Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P2)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
206
lượt xem
118
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p2)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P2)

 1. Ch¬ng II Néi dung chñ yÕu cña  ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc C¸c  c¬  quan  hµnh   chÝnh  nhµ  níc  ®îc  ph©n  c«ng  thùc thi quyÒn hµnh ph¸p trong mèi quan hÖ phèi hîp  víi c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn lËp ph¸p vµ c¸c c¬  quan thùc thi quyÒn t ph¸p.  Mèi quan hÖ phèi hîp víi c¸c lo¹i c¬ quan thùc  thi quyÒn lùc nhµ níc kh¸c  ®îc quy ®Þnh trong v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.  ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña quèc héi, c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc cao nhÊt; chÝnh phñ (th«ng  qua   c¸c   bé   chuyªn   ngµnh)   thùc   hiÖn   qu¸   tr×nh   dù  th¶o luËt, ph¸p lÖnh ®Ó tr×nh lªn c¬ quan quyÒn lùc  nhµ níc (Quèc héi) xem xÐt vµ phª chuÈn. ChÝnh phñ  kÕt hîp víi c¸c c¬ quan t ph¸p (Toµ ¸n nh©n d©n vµ  ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n c¸c cÊp) ®Ó tiÕn hµnh thùc  thi c¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n. MÆt  kh¸c,  c¸c  c¬  quan  thùc  thi  quyÒn   lùc  nhµ  níc  thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng cña  hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh ph¸p vµ hµnh chÝnh. Quèc  héi thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao víi c¸c lo¹i  c¬ quan nhµ níc; toµ ¸n nh©n d©n vµ ViÖn KiÓm s¸t  nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn xÐt xö, c«ng tè c¸c vô ¸n  d©n sù, h×nh sù cã liªn quan ®Õn hµnh chÝnh; xÐt xö  c¸c vô khiÕu kiÖn hµnh chÝnh 1/.     Thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p,   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng theo c¸c nhãm  sau:      1  Ph¸p lÖnh xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh 
 2. - Ho¹t ®éng lËp quy. - Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. - Cung cÊp dÞch vô. 1.Ho¹t ®éng lËp quy §©y   lµ   ho¹t   ®éng   nh»m   cô   thÓ   ho¸   c¸c   v¨n   b¶n  qu¶n lý nhµ níc (luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt,....)  nh»m ®a c¸c ®ßi hái cña ph¸p luËt vµo ®êi sèng. Ho¹t ®éng lËp quy hay ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh  qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc chia thµnh hai néi  dung: ­ ho¹t ®éng  ban hµnh c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt; ­ ho¹t ®éng ban hµnh c¸c lo¹i quyÕt ®Þnh hµnh  chÝnh kh«ng cã tÝnh quy ph¹m (quyÕt ®Þnh c¸ biÖt). 1.1  Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt . Ph¸p luËt quy ®Þnh quyÒn ®îc ban hµnh c¸c lo¹i  v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cho   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc còng nh  c¸ nh©n c¸c nhµ qu¶n lý c¸c  c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc: LuËt ban hµnh v¨n b¶n  quy   ph¹m   vµ   LuËt   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt cña Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n.  Theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn, quyÒn ®îc ban  hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc trao cho c¸c c¬  quan vµ c¸ nh©n sau: ChÝnh  phñ:  ban   hµnh   c¸c  lo¹i   nghÞ   quyÕt,   nghÞ  ®Þnh; Thñ   tíng   chÝnh   phñ:  ban   hµnh   c¸c   lo¹i   quyÕt  ®Þnh vµ chØ thÞ.
 3. Bé   trëng   vµ   thñ   trëng   c¬   quan   ngang   bé:   ban  hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ th«ng t   (bao gåm c¸c  lo¹i th«ng t liªn bé, liªn tÞch); Uû   Ban   Nh©n   d©n:   ban   hµnh   quyÕt   ®Þnh   vµ   chØ  thÞ2/. Ngoµi c¸c c¬ quan vµ c¸ nh©n ®∙ nªu trªn, kh«ng  cã mét tæ chøc vµ c¸ nh©n nµo trong hÖ thèng c¸c c¬  quan  hµnh  chÝnh  nhµ níc ®îc  ban hµnh  v¨n b¶n  quy  ph¹m ph¸p luËt.   Ban   hµnh   c¸c   lo¹i   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt  thuéc hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i  tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1996  vµ   söa   ®æi   2002   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   quy   tr×nh   dù  th¶o,  th«ng  qua  vµ ban  hµnh c¸c  lo¹i  v¨n b¶n  quy  ph¹m   ph¸p   luËt   cña   c¸c   c¬   quan,   c¸   nh©n   c¸c   nhµ  qu¶n lý thuéc hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc.  LuËt   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cña  Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n quy ®Þnh chi  tiÕt quy tr×nh ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt cña Uû Ban Nh©n d©n.  Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc lµ rÊt  quan träng. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n  cã thÓ xem xÐt vµ ¸p dông tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt  lîng ISO 9001­2000 nh»m t¹o c¬ héi b¶o ®¶m chÊt l­ îng cña c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ tõng  bíc hoµn thiÖn liªn tôc.    2  LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n ngµy  03/12/2004 quy ®Þnh chi tiÕt h×nh thøc, thÓ thøc, néi dung, thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt cña Uû Ban Nh©n d©n c¸c cÊp.
 4.    1.2 Ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh kh«ng cã   tÝnh quy ph¹m (c¸ biÖt) QuyÕt ®Þnh do c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc hoÆc  c¸ nh©n, tæ chøc cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ níc ban  hµnh, nh»m gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ.  QuyÕt  ®Þnh   hµnh   chÝnh   kh«ng   quy   ph¹m   (c¸   biÖt)   ®îc   ¸p  dông   mét   lÇn,   cã   gi¸   trÞ   ®èi   víi   tõng   ®èi   tîng,  c«ng  viÖc  cô thÓ.  §ã lµ nh÷ng  quyÕt  ®Þnh  ¸p dông  luËt; ¸p dông c¸c quy ®Þnh mang tÝnh quy ph¹m trong  c¸c quyÕt ®Þnh quy ph¹m.  C¸c   c¬   quan   thùc   thÞ   quyÒn   hµnh   ph¸p   vµ   hµnh  chÝnh   ®Òu   cã   quyÒn   ban   hµnh   c¸c   lo¹i   quyÕt   ®Þnh  kh«ng mang tÝnh quy ph¹m. Mét sè c¬ quan, c¸ nh©n  kh«ng ®îc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nªu  trªn ®Òu cã quyÒn ban hµnh c¸c lo¹i quyÕt ®Þnh hµnh  chÝnh mang tÝnh kh«ng quy ph¹m (c¸ biÖt). Thñ trëng  c¸c  c¬ quan  hµnh  chÝnh  ®Òu cã quyÒn  ban  hµnh  c¸c  lo¹i v¨n b¶n kh«ng mang tÝnh quy ph¹m. VÝ dô: chñ  tÞch  Uû Ban  Nh©n  d©n c¸c  cÊp kh«ng  ®îc  quyÒn  ban  hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, nhng ®Ó ®iÒu hµnh  c«ng  viÖc  cña Uû  Ban Nh©n  d©n ®îc  quyÒn  ban hµnh  c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh kh«ng mang tÝnh quy ph¹m;  thñ trëng c¸c c¬ quan thuéc chÝnh phñ ®îc ban hµnh  c¸c   quyÕt   ®Þnh   hµnh   chÝnh   kh«ng   quy   ph¹m   ®Ó   ®iÒu  hµnh c«ng viÖc cña c¬ quan thuéc chÝnh phñ 3/.   Ban   hµnh   c¸c   lo¹i   quyÕt   ®Þnh   kh«ng   mang   tÝnh  quy  ph¹m  kh«ng  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ trong  v¨n  b¶n  ph¸p luËt nhµ níc. Trong lý thuyÕt quyÕt ®Þnh, ban  3  Theo NghÞ ®Þnh 30/2003/N§­CP, hiÖn cã hai lo¹i c¬ quan thuéc chÝnh phñ. §ã lµ lo¹i c¬  quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc mµ chÝnh phñ uû quyÒn; lo¹i c¬ quan mang tÝnh  sù nghiÖp. Nhng theo LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¶ hai lo¹i c¬ quan thuéc  chÝnh phñ ®Òu kh«ng cã quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.   
 5. hµnh mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nãi chung vµ quyÕt ®Þnh  qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng ®Òu ph¶i dùa  trªn   mét   quy   tr×nh   nhiÒu   bíc.     Cã   thÓ   m«   t¶   quy  tr×nh ®ã b»ng h×nh vÏ 5. Các yếu tố đầu vào Quá trính xử lý bên để làm quyết định : trong cơ quan hành Nhu cầu; chính : Nguồn lực. Cơ cấu tổ chức, QuyÕt ®Þnh Sự ủng hộ hay phản quyền lực; hµnh chÝnh đối. Thủ tục. Khác Kinh nghiêm và những mong muốn H×nh 5. Quy tr×nh lµm quyÕt ®Þnh trong c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ n­íc  Quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh cã thÓ tiÕn hµnh theo tr×nh  tù c¸c bíc sau: Bíc 1: §iÒu tra, nghiªn cøu, thu thËp th«ng tin vµ   xö lý th«ng tin. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lµm   c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. Dù ®o¸n, lËp ph¬ng   ¸n vµ chän ph¬ng ¸n tèt nhÊt. Bíc 2: So¹n th¶o quyÕt ®Þnh  Bíc 3: Th«ng qua quyÕt ®Þnh  Bíc 4: Ban hµnh quyÕt ®Þnh.  Bíc 5:  TriÓn khai quyÕt ®Þnh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh   sau khi ®îc phª duyÖt.
 6. Bíc 6:  Xö lý th«ng tin ph¶n håi, ®iÒu chØnh quyÕt   ®Þnh (nÕu thÊy cÇn thiÕt;) Bước 7: KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ viÖc triÓn khai thùc   hiÖn quyÕt ®Þnh 4/. VÒ   nguyªn   t¾c,   néi   dung   cña   c¸c   bíc   trªn   cÇn  ph¶i   ®îc   kiÓm   so¸t   chÆt   chÏ   míi   b¶o   ®¶m   cho   mäi  quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc ban hµnh  hîp ph¸p, hîp lý vµ kh¶ thi. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng  ®ßi hái cÇn thiÕt ®Ó mét quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cã  tÝnh   hiÖu   lùc   vµ   hiÖu   qu¶.   Mçi   mét   bíc   cña   quy  tr×nh   b¶y   bíc   ban   hµnh   quyÕt   ®Þnh   hµnh   chÝnh   c¸  biÖt còng nh  c¸c bíc cña viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh  hµnh   chÝnh   mang   tÝnh   quy   ph¹m   ph¸p   luËt,   nÕu   ®îc  kiÓm so¸t theo nh÷ng nguyªn t¾c cña qu¶n lý chÊt l­ îng   ISO   9001­2000   th×   tÝnh   kh¶   thi   (hiÖu   lùc)   vµ  hiÖu qu¶ sÏ ®îc n©ng cao. 2.  Ho¹t  ®éng  qu¶n  lý  nhµ  níc  cña  c¸c  c¬  quan  hµnh chÝnh nhµ níc. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®Ó  thùc  hiÖn  ®îc  nhiÖm  vô cña m×nh  ®îc xem  xÐt trªn  mét sè néi dung sau: - Nh÷ng ho¹t ®éng nh»m lµm cho tõng c¬ quan hµnh  chÝnh   nhµ   níc   ®ñ   m¹nh   ®Ó   thùc   hiÖn   tèt   nhÊt  nhiÖm vô ®îc giao; - Nh÷ng lo¹i ho¹t ®éng nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho x∙  héi   vËn   ®éng   vµ   ph¸t   triÓn   theo   môc   tiªu   cña  nhµ níc ®∙ v¹ch ra. 2.1  Nh÷ng ho¹t ®éng nh»m lµm cho tõng c¬ quan   hµnh chÝnh nhµ níc ®ñ m¹nh ®Ó thùc hiÖn tèt nhÊt   nhiÖm vô ®îc giao; 4  Xem chi tiÕt " Hµnh chÝnh häc" NXB §¹i häc. Vâ Kim S¬n chñ biªn. 2000
 7. TiÕp   cËn   ®Õn   lÜnh   vùc   nµy,   ph¶i   xem   c¬   quan  hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét tæ chøc   hoµn chØnh. Vµ  do ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ph¶i  nghiªn cøu vµ vËn dông nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña  mét tæ chøc nh»m t¹o cho tæ chøc ph¸t triÓn vµ ®¸p  øng ®îc môc tiªu cña tæ chøc. Trong lý thuyÕt chung vÒ ho¹t ®éng cña mét tæ chøc,  cÇn chó ý 9 néi dung c¬ b¶n sau: a)     LËp   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch.  Dựa  trªn   c¬   së  cña hÖ thèng ph¸p luËt, dùa trªn c¬ së C¬ng lÜnh,  chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi ®∙ ®îc ho¹ch  ®Þnh trong ®êng lèi cña §¶ng cña Nhµ níc, c¬ quan  hµnh   chÝnh   bao   gåm   ChÝnh   phñ,   c¸c   bé,   c¸c   chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng ph¶i x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn  quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng  trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. b. C«ng t¸c thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc hîp lý,  khoa häc (bé m¸y).  NhiÖm vô  nµy nh»m x©y dùng mét  c¬ cÊu tæ chøc hîp lý cña c¬ quan hµnh chÝnh ®Ó lµm  cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vËn hµnh thèng suèt; x©y  dùng bé m¸y gän, cã hiÖu qu¶ nh»m x¸c ®Þnh c¸c mèi  quan hÖ chñ ®¹o, quan hÖ ngang ­ däc, quan hÖ phèi  hîp; qu¶n lý chÆt chÏ cêng ®é, n¨ng suÊt ho¹t ®éng  cña bé m¸y; qu¶n lý sù thay ®æi cña tæ chøc.  c)  C«ng  t¸c  nh©n   sù,  qu¶n  lý  nguån  nh©n  lùc.  §©y lµ c«ng viÖc g¾n liÒn víi viÖc sö dông vµ ph¸t  triÓn nguån nh©n lùc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh. §ã  lµ s¾p xÕp c¸n bé, c«ng chøc theo tiªu chuÈn chøc  danh; tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c«ng chøc hµnh chÝnh;  tæ chøc hÖ thèng c«ng viÖc thÝch hîp.
 8. d) Ban hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh.  §© y  l   µ nhi  vô võa cÇn chó ý ® Õn Öm  c¸c  yÕ u tè  bªn  trong  vµ  c¸c  yÕ u tè  bªn  ngoµi  §ã  l  ho¹t  ® éng tËp  hî  ® Çy . µ p   ®ñ th«ng  ti ;  xö l  th«ng  ti ;  ® Ò ra  c¸c  ph¬ ng ¸n  n ý n kh¸c   nhau;  thÈm   ® Þnh  hi u   qu¶  tõng   ph¬ ng  ¸n ;  ban  Ö hµnh quyÕ t ® Þnh qu¶n l  hµnh chÝnh nhµ ní   ý c. e) Nhi Öm vô ® i u hµnh, hí  dÉn th i hµnh lµ x© y Ò ng   dùng c¸c chØ dÉn cô thÓ  ® Ó  thùc hi n c¸c quyÕ t ® Þnh  Ö cña  cÊp  trªn ,  bªn  ngoµi vµ  trong  néi  bé c¬  quan,  ® Æ c Ö t l  kÕ  ho¹ch  ch i ti t  cho tõng  ho¹t  ® éng,   bi µ Õ ti n  ® é Õ  thùc  hi n; chØ  dÉn c¸c  quy ® Þnh, hi u  qu¶  Ö Ö vµ chÊt lî  ho¹t ® éng. ng g.   Phèi   hî   c¸c   hÖ   con   trong   c¬   quan   hµnh  p chÝnh. §ã  l  sù  chØ  ® ¹ µ o däc, sù  ® ång bé ho¹t  ® éng  theo cÊp hµnh chÝnh vÒ thê i gi ; phèi hî  gi a c¸c   an p ÷ ® ¬n vÞ kh¸c nhau; x© y dùng c¬  chÕ  phèi hî  cã hi u  p Ö qu¶. h. T¹o  nguån tµ i chÝnh  l  x© y dùng ng© n s¸ch ,  µ chó träng  nu«i dỡng vµ khai th¸c  nguån thu , nhÊt l   µ thuÕ ;  sö   dông  hi u   qu¶,  ti t   ki ;  ng© n  s¸ch   ®î   Ö Õ Öm c cÊp  ® óng chÕ  ® é, óng chñ tr ¬ ng ph© n cÊp, qu¶n l    ® ý chÆ t  ch Ï  c«ng   s¶n   bao   gåm   c¬   së   vËt  chÊt,   ph¬ ng  ti n  l  vi c vµ nh÷ ng vËt t cÇn th i t kh¸c. Ö µm Ö Õ i.   Theo   dâi,   gi   s¸t,   ki   tra ,   b¸o   c¸o  l   ¸m Óm µ nh»m   l   s¸ng   tá   nh÷ ng  kÕ t  qu¶   ® ¹t  ®î   dù   ® o¸n  µm c; ch i u   hí   vËn   ® éng  cña   tõng   bé   phËn   vµ   toµn   hÖ  Ò ng thèng; ph¸t hi n  nh÷ ng sai sãt ví  m ¾ c, Ö ng  khã kh¨n  trong   qu¸   tr× nh   thùc   hi n   nh÷ ng  ho¹t   ® éng  hµnh  Ö chÝnh. Nhi Öm vô nµy g¾ n li n  tr¸ch  nhi  c¸ nh© n Ò Öm  vµ 
 9. t   chøc,   l   c¬   së   ® Ó  ® ¸nh  gi   thùc   th i   vµ   ® i u  æ µ ¸ Ò chØ nh ho¹t ® éng c«ng vô. k. B¸o c¸o, s¬ kÕt, tæng kÕt. ®¸nh gi¸ lµ thiÕt  lËp  c¸c b¸o  c¸o ®Þnh  kú (th¸ng,  quý,  n¨m) vµ  b¸o  c¸o tæng kÕt dµi h¹n (2 n¨m, 5 n¨m, 10 n¨m). Trong  c¸c b¶n b¸o c¸o nµy cÇn ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc  tiªu, sè lîng, chÊt lîng, hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng  vô.   2.2 Nh÷ng lo¹i ho¹t ®éng nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho   x∙ héi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn theo môc tiªu cña nhµ   níc ®∙ v¹ch ra. Néi  dung  cña ho¹t  ®éng  nµy cã thÓ  chia  thµnh  hai  nhãm: ­  C¸c  ho¹t  ®éng  ®iÒu   tiÕt,  can  thiÖp   vµo  ®êi  sèng x∙ héi nh»m ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn cña nhµ  níc; ­ Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu  c«ng d©n vµ x∙ héi. ViÖc ph©n chia nµy mang tÝnh t¬ng ®èi. Do kh¸i niÖm  cung   cÊp   dÞch   vô   còng   cã   thÓ   hiÓu   nh  lµ   mét   qu¸  tr×nh  ®iÒu  tiÕt  x∙ héi  nh»m t¹o  cho x∙  héi nh÷ng  ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ph¸t triÓn.    C¸c ho¹t  ®éng  ®iÒu  tiÕt,  can  thiÖp  vµo  ®êi  sèng x∙ héi nh»m ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn cña nhµ  níc. Sù   can   thiÖp   cña   nhµ   níc   vµo   ®êi   sèng   chÝnh  trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ x∙ héi lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu  kh«ng chØ nh»m t¹o cho quèc gia mét sù ph¸t triÓn  æn ®Þnh, bÒn v÷ng mµ cßn nh»m t¹o ra sù thÝch øng  chung víi thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi. 
 10. Tr í c hÕt : b¶n th©n c¬ chÕ kh«ng dÉn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ph¸t tr iÓn , dï ®ã lµ c¬ chÕ thÞ t r êng tù do hay kinh tÕ x· héi chñ nghÜa cña c¸c n- íc §«ng ¢u t r íc ®©y. Sù can th iÖp cña nhµ níc kh«ng ph¶i chØ do vÊn ®Ò c¬ chÕ kinh tÕ ( thÞ tr êng hay kh«ng hoµn toµn thÞ t r êng) mµ do chñ yÕu c¸c vÊn ®Ò x· héi nÈy sinh t rong sù ph¸t t r iÓn kinh tÕ. Kh«ng cã mét lùc l îng nµo ngoµi nhµ níc cã thÓ gi¶ i quyÕt c¸c m thuÉn x· héi nh: thÊt nghiÖp, bãc lét thÆng ©u d; ph©n ho¸ giµu nghÌo . Hai lµ , trong mét nÒn kinh tÕ thÕ gi í i ®ang h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ xuyªn quèc gia; nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ trë thµnh ®éc quyÒn cña c¸c c«ng ty si ªu quèc gia . NÕu nhµ níc kh«ng cã sù can th iÖp nhÊt ®Þnh vµo qu¸ t r×nh ph¸t t r iÓn ®ã th× nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia sÏ ®i theo nh÷ng híng bÞ dÉn d¾t bëi chÝnh c¸c lùc l îng kinh tÕ nµy. Ba lµ , ho¹t ®éng can th iÖp cña nhµ níc lµ mét tÊt yÕu kh«ng thÓ phñ nhËn. §iÒu c¬ b¶n lµ nhµ níc ph¶i t×m kiÕm c¸ch thøc cã hiÖu qu¶ h¬n cña sù can th iÖp vµ ®ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n cña sù thµnh c«ng cña nhiÒu quèc gia trong gia i ®o¹n khñng ho¶ng võa qua. Bèn lµ , trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia t rªn thÕ gi í i , vai t rß cña nhµ níc kh«ng gi¶m mµ ngµy mét t¨ng l ªn , ®Æc biÖt nh ë ViÖt nam, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, vai t rß kinh tÕ cña khu vùc nhµ níc rÊt quan t räng. §ã lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta . Nhng còng cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ nhµ níc kh«ng thÓ kh«ng can th iÖp, nÕu
 11. nh muèn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t tr iÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. §ã lµ nh÷ng lÜnh vùc x· héi, h¹ tÇng c¬ së; thiÕu vai trß cña nhµ níc th× c¸c lÜnh vùc ®ã kh«ng ®¸p øng ® ®ßi hái cña sù ph¸t tr iÓn. îc N¨m lµ, sù can thiÖp cña nhµ níc th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh x· héi ®e l¹ i hiÖu qña cao cña nhËn m thøc vµ do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tr ëng kinh tÕ l ín h¬n; t iÕt kiÖm ®Çu t vµ ®e l¹ i n¨ng suÊt lao ®éng m cao h¬n. Trong mét thÕ gií i ®a cùc nh hiÖn nay, vai trß cña nhµ níc ®ang thay ® theo nhiÒu híng kh¸c nhau. æi Trong t¸c phÈm “S¸ng t¹o l¹ i chÝnh phñ” cña D. Osborne vµ R. Gaebler, sù thay ® vai trß cña æi chÝnh phñ ® thÓ hiÖn th«ng qua 10 xu híng c¶i îc c¸ch. a)L¸i thuyÒn chø kh«ng chÌo thuyÒn. b)T¨ng quyÒn lùc cho céng ®ång chø kh«ng chØ ®¬n  thuÇn lµ ph©n ph¸t dÞch vô c«ng. c)KhuyÕn khÝch c¹nh tranh h¬n lµ ®éc quyÒn. d)§îc híng dÉn theo sø mÖnh cña nhµ níc chø kh«ng  ph¶i theo quy t¾c (cã nghÜa lµ nhµ níc lµm viÖc  theo nÒn t¶ng c¬ b¶n cña m×nh chø kh«ng ph¶i v× quy  t¾c do m×nh ®a ra). e)Quan t©m ®Õn kÕt qu¶ h¬n lµ ®Çu vµo. f)Nhu cÇu ngêi tiªu dïng lµ trªn hÕt chø kh«ng  ph¶i v× néi t¹i cña bé m¸y. g)TËp trung t¹o nguån lùc chø kh«ng chØ tiªu tiÒn. h)§Çu t ®Ó phßng bÖnh h¬n lµ ch÷a bÖnh. i)Ph©n quyÒn. j)Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò b»ng thÞ trêng h¬n lµ c¸c  ch¬ng tr×nh do nhµ níc ®a ra. 
 12. §i u  ti t,  can  th i p  cña nhµ ní  vµo nÒ n ki   Ò Õ Ö c nh t , ® êi sèng  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi th«ng  qua m ét sè  Õ ho¹t   ® éng:  ® Þnh  hí ;   dÉn   d¾ t;  khuyÕ n  khÝch,   hç  ng trî;  ® i u ti t;  ng¨n ngõa. Ò Õ * §Þnh  hí  ph¸t tri n ,  t¹o  ® i u ki n  cho  sù  ra   ng Ó Ò Ö ® êi cña  nÒ n ki  t  thÞ  tr êng nh  l  vai trß  cña  nh Õ µ "bµ   ® ì   thóc   ® Èy  sù   ph¸t   tri n   vµ   t¨ng   tr ëng  ", Ó ki  t . nh Õ * T¹o  m «i tr êng ph¸p l  cho sù  ph¸t tri n  ki  t   ý Ó nh Õ thÞ  tr êng ® óng  hí  l ng µnh   m ¹nh theo  ® Þnh hí  x∙  ng héi chñ nghÜa. * Trùc ti p  ® Çu Õ  t ® Ó ph¸t tri n  c¸c  ngµnh, c¸c  c¬   Ó së then  chèt cña nÒ n ki  t  quèc d© n ® Ó nh Õ  ph¸t huy  vai trß  chñ ® ¹o cña ki  t  nhµ ní  t¹o  l  kÕ t  nh Õ c, Ëp cÊu h¹ tÇng, th«ng ti ,  c«ng nghÖ . n * KhuyÕ n  khÝch, hí  dÉn gi  ® ì ng óp  c¸c  thµnh  phÇn  ki  t  b»ng hÖ thèng chÝnh s¸ch  ® ßn bÈy, t¹o  m «i nh Õ   tr êng thuËn  lîi,  æ n ® Þnh, ph¸t huy  ti m  l  néi  Ò ùc t¹i. * §i u  ti t  ki  t , ph© n phèi vµ  ph© n phèi l¹i   Ò Õ nh Õ thu  nhËp  quèc d© n, ® i u hoµ quyÒ n lîi  hî  ph¸p,  Ò p chÝnh   ® ¸ng  gi a   nhµ   ní   doanh   nghi p   vµ   c«ng  ÷ c, Ö d© n, b¶o ® ¶m c«ng b»ng x∙ héi ; * Ng¨n ngõa vµ  kh¾ c phôc nh÷ ng yÕ u tè  tiªu  cùc,  trõng  ph¹t hµnh vi x© m ph¹  lîi  Ých chung vµ c«ng  m d© n. * Tham  gi  tÝch  cùc vµo thÞ  tr êng thÕ  giíi,  thóc  a ® Èy ki  t  ph¸t tri n ,  b¶o vÖ  chñ  quyÒ n vµ  lîi   nh Õ Ó Ých ki  t  cña quèc gi . nh Õ a 2.3. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng nh»m ®¸p  øng nhu cÇu cña c«ng d©n, x∙ héi.
 13. §© y  l   m ét  trong   nh÷ ng  ho¹t   ® éng  quan   träng ,  µ kh«ng thÓ  th i u  ®î  cña c¸c  c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  Õ c ní  Tuy nhi ,  do b¶n chÊt cña  c¸c  c¬  quan quyÒ n  c. ªn l  nhµ ní  nªn c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ ní  th ­ ùc c, c êng gÆ p nhi u khã kh¨n kh i nhËn thøc ho¹t ® éng nµy.  Ò MÆ t kh¸c,  trong  ® i u ki n  cña  nhi u  ní  chuyÓ n tõ   Ò Ö Ò c m ét c¬  chÕ  qu¶n l  tËp  trung , bao cÊp  sang  c¬  chÕ  ý qu¶n l  m í ý i rÊ t khã tho¸t  ra  khái nh÷ ng t duy tr í   c ®©y vÒ m èi quan hÖ gi a nhµ ní  vµ c«ng d© n ÷ c  nªn kh i  bµn  vÒ   vi c   cung   cÊp   dÞch   vô   ® ¸p  øng  nhu  cÇu  cña  Ö c«ng d© n  vµ x∙ héi th êng gÆ p  khã kh¨n .     3. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng. DÞch vô c«ng hiÖn nay cã thÓ ®îc tiÕp cËn theo  mét sè híng  5/. Nh»m nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ®a tiªu  chuÈn   qu¶n   lý   chÊt   lîng   ISO   9001­2000   trong   ho¹t  ®éng cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô, chóng t«i tiÕp cËn  dÞch vô c«ng tõ quan ®iÓm dÞch vô.   D Þch vô trong  ki  t  vµ thÞ  tr êng l  m ét o ¹i   nh Õ µ  l hµng   ho¸  phi  vËt  chÊt.   Cung  cÊp   dÞch   vô   ®î   x¸c  c ® Þnh nh l  m ét µ  ho¹t ® éng ki  t  nhng kh«ng ®a ® Õn nh Õ   quyÒ n së  h÷ u, kh¸c víi  cung cÊp hµng ho¸ vËt chÊt.  6 / DÞch vô cã thÓ kh¸c víi hµng ho¸ ë nh÷ng khÝa  c¹nh sau: V«   h×nh:  ­   kh«ng   thÊy,   kh«ng   cÇm,   kh«ng   ngöi  thÊy vµ do ®ã kh«ng cã thÓ lu kho, b∙i  nh víi lo¹i  hµng ho¸ vËt chÊt.   Do ®ã, khã cã thÓ kh¸i qu¸t,  5   ThuËt ng÷ " public services" hiÖn cã nhiÒu tµi liÖu nghiªn cøu vµ mèi mét nhµ nghiªn cøu  cã thÓ tiÕp cËn thuËt ng÷ nµy tõ mét híng kh¸c nhau. §Ò tµi cÊp nhµ níc vÒ " c¸c gi¶i ph¸p  ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh giai ®o¹n ®Õn 2010". Tµi liÖu héi th¶o vÒ cung cÊp dÞch vô  c«ng t¹i Hµ néi vµ Thµnh phè HCM.  6 Theo quan ®iÓm cña ISO 9001-2000, s¶n phÈm (product) bao gåm c¶ dÞch vô.
 14. khã cã thÓ  t¹o  ra  ®î  m ét c  sù  nh× n nhËn vÒ dÞch vô.  Kh«ng thÓ  ®a ra  ®î  ®î  m ét tiªu  chÝ qu¶ng c¸o  m µ c c   t¹o   ®î   ni   ti   nÕ u  nh  hä   kh«ng   tr¶ i   qua   thö   c Òm n nghi . Ò u  nµy hoµn toµn ® óng víi  c¸c c¬  quan nhµ  Öm  §i ní  cung cÊp nh÷ ng l ¹i  dÞch vô cho c«ng d© n c o  nh xi   n gi   phÐ p  x© y  dùng;  hé   khÈu.  NÕ u  kh«ng   ®î   " ôc  Êy c m kÝch" dÞch vô ® ã,  khã cã thÓ  ti  ®î  dÞch vô ® ã n c  nh hä  nãi  M «  h× nh “m ét cöa”  trong  c¶ i c¸ch  thñ   tôc   . hµnh chÝnh l  m ét µ  vÝ dô.     DÔ háng, mÊt. Theo thêi gian, nÕu kh«ng cã "ng­ êi mua" coi nh  dÞch vô ®∙ mÊt, kh«ng lÊy l¹i ®îc.  NÕu kh«ng cã c«ng chøc thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm ®ã,  th×  còng  cã nghÜa  lµ dÞch  vô kh«ng  ®îc  cung cÊp.  NÕu nh c«ng d©n ®Õn trô së uû ban phêng xin ®¨ng ký  khai sinh, nhng kh«ng cã ngêi nhËn ®¨ng ký còng cã  nghÜa lµ dÞch vô ®ã bÞ mÊt. Kh¸c víi hµng ho¸ vËt  ch¸t,   nÕu   kh«ng   b¸n   ®îc   vÉn   cßn.   NÕu   qu¶ng   c¸o  kh«ng  khÐo,  sè  chç ngåi  cña mét  chuyÕn  xe coi  nh mÊt ®i, kh«ng cã thÓ ®Ó l¹i cho ngµy mai. Nhµ ®Çu  t  kh«ng  nhËn ®îc giÊy  phÐp  còng cã  nghÜa  lµ ngµy  h«m ®ã ®∙ mÊt ®i dÞch vô ®ã. ThiÕu kh¶ n¨ng ®Ó vËn chuyÓn nã ®Õn nh÷ng n¬i  cÇn.  NÕu dÞch  vô c«ng  chøng  ®îc  cung cÊp  t¹i trô  së, th× chØ cã thÓ tiªu dïng nã t¹i ®Þa ®iÓm t¹o ra  nã. §©y còng lµ ®iÒu mµ c¸c nhµ hµnh chÝnh cÇn chó  ý.   NÕu ®Þa ®iÓm ®¨ng ký khai sinh, khai tö , cö  tri kh«ng thuËn lîi sÏ kh«ng cã thÓ phôc vô tèt; sè  ngêi ®¨ng ký gi¶m. Mét sè m« h×nh sö dông c«ng nghÖ  th«ng tin cã thÓ t¹o c¬ héi ®Ó chuyÓn kh¶ n¨ng cung 
 15. cÊp dÞch vô ® Õn ngêi cã nhu cÇu. chÝnh phñ ® i n tö   Ö l  m ét µ  c¸ch  thøc ® Ó " vËn chuyÓ n dÞch vô". Kh«ng cã tÝnh ®ång nhÊt, gièng nhau.    Mçi mét  kh¸ch hµng vµ mçi mét ng÷ c¶nh cã thÓ cã  lo¹i dÞch  vô "chÊt lîng kh¸c nhau". §Çu vµo ®Ó t¹o ra dÞch vô  ®ã còng kh«ng ®ång nhÊt vµ do ®ã kh«ng thÓ t¹o ra  dÞch vô nh  nhau. T©m lý cña c¸n bé, c«ng chøc rÊt  kh¸c nhau víi tõng ngêi kh¸c nhau, mÆc dï quy chÕ  kh«ng cho phÐp. C¸ch øng xö cña ngêi nhËn dÞch vô  còng kh¸c nhau nªn lµm cho dÞch vô sÏ cã chÊt lîng  kh¸c nhau. NhËy c¶m cña lao ®éng.  C¸c lo¹i dÞch vô thêng  g¾n   liÒn   víi   con   ngêi   h¬n   lµ   quy   tr×nh.   Thñ   tôc  hµnh   chÝnh   vµ   quy   tr×nh   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc   cho  d©n  dï ®îc  quy ®Þnh  vÉn kh«ng  cã  thÓ gièng  nhau.  YÕu tè con ngêi vµ qu¶n lý nh©n sù lµ quan träng,  quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp  dÞch vô. VÝ dô, du lÞch: quÇy lÔ t©n víi c¸c con  ngêi cã phong c¸ch kh¸c nhau sÏ t¹o ra sù hµi lßng  kh«ng   gièng   nhau.   C«ng   chøc   hµnh   chÝnh   còng   t¬ng  tù. Khã cã thÓ nãi vÒ  hîp lý, hoÆc thÞ trêng..  Th¨ng gi¸ng cña nhu cÇu. Hay dÞch vô khã cã  thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c quan hÖ cung ­ cÇu ®Ó c©n  b»ng. RÊt khã ®Ó x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu. TÝnh mïa vô  rÊt lín trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô. Trong khu  vùc c«ng còng xÈy ra tîng tù. Mïa thi cö còng lµ  mïa cã nhiÒu nhu cÇu vÒ c«ng chøng; Mïa xu©n, thu  lµ mïa cíi vµ nhiÒu nhu cÇu vÒ ®¨ng ký kÕt h«n. Mïa  Héi diÔn, festival lµ mïa cña ®i l¹i. Mïa tÕt nhu 
 16. cÇu ® i l¹i   cao. TÝnh th¨ng  gi¸ng  nµy  ® ßi hái  m ét  "sù  dù tr÷  ti m  n¨ng" cÇn th i t. Ò Õ Sù tham gia tÝch cùc cña ngêi mua cã thÓ t¹o  ra ®îc dÞch vô nh ý.  C¸c lo¹i dÞch vô ®îc cung cÊp  ®ßi  hái cã  sù trao  ®æi trùc  tiÕp  víi kh¸ch  hµng.  Cµng t¹o ra c¬ héi ®Ó cµng "dÔ b¸n" dÞch vô.  Cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn c¸c nhãm yÕu tè  sau: • Nhµ cung cÊp dÞch vô (ai);  • C«ng cô, thiÕt bÞ ®îc sö dông ®Ò cung cÊp  dÞch vô; • §iÒu kiÖn ®Ó cung cÊp ( phßng, nhµ, n¬i ®ç  xe,...);  • Kh¸ch   hµng   cña   c¸c   nhµ   cung   cÊp   dÞch   vô  (cho ai); • Nh÷ng ngêi cã liªn quan. VÝ dô, dÞch vô söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn tö. Ngêi  cung cÊp dÞch vô; kh¸ch hµng, c¸c trang thiÕt bÞ,  ®iÒu kiÖn,.... ®Òu cã thÓ thÊy cô thÓ. Trong c¸c yÕu tè kÓ trªn, mét vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra khi  nghiªn cøu dÞch vô lµ c¬ chÕ ®Ó cung cÊp dÞch vô  bëi   c¸c   nhµ   cung   cÊp   dÞch   vô   víi   kh¸ch   hµng   cña  m×nh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr     êng, dÞch vô ®   îc cung    cÊp bëi nhiÒu chñ thÓ kh¸c nhau vµ cho nhiÒu nhãm   ®èi t     Tuú   thuéc   vµo   ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ   mµ   c¸c     îng. ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô ®ã tu©n theo c¸c lo¹i c¬  chÕ kh¸c nhau. VÝ dô, dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng  sau   b¸n   hµng   (b¶o   hµnh)   thêng   ®îc   c¸c   nhµ   kinh  doanh ®a ra nh lµ mét lo¹i dÞch vô miÔn phÝ. Trong 
 17. thê i gi  b¶o hµnh, m äi an  dÞch  vô m ang tÝnh  duy tr×   s¶n phÈm ® Òu c  doanh nghi p thùc hi n c¬  chÕ m i n   ®î Ö Ö Ô phÝ. B¶n  chÊt cña  l ¹i   h× nh dÞch  vô  sau  b¸n  hµng  o m i n phÝ kh«ng thuéc chñ ® Ò Ô  trao  ® æ i ë ® © y,  nhng cã  thÓ  nãi ® ã µ  m ét c¸ch  thøc  rÊ t  quan trong  ® Ó thu    l hót vµ duy tr×  kh¸ch hµng. Nhi u l ¹i  dÞch vô ®î  cung cÊp theo c¬  chÕ gi   Ò o c ¸ cè  ® Þnh. VÝ dô, dÞch  vô tµ i  chÝnh, göi ti n . Nhng  Ò còng cã nhi u l ¹i  dÞch vô m ang tÝnh  thÞ  tr êng rÊ t  Ò o cao, tuú   thuéc   vµo m èi  quan hÖ   cung  cÇu ® Ó th i t  Õ l  c¬  chÕ gi  cao, thÊp . Ëp ¸: D ï theo  nguyªn  t c nµo, c¸c  nhµ cung cÊp dÞch  ¾ vô   ® Òu  t m   m äi  c¸ch   ® Ó  võa   tho¶   m ∙ nhu   cÇu   cña  × n  kh¸ch  hµng, nhng ® ång thê i ph¶i ® em l  lîi  Ých (cã   ¹i thÓ  trùc  ti p  th«ng  qua lîi  nhuËn thu  ®î  tõ  cung  Õ c cÊp dÞch vô hoÆ c ¸n  ti p  th«ng qua lîi  Ých tõ  m ua  gi Õ   b¸n, trao  ® æ i a  t¨ng  do cã dÞch vô).   gi Nghi  cøu  ho¹t  ® éng cña hÖ thèng  c¸c  c¬  quan  ªn nhµ ní  bªn  c¹nh  sù  cã   m Æ t c,  cña   c¸c  doanh nghi p  Ö nhµ ní  thùc hi n chøc n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸ ( ¸y  c Ö m m ãc, xe, v¶i,  ®êng,....)  th×  ho¹t  ® éng cña  c¸c  c¬   quan nhµ  ní  chñ   yÕ u thuéc  l nh  vùc dÞch  vô.  Nãi  c Ü nh  vËy   theo   quan   ® i   cña   chÝnh   trÞ   ki   t   häc  Óm nh Õ nh»m   ph© n  bi t   gi a   ho¹t   ® éng  s¶n   xuÊt  hµng   ho¸  Ö ÷ (h÷ u h× nh, sê ®î  thÊy ®î  lu kho b∙i,..)  víi  ho¹t  c c, ® éng  cung   cÊp   dÞch   vô.   Còng   chÝnh   v×   nghÜa  ® ã,  kh«ng Ýt tµ i li u , gäi ho¹t ® éng cña c¬  quan nhµ n­ Ö í  l  ho¹t ® éng phôc vô ( trong  tõ  ® i n chung ­ tõ   c µ Ó phôc vô vµ dÞch vô cï   nghÜa). ng   Nhµ n   íc vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n   íc lµ    mét trong c¸c lo¹i chñ thÓ cung cÊp dÞch vô. XÐt 
 18. trªn  nghÜa "a i cung cÊp  dÞch  vô" th×  nhµ ní  còng  c l  m ét chñ thÓ  bªn  c¹nh  nhi u chñ thÓ  hay nhµ ní   µ Ò c cung   cÊp   c¸c   l ¹i   dÞch   vô   m µ cã thÓ  c¸c   chñ   thÓ  o kh¸c còng cung cÊp hoÆc c¸c chñ thÓ kh¸c còng  cã  thÓ cung cÊp lo¹i dÞch vô mµ nhµ níc cung cÊp. ViÖc  cã   mÆt   nhiÒu   hay   Ýt   c¸c   chñ   thÓ   thuéc   c¸c   thµnh  phÇn  kinh  tÕ, c¸c  khu vùc  kh¸c  nhau cung  cÊp  mét  hay nhiÒu lo¹i dÞch vô tuú thuéc vµo lo¹i dÞch vô  còng nh c¬ chÕ cung cÊp vµ ®Æc biÖt còng cã thÓ phô  thuéc vµo tÝnh c¹nh tranh vµ lîi Ých thu ®îc. §©y  sÏ lµ nguyªn t¾c rÊt c¬ b¶n ®Ó nghiªn cøu thuËt ng÷  dÞch vô c«ng.   DÞch   vô    îc   cung   cÊp   ®Õn   cho   ai   còng   sÏ   lµ   ®    nguyªn   t¾c   ®Ó   xem   xÐt   ®Õn   tÝnh   "c«ng­   chung­   public" cña lo¹i dÞch vô ®ã. NhiÒu lo¹i dÞch vô ®îc  cung cÊp nh»m ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña mét sè ®èi t­ îng; nhng còng cã nh÷ng lo¹i dÞch vô ®îc t¹o ra ®Ó  cung cÊp cho nhiÒu nhãm ®èi tîng; mét sè dÞch vô ®­ îc t¹o ra ®Ó cung cÊp v× nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau.  Trong lý thuyÕt tiªu dïng 7/, nhu cÇu cña x∙ héi  loµi ngêi cã thÓ chia thµnh ba nhãm: - Nhu cÇu x∙ héi;  - Nhu cÇu tËp thÓ, c«ng ®ång; - Nhu cÇu c¸ nh©n.    Vµ ®èi víi tõng lo¹i nhu cÇu ®ã, cung cÊp dÞch  vô ®îc c¸c nhµ cung cÊp lùa chän nhiÒu c¬ chÕ kh¸c  nhau.   Mèi quan hÖ cung­ cÇu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr   ­   êng sÏ ¶nh h   ëng ®Õn ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô  .    Nh ®∙ nªu trªn, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô nÕu kh«ng  7  Xem Khu vùc c«ng. NXB KH&KT 1999. 
 19. t×m thÊy l î i Ých trùc t iÕp hay gi¸n t iÕp, hä sÏ kh«ng cung cÊp dÞch vô ®ã dï c¶ ba nhãm nhu cÇu t rªn xuÊt hiÖn. Trong nh÷ng t r êng hîp ®ã, nhµ níc ph¶i cã t r¸ch nhiÖm ®Ó cung cÊp. §©y còng chÝnh lµ t iÒn ®Ò ®Ó xuÊt hiÖn thuËt ng÷ dÞch vô c«ng - publ i c serv i ces . VÝ dô t rong nhãm c¸c lo ¹ i dÞch vô kinh tÕ, nhµ níc cung cÊp nhiÒu lo ¹ i dÞch vô. Cã nh÷ng lo ¹ i dÞch vô mang tÝnh ®éc quyÒn cña nhµ níc hay chØ cã nhµ níc míi ® îc quyÒn cung cÊp nh÷ng lo ¹ i dÞch vô ®ã. VÝ dô c¸c lo ¹ i ®¨ng ký; dÞch vô h¶i quan, . . . . §©y lµ nhãm dÞch vô rÊt cÇn th iÕt ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan nhµ níc . ThiÕu viÖc cung cÊp c¸c lo ¹ i dÞch vô ®ã, t rËt tù x· héi kh«ng b¶o ®¶m vµ kh«ng qu¶n lý ® îc hÖ thèng th«ng t in cÇn th iÕt . VÝ dô, nÕu nhµ níc kh«ng t¹o ra dÞch vô cÊp b»ng l ¹ i xe c¸c lo ¹ i , sÏ kh«ng b¶o ®¶m trËt tù chung. Trªn ph¬ng diÖn dÞch vô ® cung cÊp cho x· héi , îc xÐt vÒ phÝa ngêi t i ªu dïng, tõ "c«ng" thÓ hiÖn ®ã lµ lo ¹ i dÞch vô cã nhiÒu ngêi trong x· héi cã nhu cÇu sö dông nã vµ x· héi ph¶i t¹o ra nã t rong mèi quan hÖ cung cÇu. MÆt kh¸c, còng do tÝnh chung cña nhiÒu ngêi cã nhu cÇu vµ x· héi ph¶i t ¹o ra nã, ®a sè nh÷ng lo ¹ i dÞch vô ®ã th êng do nhµ níc (nhµ cung cÊp dÞch vô) ®¶m nhËn. Vµ t rªn khÝa c¹nh ®ã, dÞch vô c«ng th êng g¾n l iÒn ví i nhµ níc . Mét sè lo ¹ i dÞch vô sau ® ©y mang tÝnh c«ng thÓ hiÖn râ nhÊt cña c¶ hai lo ¹ i t duy t rªn : • Gi¸o dôc; • § iÖn vµ khÝ ®èt;
 20. • DÞch vô cøu ho¶; • DÞch vô y tÕ; • DÞch vô c¶nh s¸t/ police service; • B¶o vÖ tæ quèc. • Thu gom vµ xö lý r¸c; • DÞch vô cung cÊp níc. • VËn t¶i c«ng céng; C¸ch thøc lùa chän cña nhµ níc trong ho¹t ®éng cung cÊp lo¹ i dÞch vô nµo cã ý nghÜa quan träng trong ph¸t tr iÓn kinh tÕ - x· héi. Trªn quan ®iÓm dÞch vô trong tiÕn tr×nh ph¸t tr iÓn kinh tÕ - x· héi, nÕu x· héi cã nhu cÇu (nh trªn ®· nªu: nhu cÇu x· héi) th× ph¶i cã ngêi ®Ó cung cÊp dÞch vô ®ã. Sù lùa chän mang tÝnh tù nhiªn ®Ó cung cÊp thêng kh«ng thu hót c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô khu vùc t nh©n hay thø ba vµo nh÷ng lÜnh vùc kh«ng ®e l¹ i hiÖu qu¶. m Trong khi ®ã cã nhiÒu lo¹ i dÞch vô khu vùc t nh©n kh«ng cung cÊp bëi hai yÕu tè: - YÕu tè kh«ng ph©n chia ® thµnh khÈu phÇn. îc - Kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ólo¹ i trõ. Cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ. Sù kh¸c nhau cã thÓ thuéc vÒ nh÷ng c©u hái rÊt c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô: - ai s¶n xuÊt ra c¸c lo¹ i hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã. - S¶n xuÊt ®Ó lµm g× (mua, b¸n, trao ® æi, cung cÊp miÔn phÝ,. . . ) ; Víi hai c©u hái ®ã cã thÓ ph©n lo¹ i c¸c nhµ s¶n xuÊt thµnh c¸c nhãm: - C¸c nhµ s¶n xuÊt thuéc khu vùc c«ng
Đồng bộ tài khoản