng m c có s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c s d ng ph n v n ngân sách Nhà nư c chi m t l % l n nh t trong t ng m c u tư c a d án; theo s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3.2.4. Qu n lý xây d ng trong Khu công ngh cao thành ph theo y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3.2.5. T ch c xây d ng và khai thác các công trình xây d ng, cơ s h t ng k thu t trong Khu công ngh cao thành ph . 3.2.6. H p tác v i các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v các lĩnh v c liên quan n u tư xây d ng và phát tri n Khu công ngh cao thành ph . 3.2.7. Ki m tra vi c th c hi n các d án u tư trong Khu công ngh cao thành ph . 3.2.8. T o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư; công b công khai quy ho ch, các tiêu chuNn và i u ki n c a doanh nghi p ư c thuê t ho t ng t i Khu công ngh cao thành ph ; các th t c hành chánh; ch thu phí và l phí có liên quan; gi i quy t k p th i các yêu c u c a nhà u tư; s n sàng cung c p và th c hi n các lo i hình d ch v h tr có liên quan n ho t ng c a nhà u tư khi có yêu c u. 3.3. Th c hi n vi c qu n lý t ai trong Khu công ngh cao thành ph (giao t, cho thuê t) i v i các nhà u tư vào Khu công ngh cao thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai và quy nh t i I U 7, Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph . 3.4. T ch c và qu n lý các ho t ng trong Khu công ngh cao thành ph . 3.5. T ch c qu n lý và I U hành các doanh nghi p và ơn v s nghi p tr c thu c Ban qu n lý do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p. 3.6. Th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c theo y quy n c a các B -Ngành Trung ương theo Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công ngh cao. 3.7. Báo cáo nh kỳ, t xu t v i Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v tình hình xây d ng, phát tri n, qu n lý và ho t ng c a Khu công ngh cao thành ph .
  4. 3.8. Hư ng d n và giám sát các ho t ng u tư, x lý vi ph m (n u có) theo thNm quy n; ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý vi ph m hành chánh khi vư t quá thNm quy n c a Ban qu n lý. 3.9. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch h p tác trong nư c và ngoài nư c v nghiên c u khoa h c-công ngh , ào t o và cung ng ngu n nhân l c nghiên c u khoa h c-công ngh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CƠ C U T CH C – HO T NG i u 4. Ban qu n lý có Trư ng Ban ph trách I U hành chung theo ch Th trư ng; các Phó Trư ng Ban và y viên Ban giúp vi c Trư ng Ban; Văn phòng và các phòng - ban chuyên môn nghi p v ; các ơn v s nghi p và Công ty phát tri n Khu Công ngh cao thành ph . i u 5. Trư ng Ban Ban qu n lý do Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a y ban nhân dân thành ph và B trư ng B N i v . Trư ng Ban Ban qu n lý là ngư i lãnh o, có trách nhi m I U hành m i ho t ng c a Ban qu n lý và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ho t ng, hi u qu ho t ng c a Khu công ngh cao thành ph ; căn c tình hình th c t , Trư ng Ban Ban qu n lý xem xét, quy t nh thành l p các phòng-ban chuyên môn nghi p v c a Ban qu n lý. i u 6. Các Phó Trư ng Ban và y viên Ban Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Ban qu n lý. Các Phó Trư ng Ban và các y viên có trách nhi m giúp vi c Trư ng Ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v k t qu th c hi n nh ng n i dung công vi c ư c phân công; nh ng trư ng h p Trư ng Ban y nhi m cho các Phó Trư ng Ban và các y viên gi i quy t công vi c thu c trách nhi m và thNm quy n c a Trư ng Ban thì ngư i ư c y nhi m ph i ch u trách nhi m v i Trư ng Ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. i u 7. Giám c, Phó Giám c các ơn v s nghi p và các ch c danh Trư ng, Phó phòng-ban tr c thu c Ban qu n lý do Trư ng Ban Ban qu n lý quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Giám c các Ban qu n lý d án, doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c Ban qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m theo quy nh; các Phó Giám c và K toán trư ng do Trư ng ban Ban qu n lý quy t nh b nhi m, mi n nhi m. i u 8. Nhi m v , quy n h n, ch c năng, t ch c b máy, phương th c ho t ng c a các t ch c, ơn v tr c thu c Ban qu n lý th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
  5. i u 9. Các t ch c ng, oàn th ho t ng t i Khu công ngh cao thành ph th c hi n theo úng qui nh c a Pháp lu t, úng I U l c a t ng t ch c và phù h p v i n i quy, quy nh chung c a Ban qu n lý. i u 10. T ch c b máy và nhân s c a Ban qu n lý ư c I U ch nh phù h p theo t ng giai o n phát tri n c a Khu công ngh cao thành ph nh m áp ng ch c năng, nhi m v , m c tiêu phát tri n và qu n lý có hi u qu i v i yêu c u u tư, xây d ng Khu công ngh cao thành ph . Căn c tình hình th c t và yêu c u u tư xây d ng, Trư ng Ban Ban qu n lý có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh ho c thông qua k ho ch thành l p doanh nghi p hay t ch c s nghi p tr c thu c Ban qu n lý áp ng yêu c u qu n lý và u tư. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 11. i v i Th tư ng Chính ph và các B -Ngành Trung ương : 11.1. Trư ng Ban có nhi m v báo cáo và trình bày v i Th tư ng Chính ph và các B -Ngành Trung ương v nh ng v n liên quan n ho t ng c a Khu công ngh cao thành ph . 11.2. Trong trư ng h p c n thi t, Trư ng Ban tr c ti p báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t các v n liên quan n Khu công ngh cao thành ph n u vư t quá thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 12. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 12.1. Trư ng Ban báo cáo H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a Khu công ngh cao thành ph và c a Ban qu n lý; tham d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c ư c phân công, y quy n. 12.2. Trư ng Ban báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t thNm quy n. 12.3. i v i nh ng v n liên quan n Khu công ngh cao thành ph , gi a Ban qu n lý v i các s -ngành thành ph và y ban nhân dân qu n-huy n chưa có s nh t trí, thì Trư ng Ban ph i báo cáo y các ý ki n óng góp và nh ng ki n ngh c a các ơn v lên y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 13. i v i các s -ngành thành ph : 13.1. Ban qu n lý có quan h ph i h p v i các s -ngành thành ph , các t ch c chính tr , xã h i c a thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý Nhà nư c ư c phân công, y quy n.
  6. 13.2. Ch trì ph i h p v i các s -ngành thành ph , xây d ng k ho ch và trình y ban nhân dân thành ph d toán ngân sách hàng năm theo quy nh; xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t t ng biên ch lao ng, chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu các ngu n l c c a Khu công ngh cao thành ph . 13.3. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và ph i h p ch t ch , h tr Ban qu n lý hoàn thành nhi m v , quy n h n ư c giao; ki m tra các ho t ng c a Ban qu n lý theo lĩnh v c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. i u 14. Quan h v i a phương. 14.1. M i quan h gi a Ban qu n lý v i y ban nhân dân qu n 9 là m i quan h gi a cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính c a a phương. 14.2. Trong các lĩnh v c thu c thNm quy n c a Ban qu n lý ư c qui nh trong Quy ch này, Ban qu n lý có trách nhi m thông báo và ph i h p v i y ban nhân dân qu n 9 v các ho t ng có liên quan n xây d ng cơ s h t ng, các khu dân cư có liên quan n i s ng và nguy n v ng nhân dân a phương. 14.3. y ban nhân dân các phư ng c a qu n 9 có trách nhi m ph i h p và h tr Ban qu n lý, ng viên các ngu n l c t i ch tham gia xây d ng và ho t ng t i Khu công ngh cao thành ph , th c hi n ch trương, k ho ch di d i, tái nh cư theo quy ho ch và ch , chính sách hi n hành. i u 15. Ban qu n lý có trách nhi m h tr , h p tác và t o m i I U ki n thu n l i cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo ch c năng và thNm quy n ho t ng t i Khu công ngh cao thành ph . Các cơ quan qu n lý Nhà nư c thu c thành ph có trách nhi m ph i h p và h tr Ban qu n lý hoàn thành các ho t ng qu n lý Nhà nư c t i Khu công ngh cao thành ph theo quy nh và có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh c a Quy ch này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Căn c Quy ch này, Trư ng Ban Ban qu n lý có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a Ban qu n lý, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Trư ng Ban Ban qu n lý ch u trách nhi m ban hành N i quy làm vi c c a Ban qu n lý, t ch c s p x p các phòng-ban, các ơn v tr c thu c; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v , b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c c a Ban qu n lý ã ư c giao.
  7. i u 17. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t, y ban nhân dân thành ph s quy t nh s a i, b sung các I U kho n trong Quy ch này theo ngh c a Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph .- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản