Quyết Định Số: 570/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Quyết Định Số: 570/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 Số: 570/QĐ-BXD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SNKT: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH XÓA BỎ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ ĐỨNG, DỪNG ĐẦU TƯ CÁC DÂY CHUYỀN XI MĂNG CÓ CÔNG SUẤT NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 1000T/NGÀY” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 570/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 570/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SNKT: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH XÓA BỎ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ ĐỨNG, DỪNG ĐẦU TƯ CÁC DÂY CHUYỀN XI MĂNG CÓ CÔNG SUẤT NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 1000T/NGÀY” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BXD ngày 09/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2010; Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vật liệu xây dựng và Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế với các nội dung sau: - Tên dự án: Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày. - Đơn vị thực hiện: Viện Vật liệu xây dựng - Tổng kinh phí: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) - Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2011 Nội dung, dự toán chi phí và tiến độ thực hiện dự án ghi trong đề cương kèm theo.
  2. Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Vật liệu xây dựng, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính; - Lưu: VP, VLXD, KHTC. Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản