Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P4)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
149
lượt xem
76
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p4)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P4)

 1. 3. Mét sè xu híng  c¶i c¸ch hµnh chÝnh. 3.1. M« h×nh “mét cöa” trong ho¹t ®éng qu¶n lý   hµnh chÝnh nhµ níc     “Mét  cöa”  trong  qu¶n  lý  còng  cã  nghÜa   lµ lµm  thÕ nµo ®Ó ngêi d©n, ngêi cã yªu cÇu phôc vô kh«ng  cÇn ph¶i qua nhiÒu n¬i ®Ó gi¶i quyÕt mét vô viÖc.  Trong c¸c doanh nghiÖp phôc vô, c¸c c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc ®Òu ph¶i nghÜ ®Õn: lµm thÕ nµo ®Ó ngêi d©n  kh«ng ph¶i “vßng vÌo” khi yªu cÇu cung cÊp dÞch vô.   “Mét   cöa”  g¾n   liÒn   víi   viÖc   ph©n   c«ng,   ph©n  cÊp   quyÒn   h¹n,   tr¸ch   nhiÖm,   nhiÖm   vô   cña   tõng   c¬  quan ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, cô thÓ.  “Mét  cöa”  g¾n  liÒn  víi  viÖc  quy  ®Þnh  mét  quy  tr×nh rÊt râ rµng cô thÓ c¸c bíc, c¸c yªu cÇu còng  nh  kü n¨ng, c¸c tiªu chuÈn kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c  c«ng viÖc cña c«ng d©n.  “Mét   cöa”  ®ßi   hái   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   ®a   ra  mét hÖ thèng c¸c thñ tôc quy ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt  c¸c yªu cÇu cña c«ng d©n cã tÝnh ph¸p lý, cã hiÖu  lùc, khoa häc, ®ång thêi ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu vµ  c«ng khai. Nh÷ng quy ®Þnh cña thñ tôc ®ã mang tÝnh  b¾t buéc víi c¶ hai phÝa ­ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc vµ c¸c kh¸ch hµng cña hä. Khi mµ viÖc thùc hiÖn  thñ tôc nµy  “nghiªng”  vÒ mét bªn nµo ®ã, th× hiÖu  qu¶, hiÖu lùc cña thñ tôc thÊp.      “Mét cöa”  cã nghÜa c«ng d©n ®îc biÕt c¸c lo¹i  thñ   tôc   cÇn   thiÕt   ®ã   ë   ®©u   (th«ng   b¸o   c«ng   khai  trªn b¶ng, trªn m¹ng, tr¶ lêi qua ®iÖn tho¹i,...) 
 2. vµ khi hä cã nhu cÇu gi¶i quyÕt th× gi¶i quyÕt ë  ®©u, qua ®iÖn tho¹i, fax, e­mail hay trùc tiÕp.   “Mét cöa”  kh«ng cã nghÜa lµ mäi c¬ quan qu¶n  lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   ph¶i   tËp   trung   vÒ   mét   ®Þa  ®iÓm.   ThuËt   ng÷  “khu   hµnh   chÝnh   tËp   trung”  ®îc  nhiÒu  n¬i  hiÓu  nh  lµ m«  h×nh  “Mét cöa”. B¶n th©n  khu hµnh chÝnh tËp trung ®∙ cã ë cÊp x∙ tõ c¸ch ®©y  rÊt l©u, nhng kh«ng ai coi ®ã lµ m« h×nh “Mét cöa”. B¶n  chÊt   cña  m« h×nh  “Mét  cöa”  cÇn  hiÓu  ®óng  h¬n bëi c¸c tiªu thøc ®∙ nªu trªn. HiÖn nay, c¸c n­ íc   trªn   thÕ   giíi   ®Òu   ¸p   dông   m«   h×nh  “Mét   cöa”,  nghÜa lµ mét lo¹i c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh vµ do mét  c¬ quan qu¶n lý thùc hiÖn.  M«   h×nh  “centrelink”  cña   Australia   lµ   mét   vÝ  dô. M« h×nh nµy phôc vô kh¸ch hµng (trªn lÜnh vùc  phóc lîi x∙ héi) theo nguyªn t¾c “Mét cöa” ­ nghÜa  lµ chØ cã mét c¬ quan duy nhÊt trùc tiÕp b¸o c¸o  lªn Bé trëng Bé an toµn x∙ héi, nhng kh«ng ph¶i lµ  mét bé phËn cña bé nµy. Mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an  toµn, b¶o hiÓm cho h¬n 5 triÖu kh¸ch hµng ®îc gi¶i  quyÕt ë “centrelink”. Sù ra ®êi cña “centrelink” ®∙  gi¶m khiÕu n¹i cña c«ng d©n (gi¶m 23% trong n¨m 1998  so víi 1997), tiÕt kiÖm chi phÝ ho¹t ®éng cung cÊp  dÞch vô b¶o hiÓm phóc lîi. M«  h×nh  “Mét  cöa”  cña  Italia  ®îc  ¸p dông   cho  tÊt c¶ c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh cã liªn quan  ®Õn ph©n bæ c¸c dù ¸n ®Çu t, më réng s¶n xuÊt. Sù  tËp   trung   vµo   mét   ®Çu   mèi   t¹i   ®Þa   ph¬ng   cã   liªn  quan  ®∙ gióp  gi¶m  ®îc  h¬n 40 thñ  tôc liªn  ngµnh; 
 3. gi¶m thêi gian chê ®îi. §Ó cã ®îc “Mét cöa” ®èi víi  viÖc cÊp phÐp c¸c dù ¸n, Italia ®Ò ra 4 nguyªn t¾c:     ­ Tr¸ch nhiÖm ph¶i ®îc x¸c ®Þnh     ­ Tù chÞu tr¸ch nhiÖm       ­ Héi nghÞ t vÊn     ­ Thêi gian ph¶i x¸c ®Þnh. “Mét   cöa”  ph¶i   g¾n   liÒn   víi   hoµn   thiÖn   bªn  trong qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô. Sù hoµn thiÖn bªn  trong khã cã thÓ lµm ngay mét lóc, trªn nhiÒu vÊn  ®Ò.   Hoµn   thiÖn   tõng   bíc,   kiªn   quyÕt,   hiÖu   qu¶   sÏ  gãp phÇn hoµn thiÖn tæng thÓ. Kh«ng thÓ thay ¸o ®Ó  lµm cho con ngêi tèt h¬n. ViÖc ®a vÒ mét khu vùc  hµnh chÝnh tËp trung chØ míi lµ h×nh thøc ban ®Çu.  CÇn   ph¶i   hoµn   thiÖn   chÝnh   néi   dung   ho¹t   ®éng   bªn  trong. NÕu kh«ng, “mét cöa” sÏ t¹o ra “nhiÒu khãa”. M« h×nh mét cöa còng chÝnh lµ c¸ch thøc ®Ó cã  thÓ ¸p dông ISO 9001­2000 trong ho¹t ®éng qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc  Trong   tiÕn   tr×nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   nhµ   níc,  vÊn ®Ò ®îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn lµ mèi  quan hÖ gi÷a nhµ níc vµ c«ng d©n ®îc x¸c lËp trªn  nguyªn t¾c nµo vµ nhµ níc lµm g× ®Ó ®¸p øng nhu cÇu  cña   c«ng   d©n.   §©y   kh«ng   chØ   lµ   mét   c©u   hái   cÇn  nghiªn  cøu  tr¶  lêi  nh»m  x¸c  ®Þnh   râ chiÕn  lîc  c¶i  c¸ch hµnh chÝnh cña c¸c níc. Mét sè níc ®∙ vµ ®ang  ¸p dông c¸c nguyªn t¾c cña "Qu¶n lý chÊt lîng toµn  bé ­ TQM", trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh.  Trong   nh÷ng   nguyªn   t¾c   c¬   b¶n   cña   TQM   lµ   lÊy  c«ng d©n lµm trung t©m cña mäi ho¹t ®éng vµ ®¸p øng 
 4. ®ßi   hái   cña   c«ng   d©n   lµ   ®iÒu   tríc   hÕt   trong   mäi  chiÕn   lîc   c¶i   c¸ch.   Tuy   nhiªn,   nhiÒu   níc   rÊt   khã  chuyÓn   ®æi   tõ   mét   nÒn   hµnh   chÝnh   mang   tÝnh   “hµnh  d©n” sang nÒn hµnh chÝnh phôc vô d©n. V× vËy, ®Æt ra  vµ thay ®æi c¸ch t  duy vÒ vai trß cña nh©n d©n lµ  mét vÊn ®Ò phøc t¹p. Nhu cÇu ®ßi hái cña c«ng d©n ngµy cµng trë nªn  ®a d¹ng vµ phøc t¹p c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Nh÷ng nhu cÇu cña c«ng d©n mét sè lo¹i ph¸t sinh do  ®ßi hái cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc (c¸c lo¹i cÊp  phÐp);  mét  sè  lo¹i  nhu  cÇu  ph¸t  sinh   do tÝnh   ph¸t  triÓn ®i tríc cña c«ng d©n; mét sè lo¹i g¾n liÒn víi  nhu  cÇu  th«ng  tin.  TÊt  c¶  nh÷ng  lo¹i   ®ã,  c«ng  d©n  ®Òu ®ßi hái nhµ níc ph¶i ®¸p øng. C¬ chÕ “mét cöa” lµ mét c¸ch thøc nh»m phôc vô  c«ng d©n tèt h¬n. Tuy nhiªn, m« h×nh nµy cha cã mét  ®Þnh nghÜa thËt ®Çy ®ñ. Do c¸ch hiÓu vÒ " mét cöa­  one   stop   shop"   kh«ng   thèng   nhÊt,   nªn   c¸ch   thøc   ¸p  dông nã còng rÊt kh¸c nhau. §©y còng lµ lý do t¹i  sao  chóng  ta  muèn  ¸p  dông  m«  h×nh  nµy  tõ  1­1­2004  cho tÊt c¶ c¸c ®Þa ph¬ng tõ huyÖn trë lªn vµ tõ 1­1­ 2005 cho tÊt c¶ c¸c x∙ nhng gÆp khã kh¨n 1/.  §Ó ¸p dông c¬ chÕ " mét cöa" ®¹t nh  mong muèn,  cÇn hiÓu râ h¬n vÒ " mét cöa" vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn  cã ®Ò ¸p dông m« h×nh nµy hiÖu qu¶ h¬n cho c«ng d©n  vµ   c¬   quan   nhµ   níc   so   víi   viÖc   ¸p   dông   m«   h×nh  truyÒn thèng. M« h×nh mét cöa ®ßi hái c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: 1  B¸o c¸o tæng kÕt 1 n¨m thùc hiÖn c¬ chÕ 1 cöa cña Bé Néi Vô. (phô lôc)
 5. ­ Mét lo¹i giÊy phÐp mµ c¬ quan nhµ níc ®Ò ra  b¾t buéc c«ng d©n ph¶i cã tríc khi ®îc c«ng nhËn sù  hîp ph¸p cña ho¹t ®éng ®ã ®îc giao cho c¬ quan nµo? ­ Trong c¬ quan ®ã, ai lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm  ph¸p lý vÒ lo¹i phÐp ®ã. VÝ dô, khi c«ng chøng mét  lo¹i v¨n b¶n nµo ®ã, tÝnh ph¸p lý cña c«ng chøng ®îc  giao   trùc   tiÕp   cho   c«ng   chøng   viªn   hay   ph¶i   trëng  phßng  c«ng  chøng   ký.  Ký mét  b¶n  giÊy   ®¨ng  ký  kinh  doanh, nh©n viªn hay ph¶i trëng phßng. ­ Nh÷ng lo¹i giÊy phÐp ®ßi hái ph¶i cã sù tham  gia cña nhiÒu c¬ quan qu¶n lý nhµ níc nh: cÊp giÊy  chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× tr¸ch nhiÖm thuéc  vÒ c¬ quan nhµ níc nµo (®Þa chÝnh­ nhµ ®Êt tríc ®©y)  hay Së x©y dùng, Côc thuÕ hay Uû Ban Nh©n d©n. Vµ c¬  chÕ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan ®ã nh thÕ nµo. ­ Thñ tôc ®Ó nhËn ®îc giÊy phÐp ®ã bao gåm nh÷ng  g×   ?   hay   ®Ó   nhËn   ®îc   giÊy   phÐp   ®ã,   c«ng   d©n   ph¶i  cung   cÊp   cho   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   cã   thÈm   quyÒn   trªn  nh÷ng g×? ­ Khi nhËn ®îc nh÷ng "thñ tôc theo yªu cÇu cña  nhµ níc, c«ng d©n nhËn ®îc giÊy phÐp nh thÕ nµo? ­ VÊn ®Ò hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin nh  thÕ  nµo trong cÊp giÊy phÐp hay c«ng d©n cã thÓ nhËn ®îc  giÊy phÐp qua m¹ng tin häc. ­ §Þa ®iÓm mµ c«ng d©n cã thÓ tiÕp xóc víi c¸c  c¬ quan nhµ níc nh thÕ nµo?. XÐt   trªn   nguyªn   t¾c   chung,   “mét   cöa”   g¾n   liÒn  víi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu hîp ph¸p cña c«ng  d©n theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ níc. §ã chÝnh  lµ n¬i ®Ó gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a nhµ níc vµ  c«ng d©n nh»m b¶o ®¶m ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc trªn 
 6. c¸c lÜnh vùc mµ nhµ níc cÇn ph¶i qu¶n lý,   lµ n¬i  gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ qu¶n lý vµ c¸c  ®èi tîng bÞ qu¶n lý theo s¬ ®å h×nh 8.   C¬ quan qu¶n  C¸c yªu cÇu,  XÐt   trªn   nguyªn   t¾c,  ®ßi hái ®Ó  lý nhµ n­íc/  Chñ thÓ qu¶n  qu¶n lý nhµ n­ mét   vÊn   ®Ò   thuéc   mèi  íc trªn c¸c  lý  nhµ n­íc  lÜnh vùc (cÊp  quan hÖ gi÷a nhµ níc vµ  phÐp) trªn c¸c lÜnh  GiÊy  vùc phÐp c«ng   d©n,   c«ng   d©n   chØ  C«ng d©n vµ c¸c  §¸p øng c¸c  cÇn tiÕp xóc víi nhµ n­ ®ßi hái ®Ó  vÊn ®Ò thuéc ®èi  íc  t­îng qu¶n lý nhµ  qu¶n lý nhµ n­ íc trªn c¸c  ë   mét   c¸ch   thøc   thuËn  n­íc ( xin phÐp) lÜnh vùc (cÊp  phÐp) tiÖn   cho   hä   nhÊt   nhng  H×nh 8: C¬ chÕ mét cöa cÊp  ®ång   thêi   ph¶i   ®¹t   ®îc  hiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi nãi chung. ViÖc nhµ níc ¸p  dông m« h×nh mét cöa theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau  còng   thÓ   hiÖn   nguyªn   t¾c   ®ã.   Mét   mÆt   nhµ   níc   t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng d©n khi muèn tu©n thñ  nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ  mét vÊn ®Ò mµ nhµ níc muèn qu¶n lý (giÊy phÐp); mÆt  kh¸c ®ã còng chÝnh lµ c¬ héi ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh. M« h×nh “mét cöa” trong viÖc cÊp giÊy phÐp x©y  dùng nhµ cÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái: ­ C¬ quan qu¶n lý nhµ níc nµo cã thÈm quyÒn cÊp  giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë?  ­ Nh÷ng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc nµo cã liªn quan  ®Õn viÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng? ­ Muèn ®îc cÊp giÊy phÐp x©y dùng, c«ng d©n cÇn  ph¶i tr×nh cho c¬ quan qu¶n lý nhµ níc (c¬ quan cÊp  phÐp) nh÷ng lo¹i giÊy tê g×?
 7. ­ §ßi hái ph¸p lý cña c¸c lo¹i giÊy tê mµ c«ng  d©n nép cho c¬ quan nhµ níc? ­ Bao nhiªu l©u, c«ng d©n cã thÓ nhËn ®îc giÊy  phÐp x©y dùng khi hä nép ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê theo  yªu cÇu? ­ C«ng d©n ph¶i nép bao nhiÒu tiÒn lÖ phÝ cho  viÖc nhËn ®îc giÊy phÐp x©y dùng ?    NÕu nh tríc ®©y, cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ®ßi  hái c«ng d©n ph¶i nép cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y  dùng   nhµ:   hé   khÈu;   chøng   minh   th  nh©n   d©n;   giÊy  chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt;   giÊy   chøng   nhËn   quy  ho¹ch; giÊy kh«ng cã sù tranh chÊp,....th× trong m«  h×nh   mét   cöa   cã   thay   ®æi   nh÷ng   quy   ®Þnh   ®ã   hay  kh«ng? HoÆc tríc ®©y cã nhiÒu c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ íc  cïng  liªn   quan  ®Õn  viÖc  cÊp  giÊy  phÐp   x©y  dùng  nhµ th× m« h×nh “mét cöa” thay ®æi chØ cßn mét c¬  quan?.  §iÒu  nµy  kh«ng  thÊy  ®îc  m«  t¶  trong  c¬  chÕ  "mét cöa". VËy b¶n chÊt m« h×nh mét cöa lµ g×? NÕu thñ tôc  hµnh chÝnh kh«ng thay ®æi; ®ßi hái cña nhµ níc víi  c«ng  d©n  kh«ng  thay ®æi  vµ c«ng  d©n vÉn  ph¶i  chê  ®îi vµ vÉn ph¶i ®¸p øng nhiÒu ®ßi hái tõ nhµ níc;  chi phÝ x∙ héi cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý (cÊp phÐp)  vÉn kh«ng cã g× thay ®æi. §iÒu nµy còng   ®îc biÓu  hiÖn   trong   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh   c¬   chÕ   mét   cöa   "Mét   cöa" lµ c¬ chÕ gi¶i quyÕt  c«ng viÖc cña tæ chøc,   c«ng   d©n   thuéc   thÈm  quyÒn   cña   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ níc tõ tiÕp nhËn yªu cÇu, hå s¬ ®Õn tr¶ l¹i kÕt  
 8. qu¶ th«ng qua mét ®Çu mèi lµ "bé phËn tiÕp nhËn vµ  tr¶ kÕt qu¶" t¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc2/.  Nh    vËy,   c¸ch   ®Þnh   nghÜa   hay   kh¸i   qu¸t   trªn  còng thÓ hiÖn néi dung cña thñ tôc hµnh chÝnh trong  c¬ chÕ mét cöa ®îc ®îc ®Ò cËp ®Õn nh lµ mét ®ßi hái  c¬ b¶n. MÆt kh¸c, c¬ chÕ mét cöa kh«ng ph¶i lµ gi¶i  quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n mµ chÝnh lµ c«ng viÖc  qu¶n lý cña chÝnh c¬ quan nhµ níc. V× trªn thùc tÕ,  m« h×nh nµy g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng cÊp phÐp cho  c«ng d©n cña c¸c c¬ quan nhµ níc. Nh  vËy, ®ã ph¶i  hiÓu   lµ   c«ng   viÖc   cña   c¬   quan   nhµ   níc   nh»m   thùc  hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc cña m×nh (cÊp phÐp).  NÕu  nh÷ng  vÊn ®Ò  nµo nhµ  níc  kh«ng  b¾t buéc  c«ng  d©n ph¶i xin phÐp m×nh, c«ng d©n còng kh«ng cÇn suy  nghÜ ®Õn mét hay nhiÒu cöa 3/. M«   h×nh   “mét   cöa”   hiÖn   nay   ®îc   hiÓu   th«ng   qua  hai s¬ ®å h×nh 9a vµ 9b H×nh 9b H×nh 9a 2   QuyÕt ®Þnh 181/2003/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ  3  §i u 4 cña Q uyÕ t Þnh Ò  ®  trªn  ® ∙  nªu rÊ t râ  b¶n chÊt cña c¬ chÕ m ét cöa:C¬ chÕ "mét cöa" ®îc thùc hiÖn trong c¸c lÜnh vùc sau: 1. T¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi, xÐt duyÖt cÊp vèn x©y dùng c¬ b¶n, cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho doanh nghiÖp, cÊp giÊy phÐp x©y dùng, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch x· héi. 2. T¹i quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc cÊp tØnh: cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ, cÊp giÊy phÐp x©y dùng, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt, ®¨ng ký hé khÈu, c«ng chøng vµ chÝnh s¸ch x· héi. 3. T¹i x·, phêng, thÞ trÊn: x©y dùng nhµ ë, ®Êt ®ai, hé tÞch, chøng thùc
 9. Kh«ng Ýt ngêi phª ph¸n cung cÊp dÞch vô theo m«  h×nh h×nh 9a, trong khi ®ã, m« h×nh h×nh 9b còng cã  nhiÒu ®iÒu ph¶i quan t©m. NÕu gi¶i quyÕt mét ®ßi hái cña d©n nh»m ®¸p øng ®îc  yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc (cÊp phÐp), nhµ níc quy ®Þnh  mét quy tr×nh gåm c¸c bíc rÊt tuÇn tù tõ a ­ z mµ  c«ng d©n ph¶i thùc hiÖn tríc khi ®îc cÊp phÐp (h×nh  9a). Trong khi ®ã, s¬ ®å 9b l¹i thÓ hiÖn mét c¸ch t  duy kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp. C«ng d©n  ph¶i   cã rÊt  nhiÒu  lo¹i  chøng   nhËn  hay  ph¶i  ®i  ®Õn  nhiÒu c¬ quan nhµ níc tríc khi ®Õn víi c¬ quan cÊp  phÐp. NhiÒu ngêi gäi ®ã lµ “tiÒn thñ tôc theo c¬ chÕ  mét cöa”. M« h×nh "mét cöa” nh ®ang ®îc triÓn khai, kh«ng  quan t©m ®Õn viÖc thay ®æi nh÷ng « ®∙ cã trªn c¸c s¬  ®å  trªn,   mµ thùc   chÊt  chØ  thay  b»ng  viÖc   c«ng  d©n  trùc tiÕp gi¶i quyÕt th× b»ng c¸c c¸n bé, c«ng chøc  ®i liªn hÖ  cho d©n. Nhng còng chÝnh sù thay ®æi nµy  lµm cho mét sè lo¹i dÞch vô kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶  nh  mong muèn mµ cã thÓ l¹i lµm cho thêi gian xö lý  chËm h¬n (xem m« h×nh h×nh 10). VÝ dô, nÕu tríc ®©y  c«ng chøng t¹i Uû Ban Nh©n d©n x∙ ®îc thùc hiÖn trùc  tiÕp gi÷a c«ng d©n víi c¸n bé trùc Uû Ban Nh©n d©n  (chñ   tÞch,   phã   chñ   tÞch),   nay   ph¶i   qua   kh©u   v¨n  phßng tiÕp nhËn   vµ sau ®ã chuyÓn cho ngêi cã thÈm  quyÒn ký. Nh vËy, c«ng d©n vÉn ph¶i chê ®îi l©u h¬n  so víi c¸ch lµm trùc tiÕp. H¬n n÷a t¹i cÊp Uû Ban  Nh©n d©n x∙, khèi lîng c«ng viÖc kh«ng lín, nÕu c¸n  bé, c«ng chøc x∙ lµm viÖc theo chÕ ®é c«ng chøc, th×  viÖc ¸p dông m« h×nh mét cöa nh ®ang ®îc triÓn khai 
 10. cã thÓ sÏ kÐo dµi thêi gian so víi trùc tiÕp (®êng  chÊm ng¹ch). Trªn thùc tÕ   kh«ng cã qu¸ nhiÒu viÖc  ®Ó xö lý qua hai « trung gian.    M« h×nh nép thuÕ quyÒn sö dông ®Êt còng nh  lÖ  phÝ tríc b¹ nhµ ë vµ ®Êt ë còng ®ang xÈy ra t¬ng tù.  NÕu ngêi d©n ®∙ cã "sæ ®á" 4/, viÖc nép thuÕ cña hä  còng   ph¶i   tr¶i   qua  nhiÒu   c«ng   ®o¹n   rÊt  Bé  phøc   t¹p:   ®a   sè   ®á   ®Õn  phËn  tiÕp  Bé  C«ng  nhËn  phËn  bé phËn thuÕ ®Ó c¬ quan  d©n hå   xö  Ký s¬  lý thuÕ viÕt ho¸ ®¬n thuÕ;  cña  c«ng  ®a   qua   kho   b¹c   nhµ   níc  d©n  ®Ó nép tiÒn; ®a ho¸ ®¬n  H×nh 10: M« h×nh  mét cöa­ mét  c¬ quan  ®∙   thu   tiÒn   sang   c¬  quan ®Þa chÝnh ®Ó ®îc ghi vµo sæ ®á lµ ®∙ hoµn thµnh  nghÜa  vô  tµi  chÝnh.  Nh  vËy,  vÒ  nguyªn  t¾c,   ®Ó cÊp  mét lo¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®∙ hoµn  thµnh  nghÜa  vô  tµi  chÝnh   (®∙  nép  thuÕ)  ph¶i  cã  Ýt  nhÊt ba lo¹i c¬ quan cã liªn quan mµ thùc chÊt hai  c¬ quan thuÕ vµ kho b¹c chØ thùc hiÖn mét lo¹i c«ng  ®o¹n liªn quan ®Õn thu tiÒn. T¹i sao kh«ng c¶i c¸ch  theo híng giao cho c¬ quan ®Þa chÝnh nhµ ®Êt lµm tÊt  c¶ c¸c kho¶n môc liªn quan ®Õn viÖc cÊp giÊy sö dông  ®Êt   ®Ó   c«ng   d©n   kh«ng   ph¶i   liªn   hÖ   víi   thuÕ,   kho  b¹c. B¶n th©n thuÕ còng cha thùc sù tin nhµ ®Êt nªn  l¹i g©y khã dÔ cho c«ng d©n. NÕu kho¶n thu vÒ thÕ sö  dông ®Êt lµ lo¹i thu ®a vµo ng©n s¸ch nhµ níc (qua  kho b¹c), th× n¬i cã ®ñ thÈm quyÒn cÊp giÊy lµ n¬i  trùc tiÕp thu vµ nép vÒ cho kho b¹c tiÒn thu ®îc. Vµ  4  ThuËt ng÷ d© n an sö dông ® Ó  gi  chØ giÊy chøng nhËn quyÒ n sö dông ® Êt
 11. c«ng d©n chØ thùc hiÖn mét nghÜa vô duy nhÊt t¹i së  ®Þa chÝnh.  Trªn thùc tÕ, c¸c lo¹i c¬ quan nhµ níc cã liªn  quan ®Õn mét lo¹i giÊy phÐp nµo ®ã h×nh nh cha thùc  sù tin tëng lÉn nhau nªn thêng g©y khã kh¨n cho c«ng  d©n. T¹i sao yªu cÇu c«ng d©n ®¸p øng mét sè lo¹i  giÊy tê cÇn thiÕt l¹i cßn ph¶i chê ®îi ®Ó ®îc cÊp  phÐp. Mét sè nguyªn nh©n sau: ­ C¬ quan nµy cha tin c¬ quan kh¸c nªn ph¶i kiÓm  tra l¹i; ­ Ngêi ngåi vµo vÞ trÝ “mét cöa” kh«ng ®îc trao  ®ñ quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt mµ thùc chÊt chØ lµ mét ngêi  thu nhËn hå s¬; ­ Ngêi cã tr¸ch nhiÖm ký giÊy phÐp cã nhiÒu lý  do ®Ó kh«ng thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc trong ngµy; §Ó m« h×nh “mét cöa” ®¹t ®îc môc tiªu gi¶m phiÒn  hµ cho d©n, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh  chÝnh nhµ níc, cÇn ph¶i lµm mét sè viÖc: ­ Lµm râ thñ tôc hµnh chÝnh cña viÖc cung cÊp  dÞch   vô   ph¸p   lý   cho   c«ng   d©n.   Ph¶i   c«ng   khai   díi  h×nh thøc "hiÕn ch¬ng kh¸ch hµng" hay "cam kÕt cña  c¬ quan nhµ níc".  ­ Thùc hiÖn mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ ph©n c«ng  c«ng viÖc cung cÊp dÞch vô cho c«ng d©n ®èi víi c¸c  c¬   quan   nhµ   níc.   H¹n   chÕ   ®Õn   møc   thÊp   nhÊt   chång  chÐo c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cho c«ng d©n tõ  hai c¬ quan nhµ níc. Hay mçi mét lo¹i dÞch vô ph¸p  lý mµ nhµ níc ph¶i cung cÊp cho c«ng d©n chØ cã mét  c¬ quan nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp vµ ngêi d©n  chØ ph¶i tiÕp xóc víi mét c¬ quan nhµ níc duy nhÊt. 
 12. ­ Cung cÊp dÞch vô ph¸p lý cho c«ng d©n theo c¬  chÕ   mét   cöa   kh«ng   cã   nghÜa   lµ   "   mét   n¬i".   Hay   hÖ  thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i  tËp   trung   vÒ   mét   ®Þa   ®iÓm   nh  mét   sè   ®Þa   ph¬ng   ®∙  triÓn khai. NÕu tËp trung vÒ mét n¬i, ®ßi hái h×nh  thµnh   mét   nhãm   c«ng   chøc   cã   tr×nh   ®é   chuyªn   m«n,  kinh nghiÖm cao ngåi ®Ó tiÕp nhËn hå s¬ sau ®ã l¹i  chuyÓn cho mét bé phËn kh¸c thêng tr×nh ®é vµ kinh  nghiÖm thÊp h¬n gi¶i quyÕt. Ngêi nhËn hå s¬ ®ßi hái  ph¶i am hiÓu tÊt c¶ nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi  lo¹i dÞch vô ph¸p lý mµ nhµ níc ph¶i cung cÊp cho  c«ng d©n vµ chØ nhËn hå s¬ khi hå s¬ ®ã ®Çy ®ñ. Nhng  chÝnh hä l¹i kh«ng xö lý tiÕp c¸c c«ng ®o¹n sau ®ã.  ­ C¬ chÕ mét cöa ®ßi hái sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm  râ rµng gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc trong  viÖc cung cÊp dÞch vô ph¸p lý cña c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc cho c«ng d©n. §©y lµ mét trong nh÷ng  ®ßi hái c¬ b¶n cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo c¬ chÕ  mét cöa. NÕu kh«ng ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc trong cung cÊp dÞch vô ph¸p  lý, thùc chÊt chØ lµ mét sù  thay ®æi mang tÝnh  chÊt thay ®æi vá b×nh " b×nh míi, rîu cò".
Đồng bộ tài khoản