Quyết định số 317/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 317/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 317/2004/QĐ-UB về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ ; Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 317/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 317/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T T AI 2003; NGHN NNH S 181/2004/N -CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 C A CHÍNH PH ; QUY T NNH S 25/2004/Q -BTNMTNGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2004 ; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 200 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai ; Căn c Quy t nh s 25/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v ban hành k ho ch v tri n khai thi hành Lu t t ai ; Căn c Ch th s 26/2004/CT-UB ngày 15 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai th c hi n Lu t t ai 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7894/TTr- TNMT- KKT ngày 23 tháng 11 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này k ho ch tri n khai th c hi n Lu t t ai 2003, Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph , Quy t nh s 25/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dânthành ph , Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n, phư ng - xã, th tr n và các ơn v có liên quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Tài nguyên và Môi trư ng KT. CH TNCH - C c KT văn b n - B Tư pháp PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph
 2. - TTUB : CT, các PCT, UVUB - Thư ng tr c UB MTTQ VN/TPHCM - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T-VH) Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** K HO CH V TRI N KHAI TH C HI N LU T T AI 2003 ; NGHN NNH S 181/2004/N -CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 C A CHÍNH PH ; QUY T NNH S 25/2004/Q -BTNMT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 C A B TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 317 /2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Căn c Quy t nh 25/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành K ho ch v tri n khai thi hành Lu t t ai. Ngày 15 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph căn c Ch th s 26/2004/CT-UB v t ch c tri n khai th c hi n Lu t t ai 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh. Lu t t ai 2003 và các ngh nh hư ng d n thi hành lu t ã i u ch nh m t cách có h th ng toàn b nh ng v n v t ai, trong n i dung k ho ch này ch t p trung gi i quy t 6 n i dung mang tính n n t ng t o i u ki n b o m cho công tác qu n lý. Ph n 1: M C ÍCH, YÊU C U I- M C ÍCH : + Nh m nhanh chóng ưa Lu t t ai 2003 vào th c t i s ng kinh t - xã h i c a thành ph , thông qua t ch c t t vi c th c hi n Lu t t ai 2003, các văn b n dư i lu t ; nâng cao ý th c và hành vi t giác ch p hành pháp Lu t t ai c a ngư i dân thành ph . + Thi t l p ư c có tính h th ng d li u thông tin, quy trình và các công c qu n lý t o n n t ng cho công tác qu n lý b t ng s n có hi u qu , áp ng k p th i yêu c u c a ngư i s d ng t, c a xã h i và phát tri n th trư ng b t ng s n úng nh hư ng.
 3. II- YÊU C U : + Ngay sau khi k ho ch này ư c ký ban hành, các s - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n có chương trình, k ho ch c th tri n khai ngay theo t ng n i dung. + Trên cơ s nhi m v ư c phân công các s - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n ch ng ph i h p ch t ch trong vi c t ch c th c hi n úng th i gian, có bi n pháp x lý k p th i nh ng vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n pháp lu t. + Không x y ra tình tr ng ngưng tr trong qu n lý, làm nh hư ng x u n s n xu t, i s ng, n công tác qu n lý t ai, b t ng s n và phát tri n th trư ng b t ng s n. Ph n 2: N I DUNG K HO CH I- TI P T C TUYÊN TRUY N PH BI N PHÁP LU T T AI VÀ RÀ SOÁT VĂN B N PHÁP LU T T AI THÀNH PH Ã BAN HÀNH TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2004 : 1- Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t ai : Sau các H i ngh do y ban nhân dân thành ph và S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c tri n khai ; giao S Tài nguyên và Môi trư ng m ngay H i ngh t p hu n Ngh nh c a Chính ph và các quy t nh, thông tư c a B Tài nguyên và Môi trư ng n cho t t c cán b , công ch c thu c ngành. u tháng 12 năm 2004 m l p b i dư ng ki n th c pháp lu t t ai n các i tư ng s d ng t là t ch c ; kinh phí t trang tr i. 2- Rà soát văn b n pháp lu t t ai do y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n ã ban hành trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 : 2.1. Ti p t c th c hi n rà soát văn b n : - i v i văn b n trong lĩnh v c qu n lý t ai do y ban nhân dân thành ph ban hành, giao S Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c ph i h p v i S Tư pháp th c hi n : Thu th p, rà soát, t ng h p l p danh m c văn b n trong lĩnh v c t ai do thành ph ban hành có n i dung trái v i Lu t t ai năm 2003 xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh danh m c văn b n h t hi u l c, ch m nh t n ngày 31 tháng 01 năm 2005 hoàn thành. - i v i văn b n do qu n - huy n ban hành : y ban nhân dân qu n - huy n ch ng rà soát văn b n ã ban hành có n i dung trái v i Lu t t ai năm 2003 công b bãi b , ch m nh t n ngày 31 tháng 01 năm 2005 hoàn thành. 2.2. So n th o và ban hành văn b n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph c th hóa Lu t và Ngh nh :
 4. - S Tài nguyên và Môi trư ng so n th o và trình y ban nhân dân thành ph ban hành : Quy nh v h n m c t khi giao t ; công nh n quy n s d ng t ; quy nh vi c x lý các vư ng m c khi c p gi y ch ng nh n cho các lo i t. Th i gian th c hi n ch m nh t n ngày 03 tháng 01 năm 2005. - S Tài chính ch trì so n th o và trình y ban nhân dân thành ph ban hành : V b ng giá t, s m ban hành th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2005 ; v b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng, tái nh cư khi thu h i t ; Quy ch t ch c xác nh giá tr còn l i khi thu h i t vi ph m. Th i gian th c hi n: Ch m nh t là vào ngày 15 tháng 01 năm 2005. - S Tư pháp thNm nh trình y ban nhân dân thành ph ban hành. II- C NG C , KI N TOÀN T CH C B MÁY NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG 03 C P Căn c Chương II c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai ( i u 8, i u 9, i u 10) ; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n, th xã - thành ph thu c t nh. Giao cho S N i v ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n - huy n nghiên c u xu t t ch c b máy ngành Tài nguyên và Môi trư ng 03 c p như sau : 1- Ki n toàn t ch c b máy S Tài nguyên và Môi trư ng : Trong tháng 12 năm 2004, nghiên c u, s p x p các phòng ban thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, hoàn ch nh quy ch ho t ng (ch c năng nhi m v c a các phòng ban theo Lu t t ai 2003) ; tăng cư ng và c ng c cơ quan thanh tra chuyên ngành thu c S ; rà soát và b trí cán b m b o năng l c và o c, áp ng yêu c u nhi m v m i. 1.1. Thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t: Theo Kho n 1 i u 9 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP quy nh “Văn phòng ăng ký quy n s d ng t là cơ quan d ch v công có ch c năng t ch c th c hi n ăng ký s d ng t và bi n ng v s d ng t, qu n lý h sơ a chính và giúp cơ quan tài nguyên và môi trư ng trong vi c th c hi n th t c hành chính v qu n lý, s d ng t ai”. Trư c m t, thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng trên cơ s ki n toàn Trung tâm thông tin tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t. Trong giai o n ti p theo, thành l p chi nhánh c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t theo các c m a bàn. 1.2. Ki n toàn t ch c phát tri n qu t: Trên cơ s nhi m v Trung tâm thu h i và khai thác qu t ph c v u tư hi n có và b sung nhi m v theo úng nhi m v mà Ngh nh ã quy nh.
 5. 2- Thành l p Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n : - S Tài nguyên và Môi trư ng và S N i v ph i h p hoàn ch nh án thành l p Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p, trư c ngày 30 tháng 12 năm 2004. - y ban nhân dân qu n - huy n b trí nhân s t tiêu chuNn trình , năng l c, o c, chuNn b i u ki n cơ s v t ch t, phương ti n ho t ng ngay. Tùy i u ki n c th c a t ng qu n - huy n xem xét quy t nh vi c thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng và y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p xác nh ch c năng và chuy n giao nhi m v t Phòng Qu n lý ô th sang Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ; ph i h p b trí nhân s , các i u ki n cơ s v t ch t, tài li u, ti n hành bàn giao ch t ch , y , chính xác h th ng tài li u h sơ ph c v cho công tác chuyên môn, nh m m b o cho công vi c ư c liên t c, tránh b gián o n, c bi t là vi c chuy n giao t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Ngh nh s 60/CP, Ngh nh s 61/CP sang công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003. 3- Cán b a chính c p phư ng - xã, th tr n : y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c rà soát ánh giá cán b a chính c p phư ng - xã, th tr n hi n có ; xây d ng k ho ch b trí cán b có phNm ch t, trình , b i dư ng b sung ki n th c, nâng cao năng l c chuyên môn, năng l c qu n lý. Căn c theo quy nh c a Lu t t ai 2003, y ban nhân dân qu n - huy n ra quy t nh chính th c b nhi m ; nh ng nơi còn thi u c n quy t nh b sung cán b m i. III- TRI N KHAI CÁC QUY TRÌNH TH T C “M T C A” ; RÀ SOÁT VÀ PHÁT HÀNH BI U M U C A TH T C HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C T AI ÁP D NG TH NG NH T VÀ NG D NG TIN H C TRONG QU N LÝ : - V các quy trình th t c liên quan n t ai ư c quy nh t i Chương IX g m 43 i u:t i u 116 n i u 158 c a Ngh nh, tương ng v i kho ng 40 quy trình th t c khác nhau, chia làm 03 nhóm chính : . Th t c hành chính áp d ng chung khi ngư i s d ng th c hi n các quy n và nghĩa v (t i u 116 n i u 122). . Th t c hành chính trong vi c qu n lý t ai như thu h i, giao t, chuy n m c ích s d ng t,... (t i u 123 n i u 145). . Trình t th t c hành chính trong vi c th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t (t i u 146 n i u 158). - Vi c tri n khai : Ngay t i H i ngh t p hu n cho cán b thu c ngành, S Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai c th cho cán b nghi p v nh m th ng nh t vi c th c hi n.
 6. - Ch m nh t n ngày 31 tháng 12 năm 2004, S Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai áp d ng mô hình th t c m t c a thông qua Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ngay sau khi thành l p ( c p thành ph ). i v i các qu n - huy n chưa thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thì vi c gi i quy t th t c s thông qua T công tác (có nhi m v như Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. - Th t c hành chính trong vi c qu n lý t ai: Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p cùng v i các s - ngành thành ph nghiên c u b sung và thay th Quy t nh s 138/2004/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph (d th o ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm 2004). Ngoài ra, nghiên c u, rà soát l i t t c các bi u m u do B Tài nguyên và Môi trư ng b sung bi u m u (n u c n) và ban hành quy nh th i gian th c hi n c a nh ng quy trình th t c mà trong Ngh nh chưa quy nh rõ (Kho n 1 i u 121). - Tri n khai ngay ng d ng tin h c vào quá trình qu n lý nh m nâng cao hi u qu c a vi c gi i quy t các th t c hành chính nh m gi i quy t nhanh và hi u q a nhu c u c a ngư i dân. IV- L P QUY HO CH, K HO CH S D NG T: Th c hi n K ho ch 4595/UB- T ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v l p và tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t trên a bàn thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng ã làm vi c cùng 24 qu n - huy n t ngày 27 tháng 9 năm 2004 n ngày 05 tháng 10 năm 2004 ki m tra, rà soát tình hình l p quy ho ch, k ho ch s d ng t t i các a phương và l trình th c hi n các nhi m v c th như sau : 1- Quy ho ch s d ng t n năm 2020 (có phân kỳ 2010) : 1.1. Quy ho ch s d ng t toàn thành : Hi n nay quy ho ch s d ng t toàn thành n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trong năm 2005 tri n khai l p quy ho ch s d ng t thành ph n năm 2020, trong ó ph i th hi n s g n k t v i n i dung quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i, v i n i dung i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng và phân kỳ quy ho ch s d ng t n năm 2010 ã ư c phê duy t. 1.2- Quy ho ch s d ng t các qu n - huy n : + Ph m vi : Các qu n 2, 7, 9, 12, Th c, Bình Tân, Tân Phú và huy n Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, C Chi, C n Gi . + Th i gian th c hi n : - Trong năm 2004 : hoàn thành bư c chuNn b u tư (duy t cương, d toán kinh phí, các th t c m i th u). - Trong năm 2005 : Tri n khai th c hi n trên cơ s ch n ơn v tư v n có ch c năng, năng l c m b o ti n và ch t lư ng án.
 7. + Riêng huy n C Chi và C n Gi : Do ã hoàn t t h sơ quy ho ch s d ng t n 2010, c n t ch c xét duy t trên cơ s Quy ho ch s d ng t toàn thành ư c duy t và ti p t c tri n khai quy ho ch s d ng t n năm 2020 g n v i n i dung quy ho ch n 2010. 1.3. Các phư ng-xã, th tr n (quy ho ch chi ti t - g n v i th a t). + Ph m vi : - Các phư ng thu c các qu n: 2, 7, 9, 12, Th c, Bình Tân, Tân Phú. - Các xã, th tr n thu c các huy n: Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh,C Chi, C n Gi . + Th i gian th c hi n : - Trong năm 2004 : Hoàn thành bư c chuNn b u tư (duy t cương, d toán kinh phí, các th t c v m i th u). - Trong năm 2005 : Tri n khai th c hi n trên cơ s ch n ơn v tư v n có ch c năng, năng l c m b o ti n và ch t lư ng án. 2- L p k ho ch s d ng t: 2.1. K ho ch s d ng t toàn thành : ánh giá, t ng k t chu áo, c th tình hình s d ng t năm 2004,S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p cùng các qu n - huy n rà soát xu t n i dung i u ch nh, b sung k ho ch s d ng t toàn thành n năm 2005, hoàn thành trư c ngày 30 tháng 12 năm 2004. 2.2. Các qu n - huy n : a) Ph m vi : T t c 24 qu n - huy n c a thành ph . b) L trình th c hi n : + i v i k ho ch s d ng t 2004 : - Các qu n - huy n ã hoàn t t: T ch c công b : niêm y t t i tr s y ban nhân dân qu n - huy n k t h p thông báo n các ch u tư. T ch c công b n các i tư ng s d ng t v vi c chuNn b thu h i các khu t liên quan ph c v các d án ư c quy nh t i i u 39 và i u 40 Lu t t ai 2003. - Các qu n - huy n chưa hoàn t t : Ti p t c th c hi n và hoàn thành trong tháng 11 năm 2004. Song song ó t ch c công b n các i tư ng s d ng t v vi c chuNn b thu h i các khu t liên quan ph c v các d án ư c quy nh t i i u 39 và i u 40 Lu t t ai 2003. + i v i k ho ch s d ng t 2005 :
 8. - y ban nhân dân qu n - huy n ch o Phòng ch c năng và các phòng, ban liên quan xây d ng, hoàn t t trư c 25 tháng 12 năm 2004. - y ban nhân dân qu n - huy n g i lên S Tài nguyên và Môi trư ng trư c ngày 25 tháng 12 năm 2004 t ng h p l y ý ki n các S ngành liên quan. - S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân thành ph báo cáo, thông qua H i ng nhân dân qu n - huy n trư c ngày 25 tháng 12 năm 2004. - S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30 tháng 12 năm 2004. + K ho ch s d ng t giai o n 2006 - 2010 : - Các qu n - huy n ph i l p quy ho ch s d ng t n 2010, khi l p k ho ch s d ng t giai o n 2006 - 2010 c n g n k t trong h sơ quy ho ch, ng th i xác nh các d án s d ng t trong kỳ k ho ch. - Các qu n - huy n còn l i : Th c hi n g n k t trong n i dung phân kỳ quy ho ch chung xây d ng n năm 2010 trong t ng th án quy ho ch n năm 2020 ang th c hi n i u ch nh và xác nh các d án s d ng t trong kỳ k ho ch. Th i gian th c hi n : t 06 năm 2005 - 11 năm 2005. 2.3. Các phư ng - xã, th tr n : + i v i k ho ch s d ng t 2005 : - y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n báo cáo : thông qua H i ng nhân dân phư ng - xã, th tr n trư c 25 tháng 12 năm 2004 và trình y ban nhân dân qu n - huy n trư c 30 tháng 12 năm 2004. + i v i k ho ch s d ng t giai o n 2006 - 2010 : Th i gian th c hi n : t tháng 6 năm 2005 và ch m nh t n cu i tháng 11 năm 2005. V vi c thông báo trư c khi thu h i t : Căn c vào quy ho ch, k ho ch trên, khi có d án tri n khai th c hi n, y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c thông báo trư c 90 ngày ho c 180 ngày (theo quy nh) cho các i tư ng b thu h i t. V- T CH C HOÀN THÀNH CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N CHO T T C CÁC LO I T + Nh ng công vi c trư c m t th c hi n theo Công văn s 6983/UB- T ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n m t s vi c c p bách khi Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính Ph v thi hành Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành. + Áp d ng th ng nh t m u gi y ch ng nh n quy n s d ng t. + Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ch u trách nhi m ph i h p cùng các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n tham mưu y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n vi c các gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t t c các lo i t, ph n u n cu i tháng 6 năm 2006 ph i hoàn thành cho các i tư ng i u ki n.
 9. + Th ng nh t v thNm quy n ký c p gi y ch ng nhân quy n s d ng t và áp d ng cơ ch y quy n theo quy nh c a Ngh nh : - S Tài nguyên và Môi trư ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng t sau khi có quy t nh giao, cho thuê t,gi i quy t tranh ch p c a cơ quan có thNm quy n. - y ban nhân dân qu n - huy n ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà g n li n v i quy n s d ng t . K ho ch tri n khai th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mb o các n i dung sau: 1- Yêu c u : + Vi c c p gi y ch ng nh n ph i ư c ti n hành ng th i v i vi c thi t l p h th ng h sơ a chính ph c v lâu dài cho công tác qu n lý t ai : - Th ng nh t áp d ng h th ng b n s ;s b a chính ; bi u m u ; quy trình th c hi n. - Xây d ng và ng d ng ph n m m “H th ng thông tin t ai”, k t n i d li u thu c tính và d li u h a trong qu n lý. + Khi h th ng cơ s d li u trên ư c thi t l p, thì th c hi n ngay công tác “C p nh t bi n ng”, áp d ng 3 c p qu n lý m b o cho s li u gi a h th ng s b và th c t (pháp lý) ư c ph n ánh th ng nh t. 2- Phương th c tri n khai : Ti n hành ng th i c phương th c tri n khai i trà theo a bàn hành chính c a t ng phư ng - xã, th tr n và phương th c c p gi y ch ng nh n l theo nhu c u c a ngư i s d ng t. Tuy nhiên, t p trung c p gi y ch ng nh n theo phương th c i trà nh m gi m b t th i gian c a ngư i s d ng t. Phương th c c p gi y ch ng nh n i trà ư c tri n khai trư c cho các a bàn ã có b n a chính s m i. 3- i tư ng ăng ký, xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: + T t c nh ng ngư i ang s d ng các lo i t mà chưa ư c c p gi y ch ng nh n, tr nh ng trư ng h p ã ư c c p gi y ch ng nh n theo m u gi y , gi y h ng và các trư ng h p ư c quy nh t i Kho n 2 i u 41 c a Ngh nh s 181/2004/N - CP không ph i ăng ký và xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, c th : - t do Nhà nư c giao qu n lý quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ;
 10. - t nông nghi p thu c qu t công ích do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n qu n lý s d ng ; - Ngư i s d ng t do thuê, thuê l i c a ngư i khác mà không ph i là t thuê, thuê l i trong khu công nghi p quy nh t i i m d kho n 5 i u 41 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ; - Ngư i ang s d ng t mà không i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 50 và i u 51 c a Lu t t ai; - Ngư i nh n khoán t trong các nông trư ng, lâm trư ng. 4- N i dung và trình t th c hi n : 4.1. Công tác chuNn b : Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì cùng các s - ngành thành ph d th o quy t nh thành l p Ban Ch o, xây d ng hư ng d n, d trù kinh phí và các tài li u tri n khai c 03 c p (Thành ph , qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n). Th i gian : trong tháng 12 năm 2004. y ban nhân dân qu n - huy n, y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n: ChuNn b các i u ki n v cơ s v t ch t, tài li u theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, ng th i cân i nhân s t ch c th c hi n. 4.2. T ch c kê khai ăng ký, xét duy t, phân lo i h sơ : y ban nhân dân qu n huy n có trách nhi m t ch c, ch o kê khai ăng ký, xét duy t, l p b , c p gi y ch ng nh n : b t u th c hi n t tháng 01 năm 2005 (th c hi n ng th i v i công tác ki m kê t năm 2005) theo a bàn hành chính phư ng - xã, th tr n theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, bao g m: + L p danh sách t t c các t ch c, h gia ình, cá nhân chưa ư c c p gi y ch ng nh n (ch m nh t là ngày 15 tháng 01 năm 2005 hoàn thành). + T ch c kê khai ăng ký theo hư ng d n (b t u th c hi n t ngày 16 tháng 01 năm 2005) : Tùy theo tính ch t c a ô th và nông thôn s t ch c cu n chi u theo a bàn p ho c khu ph ho c t dân ph (d a vào b n a chính xây d ng k ho ch tri n khai c th ). Riêng i v i các t ch c s d ng t, ngoài các m u chung thì có thêm m u báo cáo t rà soát tình hình s d ng t. + Ti p nh n h sơ kê khai ăng ký và phân lo i : - i tư ng thu c thNm quy n c a thành ph . - i tư ng thu c thNm quy n c a qu n - huy n : Trư ng h p có gi y t h p l và không có gi y t h p l (phân lo i theo m c th i gian s d ng). 4.3. Xét duy t và ban hành quy t nh :
 11. a) Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, y ban nhân dân qu n - huy n : + Căn c theo quy nh c a pháp lu t và h sơ s d ng t y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n có ý ki n xu t : thu n ho c không thu n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (nêu rõ lý do). + y ban nhân dân qu n - huy n : ThNm tra, hoàn ch nh h sơ và quy t nh theo danh sách và ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p thu c thNm quy n, vào s và trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. + i v i trư ng h p thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph : Trên cơ s b n báo cáo t rà soát c a ơn v s d ng t, y ban nhân dân qu n - huy n, y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n có ý ki n rõ v tình hình s d ng t, tranh ch p (n u có) c a các ơn v và xu t hư ng gi i quy t. + H sơ ăng ký s d ng t c a t ch c ư c chuy n v Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thành ph , t i ây s xem xét, thNm tra thành ph n h sơ theo quy nh. b) Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng : + Trư ng h p i u ki n, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n h sơ sang Phòng tham mưu c a S Tài nguyên và Môi trư ng, theo ó phòng này s hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh (theo danh sách) ; căn c quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n vi c ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ký h p ng thuê t (n u s d ng t thuê). + Vào s , trao gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. + Hoàn ch nh h sơ lưu tr (lưu tr t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t). * Vi c i gi y ch ng quy n s h u nhà và quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t do T ng c c a chính phát hành s ư c c p i trong quá trình th c hi n c p nh t bi n ng. * Trư ng h p c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo nhu c u thì căn c theo quy nh c a Ngh nh th c hi n. 4.4. K ho ch th i gian : Ph n u n cu i tháng 6 năm 2006 s c p xong cho các i tư ng i u ki n, n 01 tháng 07 năm 2006 không s d ng các gi y t h p l giao d ch ; m i giao d ch ch th c hi n trên cơ s gi y ch ng nh n quy n s d ng t (gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; gi y ch ng nh n quy n s d ng t ; gi y ch ng nh n do B Tài nguyên và Môi trư ng phát hành).
 12. Trong 6 tháng cu i năm 2006 hoàn thi n (nghi m thu) h th ng h sơ a chính m b o s th ng nh t và ng d ng toàn di n tin h c cho t t c các công tác qu n lý và c p nh t bi n ng cho c 03 c p. Căn c theo n i dung k ho ch nh hư ng trên ây, S Tài nguyên và Môi trư ng có phương án nghi p v và d trù kinh phí c th th c hi n. VI- CÔNG TÁC THANH KI M TRA, GI I QUY T ƠN THƯ TRANH CH P KHI U N I V T AI 1- V công tác thanh ki m tra : + Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Phòng ch c năng (giao t), Trung Tâm thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư nghiên c u xu t x lý các d án không s d ng t quá th i h n quy nh theo ngh c a y ban nhân dân qu n - huy n. + Qu n - huy n ch ng th c hi n thanh ki m tra vi c ch p hành pháp Lu t t ai trên a bàn : - Căn c vào k t qu ki m tra các d án ch m tri n khai theo Ch th s 20/2003/CT- UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n ki m tra rà soát, i v i nh ng d án u tư ã có quy t nh giao t ch m tri n khai. X lý các ơn v không tri n khai th c hi n d án quá 12 tháng theo thNm quy n ho c xu t x lý các trư ng h p thu c thNm quy n c a thành ph . Rà soát n âu x lý n ó, hoàn thành trong gi a năm 2005. - y ban nhân dân qu n - huy n ôn c, ch o y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và cán b a chính phư ng - xã, th tr n trong vi c phát hi n, ngăn ch n, ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng trư ng h p ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t nhưng không s d ng, s d ng không úng ti n , s d ng không úng m c ích. 2- V vi c gi i quy t ơn thư tranh ch p khi u n i t n ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 : + i v i h sơ thu c thNm quy n gi i quy t c a qu n - huy n : - Qu n - huy n ch ng th c hi n rà soát, t ng h p phân lo i th ng kê l p danh sách. - L p k ho ch gi i quy t i v i t ng h sơ c th . Báo cáo n Thanh tra Thành ph và S Tài nguyên và Môi trư ng theo dõi t ng h p tình hình. - T p trung gi i quy t d t i m ơn thư khi u n i t n ng quá h n trong năm 2004. - i v i nh ng h sơ vư ng m c, c n t p h p và ch ng t ch c h p v i các s - ngành thành ph x lý. + i v i h sơ thu c thNm quy n gi i quy t c a thành ph do S Tài nguyên và Môi trư ng ang th lý :
 13. - S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n các bư c như qu n - huy n nêu trên. - Riêng i v i nh ng h sơ vư ng do ch báo cáo xác minh c a a phương, S Tài nguyên và Môi trư ng có văn b n ti p t c ôn c, trong ó có xác nh th i i m cu i cùng báo cáo, trư ng h p quá th i h n mà a phương v n chưa báo cáo, S t p h p h sơ và báo cáo y ban nhân dân thành ph theo h sơ hi n có. ng th i nêu rõ vi c không th c hi n báo cáo c a a phương. VII- TH C HI N CH BÁO CÁO V TÌNH HÌNH TH C HI N PHÁP LU T T AI : S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m xây d ng ban hành các bi u m u báo cáo tình hình, ti n tri n khai thi hành Lu t t ai 2003.Nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n, xu t gi i quy t các vư ng m c khó khăn. y ban nhân dân qu n - huy n nh kỳ hàng tháng g i báo cáo v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, Ban Ch o nghiên c u xu t gi i pháp trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t. VIII- T CH C TH C HI N : 1- C p thành ph : Thành l p Ban ch o th c hi n Lu t t ai 2003 c p thành ph , trên cơ s g n v i Ban Ch o qu n lý th trư ng B t ng s n thành ph ; b sung thành viên là S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,S Công nghi p, Thanh tra thành ph , S Giao thông Công chánh. Ch c năng nhi m v c a Ban ch o qu n lý th trư ng b t ng s n ư c b sung thêm nh ng nhi m v (trên ây) : Quy ch ho t ng v n d ng theo quy ch c a Ban Ch o qu n lý th trư ng B t ng s n. Phân công trách nhi m c a các s , ngành trong vi c t ch c th c hi n Lu t t ai 2003 như sau : 1.1. S Tài nguyên và Môi trư ng : + Gi vai trò Thư ng tr c Ban Ch o, có trách nhi m ch trì, d th o k ho ch l trình nh m c th hóa t ng n i dung, nhi m v trên thông qua Ban Ch o. + Hư ng d n, t p hu n cho các qu n - huy n tri n khai th c hi n. + Theo dõi t ng h p tình hình th c hi n. + Ch o T “Tri n khai th c hi n Lu t t ai” (theo m c IX c a k ho ch này). + Trong tháng 11 năm 2004, S Tài nguyên và Môi trư ng trình d th o Ch th k ho ch t ng ki m kê t ai năm 2005 (5 năm m t l n theo lu t). 1.2- Các s - ngành thành ph : Ngoài trách nhi m ã ư c phân công cho t ng nhi m v ( ph n II trên c a K ho ch này), m t s s - ngành dư i ây còn có trách nhi m ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng như sau: 1.3. S Xây d ng ch ng ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng:
 14. + T ch c kê khai t có ki n trúc trên t. + Trong vi c t ch c b máy nhân s qu n - huy n và các i u ki n m b o cho vi c ho t ng c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo m u gi y ch ng nh n m i, theo quy trình, thNm quy n mà Lu t t ai 2003 và Ngh nh s 181/2004/N - CP c a Chính ph ã quy nh. + Th ng nh t lưu tr h th ng h sơ nhà t t i Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trư ng và ăng ký nhà t, ph i h p trong vi c s d ng tài li u và t ch c ch p nh t. 1.4. S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng : + Kê khai ăng ký, thi t l p h th ng qu n lý th ng nh t và ch t ch i v i tài s n công g n li n v i t. + Trên cơ s xu t d toán kinh phí c a S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh nh m c kinh phí và th c hi n vi c c p phát kinh phí cho các công tác nêu trên theo úng ti n , nh m m b o t t cho các công tác ư c liên t c, hoàn thành úng ti n ; phân b và hư ng d n cho các qu n - huy n thanh quy t toán và s d ng ngu n ngân sách theo úng quy nh. + ThNm nh phương án b i thư ng thi t h i, qu n lý và c p phát kinh phí cho công tác b i thư ng và hư ng d n kinh phí cho S Tài nguyên và Môi trư ng (Trung tâm thu h i và khai thác qu t ph c v u tư) ho t ng có hi u qu . 1.5. C c Thu thành ph : C c Thu thành ph có trách nhi m ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t quy trình, nghi p v trong vi c xác nh i tư ng th c hi n và t ch c thu nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng t trong vi c giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t và vi c th c hi n các quy n. 1.6. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c tri n khai vi c rà soát, ánh giá tình hình, quy ho ch và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và t ng ki m kê t i v i t nông nghi p, t thu c các lâm trư ng,... 2- Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n - huy n : + Căn c k ho ch trên ây c a thành ph và căn c vào th c t c a a phương, xây d ng k ho ch t ch c thi hành Lu t t ai 2003 phù h p v i a phương mình. + Ch o y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n th c hi n các công tác theo k ho ch chung c a a phương. + T p trung công tác t ch c b máy nhân s cho ngành tài nguyên và môi trư ng phư ng - xã, th tr n và tri n khai ngay nhi m v không x y ra tình tr ng ngưng tr trong công vi c, c bi t là công tác gi i quy t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng
 15. t ; Th c hi n úng ch báo cáo, ki n ngh gi i quy t các khó khăn vư ng m c phát sinh. Trên ây là k ho ch c a thành ph trong vi c t ch c tri n khai và t ch c th c hi n Lu t t ai 2003 trong 03 năm và m t s nhi m v c p bách trư c m t. y ban nhân dân thành ph yêu c u các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p t ch c th c hi n t t k ho ch này.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản