Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P7)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
110
lượt xem
57
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p7)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P7)

  1. 3.6 Sö dông c«ng nghÖ tin häc trong qu¶n lý/ chÝnh   phñ ®iÖn tö  Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin ®∙  vµ   ®ang   len   lâi   vµo   trong   nhiÒu   lÜnh   vùc   cña   ®êi  sèng. Kh«ng cã lÜnh vùc nµo chóng ta kh«ng b¾t gÆp  nhiÒu   hay   Ýt,   lín   hay   nhá   ¸p   dông   nh÷ng   thµnh   tÞu  cña c«ng nghÖ th«ng tin.  C«ng   nghÖ   th«ng   tin   ®∙   ®em   ®Õn  nhiÒu lîi Ých cho x∙ héi loµi ng­ êi.   Nhê   cã   nã,   con   ngêi   ®∙   cã  nhiÒu c¬ héi h¬n ®Ó tiÕp xóc, giao  tiÕp víi nhau. §ång bµo vïng s©u, vïng xa còng cã c¬  héi ®Ó cã thÓ theo dâi xem trùc tiÕp c¸c kú häp quan  träng  cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ­ vÝ dô §¹i  héi §¶ng; Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW; c¸c kú häp cña  Quèc héi. Bµ con vïng s©u, vïng xa cã thÓ nãi chuyÖn  trùc tiÕp víi con em cña m×nh ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c  vïng   miÒn   kh¸c   nhau   cña   ®Êt   níc   th«ng   qua   c¸c   cÇu  truyÒn h×nh. ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng qu¶n  lý nhµ níc ®∙ ®îc nhiÒu níc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh  quan t©m. Tuy nhiªn, ®Þnh nghÜa thèng nhÊt vÒ côm tõ  chÝnh  phñ ®iÖn tö cha thèng nhÊt.Cã  thÓ hiÓu chÝnh  phñ ®iÖn tö lµ  “viÖc sö dông c«ng nghÖ (th«ng tin)  ®Ó thùc hÞªn c¶i c¸ch nh»m ®Èy m¹nh c«ng khai, thu  hÑp kho¶ng c¸ch vµ sù c¸ch biÖt; t¨ng cêng vai trß  cña nh©n d©n tham gia vµo qu¸ tr×nh chÝnh trÞ cã ¶nh  hëng   ®Õn   cuéc   sèng   cña   hä”  1/.   Hay   mét   c¸ch   kh¸c,  chÝnh phñ ®iÖn tö lµ  “viÖc sö dông c«ng nghÖ th«ng  1 The E - government Handbook for Development Countries . Centre for Democracy Technology. World Bank 11/2002.
  2. tin vµ truyÒn th«ng ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng cña chÝnh  phñ mét c¸ch hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ h¬n; khuyÕn khÝch  tiÕp   cËn   ®Õn   dÞch   vô   cña   chÝnh   phñ;   cho   phÐp   c«ng  d©n tiÕp cËn ®Õn th«ng tin cña chÝnh phñ vµ lµm cho  chÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng d©n” 2/.  B¶n chÊt cña chÝnh phñ ®iÖn tö lµ viÖc ¸p dông  thµnh   tùu   cña   c«ng   nghÖ   th«ng   tin   vµo   trong   ho¹t  ®éng qu¶n lý cña m×nh. C¸ch tiÕp cËn trªn ®ßi hái: ­ Ph¶i cã mét nÒn t¶ng ph¸t triÓn ë møc ®é nhÊt  ®Þnh cña h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin; ­ §ßi hái ho¹t ®éng cña chÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng  sù   chuyÓn   ®æi   c¬   b¶n   ®Ó   cã   thÓ   khai   th¸c,   sö   dông  thµnh tÞu cña c«ng nghÖ th«ng tin. ­ §ßi hái x∙ héi c«ng d©n, c¸c tæ chøc cã ®iÒu  kiÖn ®Ó tiÕp cËn ®Õn c¸ch thøc ho¹t ®éng qu¶n lý míi  cña chÝnh phñ th«ng qua viÖc khai th¸c lîi Ých cña  c«ng nghÖ th«ng tin.        ChÝnh phñ ®iÖn tö gãp phÇn hoµn thiÖn hiÖu qña  ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. Nhê c«ng nghÖ  th«ng  tin, viÖc thu thËp sè liÖu,  truyÒn  t¶i, trao  ®æi th«ng tin, sè liÖu gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc víi  nhau vµ víi c«ng d©n vµ c¸c tæ chøc tèt h¬n; h¹n chÕ  sù trïng l¾p, chång chÐo th«ng tin; h¹n chÕ sù ®éc  quyÒn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. Cã thÓ ®©y  lµ c¬ héi ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ cho c¶ hÖ thèng hµnh  chÝnh nhµ níc nãi chung vµ cña tõng c¬ quan nhµ níc  nãi riªng3/. §ång thêi ®ã còng lµ c¬ héi ®Ó tiÕt kiÖm  2 Road for E - government in the developing World The Working Group on E government in the Developing World. 4/2002/ Pacific Council in International Policy. 3 Trong v¨n b¶n hiÖn nay cã sù ph©n biÖt gi÷a ba tõ: tæ chøc, c¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp. ThuËt ng÷ c¬ quan trong bµi nµy ®îc sö dông cã tÝnh chÊt chung, kh«ng ph©n biÖt cô thÓ nh ba lo¹i trªn. ThuËt ng÷ nµy cã thÓ sö dông cho c¶ tæ chøc, c¬ quan vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp.
  3. chi phÝ x∙ héi trong viÖc tiÕp cËn ®Õn th«ng tin vµ  ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc 4/.           ChÝnh phñ ®iÖn tö  gãp phÇn hoµn thiÖn viÖc  cung   cÊp   dÞch   vô   cho   kh¸ch   hµng.  Kh¸ch   hµng   kh«ng  mÊt   nhiÒu   thêi   gian   ®Ó   ph¶i   nghiªn   cøu   c¬   cÊu   tæ  chøc phøc t¹p cña chÝnh phñ vµ c¸c mèi quan hÖ cña  c¸c   c¬   quan   ®ã.   Th«ng   qua   chÝnh   phñ   ®iÖn   tö,   hÖ  thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®îc coi nh mét  ®¬n vÞ thèng nhÊt qua m¹ng vµ cung cÊp dÞch vô trªn  m¹ng mang tÝnh chÊt trän gãi, kh«ng ph©n chia. MÆt  kh¸c, c¸c nhµ thiÕt kÕ chÝnh phñ ®iÖn tö tËp trung  vµo ®ßi hái cña kh¸ch hµng vµ gi¸ trÞ mµ hä muèn cã  (giÊy phÐp l¸i xe,..). Nh  vËy m« h×nh cung cÊp dÞch  vô   dùa   vµo   nhu   cÇu   cña   kh¸ch   hµng   ®îc   quan   t©m   vµ  hoµn thiÖn. ChÝnh phñ ®iÖn tö cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­ îc   nh÷ng   kÕt   qu¶   nhanh   h¬n,   nhiÒu   h¬n.Thóc   ®Èy   sö  dông   nhiÒu   h¬n   c¸c   dÞch   vô   ®îc   cung   cÊp   trªn   m¹ng  (häc   tõ   xa   lµ,   héi   nghÞ   ®iÖn   tö,..);   th«ng   tin   vÒ  søc khoÎ, y tÕ, bÖnh dÞch; trao ®æi th«ng tin gi÷a  trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng nhanh h¬n vµ do ®ã cã thÓ t¹o  ra nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc vÒ b¶o vÖ m«i trêng, ng¨n  chÆn c¸c th¶m ho¹ m«i trêng, dÞch bÖnh,....   ChÝnh  phñ  ®iÖn  tö    tham gia     gãp phÇn  ®¹t ®îc  nhiÒu môc tiªu kh¸c nh: gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng cña  c¬ quan nhµ níc th«ng qua viÖc khai th¸c sö dông c¸c  kÕt qu¶ mang tÝnh lång ghÐp cña c¸c ch¬ng tr×nh; t¹o  c¬ héi ®Ó c«ng d©n, c¸c tæ chøc n©ng cao n¨ng suÊt  4 Trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh, cÇn nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ lîi Ých x· héi cña ho¹t ®éng c¶i c¸ch hµnh chÝnh míi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Tuy nhiªn, lîi Ých x· héi lµ mét lÜnh vùc rÊt réng, cÇn nghiªn cøu nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau cña lîi Ých x· héi.
  4. lao ®éng, s¶n xuÊt th«ng qua viÖc ®¬n gi¶n ho¸ c¸c  thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   gi¶m   chi   phÝ   ®i   l¹i;   khuyÕn  khÝch sù ph¸t triÓn x∙ héi th«ng tin vµ c«ng nghiÖp  dùa vµo ICT. NÕu chÝnh phñ cung cÊp ngµy cµng nhiÒu  h¬n th«ng tin qua m¹ng ®ßi hái c«ng d©n, c¸c tæ chøc  còng   ph¶i   cã   h¹   tÇng   thÝch   øng   ®Ó   khai   th¸c   vµ   sö  dông.      ChÝnh phñ ®iÖn tö  lµ mét c¸ch thøc tiÕp cËn cña  c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo híng ®¬n gi¶n ho¸, hiÖn ®¹i  ho¸   vµ   tham   gia   cña   c«ng   d©n.   Qu¸   tr×nh   c¶i   c¸ch  hµnh chÝnh lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, ®ßi hái cña x∙  héi   c«ng   d©n   ngµy   cµng   gia   t¨ng,   phøc   t¹p.   ThiÕu  c«ng   nghÖ   th«ng   tin   khã   cã   thÓ   gi¶i   quyÕt   ®îc   c¸c  nhu cÇu ®ã. ChÝnh phñ ®iÖn tö  t¹o ®iÒu kiÖn  x©y dùng niÒm  tin gi÷a chÝnh phñ vµ c«ng d©n. NiÒm tin  gi÷a chÝnh  phñ  vµ c«ng  d©n  lµ ®iÒu  kiÖn  cÇn vµ ®ñ cña x∙ héi  d©n sù hiÖn ®¹i;niÒm tin ®îc x©y dùng khi c«ng d©n  ®îc më réng h¬n quyÒn tham gia vµo qu¸ tr×nh chÝnh  s¸ch cã ¶nh hëng ®Õn m×nh. ICT lµ mét c«ng cô gióp  lµm ®îc ý tëng ®ã. Më cöa, c«ng khai vµ tr¸ch nhiÖm  b¸o c¸o lµ nh÷ng tiªu chÝ quan träng cña x∙ héi d©n  sù. ICT gãp phÇn t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng ®ã. TiÕng nãi  cña c«ng d©n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý vµ c«ng d©n biÕt.  T¹o c¬ héi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña qu¶n lý.  ChÝnh phñ ®iÖn tö  t¹o c¬ héi ®Ó më réng sù tham  gia cña c«ng d©n vµo qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch.  Tham gia  vµo qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch cã thÓ tiÕn hµnh ë mäi giai  ®o¹n cña x©y dùng chÝnh s¸ch; tiÕn hµnh ë mäi lo¹i  c¬ quan, tõ  lËp ph¸p ®Õn hµnh ph¸p; tõ quy m« quèc 
  5. gia   ®Õn   quèc   tÕ;     lång   ghÐp   c¸c   ho¹t   ®éng   t  vÊn,  tham gia cña c«ng d©n trong qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch.    ChÝnh phñ kú väng ba vÊn ®Ò chñ yÕu: - Cung   cÊp   c¸c   lo¹i   th«ng   tin   cña   chÝnh   phñ   cho  c«ng   d©n,   c¸c   nhµ   doanh   nghiÖp   ngay   t¹i   cæng  Internet; - Trao ®æi th«ng tin gi÷a chÝnh phñ vµ c«ng d©n,  c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kh¸c th«ng qua  m¹ng díi h×nh thøc: e.mail; héi nghÞ ®Þªn tö; ®êng  d©y nãng qua Internet; - Cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô (dÞch vô hµnh chÝnh/  ph¸p lý) cho c«ng d©n, doanh nghiÖp: ®¨ng ký kinh  doanh; giÊy phÐp l¸i xe; tr¶ thuÕ; tr¶ thanh to¸n  c¸c dÞch vô kh¸c; ®¬n ®¨ng ký khai sinh, khai tö,  kÕt h«n,...      3.7. X©y dùng   bé m¸y hµnh chÝnh mang tÝnh chuyªn   nghiÖp.  §©y lµ mét ®Þnh híng rÊt lín, rÊt réng vµ còng  rÊt khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn. TÝnh chuyªn nghiÖp ®ßi  hái toµn bé hÖ thèng võa mang tÝnh chÊt c¬ cÊu, võa  mang tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp. Trong môc tiªu 6, ch¬ng  tr×nh c¶I c¸ch hµnh chÝnh ®Ò ra viÖc x©y dùng mét  c¬  cÊu c¸n  bé, c«ng  chøc  hîp lý chuyªn   nghiÖp  lµ  mét ®ßi hái rÊt lín vµ ®ã còng t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc  ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý míi còng nh ®a kiÓm  so¸t   chÊt   lîng   vµo   trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc. Mét nhµ níc hiÖu qu¶, mét nÒn hµnh chÝnh hiÖu qu¶  ®ßi hái g¾n liÒn víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã 
  6. tÝnh chuyªn nghiÖp, am hiÓu tiÕn ®Õn thµnh th¹o (cã  kü n¨ng) nh÷ng c«ng vô mµ hä thùc hiÖn.  Trªn   thùc   tÕ,   sù  Than quan   t©m   ®Õn   tÝnh  g l­ ¬ng  chuyªn   nghiÖp   cña  tr­ ®éi ngò c¸n bé, c«ng  íc  2004 chøc   h¹n   chÕ   h¬n   so  víi   nhiÒu   néi   dung  kh¸c.   Trong   khi   c¸c  Møc  t¨ng  ch¬ng   tr×nh   s¸ng  l­¬ng  t¹o,   ®æi   míi   chÝnh  Thang l­¬ng tr­íc  2004 H×nh 14: S¬ ®« thang l­¬ng theo  phñ   tËp   trung   vµo  chøc nghiÖp thÓ   chÕ   (hµnh  chÝnh); quy m« (c¾t gi¶m,...); tiÒn l¬ng, th× tÝnh  chuyªn   nghiÖp   cña   ®éi   ngò   c¸n   bé,   c«ng   chøc;   sù  thµnh th¹o vÒ viÖc thùc thi c¸c lo¹i c«ng viÖc Ýt  ®îc quan t©m. §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n cña viÖc  c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn l¬ng ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu n­ íc,   nhng   vÉn   cha   dùa   trªn   nh÷ng   nguyªn   t¾c   mang  tÝnh nghÒ nghiÖp, chuyªn nghiÖp (thµnh th¹o) ®Ó x¸c  ®Þnh møc l¬ng. T¨ng l¬ng theo kiÓu “thuyÒn lªn khi  níc lªn”. C¶i c¸ch tiÒn l¬ng võa qua ë níc ta còng  gièng nh viÖc dÞch chuyÓn ®iÓm lµm hÖ quy chiÕu cña  mét  "thang  bËc  l¬ng",  cha thùc  sù cã  mét sù thay  ®æi   c¬   b¶n   vÒ   l¬ng   ­   c«ng   viÖc   ­   chuyªn   nghiÖp­  thµnh th¹o. Mäi ngêi ®Òu ®îc t¨ng mét møc l¬ng gÇn  nh kh«ng phô thuéc g× vµo tÝnh chuyªn nghiÖp, thµnh  th¹o c«ng viÖc (xem s¬ ®å h×nh 14).  Trong xu híng  chung hiÖn nay, x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng  chøc   mang   tÝnh   chuyªn   nghiÖp   ®ang   ®Æt   ra   nh  mét 
  7. th¸ch   thøc   cho   nÒn   hµnh   chÝnh   cña   c¸c   níc.   ChÝnh  phñ,   bé   m¸y   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   cña   c¸c   níc   ®ang  ph¶i chÞu nh÷ng khã kh¨n rÊt lín khi t¹o ra mét ®éi  ngò mang tÝnh chuyªn nghiÖp. §ã lµ: ­ C¬ quan hµnh chÝnh khã cã thÓ c¹nh tranh víi  khu   vùc   bªn   ngoµi   vÒ   nh÷ng   nhµ   chuyªn   nghiÖp.   VÝ  dô,   lÜnh   vùc   c«ng   nghÖ   th«ng   tin.   C¸c   chuyªn   gia  giái khã cã thÓ ë trong bé m¸y hµnh chÝnh nÕu l¬ng  ®îc tr¶ hoÆc ®îc ®¸nh gi¸ nh kiÓu s¬ ®å trªn. ­  C¬  quan  hµnh  chÝnh   nhµ  níc  thiÕu   rÊt  nhiÒu  nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc ®Ých thøc mang tÝnh chuyªn  nghiÖp. TÝnh kh«ng chuyªn nghiÖp do mét sè nguyªn  nh©n chñ yÕu nh: kh«ng cã mét c¬ së ®µo t¹o nµo vÒ  ho¹t  ®éng  qu¶n  lý hµnh  chÝnh  nhµ níc tríc khi  hä  trë thµnh ngêi cña nhµ níc; thiÕu ng©n s¸ch ®Ó ®i  ®µo t¹o; thiÕu c¬ chÕ khuyÕn khÝch, khen thëng vµ  kû   luËt   vÒ   ®µo   t¹o;   thiÕu   c¬   së   ®µo   t¹o   cã   n¨ng  lùc;   bÞ   ¸p   lùc   cña   c¸c   c¬   chÕ   ®µo   t¹o   mang   tÝnh  chÝnh trÞ, phæ cËp. ­   ¸p   lùc   vÒ   c¬   chÕ   tiÒn   l¬ng   vµ   còng   nh  mèi  quan hÖ gi÷a c¸c bËc, ng¹ch l¬ng. qu¶n lý cao cÊp  kh¸c kh«ng nhiÒu víi chuyªn viªn. Mét chuyªn viªn  chÝnh cã hÖ sè l¬ng 4.0, khi ®îc ®Ò b¹t lµm c¸n bé  qu¶n lý cao cÊp cña mét vô (vô phã hay vô trëng)  chØ ®îc thªm mét kho¶n gäi lµ hÖ sè tr¸ch nhiÖm 1.0  hay 0.8 vµ nh vËy, l¬ng cña nhµ qu¶n lý cao cÊp chØ  h¬n chuyªn viªn cña m×nh 290.000®. C¸ch t  duy nµy  cã thÓ lµm cho nh÷ng nhµ qu¶n lý giái dÔ ch¹y ra  bªn ngoµi (ch¶y m¸u chÊt x¸m). ­  Thëng  ph¹t   trong  thùc  thi  c«ng   vô khã  kh¨n  h¬n   so   víi   c¸c   khu   vùc   kh¸c.   Møc   ®é   thëng,   ph¹t 
  8. kh«ng  t¹o  ra ®éng  lùc cho  c¸n bé,  c«ng  chøc thùc  thi tèt nhÊt nhiÖm vô vµ tù m×nh rÌn luyÖn ®Ó n©ng  cao tÝnh chuyªn nghiÖp. Trong xu thÕ chung, do ph¶i c¾t gi¶m chi phÝ vµ  cha cã thÓ t¹o ra ®îc c¬ chÕ thÝch hîp vÒ tiÒn l­ ¬ng, nªn chÝnh phñ trªn toµn thÕ giíi ®Òu gÆp ph¶i  sù c¹nh tranh ngêi cã n¨ng lùc. NhiÒu lo¹i chuyªn  m«n cao, ngµnh nghÒ míi xuÊt hiÖn (c«ng nghÖ th«ng  tin) khu vùc nhµ níc khã cã thÓ c¹nh tranh víi khu  vùc t nh©n. ThiÕu c¬ héi ®Ó ®µo t¹o nh÷ng vÊn ®Ò ho¹t ®éng  qu¶n lý nhµ níc ®ang th¸ch thøc còng lµ khã kh¨n ®Ó  c¹nh tranh. TÝnh chuyªn nghiÖp, chuyªn m«n cao ®ßi hái ph¶i  cã mét lùc lîng lao ®éng mang tÝnh thêng xuyªn vµ  chuyªn nghiÖp. Nhng trªn thùc tÕ viÖc lu©n chuyÓn  ®éi ngò nµy vµ ®Æc biÖt thuyªn chuyÓn nh÷ng ngêi ®­ îc   bÇu   cö   ®Ó   vµo   c¸c   vÞ   trÝ   qu¶n   lý   mang   tÝnh  chuyªn nghiÖp ®ang xÈy ra ë nhiÒu níc. M« h×nh "lét  x¸c" tríc ®©y còng ®∙ bÞ phª ph¸n khi mµ nhiÒu vÞ  trÝ   qu¶n   lý   mang   tÝnh   chÊt   chuyªn   nghiÖp   ®ßi   hái  ph¶i ra ®i khi thay ®æi chÝnh phñ (mang tÝnh chÝnh  trÞ cña mét cuéc bÇu cö). C¸c níc ph¸t triÓn còng  nh  ®ang ph¸t triÓn ®Òu chÞu nh÷ng ¸p lùc vÒ nh÷ng  nhµ "qu¶n lý" kh«ng cã chuyªn m«n, kh«ng mang tÝnh  chuyªn nghiÖp. Kh«ng   cã   chuyªn   m«n,   khã   cã   thÓ   qu¶n   lý   ®îc  nh÷ng quy tr×nh vµ do ®ã khã kiÓm so¸t ®îc chÊt l­ îng   cña   c¸c   lo¹i   c«ng   vô   do   c¸c   c¬   quan   nhµ   níc  cung cÊp.
  9. C©n   b»ng   gi÷a   nh÷ng   nhµ   qu¶n   lý   mang   tÝnh  chuyªn nghiÖp vµ c¸c nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc ®îc ®a  vµo bé m¸y nhµ níc th«ng qua bÇu cö ®îc xem lµ mét  trong nh÷ng khã kh¨n nhÊt cña c¸c níc. Muèn x©y dùng mét hÖ thèng c¸n bé, c«ng chøc mang  tÝnh chuyªn nghiÖp, ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt kh¸  nhiÒu vÊn ®Ò. Tõ vÊn ®Ò tiÒn l¬ng; sù chªnh lÖch  tiÒn l¬ng; c¶i c¸ch hÖ thèng qu¶n lý thùc thi c«ng  vô; c¶i c¸ch chÕ ®é tr¶ lîng; c©n b»ng tÝnh chuyªn  nghiÖp vµ bæ nhiÖm mang tÝnh chÝnh trÞ. Gi¶i quyÕt  c¸c vÊn ®Ò ®ã sÏ t¹o c¬ héi ®Ó ¸p dông nh÷ng ph¬ng  ph¸p qu¶n lý theo quy tr×nh.
Đồng bộ tài khoản