Quyết Định Số: 3127/QĐ-BCT

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 3127/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ, VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ - TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ, VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ- VINACOMIN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 3127/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3127/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ, VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ - TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ, VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ- VINACOMIN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 2766/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2010 kèm Phương án chuyển đổi và Công văn số 3282/TKV-ĐMDN ngày 11 tháng 6 năm 2010 kèm Phương án chuyển đổi); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - TKV thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.
  2. - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ- Vinacomin - Tên rút gọn: Công ty Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin - Tên tiếng Anh: Vinacomin - Material, Transport and Stevedoring Company Limited - Tên viết tắt: VMTS - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng). - Địa chỉ trụ sở chính: phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty: - Kinh doanh vật tư, phụ tùng, kim khí, thiết bị, hàng hoá, nguyên vật liệu - Kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm hoá học khác. - Sản xuất dầu nhờn và sản phẩm hoá dầu. - Sản xuất sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ nội địa và các sản phẩm cơ khí. - Vận tải đường thuỷ, đường bộ. - Kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hoá, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ Logistics, kinh doanh cảng và bến thuỷ nội địa, kho vận, nuôi trồng hải sản, trong rừng. - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, xây dựng. - Hoạt động kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp. - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống. - Dịch vụ truyền thông quảng cáo - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động. 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:
  3. a) Theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc b) Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: - Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư vận tải Hòn Gai) - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư vận tải Cẩm Phả) - Xí nghiệp dầu nhờn (tên cũ là Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và dầu bôi trơn 12/11) - Xí nghiệp Xếp dỡ - Xí nghiệp Vận tải thuỷ - Chi nhánh Hà Nội (tên cũ là Chi nhánh Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ - TKV ) 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 4. Đại diện chủ sở hữu Công ty là Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trụ sở chính: số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin theo quy định hiện hành và theo Điều lệ công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty nhà nước- Công ty Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - TKV. Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nặng, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ- TKV, Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang a
Đồng bộ tài khoản