Quyết Định Số: 472/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 472/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 472/QĐ-BXD

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 472/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 22 hàng tháng về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KH&ĐT; - Như điều 3; Nguyễn Hồng Quân - Lưu VP, Vụ KHTC. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 472 /QĐ- BXD ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Thời Đơn vị phối gian STT Nội dung Đơn vị chủ trì Sản phẩm hợp hoàn thành I Tập trung kiềm chế lạm phát 1 Thành lập Tổ thường Vụ KTXD Các Cục, Vụ và Tháng Quyết định trực theo dõi, đề xuất đơn vị có liên 4/2010 thành lập biện pháp xử lý quan Tổ thường những ảnh hưởng do trực và biến động của giá vật Quy chế liệu xây dựng và bất hoạt động động sản 2 Rà soát tình hình thực Vụ VLXD Vụ KHTC Quý Báo cáo kết hiện các dự án đầu tư II/2010 quả rà soát và năng lực của các và đề xuất nhà máy sản xuất xi các giải măng, vật liệu xây pháp dựng; đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo
 3. cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng, đặc biệt là xi măng. 3 Chỉ đạo Tổng công ty Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của Công nghiệp Xi măng 4/2010 Bộ trưởng Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng thuộc Bộ đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 4 Chỉ đạo các doanh Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của nghiệp sản xuất 4/2010 Bộ trưởng VLXD thuộc Bộ tập trung kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, tiết kiệm và giảm tối đa các chi phí trung gian để giảm giá thành, tích cực tham gia vào việc bình ổn thị trường, không được tăng giá bất hợp lý 5 Chỉ đạo các doanh Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của nghiệp sản xuất 4/2010 Bộ trưởng VLXD thuộc Bộ tổ chức tốt, hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối để ngăn chặn tình trạng đầu cơ; thực hiện công khai, minh bạch giá bán và tỷ lệ chiết
 4. khấu cho các đại lý, nhất là đối với xi măng. 6 Công bố chỉ số giá Viện KTXD Vụ KTXD Hàng Chỉ số giá xây dựng hàng quý quý xây dựng phục vụ cho công tác hàng quý quản lý chi phí đầu tư xây dựng đặc biệt là phục vụ cho công tác thanh toán các hợp đồng xây dựng, tạo sự minh bạch về giá cả xây dựng trên thị trường 7 Tổ chức kiểm tra tình Cục VP BCĐ TW Tháng Báo cáo hình thực hiện các dự QLN&TTBĐS về CS nhà ở & 5/2010 Chính phủ án phát triển nhà và TTBĐS; TTXD khu đô thị mới; đề và các đơn vị xuất các giải pháp có liên quan bình ổn thị trường bất động sản, chống đầu cơ và tăng giá bất hợp lý 6 Chỉ đạo các đơn vị Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của thuộc Bộ nghiêm túc 4/2010 Bộ trưởng thực hiện các giải pháp nhằm thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng II Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu
 5. 1 Ban hành Danh mục Vụ VLXD Tháng Quyết định các các sản phẩm vật 6/2010 của Bộ liệu xây dựng, thiết bị trưởng xây dựng trong nước đã sản xuất được, thay thế hàng nhập khẩu trong các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách do Bộ xây dựng quản lý 2 Đề xuất danh mục các Vụ VLXD Tháng Danh mục sản phẩm vật liệu xây 7/2010 các sản dựng, thiết bị xây phẩm dựng trong nước đã VLXD, sản xuất được, không thiết bị xây khuyến khích nhập dựng khẩu và được ưu tiên không sử dụng trong các dự khuyến án công trình sử dụng khích nhập nguồn vốn ngân sách, khẩu gửi trái phiếu Chính phủ. Bộ Công thương 3 Chỉ đạo các doanh Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của nghiệp thuộc Bộ đẩy 4/2010 Bộ trưởng mạnh thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm. 4 Tổ chức kiểm tra việc TTXD Vụ VLXD, Vụ Báo cáo kết thực hiện Thông tư số KHCN, Vụ PC quả kiểm 11/2009/TT-BXD tra ngày 18/6/2009 của Bộ XD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá kính xây dựng và Thông tư số
 6. 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ XD quy định công tác quản lý chất lượng clinker xi măng pooclăng thương phẩm tại các cảng nhập 5 Tiếp tục nghiên cứu, Vụ VLXD Vụ KHCN Quý II Thông tư ban hành các hàng rào và Quý và các văn kỹ thuật để quản lý III/2010 bản của Bộ chất lượng hàng nhập Xây dựng khẩu và bảo hộ cho các loại sản phẩm vật liệu xây dựng cần thiết, hạn chế tối đa việc nhập khẩu các sản phẩm trong nước đã sản xuất được 6 Chỉ đạo các doanh Vụ KHTC Tháng Chỉ thị của nghiệp thuộc Bộ tăng 4/2010 Bộ trưởng cường công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng III Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh 1 Rà soát kế hoạch sản Vụ KHTC Tháng Báo cáo kết xuất kinh doanh và 5/2010 quả rà soát đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc Bộ; theo dõi và đề xuất các giải pháp
 7. tháo gỡ khó khăn để các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 14 -15% trong năm 2010. 2 Kiểm tra, giám sát Vụ KHTC Tháng Báo cáo tình hình thực hiện 6/2010 điều chỉnh các dự án đầu tư sử kế hoạch dụng vốn NSNN để vốn đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đã bố trí cho các dự án trong kế hoạch năm 2010; rà soát, điều chuyển vốn từ các công trình không có khả năng thực hiện hoặc có khối lượng thực hiện thấp sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoặc có khối lượng thực hiện lớn nhưng vốn bố trí còn thấp. 3 Theo dõi tiến độ, chất Vụ QLHĐXD Vụ KHTC Hàng Báo cáo lượng, các vấn đề tháng định kỳ và phát sinh đối với các đột xuất dự án trọng điểm do Bộ làm chủ đầu tư và đề xuất hướng giải quyết 4 Lập phương án tổ Ban Đổi mới Vụ TCCB, Tháng Phương án chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp 8/2010 trình TTCP
 8. doanh nghiệp thuộc phê duyệt Vụ KHTC Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 5 Hướng dẫn các Bộ, Vụ KTXD Thường Văn bản Ngành và các địa xuyên hướng dẫn phương, các chủ đầu tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hướng dẫn, giải đáp các vấn đề về kinh tế xây dựng thông qua trang Web của Bộ và do Cổng thông tin điện tử của Chính phủ gửi về. 6 Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trong đó có: 6.1 Đề án đổi mới cơ chế Vụ Pháp chế Tháng Đề án trình quản lý dự án đầu tư 10/2010 TTCP phê xây dựng công trình duyệt 6. 2 Thông tư hướng dẫn Viện KTXD Tháng Thông tư lập và quản lý chi phí 5/2010 hướng dẫn đầu tư xây dựng 6.3 Thông tư hướng dẫn Vụ KTXD Tháng Thông tư về lập và quản lý chi 10/2010 hướng dẫn phí đồ án quy hoạch xây dựng 6.4 Thông tư hướng dẫn Viện KTXD Tháng Thông tư xác định các chỉ tiêu
 9. đánh giá thị trường 6/2010 hướng dẫn bất động sản 6.5 Thông tư hướng dẫn Viện KTXD Tháng Thông tư lập và quản lý chi phí 5/2010 hướng dẫn máy xây dựng. 6.7 Thông tư hướng dẫn Vụ KTXD Tháng Thông tư điều chỉnh giá hợp 6/2010 hướng dẫn đồng xây dựng 6.8 Thông tư hướng dẫn Viện KTXD Tháng Thông tư kiểm soát chi phí 6/2010 hướng dẫn trong đầu tư xây dựng công trình. 7 Tiếp tục đẩy mạnh cải Tổ Đề án 30 Các đơn vị liên cách, đơn giản hoá VP Bộ quan các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất sinh doanh và đầu tư phát triển IV Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho phát triển KT-XH và Bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu phát triển KT-XH 1 Hoàn thành Chương Theo Chương Theo Theo trình xây dựng văn trình xây dựng Chương Chương bản QPPL năm 2010, VBQPPL đã trình đã trình xây bảo đảm tiến độ ban hành ban hành dựng VBQPPL đã ban hành
 10. 2 Đề án nâng cao năng Vụ KTXD Tháng Đề án lực quản lý hợp đồng 10/2010 xây dựng do WB tài trợ. 3 Đề án tăng cường Cục Giám định Tháng Đề án trình năng lực kiểm định 5/2010 TTCP phê chất lượng công trình duyệt xây dựng 4 Đề án Đào tạo bồi Học viện Cán Vụ TCCB và Tháng dưỡng, nâng cao năng bộ quản lý xây các Cục, Vụ, 3/2010 lực quản lý xây dựng dựng và đô thị đơn vị liên và phát triển đô thị quan đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị giai đoạn 2010- 2015 5 Đề án Chiến lược và Cục Tháng Đề án trình quy hoạch phát triển QLN&TTBĐS 12/2010 TTCP nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 6 Chương trình ĐTXD Cục Tháng Dự thảo nhà ở sinh viên giai QLN&TTBĐS 4/2010 Chương đoạn 2011-2015 trình trình TTCP 7 Đề án Thành lập Quỹ Cục Tháng Đề án trình tiết kiệm nhà ở QLN&TTBĐS 10/2010 TTCP 8 Đề án Chương trình Cục PTĐT Tháng Đề án trình khung phát triển đô 6/2010 TTCP thị quốc gia 9 Đề án nghiên cứu Cục PTĐT Tháng Đề án trình phát triển các đô thị 12/2010 TTCP phê Việt nam ứng phó với duyệt biến đổi khí hậu
 11. 10 Đề án “Nghiên cứu Viện Tháng Đề án trình mô hình quy hoạch KTQHĐT&NT 4/2010 TTCP phê xây dựng nông thôn duyệt mới” 11 Xây dựng Chương Cục PTĐT Tháng trình nâng cấp đô thị 8/2010 và kế hoạch phân khai nguồn vốn nâng cấp theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của TTCP 12 Chương trình ứng Cục PTĐT Tháng dụng hệ thống thông 12/2010 tin địa lí phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị 13 Quy hoạch phát triển Vụ VLXD Tháng Dự án trình công nghiệp xi măng 6/2010 TTCP phê đến năm 2015, tầm duyệt nhìn đến năm 2025 14 Tổ chức triển khai Vụ VLXD thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 15 Chỉ đạo tổ chức thực Vụ KTQHXD hiện, rà soát các quy hoạch vùng lãnh thổ, vùng liên tỉnh, các chuỗi đô thị theo các tuyến giao thông huyết mạch 16 Tổ chức thực hiện Vụ KTQHXD Theo Đề án, đồ Quyết định số tiến độ án trình
 12. 193/QĐ-TTg ngày đã được TTCP phê 02/02/2010 của TTCP phê duyệt phê duyệt “Chương duyệt trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”; 17 Đề xuất các cơ chế, Cục Tháng Tờ trình chính sách cải tạo QLN&TTBĐS 6/2010 TTCP và chung cư cũ dự thảo Quyết định 18 Xây dựng kế hoạch Cục Văn phòng Ban Tháng Tờ trình vốn cho chương trình QLN&TTBĐS chỉ đạo TW về 5/2010 Thủ tướng xây dựng ký túc xá CS nhà ở & Chính phủ sinh viên, nhà ở cho TTBĐS công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho người nghèo theo các Quyết định 65; 66; 67/2009/QĐ- TTg ngày 24/4/2009 và Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. 18 Kiểm tra, đôn đốc, Cục Văn phòng Ban Tháng Báo cáo sơ triển khai các việc QLN&TTBĐS chỉ đạo TW về 5/2010 kết, đánh liên quan đến Chương CS nhà ở & giá kết quả trình xây dựng cụm TTBĐS thực hiện tuyến và nhà ở giai đoạn II ĐBSCL giai đoạn II của và chuẩn bị tổ chức Chương Hội nghị sơ kết, đánh trình giá Chương trình. 19 Tổ chức thực hiện Cục Hạ tầng Các Bộ, Ngành, Theo Hướng dẫn Chương trình quốc kỹ thuật địa phương tiến độ triển khai gia chống thoát, thất được phê thực hiện thu nước sạch sau khi
 13. được TTCP phê duyệt duyệt Dự án 20 Tổ chức thực hiện Cục Hạ tầng Các Bộ, Ngành, Theo Chương trình xử lý kỹ thuật địa phương tiến độ chất thải rắn sinh hoạt được phê đô thị áp dụng công duyệt nghệ hạn chế chôn lấp sau khi được TTCP phê duyệt 21 Rà soát, đề xuất các Vụ Pháp chế Cục Tháng Báo cáo rà giải pháp nâng cao QLN&TTBĐS, 11/2010 soát và đề vai trò quản lý năng Cục GĐ, Vụ xuất các lực hành nghề của các KHCN, KTXD, giải pháp tổ chức cá nhân hoạt QLHĐXD động trong các lĩnh vực của ngành xây dựng 22 Tổng kết đánh giá Vụ KHTC Các đơn vị Tháng Báo cáo tình hình thực hiện kế thuộc Bộ 8/2010 tổng kết hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý giai đoạn 2006-2010, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2011-2015. V Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền 1 Tuyên truyền, phổ Báo Xây dựng, Các Cục, Vụ và Thường biến, quán triệt sâu Tạp chí Xây đơn vị thuộc xuyên rộng các nội dung và dựng Bộ, các hiệp tinh thần Nghị quyết hội, hội nghề số 18/NQ-CP ngày nghiệp 06/4/2010 của Chính phủ để thống nhất
 14. nhận thức, thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp Chính phủ đề ra; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn ngành Xây dựng VI Về tổ chức thực hiện Theo chức năng, Các Cục, Vụ, nhiệm vụ được giao, đơn vị thuộc các Cục, Vụ và đơn vị Bộ thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng
Đồng bộ tài khoản