Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 89/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a s , cơ quan ngang s thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Thông tư Liên t ch s 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 c a Liên B B Khoa h c và Công ngh - B N i v v vi c hư ng d n ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v khoa h c và công ngh a phương; Căn c Quy t nh s 123/2003/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i tên S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành S Khoa h c và Công ngh tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; - Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph t i Công văn s 2058/SKHCN-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2003 và c a Trư ng ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là S N i v ) t i T trình s 139/TCCQ ngày 14 tháng 11 năm 2003; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Khoa h c và Công ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chính thành ph , Th trư ng các cơ quan thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
 2. - Như i u 3 PH - B Khoa h c và Công ngh - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c UBND.TP - VP Thành y, Ban TC Thành y - Công an thành ph (PC.13) - Kho b c Nhà nư c TP - Ngân hàng NN.TP, - S N i v (2b) Nguy n Thi n Nhân - VPH -UB : PVP/NC, VX, KT, PC - T NC, PC, CNN, VX - Lưu (CNN-HH) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /2004/Q -UB ngày tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh (g i t t là S Khoa hoc và Công ngh ) là cơ quan chuyên môn thu c h th ng t ch c b máy Nhà nư c y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh trên t t c các lĩnh v c kinh t - xã h i, tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm; s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t), an toàn b c x và h t nhân trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. S Khoa h c và Công ngh ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh . i u 2. S Khoa h c và Công ngh có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c.
 3. Tr s t t i : s 244 i n Biên Ph , phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh. S Khoa h c và Công ngh thành ph có tên g i b ng ti ng Anh là The Department of Science and Technology (g i t t là DOST) i u 3. Giám c S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m v i y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Khoa h c và Công ngh v toàn b ho t ng trên các m t công tác c a S Khoa h c và Công ngh ư c quy nh trong Quy ch này. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 4. S Khoa h c và Công ngh có nhi m v , quy n h n : 4.1. V công tác thi hành pháp lu t : 4.1.1. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ho t ng nghiên c u, phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân, thông tin khoa h c công ngh , h p tác qu c t v khoa h c-công ngh ; 4.1.2. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n pháp quy v qu n lý và ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u công nghi p, an toàn b c x và h t nhân thông tin khoa h c-công ngh , h p tác qu c t v khoa h c công ngh trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 4.1.3. Căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch, chi n lư c, k ho ch 5 năm, hàng năm và nhi m v v khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u công nghi p, an toàn b c x và h t nhân; thông tin khoa h c-công ngh , h p tác qu c t v khoa h c-công ngh ; 4.1.4. Ban hành các văn b n v bi n pháp qu n lý Nhà nư c c a S i v i các lĩnh v c khoa h c và công ngh theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a B Khoa h c và Công ngh , hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch, nhi m v nêu t i i m 4.1.3 c a i u 4 sau khi ư c phê duy t; theo dõi, ki m tra, t ch c ánh giá vi c th c hi n các k ho ch, nhi m v ó. 4.2. V ho t ng khoa h c và công ngh : 4.2.1. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph các bi n pháp thúc Ny ho t ng nghiên c u phát tri n khoa h c và công ngh , áp d ng ti n b k thu t vào s n xu t và i s ng. 4.2.2. Hư ng d n các s , ban ngành, qu n - huy n, các t ch c khoa h c và công ngh v ho t ng khoa h c và công ngh . Ph i h p v i các s , ban ngành, các t ch c khoa h c và công ngh xây d ng và xu t các nhi m v khoa h c và công ngh có
 4. tính liên ngành; liên vùng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và t ng h p trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; 4.2.3. T ch c tuy n ch n và phê duy t các cá nhân, t ch c ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a thành ph . Theo dõi, ki m tra th c hi n, t ch c ánh giá, nghi m thu và công b k t qu nghiên c u tri n khai khoa h c-công ngh ; 4.2.4. Qu n lý các ho t ng ánh giá, thNm nh, giám nh, tư v n, ph n bi n và chuy n giao công ngh trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. T ch c thNm nh, giám nh v chuy n giao công ngh i v i các d án u tư do thành ph phê duy t; 4.2.5. Theo dõi, t ng h p, hư ng d n và t ch c ánh giá trình công ngh c a các t ch c kinh t trên a bàn thành ph ; 4.2.6. C p gi y ch ng nh n ăng ký và ki m tra ho t ng khoa h c - công ngh cho các t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c- công ngh thu c các thành ph n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph theo phân c p và quy nh c a pháp lu t; 4.2.7. Trình y ban nhân dân thành ph cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph và h tr cho các t ch c kinh t , cá nhân trong vi c ng d ng công ngh , k thu t m i vào s n xu t và i s ng. 4.2.8. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph thành l p các h i ng tư v n khoa h c-công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; th c hi n nhi m v làm cơ quan thư ng tr c H i ng khoa h c và Công ngh thành ph ; 4.2.9. xu t trình y ban nhân dân thành ph thành l p và quy nh cơ ch qu n lý Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 4.3. V tiêu chu n, o lư ng, ch t lư ng: 4.3.1. Hư ng d n vi c áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t và các tiêu chuNn b t bu c áp d ng theo yêu c u qu n lý c a Nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh, d ch v trên a bàn thành ph . Hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn cơ s . 4.3.2. T ch c và qu n lý m ng lư i ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng áp ng yêu c u c a thành ph . Th c hi n vi c ki m nh, hi u chuNn phương ti n o lư ng trong các lĩnh v c và ph m vi ư c công nh n; 4.3.3. T ch c, qu n lý, hư ng d n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, công b các hàng hóa phù h p tiêu chuNn theo phân công, phân c p c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 4.3.4. Ph i h p v i các cơ quan liên quan thanh tra ki m tra, ánh giá ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn thành ph .
 5. 4.4. V s h u trí tu : (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t) 4.4.1. T ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n ho t ng s h u trí tu , thúc Ny phong trào lao ng sáng t o, phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t; 4.4.2. T ch c xây d ng h th ng qu n lý s h u trí tu trên a bàn thành ph ; 4.4.3. Hư ng d n nghi p v i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph th c hi n sáng ki n và s h u trí tu ; 4.4.4. Hư ng d n xác l p quy n s h u trí tu và gi i quy t tranh ch p v s h u trí tu theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c; 4.4.5. T ch c th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u trí tu trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 4.5. V an toàn b c x và h t nhân: 4.5.1. T ch c thNm nh an toàn b c x và c p gi y phép s d ng thi t b phát tia X dùng trong y t ; 4.5.2. Ch o, h tr và t ch c khai báo, th ng kê nh kỳ các ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x và các ho t ng b c x trên a bàn thành ph ; 4.5.3. Xây d ng k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c s c b c x và h t nhân trên a bàn thành ph . Hư ng d n các cơ s b c x và h t nhân xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c b c x và h t nhân. 4.6. V công ngh thông tin: 4.6.1. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph k ho ch ng d ng và phát tri n công ngh thông tin hàng năm và 5 năm, phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 4.6.2. Ban hành các quy nh, tiêu chuNn, nh m c k thu t trong lĩnh v c công ngh thông tin và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chính sách c thù ưu tiên khuy n khích ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trên a bàn thành ph . 4.6.3. Ph i h p v i cơ quan ch c năng có thNm quy n ki m tra, giám sát, thNm nh công ngh , ánh giá nghi m thu các h ng m c công trình liên quan n công ngh thông tin trên a bàn thành ph . 4.6.4. T ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án xây d ng h th ng thông tin; thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán các d án mua s m máy móc, thi t b i v i các d án thu c lĩnh v c công ngh thông tin ư c y ban nhân dân thành ph phân c p và quy nh thNm quy n;
 6. 4.6.5. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai i u ph i các D án công ngh thông tin; 4.6.6. Qu n lý các d án phát tri n công ngh thông tin do thành ph u tư và giao cho S Khoa h c và Công ngh t ch c tri n khai; 4.6.7. Nâng cao nh n th c v ng d ng công ngh thông tin trong cơ quan ng, qu n lý nhà nư c, trong các doanh nghi p và toàn xã h i. 4.7. V thông tin – tư li u khoa h c và công ngh : 4.7.1. Nghiên c u nhu c u thông tin, xây d ng và phát tri n h th ng thông tin, tư li u thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ph c v công tác qu n lý khoa h c công ngh c a thành ph ; 4.7.2. T ch c tuyên truy n, tri n lãm, giáo d c ph bi n văn b n pháp quy, ki n th c và các thành t u v khoa h c công ngh , biên t p, xu t b n các n phNm thông tin khoa h c và công ngh ; 4.7.3. T ch c hu n luy n v nghi p v , k năng khai thác, s d ng thông tin - tư li u khoa h c và công ngh cho các i tư ng dùng tin; 4.7.4. Th c hi n các d ch v cung c p thông tin - tư li u khoa h c và công ngh dư i nhi u lo i hình theo quy nh. 4.8. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo: 4.8.1. Theo dõi và ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, s h u công nghi p, an toàn b c x c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c khoa h c và công ngh , t ch c kinh t , văn hóa xã h i và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t; 4.8.2. T ch c thanh tra, x lý các vi ph m hành chính và gi i quy t các khi u n i t cáo trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, s h u công nghi p, an toàn b c x theo úng quy nh c a pháp lu t; 4.8.3. Thư ng tr c H i ng Giám nh tư pháp v khoa h c và công ngh thành ph ; 4.8.4. Hư ng d n, thanh tra và ki m tra vi c ch p hành B lu t Lao ng, Lu t Khi u n i, t cáo, Pháp l nh cán b công ch c (có s a i) và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan c a y ban nhân dân thành ph trong n i b S . 4.9. Giúp y ban nhân dân thành ph , H i qu n chúng và t ch c phi chính ph v lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t và y ban nhân dân thành ph . 4.10. i ngo i và liên k t h p tác:
 7. 4.10.1. Xây d ng k ho ch h p tác qu c t và qu n lý th c hi n các chương trình, d án vi n tr , u tư c a nư c ngoài v khoa h c-công ngh theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân thành ph ; 4.10.2. Qu n lý, h tr , hư ng d n cho các t ch c nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph ; 4.10.3. Liên k t h p tác v i các Trư ng i h c, Vi n nghiên c u, các a phương, các ơn v , các t ch c trong và ngoài nư c tri n khai - phát tri n các ho t ng thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c y ban nhân dân thành ph cho phép; 4.10.4. ư c t ch c và tham gia các h i ngh , h i th o, các khoá hu n luy n qu c t v các lĩnh v c thu c ngành do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i theo úng quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; 4.11. Qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n c a S ; qu n lý các ơn v tr c thu c S theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a Nhà nư c; 4.12. Th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ tháng, năm và báo cáo t xu t v tình hình qu n lý, ho t ng khoa h c công ngh v i y ban nhân dân thành ph và B Khoa h c và Công ngh ; 4.13. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph ; 4.14. Ch ng phân b , i u ch nh chi ti t vi c s d ng ngân sách trong ph m vi qu n lý c a S cho ho t ng khoa h c và công ngh nh m m b o hi u qu cao vi c s d ng ngân sách phù h p v i qui nh c a pháp lu t; 4.15. Thu và s d ng các kho n l phí và ti n x ph t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c cho các ho t ng : thanh tra, ki m nh th nghi m, tư v n, ph n bi n, xét duy t h sơ, c p phép,… theo úng quy nh c a pháp lu t; Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5. Giám c S Khoa h c và Công ngh do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Giám c S ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a S trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Giúp vi c cho Giám c S có các Phó Giám c S , do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S ; Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p qu n lý cán b công ch c c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí công ch c ư c căn c theo ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c c a Pháp l nh Cán b công ch c (có s a i) và các quy nh khác v qu n lý cán b công ch c c a Nhà nư c.
 8. i u 6. Cơ c u t ch c b máy c a S Khoa h c và Công ngh bao g m : 6.1. Các phòng chuyên môn nghi p v . 1. Văn phòng. 2. Phòng K ho ch và Tài chính. 3. Phòng Qu n lý Khoa h c. 4. Phòng Qu n lý Công ngh . 5. Phòng S h u công nghi p. 6. Phòng Công ngh thông tin. 7. Thanh tra. 6.2. Các ơn v qu n lý Nhà nư c và s nghi p. 1. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 2. Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh . 3. Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m. 4. Trung tâm ào t o Công ngh thông tin. 5. Trung tâm Ti t ki m năng lư ng. 6. T p chí Th gi i vi tính. 7. T p chí Khoa h c ngày nay. 8. Ban Qu n lý các D án Công ngh thông tin. 9. Trung tâm Thi t k Ch t o thi t b m i (Trung tâm Neptech). 10. Trung tâm ng d ng h th ng thông tin a lý (GIS) 6.3. Các doanh nghi p Nhà nư c. 1. Công ty Phát tri n Công viên Ph n m m Quang Trung. 2. Trung tâm Nghiên c u ng d ng và D ch v Khoa h c k thu t. 6.4. Khi c n thi t theo yêu c u c a công vi c, y ban nhân dân thành ph s xem xét vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S Khoa h c và Công ngh .
 9. Chương 4: CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 7.1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n chuyên môn do S ph trách; 7.2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a S ; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph v các lĩnh v c S ư c phân công ph trách; 7.3. Giám c S báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph ; 7.4. i v i nh ng v n ang bàn gi a S v i các s - ngành khác và y ban nhân dân qu n - huy n, nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i B Khoa h c và Công ngh 8.1. S ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Khoa h c và Công ngh . Tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p; 8.2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Khoa h c và Công ngh ; 8.3. Các ki n ngh c a S v i B Khoa h c và Công ngh có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo B . i u 9. i v i các s , ngành thu c thành ph . 9.1. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ph i h p v i các s , ngành, các t ch c chính tr , xã h i c a thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý Nhà nư c ư c phân công và phân c p. 9.2. Ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph d toán ngân sách hàng năm cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a thành ph ; xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh c a thành ph , bao g m : khuy n khích, thu hút nhân l c khoa h c và công ngh , ào t o b i dư ng hàng năm cho cán b khoa h c và công ngh , xây d ng, t ch c ho t
 10. ng c a các phòng thí nghi m theo ch c năng c a S , u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho ho t ng khoa h c và công ngh , thông tin tư li u khoa h c và công ngh ; 9.3. Khi S d th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch trương, chính sách v khoa h c và công ngh u ph i thông qua S Tư pháp và các s , ngành ch c năng liên quan th ng nh t ý ki n xu t trình y ban nhân dân thành ph . 9.4. Các v n liên quan n s , ngành khác, khi S báo cáo y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các s , ngành ó b ng văn b n. i u 10. i v i y ban nhân dân qu n - huy n 10.1. Ph i h p, ôn c y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c do S ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành; 10.2. Giúp y ban nhân dân thành ph ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các phòng ban, t ch c qu n lý v khoa h c - công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x h t nhân (n u có) c a qu n - huy n. Giúp y ban nhân dân qu n - huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý khoa h c và công ngh a phương; 10.3. Ph i h p, ánh giá, xét duy t và khen thư ng i v i t p th , cá nhân trong ho t ng khoa h c và công ngh theo phân c p qu n lý và quy ch thi ua khen thư ng. i u 11. i v i t ch c ng và các oàn th thành ph . 11.1. i v i các Ban c a Thành y và ng y kh i Chính quy n thành ph , S có m i quan h tr c ti p ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y và c a ng y kh i Chính quy n thành ph . 11.2. Ph i h p v i các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. i u 12. i v i Liên hi p các Hi p h i Khoa h c-K thu t thành ph . 12.1. Ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các nhà khoa h c phát huy ti m năng trí tu c a mình ph c v cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; 12.2. Ph i h p tham gia nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh và an toàn b c x và h t nhân ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; 12.3. Ph i h p ph bi n ki n th c khoa h c và công ngh , phát tri n ngu n nhân l c và b i dư ng chuyên gia trong lĩnh v c khoa h c và công ngh cho thành ph ; Chương 5:
 11. I U KHO N THI HÀNH i u 14. Căn c Quy ch này, Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác cho các m t ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a S , phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Giám c S ch u trách nhi m ban hành quy nh làm vi c c a S , t ch c s p x p các phòng ban, b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v chuyên môn, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c mà S ã ư c phân công, phân c p trên a bàn thành ph . i u 15. B n Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh và các s - ngành có liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản