Quyết định số 27/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 9, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 27/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN VÀ S I BI U Ư C B U C A M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN QU N 9, KHÓA III, NHI M KỲ 2004 – 2009. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c i u 11, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Theo ngh c a y ban nhân dân qu n 9 t i Công văn s 68/CV-UB-TCCQ ngày 20 tháng 01 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 36/TTr-SNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn s ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u ư c b u c a m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân qu n 9, khóa III, nhi m kỳ 2004 – 2009, như sau : -S ơn v b u c : 11 ơn v ; - T ng s i bi u ư c b u : 39 i bi u. ư c chia ra : - ơn v 1 : Phư ng Hi p Phú S i bi u ư c b u : 05 - ơn v 2 : Phư ng Tăng Nhơn Phú A S i bi u ư c b u : 05 - ơn v 3 : Phư ng Tăng Nhơn Phú B S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 4 : Phư ng Tân Phú S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 5 : Phư ng Long Th nh M S i bi u ư c b u : 03
  2. - ơn v 6 : Phư ng Long Bình S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 7 : Phư ng Long Phư c và phư ng Trư ng Th nh S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 8 : Phư ng Long Trư ng và phư ng Phú H u S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 9 : Phư ng Phư c Bình S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 10 : Phư ng Phư c Long A S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 11 : Phư ng Phư c Long B S i bi u ư c b u : 05. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - H i ng b u c thành ph - VPH -UB : CPVP - T VX, NC - Lưu (VX/Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản