Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 59/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG OÀN I BI U QU C H I THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 416NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh v ch c năng, nhi m v , t ch c, biên ch c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i ; Căn c Quy t nh s 323/2003/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ; Xét ngh c a oàn i bi u Qu c h i thành ph t i T trình s 03/CV- B ngày 12 tháng 01 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 20 /TTr-SNV ngày 30 tháng 01 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Qu c h i CH TNCH - Văn phòng Chính ph -B N iv - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - oàn i bi u Qu c h i thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - S N i v (2b), Công an thành ph (PC13)
  2. - Kho b c Nhà nư c Thành ph - VP H -UB : Các PVP - Các t NCTH - Lưu (VX-Hg) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG OÀN I BI U QU C H I THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /2004/Q -UB ngày 16 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V i u 1. V trí ch c năng : 1.1. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph là cơ quan giúp vi c c a oàn i bi u Qu c h i thành ph , có ch c năng tham mưu và t ch c ph c v m i ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, Trư ng oàn, Phó trư ng oàn và các i bi u Qu c h i trong oàn i bi u Qu c h i thành ph . 1.2. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph có tr s riêng, có con d u riêng ; kinh phí ho t ng c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ư c trích t ngu n kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i thành ph . i u 2. Nhi m v : 2.1. Giúp Trư ng oàn, Phó trư ng oàn d ki n chương trình, k ho ch ho t d ng (hàng tháng, quý, sáu tháng và c năm) c a oàn i bi u Qu c h i. 2. 2. Ph c v các i bi u Qu c h i trong oàn th c hi n chương trình, k ho ch ho t ng c a oàn. 2.3. T ch c ph c v i bi u Qu c h i ti p công dân ; ti p nh n, chuy n ơn, thư, theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i-t cáo và ki n ngh c a công dân mà i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i ã chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t. 2.4. T ch c ph c v i bi u Qu c h i trong oàn ti p xúc c tri ; giúp Trư ng oàn báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri g i y ban Thư ng v Qu c h i theo quy nh và g i các cơ quan, t ch c có trách nhi m xem xét, gi i quy t nh ng ki n ngh c a c tri thu c ph m vi, thNm quy n c a a phương.
  3. 2.5. Ph c v oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong oàn tham gia óng góp vào các d án Lu t, Pháp l nh, Ngh quy t và các báo cáo do y ban Thư ng v Qu c h i g i n. 2.6. Ph c v oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong ho t ng giám sát vi c thi hành pháp lu t t i a phương ; ph i h p v i các V ch c năng c a Văn phòng Qu c h i ph c v các oàn giám sát c a y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i v a phương công tác. 2.7. Ph c v các ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong ho t ng i ngo i. 2.8. Ph c v oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong ho t ng giám sát văn b n quy ph m pháp lu t. 2.9. Ph c v các ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong oàn t i kỳ h p Qu c h i theo qui nh t i N i quy kỳ h p Qu c h i và các quy nh c a pháp lu t. 2.10. Giúp Trư ng oàn, Phó trư ng oàn i bi u Qu c h i qu n lý công tác văn thư - lưu tr . 2. 11. Giúp Trư ng oàn, Phó trư ng oàn l p d trù kinh phí ho t ng hàng năm c a oàn g i n Văn phòng Qu c h i và th c hi n vi c qu n lý, chi tiêu, thanh quy t toán tài chính c a oàn theo úng ch tài chính Nhà nư c. 2.12. Giúp Trư ng oàn, Phó trư ng oàn qu n lý, s d ng các trang thi t b , tài s n c a oàn theo úng ch Nhà nư c quy nh. 2.13. Giúp Trư ng oàn, Phó trư ng oàn t ng h p tình hình ho t ng c a oàn i bi u và c a các i bi u Qu c h i báo cáo v y ban Thư ng v Qu c h i. Chương 2: T CH C B MÁY i u 3. T ch c, biên ch : 3.1. Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Trư ng oàn i bi u Qu c h i thành ph và ý ki n th ng nh t c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i. 3.2. Biên ch c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph th c hi n theo i u 3, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i. 3.3. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph có : Chánh Văn phòng, 01 (m t) Phó Văn phòng giúp vi c cho Chánh Văn phòng và m t s cán b công ch c, nhân viên h p ng.
  4. 3.4. Cán b công ch c c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph do cơ quan ch c năng c a thành ph qu n lý theo thNm quy n; các chính sách, ch i v i cán b công ch c công tác t i Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 4. i v i Văn phòng Qu c h i : 4.1. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ch u s ch o v nghi p v c a Văn phòng Qu c h i ; có trách nhi m th c hi n các yêu c u c a Văn phòng Qu c h i thông báo cho oàn i bi u Qu c h i ph c v cho n i dung các kỳ h p Qu c h i; các ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a oàn i bi u Qu c h i và các i bi u Qu c h i. 4.2. ư c tham d các h i ngh , các khóa h c t p, trao i v ki n th c và nghi p v do Văn phòng Qu c h i t ch c ; nghiên c u, t ng k t các kinh nghi m th c ti n v công tác Văn phòng báo cáo v i Văn phòng Qu c h i. 4.3. Ph i h p v i các V ch c năng c a Văn phòng Qu c h i ph c v các oàn giám sát c a y ban Thư ng v Qu c h i, c a H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i v a phương công tác. i u 5. i v i Văn phòng Thành y: Ph i h p v i Văn phòng Thành y x p l ch theo chương trình công tác cho các i bi u là y viên Ban Thư ng v Thành y ; t ng h p báo cáo tình hình ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, t ng h p ý ki n c tri c a thành ph , k t qu các cu c giám sát vi c tuân theo pháp lu t và theo yêu c u c a Thư ng tr c Thành y. i u 6. i v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 6.1. Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trong các ho t ng giám sát theo lu t nh, kh o sát n m tình hình và ti p công dân. 6.2. Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Văn phòng Ti p công dân thành ph trong vi c cung c p thông tin, tư li u và t ch c các bu i làm vi c c a oàn i bi u Qu c h i thành ph v i các ngành ch c năng c a thành ph trong vi c ôn c gi i quy t khi u n i-t cáo. 6.3. Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ư c m i d các kỳ h p H i ng nhân dân thành ph và các cu c h p do y ban nhân dân thành ph t ch c có liên quan n ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i thành ph . i u 7. V i Văn phòng y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th :
  5. 7.1. Ph i h p v i Văn phòng y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và Văn phòng các t ch c thành viên c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph xây d ng k ho ch tham gia giám sát theo quy nh c a pháp lu t. 7.2. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n- huy n t ch c cho i bi u Qu c h i ti p xúc c tri. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph có trách nhi m c th hoá thành chương trình công tác, các ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a ơn v và phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành ; ban hành n i quy làm vi c c a Văn phòng, t ch c s p x p các phòng ban, b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u công tác, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu công tác. i u 9. Trong quá trình th c hi n, Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t trên cơ s ngh c a Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph và c a Giám c S N i v .- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản