Quyết định số 85/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 85/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2004/QĐ-UB về nguồn hình thành vốn đầu tư ban đầu của Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để đổi tên và sửa đổi nguồn hình thành vốn đầu tư ban đầu của Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở Giao thông công chánh theo quyết định số 1375/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 03 năm 1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 85/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I QUY T NNH S 1375/Q -UB-NC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1996 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP; Theo Công văn s 5822/GTVT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a B Giao thông V n t i v t ch c ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 57/GT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2004 v i tên và c p v n u tư t ngân sách cho 03 Tr m ăng ki m cơ gi i ư ng b ; báo cáo và xu t c a S Tài chính t i Văn b n s 532/TC ngày 06 tháng 02 năm 2004 và S K ho ch và u tư t i Văn b n s 52/KH T-KD ngày 08 tháng 3 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay i tên và s a i ngu n hình thành v n u tư ban u c a Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b thu c S Giao thông công chánh theo Quy t nh s 1375/Q -UB-NC ngày 23 tháng 3 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph như sau : 1.1. i tên Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b thành Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-02S. 1.2. V ngu n v n u tư ban u : “Kinh phí u tư ban u cho Tr m ư c hình thành trên cơ s góp v n t có c a Công ty Cơ khí ôtô Sàigòn, Công ty Xe khách Sàigòn và các ngu n v n khác”. Nay s a i l i là : “V n u tư ban u c a Trung tâm là 3.000.000.000 (ba t ) ng do ngân sách thành ph c p”. i u 2. Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-02S có trách nhi m :
  2. 2.1. T ch c, s p x p l i ho t ng s n xu t kinh doanh c a Trung tâm có hi u qu , m b o hoàn thành nhi m v công ích do Nhà nư c giao. 2.2. ăng ký v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, kh c l i con d u và ăng báo theo quy nh hi n hành. i u 3. Các n i dung khác c a Quy t nh s 1375/Q -UB-NC ngày 23 tháng 3 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph gi nguyên không thay i. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông công chánh, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính Doanh nghi p, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-02S ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/TT, T PH - VPH -UB : PVP/KT, T KT. CH TNCH - T TM, T - Lưu (TM-HL) PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản