Quyết Định Số: 561/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 561/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LMLM DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 561/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 561/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LMLM DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 908/BNN-TY ngày 01 tháng 4 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4475/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 167.500 liều vắc xin LMLM týp O thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Sơn La phòng, chống dịch lở mồm long móng như đề nghị của Bộ tại công văn 908/BNN-TY nêu trên. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận:
  2. - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Nguyễn Sinh Hùng Phượng, Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP. - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản