Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận-huyện trực thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 93/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH V BAN HÀNH QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T QU N-HUY N TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph v t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân qu n-huy n, th xã, thành ph thu c t nh ; Căn c Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t , Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c y t a phương ; Căn c Thông tư Liên t ch s 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ), B Y t hư ng d n th c hi n chuy n nhi m v qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn t Trung tâm Y t qu n-huy n, th xã và thành ph thu c t nh v y ban nhân dân cùng c p ; Căn c Quy t nh s 91/2002/Q -UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v s p x p t ch c b máy các phòng chuyên môn và ơn v s nghi p tr c thu c y ban nhân dân qu n-huy n ; Xét ngh c a Giám c S N i V t i T trình s 82/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Trung tâm Y t qu n-huy n, tr c thu c y ban nhân dân qu n-huy n. i u 2. Căn c Quy ch (m u) này, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch o Trung tâm Y t qu n-huy n xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c th c a Trung tâm, phù h p v i c i m tình hình c a a phương, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i V , Giám c S Y t , Th trư ng các s -ngành thành ph liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Giám c Trung tâm Y t qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.-
  2. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 PH - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Ban VHXH-H ND thành ph KT. CH TNCH - S Tài chính - S K ho ch và u tư PHÓ CH TNCH - VPH -UB : CVP, PVP/VX - T VX - Lưu (VX-Nh) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 93/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N) (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /2004/Q -UB ngày /4/2004 c a y ban nhân dân qu n (huy n)……… Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng : Trung tâm Y t qu n (huy n) là ơn v s nghi p chuyên môn k thu t v y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Trung tâm Y t qu n (huy n) ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n (huy n), ng th i ch u s hư ng d n v nghi p v chuyên môn theo ngành c a S Y t .
  3. Trung tâm Y t qu n (huy n) có ch c năng khám ch a b nh, th c hi n các chương trình qu c gia v y t , hư ng d n các ho t ng thu c lĩnh v c ư c giao theo úng chính sách, lu t pháp, các quy nh c a Nhà nư c. i u 2. Nhi m v , quy n h n : Trung tâm Y t qu n (huy n) có nhi m v và quy n h n ch y u sau : 2.1. Xây d ng k ho ch, chương trình và các gi i pháp th c hi n công tác chăm sóc s c kho nhân dân trên a bàn qu n (huy n) và t ch c tri n khai th c hi n theo s ch o và hư ng d n c a S Y t và y ban nhân dân qu n (huy n) ; 2.2. Khám ch a b nh, c p c u, th c hi n các chương trình qu c gia v y t , ph c h i ch c năng, d phòng, k t h p y h c hi n i v i y h c c truy n dân t c, tiêm ch ng, phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng s t rét, bư u c , qu n lý thai s n, b o v s c kho bà m -tr em và nhi m v chuyên môn, k thu t v k ho ch hóa gia ình ; cung ng thu c, c bi t là thu c thi t y u cho c ng ng; hư ng d n các ho t ng v nghi p v chuyên môn c a các ơn v y t c a các Công ty, xí nghi p, cơ quan, Trư ng h c… óng trên a bàn nh m làm t t công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, c bi t là nhi m v chăm sóc s c kho ban u theo quy nh c a ngành Y t ; 2.3. Qu n lý t t t ch c b máy, cán b , kinh phí, dư c, v t tư trang thi t b y t tuy n qu n (huy n) và tuy n y t phư ng-xã, th tr n ; 2.4. Th c hi n s ch o và quy t nh c a y ban nhân dân qu n (huy n) v k ho ch ki m tra, thanh tra vi c ch p hành lu t pháp trong ho t ng y t Nhà nư c và các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trên a bàn theo các quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a thành ph ; 2.5. Xây d ng, c ng c m ng lư i y t t qu n-huy n n phư ng-xã, th tr n, trư ng h c, công ty, xí nghi p,… và hư ng d n, ki m tra các m t ho t ng chuyên môn, nghi p v i v i các Tr m Y t phư ng-xã, th tr n ; 2.6. Giúp y ban nhân dân qu n xây d ng và có k ho ch b i dư ng i ngũ cán b y t qu n-huy n, m b o cơ c u h p lý; th c hi n úng các ch chính sách i v i i ngũ cán b y t trong qu n (huy n) và t ng k t vi c ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong công tác khám ch a b nh, d phòng và y t cơ s ph bi n, áp d ng; 2.7. Ch trì ph i h p v i các ngành, oàn th trong qu n (huy n) th c hi n công tác truy n thông giáo d c s c kho và tham gia vào các ho t ng chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. 2.8. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân qu n (huy n) giao và hư ng d n c a S Y t . Chương 2: CƠ C U T CH C, BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG
  4. i u 3. Cơ c u t ch c b máy : 3.1. Trung tâm Y t qu n (huy n) do Giám c ph trách, giúp vi c Giám c có t hai n ba Phó Giám c. Giám c, Phó Giám c Trung tâm Y t qu n (huy n), Giám c, Phó Giám c b nh vi n tr c thu c Trung tâm (n u có) do Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) b nhi m. Riêng Giám c Trung tâm y t qu n (huy n) c n có ý ki n th a thu n b ng văn b n c a Giám c S Y t . Giám c Trung tâm y t qu n (huy n) là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) v toàn b công tác c a Trung tâm. Phó Giám c là ngư i giúp vi c Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c i v ng. 3.2. Cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t qu n (huy n) bao g m: 3.2.1. Các ơn v chuyên môn k thu t: a) i y t d phòng : Th c hi n công tác v sinh, phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng s t rét, bư u c và các b nh xã h i…; b) i b o v s c kho bà m -tr em-k ho ch hóa gia ình; c) i y t lưu ng: T ch c i v i huy n h tr cho y t cơ s khi chưa áp ng ư c nhu c u ho t ng; d) B nh vi n tr c thu c Trung tâm, các khoa lâm sàng và c n lâm sàng; tuỳ theo nhu c u, tình hình th c t , s giư ng ư c phân b cho t ng qu n (huy n) mà t ch c các khoa như : Phòng khám a khoa trung tâm, ngo i – s n, n i – y h c c truy n dân t c, nhi – h i s c c p c u, lây, c n lâm sàng (xét nghi m, siêu âm, X quang, dư c – v t tư y t …) ; Ban Giám c Trung tâm y t phân công m t ngư i trong Ban Giám c ph trách công tác i u tr c a Trung tâm. Nh ng qu n (huy n) có cơ s i u tr c a Trung ương và thành ph óng trên a bàn, thu n l i v giao thông i l i thì ch t ch c Phòng khám a khoa trung tâm ( các qu n-huy n có th thành l p nhà h sinh khu v c) làm nhi m v sơ c u b nh nhân trư c khi chuy n lên tuy n trên, , khám ch a b nh thông thư ng; ) Phòng khám b nh a khoa khu v c (thi t l p nơi có nhu c u c n thi t theo quy ho ch c a ngành); e) Tr m Y t phư ng (xã-th tr n) th c hi n theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 08/TT-LB ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Liên B Y t -Tài chính-Lao ng Thương binh & Xã h i-Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ).
  5. 3.2.2. Các Phòng ch c năng giúp vi c Giám c Trung tâm bao g m: a- Phòng K ho ch – Nghi p v ; b- Phòng Tài v ; c- Phòng T ch c hành chính qu n tr . i u 4. Biên ch : Căn c kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th t ng a phương xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Biên ch c a Trung tâm do y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh trong ch tiêu biên ch s nghi p y t c a qu n (huy n) ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. i u 5. Kinh phí ho t ng : Kinh phí ho t ng, xây d ng cơ s v t ch t h t ng và trang thi t b y t th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6: Ch làm vi c: 6.1. Ch h ih p: Th c hi n nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a Ban Giám c Trung tâm v i Trư ng các ơn v chuyên môn k thu t và Trư ng các phòng ch c năng thu c Trung tâm ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i. Hàng tháng h p toàn th cán b -công ch c Trung tâm ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương. Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, Trung tâm báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Trung tâm có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n (huy n), ho c c a lãnh o S Y t . 6.2. Ch làm vi c : Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a ngành y t . Cán b , công ch c c a Trung tâm u có ch c danh, nhi m v c th , ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh.
  6. Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a cán b ph trách và lãnh o Trung tâm, c a ng nghi p, cũng như c a b nh nhân theo 12 i u y c c a B Y t . i u 7. Quan h công tác : Trung tâm Y t qu n (huy n) có các m i quan h công tác như sau : 7.1. i v i y ban nhân dân qu n (huy n): Trung tâm Y t qu n (huy n) ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n (huy n). Giám c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân qu n (huy n) và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n (huy n) v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n (huy n) có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), thì Giám c báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong các kỳ h p c a H i ng nhân dân qu n (huy n). 7.2. i v i S Y t thành ph : Giám c Trung tâm qu n (huy n) ch u s ch o, hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a Giám c S Y t , ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c S Y t . 7.3. i v i các cơ quan khác tr c thu c y ban nhân dân qu n (huy n): - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Giám c Trung tâm ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh. 7.4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n (huy n): - Th c hi n k ho ch c a y ban nhân dân qu n (huy n) v ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan Ny m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân và tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh t chăm sóc s c kh e c ng ng. - Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Trung tâm, Giám c có trách nhi m gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n (huy n) gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 7.5. i v i y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) : Trung tâm Y t qu n (huy n) ph i h p y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) ch o và hư ng d n Tr m Y t phư ng (xã, th tr n) trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t trình cơ quan có thNm quy n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k
  7. ho ch ó sau khi ã ư c phê duy t ; trong vi c thanh, ki m tra ngành phư ng (xã, th tr n) khi có quy t nh y ban nhân dân qu n (huy n). Cung c p cho y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành y t t i a phương. 7.6. i v i Tr m Y t phư ng (xã, th tr n): Trung tâm Y t qu n (huy n) qu n lý, ch o và hư ng d n Tr m Y t phư ng (xã, Th tr n) v chuyên môn, nghi p v , kinh phí và nhân l c y t . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Giám c Trung tâm Y t qu n (huy n) có trách nhi m th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n c n rút kinh nghi m, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) vi c b sung ho c s a i quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng T ch c Chính quy n qu n (huy n). Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N)…………
Đồng bộ tài khoản