Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 55/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM VĂN HÓA-TH D C TH THAO QU N TÂN PHÚ TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Thông tư Liên t ch s 28/1998/TTLT-VHTT-TCCP ngày 13 tháng 01 năm 1998 c a B Văn hóa-Thông tin, y ban Th d c Th thao, Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n t ch c văn hóa, thông tin, th thao a phương ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân lâm th i qu n Tân Phú t i Công văn s 95/CV-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004, c a Giám c S Văn hóa và Thông tin t i Công văn s 355/CV-SVHTT ngày 23 tháng 02 năm 2004, c a Giám c S Th d c Th thao t i Công văn s 182/TDTT ngày 24 tháng 02 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 53/TTr-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay cho phép thành l p Trung tâm Văn hóa-Th d c Th thao qu n Tân Phú, tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Phú. Trung tâm Văn hóa-Th d c Th thao qu n Tân Phú là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và ư c m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Trung tâm ch u s ch o tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n Tân Phú, ng th i ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành c a S Văn hóa và Thông tin và S Th d c Th thao thành ph . i u 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú ch o Giám c Trung tâm Văn hóa-Th d c Th thao qu n Tân Phú s p x p t ch c b máy, b trí nhân s và xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 28/1998/TTLT-VHTT-TCCP ngày 13 tháng 01 năm 1998 c a B Văn hóa- Thông tin, y ban Th d c Th thao, Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ); Công văn s 5031/VHTT-TCCB ngày 28 tháng 11 năm 1998 c a B Văn hóa- Thông tin và Công văn s 67/UBTDTT-TC ngày 16 tháng 01 năm 1999 c a y ban
  2. Th d c Th thao hư ng d n th c hi n Thông tư nêu trên, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú phê duy t. i u 3. Trung tâm Văn hóa-Th d c Th thao qu n Tân Phú do Giám c ph trách chung, có hai Phó Giám c giúp vi c cho Giám c theo chuyên ngành. Giám c, Phó Giám c Trung tâm do y ban nhân dân qu n Tân Phú b nhi m. Biên ch c a Trung tâm do y ban nhân dân qu n Tân Phú quy t nh trong t ng s biên ch s nghi p c a y ban nhân dân thành ph giao cho qu n Tân Phú. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Th d c Th thao, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân lâm th i qu n Tân Phú và Giám c Trung tâm Văn hóa-Th d c Th thao qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND. TP - Ban T ch c Thành y PHÓ CH TNCH - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - S Tài chính, S K ho ch và u tư - Kho b c Nhà nư c TP - Công an thành ph (PC.13) - S N i v TP (2b) - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX/N) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản