Quyết Định Số: 798/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
7
download

Quyết Định Số: 798/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 798/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 798/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm “Ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam”. Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống phải đảm bảo tiết kiệm, giáo dục truyền thống của ngành Dệt May Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành và sự phát triển của đất nước Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng
  2. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Tập đoàn Dệt May Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản