Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 56/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2004. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Ngh quy t Thành y l n th 15, khóa VII, ngày 23 tháng 12 năm 2003 và Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t – xã h i năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t – xã h i thành ph năm 2004. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p tr c thu c thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung K ho ch xây d ng chương trình hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các t ch c, ơn v và các doanh nghi p thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , - Văn phòng Thành y, - Ban Tư tư ng - Văn hóa Thành y, - Các oàn th thành ph
 2. - VPH -UB : PVP, các T NCTH - T TH (6b) Lê Thanh H i - Lưu (TH-LT). K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I THÀNH PH NĂM 2004. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56 /2004/Q -UB ngày 11 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm 2004 là năm th tư tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VII v k ho ch 5 năm 2001 - 2005. ây là năm có ý nghĩa quan tr ng trong vi c th c hi n hoàn thành các m c tiêu k ho ch 5 năm c a thành ph . Căn c Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph , Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 15, khóa VII; Ngh quy t kỳ h p H i ng nhân dân thành ph l n th 14, khóa VI và kh c ph c nh ng t n t i y u kém, K ho ch ch o, i u hành năm 2004 ti p t c phát huy thành qu trong vi c ch n ch nh tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th , ch n c i cách hành chánh làm khâu t phát nh m t o s chuy n bi n m nh v kinh t -xã h i, qu n lý ô th , gi i quy t khi u n i - t cáo c a công dân trên a bàn thành ph ; c th như sau : 1. C i thi n m nh m môi trư ng u tư và t p trung tri n khai các d án u tư phát tri n : Ti p t c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m ; t p trung u tư cho các công trình l n và rà soát l p danh m c c th tri n khai th c hi n d t i m. Các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách chương trình, công trình tr ng i m ch o s - ngành, qu n - huy n rà soát l i ti n th c hi n 3 năm qua, k ho ch, d án ti p t c th c hi n trong năm 2004 tri n khai ng b ngay trong quý I. 1.1- S K ho ch và u tư xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph trong quý I k ho ch u tư phát tri n và danh m c d án u tư s d ng các ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Các bi n pháp huy ng v n t ư c trên 42.000 t ng như v n tín d ng, v n c a các doanh nghi p, v n trong nhân dân và v n u tư tr c ti p nư c ngoài,… T p trung các gi i pháp tăng quy mô, hi u qu u tư và i u ch nh cơ c u u tư. 1.2. S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Tài chính t ch c th c hi n u giá quy n s d ng t, ph n u huy ng t 1.500 t ng n 2.000 t ng (không tính ti n u giá 3 khu t năm 2003 ti p t c thu thêm trên 400 t ng). Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra ti n xây d ng các d án ã có quy t nh giao thuê t nhưng chưa tri n khai ho c th c hi n không úng m c ích ư c giao thu h i và u giá; trong ó, t p trung làm thí i m khu t giác Tr n Não - Lương nh C a - Liên t nh l 25 và Xa l Hà N i t i qu n 2.
 3. 1.3. S Tài chính và Qu u tư phát tri n ô th thành ph chuNn b k ho ch trình y ban nhân dân thành ph vi c ti p t c th c hi n phát hành trái phi u ô th và h p v n các ngân hàng u tư phát tri n; chuNn b v cơ ch , chính sách, i u l và ngu n v n s m hình thành Qu phát tri n nhà c a thành ph . 1.4. S K ho ch và u tư l p k ho ch trình y ban nhân dân thành ph v huy ng v n tín d ng ưu ãi t Qu h tr phát tri n Qu c gia : + T p trung cho u tư xây d ng nhà máy c p nư c sông Sài Gòn giai o n 1, u tư xây d ng m ng c p nư c, u tư chương trình xe buýt (hai giai o n). + H tr lãi su t sau u tư khuy n khích các doanh nghi p u tư phát tri n. 1.5. Ban Qu n lý các d án ODA t p trung th c hi n nhanh vi c gi i ngân v n ODA, nh m tranh th t i a v n cho u tư phát tri n. Ny nhanh công tác n bù, tái nh cư và gi i phóng m t b ng các d án u tư. B o m cân i v n i ng cho các d án ODA. S K ho ch và u tư theo dõi và báo cáo thư ng xuyên vi c th c hi n các d án ODA y ban nhân dân thành ph ch o k p th i. S N i v ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, các Ban Qu n lý d án ODA t ng h p và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh v t ch c qu n lý các d án ODA; c ng c t ch c b máy, nhân s Ban qu n lý các d án ; hình thành t ch c th ng nh t qu n lý các d án ODA ; c i ti n quy trình th t c hài hòa các yêu c u qu n lý c a các nhà tài tr , t p trung khâu phê duy t d án, u th u, theo dõi ánh giá d án ; tri n khai công tác ào t o, nâng cao năng l c cán b qu n lý d án. 1.6. S K ho ch và u tư t ng h p danh m c d án và trình y ban nhân dân thành ph v ti p t c th c hi n chương trình kích c u thông qua u tư; trong ó Ny m nh th c hi n vi c xã h i hóa u tư trong ngành giáo d c, y t , văn hóa, th thao và h tr doanh nghi p u tư m r ng s n xu t, i m i công ngh -thi t b . Th c hi n xã h i hóa m nh m kh i qu n lý ô th gi m gánh n ng cho ngân sách và dùng kinh phí ti t ki m ư c tái u tư h t ng k thu t ô th . Vi n Kinh t trình y ban nhân dân thành ph v cơ ch , chính sách xã h i hóa thu hút các ngu n v n u tư phát tri n giao thông, giáo d c, y t , văn hóa, th thao trong quý I. 1.7. Ban ch o th c hi n Quy t nh s 80/TTg c a thành ph ph i h p Ban ch o di d i doanh nghi p ô nhi m và S Quy ho ch – Ki n trúc khNn trương rà soát l i quy ho ch các a i m có m t b ng doanh nghi p di d i; ng th i, rà soát l i các khu công nghi p ã ư c quy ho ch xác nh a i m khuy n khích các doanh nghi p s m tri n khai vi c di d i. Ny nhanh th c hi n Quy t nh s 80/TTg c a Th tư ng Chính ph v thanh lý, bán m t b ng, nhà xư ng các doanh nghi p. 1.8. Ban i m i qu n lý doanh nghi p ti p t c tri n khai trong năm c ph n hóa 43 doanh nghi p Nhà nư c, t p trung các gi i pháp kiên quy t Ny m nh công tác c ph n hóa và chương trình hành ng c a Thành y v t ch c, s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c theo úng ti n . 1.9. S K ho ch và u tư tham mưu y ban nhân dân thành ph v Ny m nh các gi i pháp huy ng v n trong nư c, nh t là v n tư nhân cho phát tri n kinh t :
 4. + Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p v a và nh , k c h gia ình, u tư phát tri n s n xu t-kinh doanh, thông qua các cơ ch chính sách h tr c a Nhà nư c ; t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p d dàng ti p c n v i các chính sách khuy n khích và chương trình h tr c a Nhà nư c v u tư và tín d ng, v m t b ng s n xu t, thông tin th trư ng, v tư v n k thu t, ào t o phát tri n ngu n nhân l c và ti p c n v i các d ch v phát tri n kinh doanh. + Ti p t c ki n ngh s a i b sung, hoàn thi n các văn b n qu n lý th c hi n có hi u qu Lu t doanh nghi p, ti n t i th c hi n m t m t b ng pháp lý v i u ki n s n xu t-kinh doanh cho m i lo i hình doanh nghi p. + Tăng cư ng công tác h u ki m theo hư ng v a t o i u ki n Nhà nư c có kh năng qu n lý và nh hư ng, v a t o thu n l i cho doanh nghi p t do kinh doanh trong nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m. Ti p t c rà soát, lo i b nh ng rào c n i v i s phát tri n c a doanh nghi p. 1.10. S Giao thông Công chánh ch trì, ph i h p các s - ngành có liên quan t p trung th c hi n các công trình l n như sau : + Chương trình ch ng ùn t c giao thông : Hoàn thành công trình c u ư ng Bình Tri u 2 o n n i v i Qu c l 13 ; hoàn thành công trình ư ng B c Nam và c u Kinh T ưa vào s d ng trong năm ; kh i công i l ông - Tây và ư ng h m qua Th Thiêm ; kh i công công trình c u ư ng Nguy n Văn C và Tân Thu n 2 ; kh i công công trình ư ng C ng Hòa n An Sương n i v i tuy n ư ng Xuyên á; chuNn b u tư và kh i công m t s T nh l và c u n i v i các t nh chung quanh thành ph ; hoàn thành ưa vào ho t ng ch u m i Bình i n di d i các ch nông s n th c phNm t n i thành ra ch u m i k t h p ch ng ùn t c giao thông; u tư d t i m giai o n 1 d án 1.318 xe buýt và tri n khai ngay giai o n 2 d án 1.800 xe buýt; ti p t c chuNn b u tư các d án tàu i n ng m (metro). + Chương trình c p nư c s ch : Hoàn thành ưa vào s d ng nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n 1 là 300.000m3/ngày trong quý II và m ng cung c p nư c phía Tây, phía ông trong năm; chuNn b u tư nhanh kh i công nhà máy nư c Th c 3 giai o n 2 là 300.000m /ngày; xã h i hóa vi c cung c p nư c s ch m t s khu v c qu n-huy n ; ph n u gi m t l th t thoát nư c s ch. + Xây d ng k ho ch và th t c c n thi t tri n khai nhanh các d án u tư b ng nhi u kênh huy ng v n như d án ư ng vành ai phía ông ; c u, ư ng Bình Khánh ; ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i ; c u, ư ng Bình Tiên ; nhà máy nư c Kênh ông ; c u Th Thiêm (b c qua sông Sài Gòn). 1.11. S K ho ch và u tư ti p t c th c hi n công tác xúc ti n u tư, c i ti n th t c hành chánh, tháo g vư ng m c khôi ph c, thu hút m nh u tư tr c ti p nư c ngoài : + Rà soát l i danh m c d án kêu g i u tư nư c ngoài trong quý I i u ch nh, b sung nh ng d án quy mô l n c n kêu g i u tư nư c ngoài. + Tăng cư ng ho t ng xúc ti n u tư nư c ngoài t i các th trư ng tr ng i m và m t s th trư ng khác ; ph i h p v i các cơ quan ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài trong công tác v n ng xúc ti n thương m i và u tư. 1.12. S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p các s -ngành, qu n - huy n th c hi n Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v
 5. ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n Nhà nư c; nâng cao hi u qu u tư theo hư ng th c hi n úng ti n và ch t lư ng công trình : + Rà soát l i ti n th c hi n các d án u tư, kiên quy t ch m d t u tư nh ng d án kém hi u qu ho c thi u tính kh thi, t p trung v n th c hi n d t i m nh ng d án chuy n ti p. + Tăng cư ng công tác thanh tra, thNm nh, giám sát u tư, qu n lý u th u,v.v… nh m h n ch tình tr ng u tư kém hi u qu . + X ph t th t nghiêm v i m c th t n ng các vi ph m v ch t lư ng và ti n công trình, l p danh sách các ơn v tư v n l p d án, tư v n thi t k , tư v n giám sát, ch u tư và ơn v trúng th u thi công b vi ph m v ch t lư ng công trình có bi n pháp ch tài m nh. 1.13. S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban Qu n lý các khu ch xu t - công nghi p xây d ng và tri n khai án t ch c ào t o các k sư và lao ng k thu t theo t hàng c a nhà u tư. 1.14. S K ho ch và u tư là u m i có chương trình m r ng h p tác có hi u qu và ph i h p v i các t nh vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trư c tiên là ph i h p trong vi c xây d ng các khu công nghi p t p trung, u tư các d án k t n i h t ng giao thông gi a thành ph và các t nh. 2. Nâng cao hi u qu s n xu t - kinh doanh : 2.1. T p trung thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t : Chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph , trư c tiên là c u trúc l i cơ c u công nghi p nâng cao s c c nh tranh và hi u qu kinh t . ưa vào th c hi n nhanh 16 chương trình m c tiêu phát tri n các ngành kinh t ch l c và s n phNm ch l c c a thành ph . M i chương trình m c tiêu ch n 1 - 2 án, d án u tư c th ti n hành làm ngay và làm có k t qu . S - ngành có liên quan ã ư c phân công chuNn b án, d án c th tri n khai th c hi n ngay trong quý I. 2.1.1- Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p cơ quan liên quan xây d ng và công b quy ho ch phát tri n ngành trên a bàn qu n - huy n làm cơ s c p ăng ký kinh doanh, nh t là m t s ngành quan tr ng và nh y c m thu c lĩnh v c công nghi p, thương m i, d ch v . 2.1.2- Ban i m i qu n lý doanh nghi p Nhà nư c ch trì, ph i h p s - ngành, qu n - huy n hoàn thành vi c tách ch c năng qu n lý Nhà nư c v kinh t ra kh i qu n lý s n xu t-kinh doanh c a doanh nghi p. 2.2. D ch v -Thương m i : 2.2.1. S Thương m i ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan trong quý I xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n trong năm : + Ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu phát tri n ngành thương m i thành ph 2002-2005 : u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ngành thương
 6. m i, khuy n khích h tr các thành ph n kinh t tham gia xây d ng và nâng c p các Trung tâm thương m i n i a theo quy ho ch chung; ti p t c phát tri n các Trung tâm giao d ch hàng hóa, trư c tiên là Trung tâm giao d ch nguyên ph li u ngành d t may; nghiên c u cơ ch b o hi m song hành Trung tâm giao d ch hàng hóa. + Tri n khai th c hi n án quy ho ch ch ; xây d ng và ưa vào ho t ng ch u m i Bình i n; nâng c p và tri n khai xây d ng giai an 2 i v i hai ch um i Tam Bình và Tân Xuân; h p tác v i các t nh t ch c t t các kênh phân ph i hàng hóa. + u tư xây d ng Trung tâm h i ch tri n lãm qu c t cho yêu c u trư c m t và khNn trương chuNn b u tư Trung tâm v i quy mô l n t i Khu ô th m i Th Thiêm, án thành l p siêu th k t h p Showroom bán và trưng bày hàng hóa Vi t Nam và hàng Vi t Nam xu t khNu. H tr doanh nghi p xây d ng và qu ng bá thương hi u; tri n khai th c hi n chương trình thương m i i n t nh m giúp doanh nghi p ti p c n khách hành nhanh chóng, gi m chi phí giao d ch. + Tăng cư ng qu n lý Nhà nư c các cơ s kinh doanh d ch v trong lĩnh v c văn hóa- xã h i. 2.2.2. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư ch trì, ph i h p v i Vi n Kinh t và các cơ quan liên quan tri n khai vi c t p hu n v AFTA, Hi p nh Thương m i Vi t M và T ch c Thương m i Th gi i cho cán b ch ch t các c p c a thành ph và các doanh nghi p, ti p t c các chương trình h tr doanh nghi p th c hi n AFTA, th c hi n Hi p nh thương m i Vi t - M , các Hi p nh song phương và a phương mà Nư c ta ã ký k t, xây d ng và tri n khai các chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m. Ti p t c m r ng i tư ng tham gia và nâng cao ch t lư ng h th ng i tho i gi a Chính quy n và doanh nghi p trên trang web c a thành ph . 2.2.3. S Du l ch ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t p trung u tư phát tri n Khu du l ch sinh thái C n Gi ; m r ng Khu a o C Chi và n tư ng ni m B n Dư c; c ng du l ch ư ng th y; tăng cư ng tuyên truy n qu ng bá và xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c; khai thác có hi u qu th trư ng du l ch qu c t tr ng i m và th trư ng trong nư c ; a d ng hóa các hình th c du l ch như du l ch l hành, du l ch sinh thái, du l ch m o hi m, du l ch làng quê,.... Ph n u trong năm thu hút 1,725 tri u lư t khách qu c t , tăng 15% so v i th c hi n năm 2003. 2.2.4. Ngân hàng Nhà nư c thành ph và S Tài chính ph i h p v i các ngân hàng, t ch c tài chính tri n khai các gi i pháp phát tri n th trư ng d ch v tài chính, ngân hàng trên a bàn. y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán t i thành ph phát tri n th trư ng ch ng khoán. 2.3. Công nghi p và Xây d ng : 2.3.1. S Công nghi p ch trì tri n khai trong quý I k ho ch th c hi n chương trình m c tiêu phát tri n 6 ngành công nghi p ch l c (cơ khí, i n t , hóa ch t, nh a-cao su, d t-may, da giày); l a ch n và t p trung u tư m t, hai d án phát tri n s n phNm ch l c, công nghi p h tr (s n xu t nguyên ph li u), ph n u trong năm tri n khai h tr thêm t 30 n 40 s n phNm c a các doanh nghi p, các trư ng i h c, vi n nghiên c u.
 7. 2.3.2. S Công nghi p ch trì cùng Vi n Kinh t ph i h p v i các s - ngành, qu n - huy n rà soát, b sung quy h ach phát tri n ngành. Ny nhanh ti n xây d ng các Khu công nghi p t p trung : Khu công ngh cao, khu công nghi p Tân Phú Trung, khu công nghi p Linh Trung III (Tr ng Bàng, Tây Ninh), khu công nghi p Hi p Phư c, C m công nghi p Nh Xuân, t o i u ki n v m t b ng cho các doanh nghi p m i và di d i các doanh nghi p ô nhi m. 2.3.3. Ban ch o chương trình h tr doanh nghi p hi n i hóa và h i nh p tri n khai Chương trình Năng su t - Ch t lư ng và H i nh p 2004 - 2005 nh m huy ng m nh m ngu n l c khoa h c và công ngh c a thành ph nh m h tr các doanh nghi p nâng cao năng su t, gi m chi phí, nâng cao ch t lư ng s n phNm, năng l c c nh tranh và Ny m nh xu t khNu. Xây d ng h th ng cung c p thông tin v doanh nghi p, chính sách, quy h ach. 2.3.4. S Khoa h c - Công ngh ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng án và tri n khai xây d ng Trung tâm thi t k và ch t o thi t b m i, góp ph n Ny nhanh vi c thương m i hóa r ng rãi các k t qu nghiên c u khoa h c ph c v phát tri n kinh t . 2.3.5. Ban ch o di d i doanh nghi p ô nhi m c a thành ph th c hi n úng k ho ch di d i các doanh nghi p ô nhi m ra các khu công nghi p k t h p v i i m i công ngh - thi t b . Ti p t c nghiên c u s m ban hành các chính sách khuy n khích, h tr di d i, c th : (1) h tr khi chuy n như ng m t b ng, nhà xư ng ; (2) h tr lãi vay trong t ng trư ng h p các cơ s s n xu t-kinh doanh có vay v n u tư xây d ng cơ s m i ; (3) ưu ãi v ti n thuê t, thu ; (4) h tr lãi su t vay v n u tư i v i m t s công trình h t ng trong khu công nghi p dành cho các cơ s s n xu t-kinh doanh di d i thuê t ; (5) h tr v nhà cho cán b , công nhân viên ch c c a các cơ s s n xu t-kinh doanh t i cơ s m i ; (6) h tr i v i s lao ng m i ư c tuy n d ng t i cơ s m i. 2.3.6. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng chương trình m c tiêu phát tri n ngành xây d ng thành ph . 2.4. Nông nghi p : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 2.4.1. Ti p t c Ny m nh chương trình hai cây hai con, t p trung u tư nâng cao s n lư ng àn bò s a, tăng di n tích nuôi tr ng và s n lư ng tôm sú, m r ng di n tích nuôi tôm càng xanh nh m Ny nhanh chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p. M r ng liên k t trên a bàn nông thôn thông qua h p ng tiêu th s n phNm. Phát huy vai trò c a các ch u m i u tư t o chân hàng v i nông dân. 2.4.2. Ti p t c th c hi n ba chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n, ch bi n g , ch bi n th c phNm; ch n m t, hai d án u tư t p trung th c hi n như xây d ng các tr i gi ng (tôm, rau, cây ăn trái, gi ng bò s a); khNn trương xây d ng Trung tâm ki m nh gi ng cây, gi ng con; chương trình gi ng m i 300ha cây thơm Cayen; tri n khai xây d ng khu nông nghi p công ngh cao úng ti n . 2.4.3. Hòan thi n các mô hình Trung tâm giao d ch th y s n, ch bò s a, ch gi ng cây tr ng và ch thi t b , i lý chuyên cung c p rau s ch, chú tr ng an tòan v sinh th c phNm, phòng ng a ch t ch các l ai d ch b nh v gia súc, gia c m, ki m soát vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu và các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n
 8. nông - th y s n. Ch o chương trình kh c ph c d ch cúm gà trên a bàn thành ph , có chính sách h tr , ưu ãi úng m c t o i u ki n thu n l i nh t cho doanh nghi p và nông dân chăn nuôi gia c m, s m kh c ph c h u qu , ph c h i s n xu t. 2.4.4. Ti p t c án b o v và chăm sóc t t r ng phòng h , r ng c d ng, b o v và qu n lý t t khu d tr sinh quy n C n Gi . 2.4.5. Ti p t c th c hi n u tư hòan ch nh kiên c hóa h th ng th y l i Kênh ông - C Chi; d án Tham Lương - B n Cát - R ch Nư c Lên giai o n 1, Trung tâm th y s n (huy n Nhà Bè); ti p t c chuNn b u tư d án khu t m bi n C n Gi . 3. i u hành tài chánh và ngân sách : S Tài chính và C c Thu thành ph ph i h p các qu n - huy n th c hi n : 3.1. Ph n u th c hi n vư t m c d toán thu trong năm so v i nhi m v ư c giao; t p trung qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t , c bi t là kinh t ngoài qu c doanh; tăng cư ng phân c p thu cho các qu n - huy n, ti p t c m r ng y nhi m thu cho phư ng - xã, th tr n nâng cao hi u qu qu n lý các ngu n thu; ch ng th t thu, t p trung công tác qu n lý, ki m tra ch t ch . 3.2. Tăng cư ng công tác ki m tra quy t toán k p th i, th c hi n các bi n pháp ngăn ch n hi n tư ng gian l n thu ; thu úng, thu và thu h i k p th i các kho n th t thu cho ngân sách. 3.3. Ti p t c tri n khai th c hi n Ngh nh s 10/2001/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu cho t t c các ơn v s nghi p có thu do thành ph qu n lý, ng th i tri n khai th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v khoán biên ch và chi phí qu n lý hành chính cho t t c các ơn v hành chính ngay t u năm. 3.4. Cơ quan tài chính các c p tăng cư ng ch c năng ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi tiêu và s d ng ngân sách các cơ quan, ơn v . Kho b c Nhà nư c thành ph và qu n - huy n c n tăng cư ng ch c năng ki m soát chi ng th i v n m b o k p th i; quán tri t tinh th n ti t ki m, tránh lãng phí trong chi thư ng xuyên, góp ph n c ng c k cương, k lu t tài chính; nâng cao hơn n a hi u qu s d ng v n ngân sách Nhà nư c. 3.5. Song song v i m r ng phân c p cho ơn v cơ s và qu n -huy n tăng cư ng hi u qu s d ng ngu n v n ngân sách, Ny m nh vi c th c hi n cơ ch khoán chi và u th u toàn b ho c t ng công an trong quy trình thu gom, v n chuy n và x lý rác. 3.6. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra, giám sát vi c th c hi n công khai tài chánh các c p; tăng cư ng quy n t ch và ch u trách nhi m c a Th trư ng ơn v s d ng ngân sách; nâng cao hi u qu qu n lý s d ng tài s n công; m b o vi c mua s m tài s n trang thi t b th c hi n úng ch , tiêu chuNn quy nh. 3.7. Nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b tài chánh cơ s , hi n i hóa công ngh qu n lý tài chánh, t o i u ki n ng d ng công ngh thông tin trong các lĩnh v c qu n lý và i u hành công tác tài chánh - ngân sách, n i m ng gi a các cơ quan trong ngành tài chánh, v i doanh nghi p ph i h p, i chi u, tăng cư ng ch c năng ki m tra, ki m soát. C p phư ng - xã, th tr n ư c tăng cư ng ngu n thu, phương ti n và cán b
 9. qu n lý tài chánh - ngân sách qu n lý t t, có hi u qu các ngu n l c tài chánh trên a bàn ư c phân c p. 4. Khoa h c và công ngh : S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các s - ngành, cơ quan ơn v liên quan : 4.1- Ny nhanh ti n tri n khai các chương trình nghiên c u khoa h c và công ngh , các chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u, công ngh t ng hoá ph c v phát tri n kinh t -xã h i thành ph . Ny m nh tri n khai ng d ng năng l c khoa h c và công ngh vào phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c và g n v i vi c tri n khai các chương trình phát tri n các ngành kinh t ch l c. 4.2- Phát huy cơ ch liên k t nghiên c u khoa h c v i cơ s , liên k t gi a các trư ng, vi n nghiên c u v i các doanh nghi p ng d ng s n xu t r ng rãi các k t qu nghiên c u khoa h c v thi t k ch t o m i các thi t b , s n phNm ; ti p t c phát tri n và qu n lý th trư ng thi t b - công ngh ; tri n khai chương trình t o l p th trư ng tư v n công ngh và qu n lý thành ph . T ch c Tu n l khoa h c - công ngh và giáo d c i h c thành ph l n th 2. 4.3- H i ng i h c thành ph tri n khai các chương trình ào t o nhân l c trình cao t i các Trư ng i h c, Cao ng có i u ki n, xây d ng cơ ch , mô hình ào t o theo ơn t hàng c a các doanh nghi p. 4.4- Ti p t c h tr các doanh nghi p ào t o cán b qu n lý. 4.5- Ny m nh ho t ng tư v n, ph n bi n c a Liên hi p các H i Khoa h c - k thu t và H i ng Khoa h c và công ngh thành ph , áp ng các nhu c u c p bách và phát tri n dài h n c a thành ph . 5. Tăng cư ng qu n lý ô th : A. V công tác quy ho ch : 5.1. S Quy ho ch-Ki n trỳc ti p t c hoàn thành i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng 24 qu n - huy n cho phù h p tình hình phát tri n thành ph . T ch c xây d ng hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/2000 t t c các khu v c ã ô th hóa 24 qu n-huy n v i di n tích kho ng 22.000 ha, hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/500 m t s khu v c các qu n trung tâm thành ph . T p trung các l c lư ng t thành ph n qu n-huy n, huy ng các ơn v tư v n có uy tín trong nư c và nư c ngoài Ny nhanh ti n xây d ng quy ho ch chi ti t. Hàng quý b o c o ti n th c hi n cho y ban nhõn dõn thành ph . 5.2. S Quy ho ch-Ki n trỳc d th o và tr nh y ban nhõn dõn thành ph ban hành Quy t nh v "Quy tr nh l p, thNm nh và ph duy t quy ho ch chi ti t t l 1/2000" trong quý I. 5.3. S Khoa h c - C ng ngh ch tr nghi n c u, Ny m nh p d ng c ng ngh thông tin a lý (GIS) vào c ng t c quy ho ch và qu n lý, trong quý II trình y ban nhân dân thành ph .
 10. 5.4. S Giao th ng C ng ch nh ch tr , ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trỳc, S K ho ch và u tư, các s - ngành li n quan, y ban nhõn dõn các qu n 2, 4, 7 và huy n Nhà Bè và các cơ quan Trung ương có liên quan xây d ng quy ho ch, k ho ch di d i c c c ng bi n; ph i làm xong bư c th a thu n v i c c B - Ngành Trung ương có liên quan v k ho ch và l tr nh di d i, cơ ch th c hi n; trong ó, có cơ ch v s d ng m t b ng cũ, cơ ch t o v n và cơ ch n bù t o qu t chuNn b xõy d ng c c c ng m i. B. Tr t t trong xây d ng, nhà t: 5.5. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Xây d ng, S Quy ho ch – Ki n trúc, S K ho ch và u tư và y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c rà soát kho ng trên 400 d án u tư ã ư c giao t, cho thuê t; cu i quý I báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. 5.6. S Quy ho ch – Ki n trúc xác nh quy mô các khu ô th m i khi l p quy ho ch chi ti t 1/2000, 1/500 v i di n tích kho ng 50 ha tr lên, b o m ch t lư ng xây d ng theo quy ho ch và các i u ki n xây d ng h t ng cơ s ng b ; h n ch xây d ng các khu dân cư m i quy mô nh , manh mún, nh hư ng n s phát tri n b n v ng c a thành ph ; trong quý I, d th o văn b n cho y ban nhân dân thành ph ban hành v n i dung này. 5.7. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Xây d ng và s -ngành, qu n -huy n có liên quan ti p t c theo dõi g n 600 d án chưa giao t xem xét i u ki n th c t trong vi c i u ch nh d án theo hư ng c a Ch th s 07/2003/CT- UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , nh m t o qu t xây nhà cho ph c v tái nh cư các d án l n c a thành ph , nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên; trong quý II t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph xem xét x lý. 5.8. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các s -ngành, qu n- huy n có liên quan d th o quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ban hành ngay trong quý I v c i cách trình t th t c c p phép xây d ng và phân c p qu n lý m nh hơn vi c c p phép xây d ng theo yêu c u thông thoáng, hi u qu . 5.9. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân các qu n - huy n ti p t c Ny nhanh c i cách, s a i quy nh v trình t th t c theo hư ng phân c p m nh hơn trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t; ph i hoàn t t cơ b n công tác này trong năm. ng th i, nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t các trư ng h p còn l i như nhà trong các d án u tư nhưng chưa bàn giao cơ s h t ng cho a phương, nhà trong các khu quy ho ch ch nh trang, nhà có vi ph m các quy nh v xây d ng ph i x ph t,…; các trư ng h p nêu trên xu t cho y ban nhân dân thành ph xem xét trong quý I. 5.10. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Tư pháp, Ban ch o C i cách hành chánh d th o quy t nh trình y ban nhân dân thành ph xem xét trong quý I, v ngăn ch n có hi u qu và x lý úng m c các vi ph m v chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t b t h p pháp, trái pháp lu t ; vi ph m v xây d ng nhà sai quy ho ch, sai phép, không phép; ti p t c tăng cư ng qu n lý và x lý nghiêm minh nh ng vi ph m v ch t lư ng và ti n thi công công trình; c th như sau :
 11. + Ban hành quy nh khung c th qu n -huy n, phư ng - xã, th tr n i chi u, x lý các trư ng h p vi ph m xây d ng. + T o cơ ch t ch và xác nh rõ trách nhi m c a ch u tư - tư v n thi t k , tư v n giám sát - ơn v thi công và qu n lý ch t ch ho t ng các ơn v này. Ti p t c Ny m nh xã h i hóa hơn n a i v i các ho t ng tư v n, như m r ng cho cá nhân có trình chuyên môn và có năng l c tham gia tư v n. + T p trung ch o ch ng th t thoát trong xây d ng các công trình t v n ngân sách theo Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph , tăng cư ng ki m tra và có bi n pháp m nh v x lý các hành vi vi ph m; qu n lý h th ng k sư giám sát công trình xây d ng. + Ti p t c qu n lý, c p nh t bi n ng v nhà t trên n n b n a chính, b n a hình và s b nhà t; song song ó l p và ưa vào s d ng ph n m m qu n lý nhà t n i m ng 3 c p (phư ng - xã, th tr n, qu n -huy n, thành ph ). C. Tr t t an toàn giao thông : 5.11. S Văn hóa và Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan v n ng nhân dân, cán b công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng võ trang và gia ình ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th . 5.12. S Giao thông Công chánh ph i h p v i Công an thành ph và các s -ngành, qu n-huy n tri n khai ng b các bi n pháp gi m thi u tình tr ng k t xe n i th ; u tư phát tri n m ng lư i giao thông, v n t i hành khách công c ng, nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i ph c v nhu c u ngày càng tăng c a ngư i dân; tăng cư ng các bi n pháp qu n lý giao thông nh m gi m t i a tai n n giao thông; t ng bư c xã h i hóa d ch v công ích. 5.13. Công an thành ph ch trì, ph i h p v i các qu n - huy n và s - ngành liên quan ti p t c ch n ch nh và duy trì công tác ki m tra thư ng xuyên nh m làm thông thoáng t i 30 tuy n ư ng tr ng i m do c p thành ph tri n khai th c hi n, 100 tuy n ư ng và 11 khu v c do qu n -huy n ch u trách nhi m th c hi n; cương quy t ngăn ch n tái l n chi m i v i các trư ng h p ã gi i t a. 5.14. Công an thành ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng phương án ngăn ch n và bi n pháp gi i quy t nhanh, tăng cư ng huy ng các l c lư ng tham gia gi i quy t ùn t c giao thông. Các ngành Giao thông Công chánh, Công an, Giáo d c và ào t o, Thương m i và u tư, Du l ch, Lao ng - Thương binh và Xã h i,.v.v… cùng ph i h p b ng nhi u bi n pháp t ng h p, ph n u gi m cơ b n s i m và s v ùn t c giao thông (còn trên 40 i m); gi m 10% s v tai n n giao thông; áp d ng các bi n pháp m nh nh t và kiên quy t nh t ch m d t n n ua xe trái phép. 5.15. S Giao thông Công chánh ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai các d án phát tri n h t ng úng ti n , nh t là các công trình tr ng i m (c ư ng b và ư ng sông); m các nút giao thông, xây d ng 2 c u vư t (Trư ng Chinh, vòng xoay Hàng Xanh) và m t s c u vư t cho ngư i i b ; trên cơ s quy ho ch, s p x p có tr t t các b n bãi u xe 4 bánh; các i m gi xe 2, 4 bánh, nh t là t i khu v c trung tâm ; quy ho ch, có chính sách khuy n khích u tư xây d ng các bãi u xe l n các c a ngõ ra vào thành ph ; phân lu ng tuy n m t chi u, t các ti u o, dãy phân cách. D. V sinh môi trư ng :
 12. 5.16. S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n vai trò cơ quan thư ng tr c tri n khai chương trình b o v môi trư ng n 2005 ã ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t; phân c p và tăng cư ng trách nhi m qu n lý môi trư ng c a các qu n -huy n, phư ng - xã, th tr n; tăng cư ng l c lư ng b o v môi trư ng thành ph v t ch c, biên ch , nhân s và phương ti n. 5.17. Cương quy t x lý các doanh nghi p gây ô nhi m, b t bu c ph i tri n khai các bi n pháp gi m thi u ô nhi m, không phát sinh cơ s gây ô nhi m, g n v i chương trình di d i các doanh nghi p gây ô nhi m ra các khu công nghi p theo quy ho ch. Trư c m t, nh ng doanh nghi p gây ô nhi m n ng d c tuy n kênh Tham Lương - sông Vàm Thu t ph i tri n khai s n xu t s ch hơn ho c u tư thi t b x lý ô nhi m theo cam k t, n u không th c hi n thì ph i t m ngưng ho t ng. 5.18. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các qu n-huy n ki m tra và ch n ch nh ho t ng thu gom rác th i, xà b n, h th ng nhà v sinh công c ng; x lý có k t qu vi c vi ph m v sinh môi trư ng (nh t là phóng u b a bãi, rác xu ng kênh, r ch trong n i thành) và hoàn thi n công tác qu n lý các ơn v d ch v thu gom, v n chuy n rác ngoài qu c doanh qu n - huy n. S Giao thông Công chánh ch trì, ph i h p v i các qu n - huy n phát huy k t qu c a SEA Games trong vi c tr ng cây xanh, hoa ki ng, dây leo các lo i, các tháp hoa, ư ng ph hoa ki ng trên các tuy n ư ng, công viên, ti u o,… v n ng nhân nhân dân tham gia hư ng ng m nh m vi c tr ng cây xanh trang trí cho nhà c a mình, t n d ng m i di n tích t tr ng có th tr ng ư c các lo i cây xanh, hoa ki ng. 5.19. Chương trình ch ng ng p nư c, S Giao thông Công chánh ti p t c th c hi n các d án u tư h th ng thoát nư c lưu v c Nhiêu L c-Th Nghè, Tân Hóa-Lò G m, Tàu H -B n Nghé ; kh i công và ưa vào s d ng công trình ki m soát tri u cư ng khu v c qu n Bình Th nh. 5.20. Chương trình x lý rác, S Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành công tác n bù, gi i phóng m t b ng Khu liên h p x lý rác, xã h i hóa vi c thu gom rác m t s khu v c n i thành; ti p t c u tư khu x lý rác a Phư c (Bình Chánh). E. V b i thư ng gi i phóng m t b ng các d án u tư, t p trung các d án u tư công trình tr ng i m : i u ch nh và ban hành s m khung giá quy n s d ng t t i các tuy n ư ng m i ưa vào s d ng (sau khi u tư m i ho c m r ng, nâng c p) ho c các khu ô th hóa trên a bàn các qu n - huy n. Ban hành quy nh v trình t và th t c b i thư ng, gi i phóng m t b ng làm cơ s pháp lý qu n - huy n và nhà u tư th c hi n. C ng c ki n toàn t ch c b máy và nhân s các Ban ch o b i thư ng gi i phóng m t b ng c a thành ph và qu n - huy n năng l c và phNm ch t th c hi n nhi m v . i v i các d án u tư ã gi i phóng m t b ng 80% s h c n di d i, còn l i n u không di d i c n kiên quy t cư ng ch . F. Phòng cháy, ch a cháy : Công an thành ph , các s - ngành thành ph và các qu n - huy n ti p t c tri n khai th c hi n th t nghiêm Ch th s 27/2002/CT-UB ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý và các bi n pháp c p bách phòng cháy,
 13. ch a cháy; nâng c p trang thi t b phòng cháy, ch a cháy cho l c lư ng chuyên nghi p. 6. V văn hóa - xã h i : A. Giáo d c và ào t o : 6.1. S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : + Tăng cư ng ch t lư ng giáo d c cho h c sinh ; ti p t c th c hi n i m i chương trình, n i dung, phương pháp các b c h c, c p h c, ngành h c ; nâng cao ng u ch t lư ng giáo d c n i thành và ngo i thành, giáo d c hư ng nghi p và d y ngh ph thông ; c ng c và m r ng m ng lư i trư ng h c, m r ng quy mô h p lý, nâng cao kh năng áp ng nhu c u h c t p c a nhân dân; th c hi n t t ph c p giáo d c b c trung h c ; Ny m nh xã h i hóa giáo d c; tri n khai k h ach ph c p trung h c ph thông trên toàn thành ph ; các qu n n i thành xây d ng k h ach ph n u t m c tiêu này trong năm 2004-2005, các qu n ven và huy n hoàn thành vào năm 2007- 2008. + Ti p t c xây d ng cơ s v t ch t theo quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c, u tư trang thi t b theo hư ng chuNn hóa, hi n i hóa ; t ch c t t công khai quy ho ch a i m xây d ng m i trư ng h c các c p, các lo i hình, trư ng công l p, trư ng bán công, trư ng dân l p ; có phương án c th huy ng các ngu n l c trong dân. + Có k ho ch, l trình c th th c hi n xã h i hóa các d án trư ng h c thông qua ch trương v t l phát tri n trư ng bán công, trư ng dân l p hàng năm ; th c hi n ch trương chuy n m t s cơ s ào t o công l p sang bán công, ti n n xoá b h bán công trong các trư ng trung h c ph thông; t ch c và qu n lý t t vi c h p tác ào t o v i nư c ngoài, k c vi c g i công dân i h c nư c ngoài và cho phép m các cơ s ào t o c a nư c ngoài t i Vi t Nam. + S d ng ph n v n ngân sách hàng năm xây d ng m i trư ng công có l p chuyên ho c trư ng chuNn c a t ng c p h c, trong ó có tính n t l trư ng h c xây d ng m i ph i theo chuNn qu c gia; i v i h giáo d c m m non (nhà tr , m u giáo) Ny m nh ch trương xã h i hóa. + Ti p t c tăng cư ng k cương, n n n p; ngăn ch n h u hi u các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng; th c hi n xong di d i các h ang cư trú trong khuôn viên trư ng h c. 6.2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai chương trình phát tri n d y ngh và ào t o công nhân k thu t, xây d ng phương án a d ng hóa các hình th c ào t o công nhân k thu t, cán b qu n lý và cán b k thu t cho các ngành công nghi p. 6.3. Vi n Kinh t ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai chương trình h tr phát tri n doanh nhân cho các doanh nghi p v a và nh năm 2004 - 2005 (thu c chương trình phát tri n ngu n nhân l c c a thành ph ). B. Y t : S Y t ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n :
 14. 6.4. Ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu, ti n t i hòan thành các ch tiêu cơ b n v s c kh e và y t , kh ng ch không d ch l n x y ra trên a bàn thành ph ; gi m s m c b nh và t vong do các b nh d ch. 6.5. Chăm sóc s c kh e nhân dân, ngư i có công và b o tr xã h i : + Kh ng ch không d ch l n x y ra trên a bàn thành ph ; gi m s m c b nh và t vong do các b nh d ch nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, s t xu t huy t, viêm não, màng não); duy trì k t qu thanh toán b nh u n ván sơ sinh và b nh phong; ngăn ch n t c phát tri n c a d ch HIV/AIDS, lao; hình thành các chương trình s c kho m i áp ng nhu c u phòng ch ng các lo i b nh ung thư, tim m ch, ti u ư ng, c n th do h c t p quá t i, phòng ch ng tai n n và thương tích. + Ny m nh công tác thông tin, giáo d c v v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a ch t ch và ngăn ch n có k t qu các d ch b nh gia súc và gia c m t các t nh lan v a bàn thành ph và phòng tránh nguy cơ lây lan sang ngư i; h n ch n m c th p nh t tình tr ng ng c th c phNm x y ra trên a bàn thành ph . + Ti p t c th c hi n Ch th s 06/CT-TW v c ng c , tăng cư ng và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; phát tri n m ng lư i nhân viên s c kh e c ng ng ; phát huy vai trò m ng lư i y t cơ s trong chăm sóc y t cho ngư i nghèo, ngư i có th B o hi m Y t và m r ng d ch v chăm sóc y t t i nhà ; gi i quy t t t v n ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. + Th c hi n t t các chính sách tr giúp xã h i, hoàn thi n m ng lư i an sinh xã h i ; ng d ng công ngh thông tin, ti p t c phát tri n m ng Medinet, t o i u ki n cho các ơn v tr c thu c ng d ng và hoàn thi n vi c chuy n t i h sơ b nh án. 6.6. Hoàn ch nh quy ho ch phát tri n s nghi p ngành y t v quy ho ch, phát tri n cơ s v t ch t n năm 2010 ; xây d ng các b nh vi n t i khu y t k thu t cao ; th c hi n chương trình trung tâm y t chuyên sâu (11 ơn v tr c thu c c a ngành) ; xây d ng khu y t k thu t cao theo mô hình Vi n, Trư ng. T p trung i u hành xây d ng có hi u qu v n u tư t ngân sách và chương trình kích c u thông qua u tư trong ngành y t thành ph ; Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa ho t ng y t ; tranh th th i cơ và ngu n l c tăng cư ng u tư, các trung tâm Y t chuyên sâu, tăng cư ng u tư nâng c p trang thi t b . Xây d ng m i m t s b nh vi n t i các c a ngõ ra vào thành ph . Hình thành h th ng khám ch a b nh theo mô hình liên k t ch t ch gi a các b nh vi n, trung tâm chuyên khoa thành ph v i các trung tâm y t qu n - huy n, y t tư nhân. 6.7. T p trung s p x p l i ngành dư c, c ng c các doanh nghi p Nhà nư c, Ny m nh t c c ph n hóa doanh nghi p, u tư cơ s v t ch t nh m nâng cao ch t lư ng dư c phNm, t tiêu chuNn GMP c a khu v c; phát tri n cơ s s n xu t, s a ch a, b o trì thi t b y t ; kiên quy t th c hi n vi c di d i các h dân cư trú trong các cơ s y t theo úng k ho ch ã ra. C. Văn hóa và thông tin : S Văn hóa và Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và các qu n huy n th c hi n : 6.8. Ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ương V (khóa VIII), v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b m s c dân t c; phát tri n v chi u r ng và chi u sâu phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá.
 15. 6.9. Ph c v t t các nhi m v chính tr và các công tác tr ng tâm như ho t ng các ngày l , k ni m l n trong năm, ph i h p v i các ngành có liên quan ch ng t ch c các chương trình tuyên truy n c ng và văn hóa, ngh thu t; làm t t công tác v n ng “Tòan dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, t ng bư c gi m d n s cách bi t v m c hư ng th văn hóa trong nhân dân gi a n i và ngo i thành. 6.10. Ti p t c tuyên truy n, v n ng t p trung 3 n i dung v văn hóa là vi c cư i; v sinh môi trư ng - ư ng ph ; xây d ng thành ph thân thi n, an toàn, văn minh. Tri n khai các chương trình, công trình chào m ng “K ni m 30 năm gi i phóng thành ph , th ng nh t t nư c”. 6.11. Nâng cao ch t lư ng ho t ng thông tin c ng; t ng bư c hi n i hóa ho t ng tri n lãm, c ng tr c quan; tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trên các lĩnh v c, Ny m nh vi c tuyên truy n văn hóa i ngo i, xu t khNu văn hóa phNm; Ny m nh hơn n a vi c th c hi n chính sách xã h i hóa trong lĩnh v c ho t ng văn hóa. 6.12. Th c hi n quy ho ch phát tri n các lo i hình ho t ng văn hóa, các án nâng cao ch t lư ng c a các lo i hình ho t ng ngh thu t, nh t là vi c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các oàn ngh thu t. 6.13. Ph i h p ch t ch v i các qu n - huy n và S K ho ch và u tư trong vi c c p phép, ki m tra ho t ng các lo i hình kinh doanh nh y c m v văn hóa; x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m. c bi t chú ý khâu ki m tra, x lý vi ph m sau ăng ký kinh doanh. 6.14. L p án v b o tàng, b o t n các di tích l ch s ; xây d ng quy ho ch v h th ng tư ng ài; Ny nhanh ti n xây d ng Khu tư ng ni m các Vua Hùng t i Công viên L ch s - văn hóa dân t c; hoàn thành xây d ng b o tàng Ch ng tích chi n tranh và chuNn b k ho ch xây d ng r p xi c, nhà hát giao hư ng vũ k ch, m r ng b o tàng L ch s thành ph và chuNn b u tư xây d ng tư ng ài Th ng Nh t. D. Th d c-th thao : S Th d c Th thao ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 6.15. Phát huy thành qu SEA Games l n th 22, c n chuNn b l c lư ng hu n luy n viên và v n ng viên thành ph , trong 2 năm t i ph i u tư có k ho ch và ch ng ngay t u nâng cao thành tích thi u vư t m c t i SEA Games l n th 23; 6.16. Ny m nh phong trào t p luy n th thao thư ng xuyên trong nhân dân. Ph n u t 19% nhân dân thành ph t p luy n th d c-th thao thư ng xuyên. 6.17. Tri n khai th c hi n t t các chương trình, d án phát tri n ngu n nhân l c c a ngành, nh t là chương trình ào t o th h tr c a th thao thành ph . ChuNn b căn cơ ào t o th h năng khi u v n ng viên các môn th thao nh cao. 6.18. C ng c và nâng cao hi u qu ào t o, tăng cư ng ng d ng các thành t u khoa h c trong nư c và nư c ngoài, các kinh nghi m v ph c h i, y h c th thao và các bi n pháp nh m h tr , nâng cao thành tích trong thi u, t p luy n. 6.19. T ng k t ánh giá úng th c tr ng ho t ng và cơ s v t ch t toàn ngành th d c-th thao. Trên cơ s ó, có quy ho ch c th theo a bàn v i quy mô c th theo t ng lo i hình. ng th i l p phương án khai thác, s d ng có hi u qu các công trình th thao ã ư c u tư xây d ng trong SEA Games 22. 6.20. Ny m nh công tác xã h i hóa trong u tư, trong ho t ng th thao t i cơ s , c bi t là các gi i pháp nâng cao các môn th thao thành tích nh cao.
 16. . Gi i quy t vi c làm và xoá ói gi m nghèo : S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban ch o chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n: 6.21. T ng k t 11 năm th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo, xây d ng tiêu chí m i v chuNn nghèo ti p t c ph n u t năm 2004 n năm 2010 và ra ch tiêu cho năm 2004. Hoàn thành u tư xây d ng các công trình cơ b n 20 xã - phư ng nghèo. Ny m nh vi c phát tri n các mô hình phát tri n kinh t c a các h nghèo ã t ư c k t qu tích c c trong các năm qua. T o cơ h i và i u ki n thu n l i ngư i nghèo ti p c n ư c các d ch v s n xu t, d ch v cơ b n. Huy ng b trí ngu n l c t p trung u tư cho a bàn tr ng i m. Ny m nh ho t ng xã h i hóa chương trình xóa ói gi m nghèo. 6.22. T o vi c làm m i cho 80.000 lao ng, ào t o ngh 200.000 ngư i; t ch c t t công tác i u tra, thông tin, d báo th trư ng lao ng, nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng t i các qu n -huy n, phư ng - xã, th tr n; ph i h p v i chương trình công ngh thông tin xây d ng án và tri n khai ch lao ng trên m ng; th c hi n chương trình xu t khNu lao ng và chuyên gia. Ki m tra thư ng xuyên ho t ng c a các cơ s gi i thi u vi c làm, tri n khai các bi n pháp qu n lý Nhà nư c thi t th c nh m xóa b tình tr ng l a o trong gi i thi u vi c làm và xu t khNu lao ng. 6.23. Quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh t i thành ph n năm 2010; t ch c g p g , trao i thông tin, nhu c u và năng l c ào t o gi a các nhà tuy n d ng lao ng (k c các Trung tâm d ch v vi c làm) và các cơ s d y ngh nh hư ng và tìm a ch ào t o, nh m gi i quy t căn cơ vi c làm cho h c viên sau khi t t nghi p. 6.24. Tăng cư ng hư ng d n tư v n, nâng cao ki n th c k thu t, kinh nghi m s n xu t thông qua hình th c khuy n nông; c n t p trung h tr ngư i nghèo, h nghèo nông thôn t ch c s n xu t theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi; t p trung phát tri n 2 cây và 2 con; h tr ngh làm mu i, tr ng c nuôi bò; phát tri n các khu d ch v , khôi ph c ngành ngh truy n th ng ti u - th công nghi p t p trung gi i quy t vi c làm cho lao ng nghèo, k t h p d y ngh , chuy n d ch cơ c u lao ng nông thôn. E. Ti p t c y m nh th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m. Công an thành ph , S Lao ng - Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c Ny m nh ti n th c hi n chương trình 3 gi m. G n v i vi c th c hi n các chương trình văn hóa-xã h i, như chương trình xóa ói gi m nghèo, tr t t ô th , phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa. 6.25. V ma túy, qu n lý t p trung toàn b i tư ng nghi n ma túy vào các trư ng - trung tâm. Gi i quy t vi c làm cho kho ng 14.000 h c viên cai nghi n ã h t th i gian cai nghi n giai o n 1 chuy n sang giai o n 2 th c hi n án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n”. Th c hi n y , k p th i các chính sách, ch theo quy nh hi n hành c a Trung ương và thành ph , nh m ng viên i ngũ cán b công nhân viên, y bác sĩ, giáo d c viên ang công tác t i các trư ng-trung tâm cai nghi n, cơ s ch a b nh, trư ng giáo dư ng. Tuy n d ng b sung thêm cán b , nhân viên, y bác sĩ, giáo d c viên nh m áp ng yêu c u nhi m v , tương ng v i kh i lư ng công vi c ư c giao.
 17. 6.26. T ch c l c lư ng, s d ng ng b các bi n pháp, liên t c t n công tr n áp t i ph m, ma túy và m i dâm b ng nhi u hình th c, b t truy t , l p h sơ x lý theo các Ngh nh s 20, 32, 33/CP ; qu n lý giáo d c t i a phương, g i răn e giáo d c, gi v ng an ninh tr t t . Ti p t c xác nh công tác u tranh phòng, ch ng ma túy v a có yêu c u c p bách trư c m t, v a lâu dài; ngăn ch n có hi u qu các ư ng dây, t ch c v n chuy n ma túy vào thành ph tiêu th ; ánh m nh các t ch c, cá nhân mua bán, tàng tr trái phép các ch t ma túy và t ch c s d ng ma túy trong a bàn dân cư, nơi công c ng. 6.27. V i tư ng m i dâm, lang thang, ăn xin, t p trung xóa các a bàn có t n n m i dâm ; ng th i t p trung h t các i tư ng lang thang, ăn xin, cơ nh vào các trung tâm giáo d c do S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng thanh niên xung phong qu n lý ; xây d ng cơ s v t ch t t p trung toàn b i tư ng m i dâm còn l i vào các trung tâm ch a b nh. Ph i h p v i các t nh gi i quy t cơ b n tình tr ng ngư i s ng lang thang, ăn xin, eo bám khách, h tr các t nh xây d ng làng ngh ti p nh n i tư ng này. 7. Ti p t c C i cách hành chánh m nh m hơn : 7.1. Tri n khai th c hi n các Lu t do Qu c h i v a ban hành như Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Lu t t ai, Lu t xây d ng,v.v… Có bi n pháp tăng cư ng Ny m nh vi c tuyên truy n ph bi n pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho nhân dân. 7.2. V t ch c b m y : 7.2.1. S N i v ch tr ph i h p v i c c s -ngành, qu n-huy n xõy d ng n tr nh y ban nhõn dõn thành ph cu i quý II v ki n toàn, s p x p t ch c b m y g n nh , h p lý theo hư ng qu n lý a ngành, a lĩnh v c, t c p thành ph n qu n- huy n. Phõn c p và y quy n m nh hơn cho các s -ngành và qu n-huy n. C ng vi c nào c p dư i làm cú hi u qu , thu n l i cho nhõn dõn và doanh nghi p, gi m b t th i gian gi i quy t th phõn c p và y quy n cho c p ó làm. 7.2.2. Gi m thi u c c cu c h i h p kh ng mang l i k t qu . Ngay t u năm, y ban nhõn dõn c c c p rà soát, ánh giá l i vi c h i h p trong năm qua, rỳt kinh nghi m gi m thi u t i a vi c h i h p ; ng th i, tăng cư ng tr ch nhi m c nhõn trong qu n lý i u hành. C n b lónh o c c c p ph i dành qu th i gian nhi u hơn cho vi c ti p c n v i cơ s , n m b t th c ti n ph c v cho c ng t c ch o và i u hành. Phõn c ng phõn nhi m theo nguy n t c m t vi c ch do m t ngư i, m t t ch c ch u tr ch nhi m, xác nh r tr ch nhi m ôn c, ki m tra, ch o sõu s t c a ngư i ng u; s d ng úng quy n h n, không ùn Ny tr ch nhi m cũng như không ôm m bao bi n làm thay. 7.2.3. S N i v và Ban Ch o c i c ch hành ch nh thành ph nghi n c u xõy d ng b ph n chuy n tr ch làm c ng t c c i c ch hành ch nh t i c p qu n-huy n, s - ngành thành ph , tri n khai th c hi n ngay t u năm. Trong quý I chuNn b d th o n, tr nh y ban nhõn dõn thành ph trong u quý II. 7.2.4. Ban ch o C i cách hành chánh thành ph ti p t c trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy ch ho t ng c a các s - ngành m i thành l p và các s - ngành còn l i chưa ban hành quy ch ; phân nh rõ ch trách nhi m ơn v , trách
 18. nhi m cá nhân và ngư i ng u cơ quan, ơn v ; xác nh rõ các m i quan h , l l i làm vi c có s phân công h p lý, tránh ch ng chéo nhi m v . 7.3. V c ng t c c n b : 7.3.1. C c s -ngành, qu n-huy n xõy d ng chương tr nh hành ng trong năm (ban hành trong tháng 3) v quy t tõm ch n ch nh m nh hơn n a k cương, k lu t trong b máy hành chính Nhà nư c; nõng cao tinh th n tr ch nhi m và ý th c k lu t c a c n b , c ng ch c; ánh giá l i i ngũ c n b , c ng ch c ; b trí úng ngư i, úng vi c; x lý nghi m minh theo ph p lu t và k lu t ng i v i nh ng ngư i cú hành vi tham nhũng, ti u c c; x lý c nh ng ngư i bao che hành vi tham nhũng. Ki n quy t ưa ra kh i b m y nh ng c n b tho i húa, thi u tr ch nhi m, vi ph m k lu t; ng th i, t y vào m c vi ph m c a c n b , c ng ch c thu c quy n, ngư i ng u c p tr n tr c ti p ph i ch u tr ch nhi m. Ti p t c th c hi n luõn chuy n c n b . 7.3.2. Trư ng C n b thành ph ch tr , ph i h p v i S N i v , Ban Ch o c i c ch hành ch nh thành ph xõy d ng b sung chương tr nh ào t o trong năm, nh m ti p t c i m i n i dung, chương tr nh và phương th c ào t o, b i dư ng, chỳ tr ng nõng cao ki n th c, k năng hành chính cho i ngũ c n b , c ng ch c, nh m ào t o i ngũ c n b , c ng ch c hành ch nh c ng tõm, th o vi c và trong s ch. T ch c ki m tra ch t lư ng sau khi ào t o i m i n i dung và chương trình cho phù h p. 7.3.3. Th trư ng c c s - ngành, qu n-huy n ph i thư ng xuy n rà so t l i i ngũ c n b , c ng ch c, không trong b m y qu n lý Nhà nư c nh ng c n b , c ng ch c thi u trách nhi m trư c n i b c xúc chính áng c a nhõn dõn, c a doanh nghi p. 7.3.4. S N i v ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, S Gi o d c và ào t o, Ban Ch o c i c ch hành ch nh t ch c thí i m thi tuy n tuy n ch n ch c danh trư ng, phú phũng, ban chuy n m n c p s - ngành và qu n-huy n. Ch n m t s ơn v làm thí i m trong năm rỳt kinh nghi m, tri n khai c ng t c chuNn b trong quý I b o c o y ban nhõn dõn thành ph . 7.4. V th t c hành ch nh : 7.4.1. S Xõy d ng, S Tài nguy n và Môi trư ng, S Quy ho ch-Ki n trỳc, S K ho ch và u tư, S Tư pháp, S N i v , Ban Ch o c i c ch hành ch nh t p trung vào c c n i dung v th t c hành chính liên quan n quy tr nh phê duy t d án u tư, u th u, xõy d ng và c ng b c ng khai quy ho ch, c p ph p xõy d ng, nhà t. 7.4.2. C c s - ngành thành ph ph i thư ng xuyên i chi u v i quy nh hi n hành rà so t, c p nh t m i ho c, bói b nh ng th t c hành ch nh kh ng cũn ph h p, không ư c t ý quy nh th m c c th t c ngoài quy nh c a cơ quan có thNm quy n. Ban Ch o c i c ch hành ch nh thành ph ph i h p S Tư pháp và các s - ngành, qu n-huy n rà so t hàng quý t ng h p b o c o y ban nhõn dõn thành ph xem x t, bói b ho c i u ch nh nh ng th t c kh ng cũn ph h p. 7.4.3. S Tư pháp ch tr , ph i h p v i c c s - ngành có liên quan rà soát th ng nh t c c th t c c a t ng lo i h sơ hành chính, trên cơ s ó m u húa c c lo i bi u m u, tr nh y ban nhõn dõn thành ph ban hành th ng nh t trên a bàn thành ph .
 19. Trong quý I ban hành ngay kho ng 72 bi u m u liên quan n vi c c p gi y ph p xõy d ng, c p ch quy n nhà, quy n s d ng t, x ph t vi ph m trong xõy d ng. 7.4.4. S K ho ch và u tư ti p t c rà so t và t ng h p b o c o hàng quý cho y ban nhõn dõn thành ph v ph duy t, c ng b c ng khai và tri n khai th c hi n c c d án u tư, t o môi trư ng u tư thông thoáng và thu n l i hơn cho m i thành ph n kinh t (theo Quy t nh s 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhõn dõn thành ph ). 7.4.5. Ban Ch o c i c ch hành ch nh thành ph , Ban ch o C ng ngh th ng tin thành ph , Ban ch o n 112 thành ph ph i h p xõy d ng n chuNn húa c c quy tr nh, th t c hành ch nh m i c p, ti n hành vi c tin h c húa c ng t c qu n lý, t o cơ s cho vi c c ng khai húa c c quy tr nh, th t c hành ch nh cho m i ngư i dõn, doanh nghi p ; nh m th c hi n phương châm dân bi t, dõn bàn, dõn làm, dõn ki m tra. 7.4.6. Ti p t c th c hi n c c h nh th c i tho i gi a Nhà nư c v i doanh nghi p, c bi t là gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p như Thu v , H i quan,… theo m c tiêu : Cơ quan Nhà nư c ph i là ngư i hư ng d n và t o i u ki n cho doanh nghi p ho t ng theo ph p lu t ; qua ó, v a n u cao tinh th n tr ch nhi m ch p hành lu t ph p, v a cú tr ch nhi m ph n ánh cho cơ quan Nhà nư c c c c p trong gi i quy t c ng vi c ph c v doanh nghi p và nhõn dõn c a c n b , c ng ch c ; t c o nh ng c n b tho i húa, tham nhũng, gúp ph n tác ng t ch c c, cú hi u qu n ti n tr nh c i c ch hành ch nh. Giao Trung tõm Xỳc ti n Thương m i và u tư thành ph ch tr th c hi n và b o c o hàng quý cho y ban nhõn dõn thành ph . Hàng quý, y ban nhõn dõn thành ph và y ban nhõn dõn qu n-huy n ph i t ch c g p g c c doanh nghi p trên a bàn, c c hi p h i ngành ngh trao i th ng tin, l ng nghe ý ki n ph n nh các khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p tr c ti p th o g ho c ki n ngh c p tr n th o g (n u vư t thNm quy n) cho doanh nghi p. 8. i m i n i dung quy tr nh, phương th c ti p dõn, gi i quy t khi u n i-t c o c a c ng dõn. Ban Ch o c i c ch hành ch nh thành ph , Văn phũng H i ng nhõn dõn và y ban nhõn dõn thành ph , Văn phũng Ti p C ng dõn thành ph , Thanh tra thành ph , S Xõy d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tư pháp chuNn b trong quý I v b sung vào quy tr nh ti p c ng dõn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i-t cáo ó ban hành trư c ây (Văn phũng H i ng nhõn dõn và y ban nhõn dõn thành ph làm u m i ph i h p các cơ quan nêu trên chuNn b ) theo hư ng : 8.1. i u ch nh, b sung quy nh v quy tr nh ti p công dân, trong ó quy nh i v i c ng dõn khi th c hi n quy n tranh ch p, khi u n i - t c o; vi c ti p nh n ơn thư c a c c t ch c ti p c ng dõn c c ngành, c c c p; kh c ph c t nh tr ng x lý ơn lũng vũng, ch m v th i gian, không úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 8.2. Quy nh v x lý ơn và bi n ph p gi i quy t các trư ng h p khi u n i ông ngư i liên quan n c c d án u tư phát tri n ph c v cho m c ích qu c phũng, an ninh, l i ch qu c gia, l i ch c ng ng; c n ph i cú bi n ph p gi i quy t th ch h p h n ch n m c th p nh t vi c khi u n i - t cáo ông ngư i.
 20. 8.3. Quy nh v tr nh t , th t c c c t ch c i tho i nh m kh c ph c nh ng thi u sút trong qu tr nh thNm tra, x c minh, thu th p thông tin liên quan n v vi c khi u n i; giỳp cho vi c ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i ư c ch nh x c, h n ch n m c th p nh t vi c phỳc tra l i c c quy t nh ó ban hành. 8.4. Quy nh v tr nh t , th t c t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t cú hi u l c ph p lu t, m b o c c quy t nh cú hi u l c ph p lu t ph i ư c t ch c th c hi n nghiêm minh; qua ó nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c và t o ni m tin c a nhân dân i v i cơ quan Nhà nư c. 8.5. Quy tr nh thanh tra, ki m tra tr ch nhi m c a Th trư ng ơn v trong vi c th c hi n các quy nh c a ph p lu t v khi u n i-t c o. M c ích c a quy tr nh này, nh m ôn c c c ngành, c c c p th c hi n nghi m tỳc ph p lu t khi u n i - t c o, gúp ph n nõng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c khi u n i - t c o. 9. T ch c thành công b u c H i ng nhân dân các c p trên a bàn thành ph theo lu t nh (H i ng nhân dân thành ph ; 24 qu n-huy n và phư ng-xã, th tr n). S N i v , các s - ngành, qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n l p k ho ch t ch c th c hi n b u c H i ng nhân dân 3 c p theo lu t nh. 10. T ch c th c hi n : 10.1. Trên cơ s K ho ch này, Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách kh i, lĩnh v c và qu n - huy n ch o tr c ti p Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n l p k ho ch c th tri n khai th c hi n ngay trong quý I. 10.2. Các s - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n, cơ quan, ơn v ư c phân công căn c vào K ho ch này, theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m xây d ng k ho ch, chương trình ph i h p v i các cơ quan liên quan; c n ch ng xác nh chi ti t hóa ti n công vi c, các yêu c u v v n, nhân s , t ch c th c hi n. ng th i, trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, các s - ngành ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n có hi u qu và k p th i. 10.3. Hàng quý, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t ch c giao ban v i Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Th trư ng các s - ngành có liên quan. Hàng tháng t ch c các bu i làm vi c chuyên gi i quy t các v n c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n các gi i pháp theo K ho ch này. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có k ho ch thư ng xuyên ki m tra, thanh tra vi c th c hi n m b o úng ti n các nhi m v ư c giao. 10.4. H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph hư ng d n thang i m thi ua năm 2004 phù h p v i các nhi m v ch o tr ng tâm c a thành ph . Các s - ngành, qu n - huy n t ch c các phong trào thi ua phù h p v i n i dung K ho ch này.
Đồng bộ tài khoản