Quyết Định Số: 40/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Quyết Định Số: 40/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUYỂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN - HUYỆN TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 40/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 40/2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUYỂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN - HUYỆN TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1308/GDĐT-PC ngày 19 tháng 5 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 854/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý, kể từ năm học 2010 - 2011 (theo danh sách đính kèm). Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản, tài chính của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hứa Ngọc Thuận
Đồng bộ tài khoản