Quyết định số 263/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 263/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 263/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 263/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 263/2004/Q -UB TP. H Chí Minh , ngày 30 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH QUY NNH V VI C Y THÁC CHO CHI NHÁNH QU H TR PHÁT TRI N THÀNH PH HUY NG V N VÀ CHO VAY I V I CÁC D ÁN C A THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ư c Qu c h i nư c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26/11/2003, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2004 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh 124/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh v m t s cơ ch tài chính ngân sách c thù i v i thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c Ban hành qui ch qu n lý u tư xây d ng và Ngh nh s 12/2000/CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 07/2003/CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành quy ch u th u; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u Căn c Công văn s 10000/TC/TCNH ngày 26 tháng 9 năm 2003 c a B Tài chính v vi c cho vay v n th c hi n các công trình kinh t l n c a thành ph ; Căn c ý ki n c a Qu H tr phát tri n t i Công văn s 2210 HTPT/KHNV ngày 05 tháng 10 năm 2004 v vi c y thác huy ng v n và cho vay ; Căn c B n tho thu n ngày 18 tháng 11 năm 2004 gi a ñy ban nhân dân thành ph và Qu H tr phát tri n ; Xét ngh c a Liên S Tài chính - S K ho ch và u tư t i các Công văn s 5997/CVLS ngày 15 tháng 9 năm 2004, Công văn s 6645/CVLS ngày 08 tháng 10
  2. năm 2004 và ngh c a S K ho ch t i Công văn s 5942/KH T-XD ngày 24 tháng 11 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c y thác cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph huy ng v n và cho vay i v i các d án c a thành ph . i u 2. - Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. - Ch¸nh V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n thµnh phè, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông công chánh, Trư ng Ban Qu n lý u tư xây d ng khu ô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý khu công ngh cao, Giám c Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph và Ch u tư các d án có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. N¬i nhn : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT CH TNCH - Nh ®iNu 3 PHÓ CH TNCH - B Tµi chÝnh - Qu Hç tr ph¸t triĨn - Thng trc Thµnh y - TT. Hi ®ng nh©n d©n thµnh ph - TT. y ban nh©n d©n thµnh ph - Ban Kinh t - Ng©n s¸ch H§ND/TP - VP H§-UB : c¸c PVP - T TM, c¸c T NCTH - Lu (TM/P) Nguy n H u Tín Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ******** QUY NNH V VI C U THÁC CHO CHI NHÁNH QU H TR PHÁT TRI N THÀNH PH HUY NG V N VÀ CHO VAY I V I CÁC D ÁN C A THÀNH PH
  3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 263 /2004/Q -UB ngày 30 tháng 11năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1. i tư ng cho vay : Các d án ho c h ng m c, công vi c c th c a t ng d án (sau ây g i t t là d án) do y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s xu t c a S K ho ch và u tư, S Tài chính, Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh. i u 2. ơn v th c hi n y thác: Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph là ơn v ư c y ban nhân dân thành ph y thác th c hi n vi c huy ng v n và cho vay theo qui nh này. i u 3. Ngu n v n, lãi su t, th i h n cho vay và th i h n tr n , tr lãi vay : 1. Ngu n v n cho vay : t ngu n huy ng c a Qu H tr phát tri n. 2. Lãi su t huy ng : Do Qu H tr phát tri n thông báo t ng th i kỳ ; v nguyên t c không cao hơn lãi su t huy ng c a ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn, cùng th i i m, cùng kỳ h n. 3. Th i gian huy ng : Theo yêu c u cho vay c a t ng d án. 4. Lãi su t cho vay b ng lãi su t huy ng c a Qu H tr phát tri n + (c ng) phí qu n lý 0.20%/năm. Trư ng h p c bi t do y ban nhân dân thành ph quy t nh. Lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t trong h n (theo nguyên t c kho n gi i ngân trư c thì tr n trư c ; lãi su t n quá h n c a kho n gi i ngân nào thì áp d ng m c lãi su t b ng 150% m c lãi su t trong h n c a kho n gi i ngân ó). 5. Th i h n cho vay, th i h n tr n , th i i m tr n c a t ng d án do y ban nhân dân thành ph quy t nh ho c y thác cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph xác nh c th . Th i h n cho vay tùy thu c vào kh năng hoàn v n c a d án và kh năng tr n c a Ch u tư, nhưng t i a không quá 10 năm. i u 4. Quy nh v vi c m tài kho n và gi i ngân cho Ch u tư: Ch u tư ph i m tài kho n ti n g i t i Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph gi i ngân và theo dõi vi c s d ng v n c a d án. i u 5. K ho ch hóa ngu n v n : 1. K ho ch s d ng v n : ư c xây d ng hàng năm (chi ti t theo quý) cho t ng d án. 2. Hàng quý, Ch u tư ăng ký m c v n gi i ngân (chi ti t t ng tháng) g i S K ho ch và u tư, S Tài chính, Chi nhánh Qu H tr phát tri n. Trên cơ s ăng ký c a Ch u tư và thông báo lãi su t huy ng cu Qu H tr phát tri n, S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph ngh Qu H tr phát tri n huy ng. (nhu c u v n và lãi su t huy ng).
  4. 3. Trên cơ s ngh c a y ban nhân dân thành ph v lãi su t huy ng v n và nhu c u s d ng v n trong quý (chi ti t theo tháng), Qu H tr pht tri n huy ng v n và chuy n cho Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh gi i ngân ngay cho d án theo úng k ho ch y ban nhân dân thành ph ăng ký. Vi c ki m soát ư c th c hi n khi ch u tư s d ng v n t tài kho n m t i Chi nhánh Qu . i u 6. Tr n vay cho Qu H tr phát tri n : 1. Ngu n v n tr n cho Qu H tr phát tri n : T ngu n thu c a d án ; ngu n v n h p pháp c a Ch u tư và các ngu n khác. 2. Hàng quý, năm, Chi nhánh Qu H tr phát tri n l p k ho ch thu n (v n g c + lãi cho vay) theo H p ng tín d ng ã ký v i các Ch u tư d án và th c hi n vi c thu h i n t Ch u tư. 3. Trư ng h p ngu n thu t d án, t các ngu n h p pháp c a Ch u tư không tr n y , úng h n theo H p ng tín d ng ã ký, Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph báo cáo S Tài chính, S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph có gi i pháp t o ngu n v n cho Ch u tư b o m tr n vay cho Qu H tr phát tri n. i u 7. Th t c u tư và xây d ng : V d án u tư và các th t c còn l i ư c qu n lý như d án s d ng ngu n v n tín d ng u tư c a Nhà nư c theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư v xây d ng. i u 8. Trách nhi m c a Ch u tư : 1. Th c hi n d án theo úng quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 2. Th c hi n theo úng k ho ch s d ng v n ã ăng ký. Hàng tháng, báo cáo ti n th c hi n d án v i Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph , S K ho ch và u Tư, S Tài chính và các cơ quan khác có liên quan. 3. S d ng v n vay úng m c ích, tr n y và úng h n (g c và lãi) theo úng H p ng tín d ng ã ký v i Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph . i u 9. Trách nhi m c a các cơ quan có liên quan : 1. S K ho ch và u tư : có trách nhi m ti p nh n d án u tư, ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan thNm nh trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư d án ; trình y ban nhân dân thành ph v nhu c u vay và lãi su t huy ng t ng kỳ, là u m i t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v ti n th c hi n d án. 2. S Tài Chính : ki m tra vi c cho vay, thu n c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; ph i h p v i Chi nhánh Qu H tr phát tri n (Chi nhánh ch trì) ki m tra Ch u tư trong vi c qu n lý, s d ng ti n vay, tr n vay. Ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân
  5. thành ph có gi i pháp t o ngu n v n cho Ch u tư tr n úng h n cho Qu H tr phát tri n. 3. Chi nhánh Qu H tr phát tri n : có trách nhi m ki m soát, gi i ngân v n cho vay k p th i, y cho d án khi có i u ki n, ch trì ki m tra vi c qu n lý, s d ng v n vay c a các Ch u tư ; báo cáo tình hình gi i ngân, thu h i v n và lãi vay và tình hình khác có liên quan cho y ban nhân dân thành ph , T ng Giám c Qu H tr phát tri n, ng th i g i cho S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p theo dõi gi i quy t nh ng v n vư ng m c, khó khăn. 4. Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính, Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph t ng h p và báo cáo tình hình th c hi n Quy nh, xu t v i y ban nhân dân thành ph bi n pháp x lý các vư ng m c, n i dung c n thi t i u ch nh (n u có) trong quá trình th c hi n Quy nh này. i u 10. i u kho n thi hành : S K ho ch và u tư, S Tài Chính, Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph , Ch u tư các d án và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy nh này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản