Quyết Định Số: 421/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 421/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ĐỢT 4) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 421/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 421/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ĐỢT 4) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 15/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình; Căn cứ hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo; Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận các cơ sở đào tạo theo danh sách sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình: Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ theo loại TT Tên cơ sở đào tạo công trình xây dựng 1 Viện Đào tạo mở và nghiên cứu Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng phát triển - Trường Đại học kỹ thuật
  2. Bỡnh Dương Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 2 Công ty Cổ phần Giá xây dựng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện Công ty Cổ phần Đào tạo tư Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 3 vấn đấu thầu và phát triển kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện doanh nghiệp Việt Nam Công ty Cổ phần Đào tạo và Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 4 nghiên cứu quản lý kinh tế kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện Công ty Cổ phần Viện nghiên Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 5 cứu phát triển nguồn lực Đông kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện Nam Á Viện Khoa học kinh tế xây Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 6 dựng - Liên hiệp các hội khoa kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện học và kỹ thuật Việt Nam Điều 2. Các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT- BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực
  3. thuộc TƯ; Bùi Phạm Khánh - Website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, GĐ.
Đồng bộ tài khoản