Quyết định số 44 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 44 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44 /2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 44/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2004 ( T 1) NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG, V N KH U HAO CƠ B N VÀ PH THU TI N I N, V N T NGU N THU QU NG CÁO ÀI TRUY N HÌNH Ư C L I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 374/2004/KH T- TH ngày 02 tháng 02 năm 2004 và T trình s 515/KH T-TH ngày 13 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ( t 1) ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình ư c l i (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), trong ó : 1. V n ngân sách t p trung : 4.152,45 t ng, bao g m : 1.1- Công trình chuy n ti p (411 d án) : 3.812,45 t ng ; 1.2- Phân c p v n cho y ban nhân dân các qu n-huy n : 240 t ng ; 1.3- C p bù lãi vay cho các d án kích c u : 50 t ng ; 1.4- Thanh toán kh i lư ng ng năm 2003 : 50 t ng. 2. V n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n : 256,89 t ng, bao g m : 2.1- Công trình chuy n ti p (27 d án) : 29,93 t ng ;
  2. 2.2- Công trình kh i công m i (27 d án) : 112,05 t ng ; 2.3- Công trình chuNn b th c hi n d án (17 d án) : 35,30 t ng ; 2.4- Công trình chuNn b u tư (10 d án) : 1,10 t ng ; 2.5- Công trình quy ho ch (03 d án) : 1,38 t ng ; 2.6- Cho Công ty i n l c vay (không lãi) : 77,13 t ng. 3. V n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình : 195,45 t ng, bao g m : 3.1- Công trình chuy n ti p (07 d án) : 94,40 t ng ; 3.2- Công trình kh i công m i (02 d án) : 12,40 t ng ; 3.3- Công trình chuNn b th c hi n d án (07 d án) : 87,00 t ng ; 3.4- Công trình chuNn b u tư (17 d án) : 1,65 t ng. i u 2. Khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ( t 1) ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình ư c l i ; các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n (là cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. S v n phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n nêu t i i u 1 c a Quy t nh này ư c phân b u cho 24 qu n-huy n (m i qu n-huy n 10 t ng). Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ph i phân b k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p theo các nguyên t c sau : 3.1- Ch b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2004 cho nh ng d án b c thi t và ph i m b o b trí v n th c hi n hoàn thành trong năm ; 3.2- T ng v n u tư c a các d án ư c b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2004 không ư c vư t quá t ng s v n mà y ban nhân dân thành ph phân c p cho t ng qu n-huy n. i u 4. Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph căn c vào s v n thanh toán kh i lư ng ng và s v n dùng c p bù lãi vay cho các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư ( ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch t i i u 1 c a Quy t nh này) ti n hành phân khai
  3. chi ti t danh m c các d án thanh toán kh i lư ng ng c a năm 2003 và danh m c chi ti t các d án ư c c p bù lãi theo chương trình kích c u thông qua u tư. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t -Ngân sách H ND. TP - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH, T TH (6b) - Lưu (TH/LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản