Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P8)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
121
lượt xem
60
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p8)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P8)

 1. 3.8. S¾p xÕp l¹i tæ chøc bé m¸y. Trong xu thÕ hiÖn nay, do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng  ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nãi chung vµ ho¹t ®éng qu¶n  lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng, viÖc ®iÒu chØnh,  s¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc vµ hµnh  chÝnh   nhµ   níc   lµ   mét   ®ßi   hái   mang   tÝnh   tÊt   yÕu.  Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc hiÖn nay ®îc  ®Æt trong mét m«i trêng thêng xuyªn thay ®æi (xem  s¬   ®å   h×nh   15).   ChÝnh   ®iÒu   ®ã   ®∙   lý   gi¶i   cho   hÖ  thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i s¾p xÕp  l¹i nh  thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña sù thay  ®æi   ®ã   nh»m   b¶o   ®¶m   cho   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. Sù thay ®æi sÏ  kh«ng chØ lµ c¸ch thøc, ph¬ng thøc ho¹t ®éng qu¶n  lý   mµ   cßn   ph¶i   thay   ®æi   ngay   c¶   chÝnh   c¬   cÊu   tæ  chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc bao gåm c¶ hÖ thèng  nãi chung vµ tõng ®¬n vÞ, c¬ quan nãi riªng. Trong ho¹t ®éng qu¶n lý hiÖn nay hai kh¸i niÖm  ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña ho¹t  ®éng  qu¶n  lý lµ hiÖu  lùc  vµ hiÖu  qu¶. Tuy  nhiªn,  hai kh¸i niÖm nµy cÇn cã sù ph©n biÖt khi sö dông  trong   c¸   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vµ   c¸c   tæ   chøc  kh¸c.  Trong  nhiÒu  tµi  liÖu,   hiÖu   lùc  §ßi hái  Thay  cña nhµ n­ ®æi  (effective)   ®îc  hiÓu   nh  lµ   kÕt  Bé m¸y hµnh  Kh¸c qu¶   cña   viÖc  chÝnh nhµ n­íc . thùc   hiÖn   mét     §ßi  hái cña  Tù b¶n  c¸c tæ  th©n c¬  chøc,  quan hµnh  H×nh 15: C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù thay ®æi  bé  m¸y hµnh chÝnh .
 2. quyÕt ®Þnh qu¶n lý hay chÝnh lµ kÕt qu¶ t¹o ra ®îc  cña mét c«ng vô, mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh  nhµ níc ®îc ban hµnh ra. Trong khi ®ã, hiÖu lùc hay  kÕt  qu¶ ë bªn  ngoµi  ®îc hiÓu  theo  nghÜa  ®¬n gi¶n  h¬n lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt t¹o ra.  Trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý,   mét   quyÕt   ®Þnh   ®îc  ban   hµnh   nh»m   thÓ   hiÖn   mét   mong   muèn   mµ   c¸c   nhµ  qu¶n lý muèn ®¹t ®Õn mét kÕt qu¶ cô thÓ. Tuy nhiªn,  ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, viÖc triÓn khai thùc hiÖn  ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ quyÕt ®Þnh. KÕt qu¶  (hay hiÖu lùc) cña quyÕt ®Þnh ®ã phô thuéc c¶ hai  nhãm yÕu tè: nhµ quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng ngêi thùc thi  quyÕt ®Þnh. VÒ ph¬ng diÖn lý luËn, ®iÒu ®ã lµ hiÓn  nhiªn. Nhng trªn thùc tÕ, kÕt hîp ®îc c¶ hai nhãm  yÕu t蠮㠮Ӡlµm cho mét quyÕt ®Þnh hiÖu lùc thùc  thi   ®¹t   ®îc   kÕt   qu¶   mong   muèn   lµ   mét   vÊn   ®Ò   rÊt  phøc t¹p. B¶n th©n c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ho¹ch  ®Þnh chÝnh s¸ch, ra quyÕt ®Þnh trong m«i trêng hoµn  toµn kh¸c víi m«i trêng trong ®ã c¸c nhµ thùc thi,  t¸c nghiÖp. §ã còng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm cho  c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc kh«ng ®i  ®Õn   ®Ých   mong   muèn   cña   c¸c   nhµ   ho¹ch   ®Þnh   chÝnh  s¸ch. VÝ dô cã thÓ thÊy rÊt râ lµ: trËt tù kû c¬ng  giao th«ng vËn t¶i nãi chung vµ ®êng bé nãi riªng ë  ViÖt Nam ®∙ ®Õn møc b¸o ®éng; ®Õn n¨m   2001 chóng  ta míi cã luËt ®êng bé ViÖt Nam. LËp l¹i trËt tù kû  c¬ng an toµn giao th«ng vËn t¶i ®êng bé vµ ®Æc biÖt  trong c¸c thµnh phè  lµ nh»m: ®Ó kh«ng cã ngêi vît  ®Ìn ®á; kh«ng ®i ngîc chiÒu; kh«ng ®i vµo ®êng cÊm;  kh«ng ®Ìo ba, bèn; kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña 
 3. LuËt. XÐt vÒ hiÖu lùc, còng cã nghÜa lµ nh÷ng g× ®∙  ®îc quy  ®Þnh trong  luËt  ®Òu  ph¶i ®îc  xÈy ra ®óng  nh vËy (s¶n phÈm ). Hay c«ng d©n, x∙ héi ph¶i chÊp  hµnh quy ®Þnh cña luËt 1/.  Thùc tÕ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc ®∙ chØ  ra  r»ng,  gi÷a quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vµ thùc  thi  lu«n cã nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Hay nãi c¸ch  kh¸c, mong muèn cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,  ph¸p   luËt   vµ   kh¶   n¨ng   t¹o   ra   nã   lu«n   cã   sù   sai  lÖch. Thùc thi quyÕt ®Þnh g¾n liÒn víi m«i trêng cô  thÓ vµ do ®ã kh«ng Ýt quyÕt ®Þnh khã thùc thÞ do  m«i trêng t¸c ®éng. Tæ chøc thùc thi ®ãng vai trß  quan   trong.   NhiÒu   quyÕt   ®Þnh   cã   hiÖu   lùc   tøc   s¶n  phÈm   mµ   quyÕt   ®Þnh   ®ã   mong   muèn   t¹o   ra   ®îc   h×nh  thµnh (dï h×nh hµi cha thËt ®Çy ®ñ nh mong muèn) ­  thu thuÕ; ®ãng gãp lao ®éng c«ng Ých theo ph¸p lÖnh  lao ®éng c«ng Ých ®Òu thùc hiÖn kh¸ hoµn chØnh. Nh­ ng còng kh«ng Ýt trêng hîp, quyÕt ®Þnh ban hµnh ra  cã thÓ bÞ l∙ng quªn vµ kh«ng cã bÊt cø s¶n phÈm nµo  ®îc t¹o ra.   Trong nh÷ng trêng hîp kh¸c, hiÖu lùc  cña c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®Æt ®îc møc ®é dë dang. Còng  cã ý kiÕn cho r»ng, ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cã thÓ dïng  tû lÖ phÇn tr¨m ®Ó tÝnh (?). Trªn nguyªn t¾c cña s¶n xuÊt, kÕt qu¶ cña ho¹t  ®éng   s¶n   xuÊt   thÓ   hiÖn   ë   s¶n   phÈm   .   S¶n   phÈm   ®ã  ph¶i ®¹t ®Õn sù hoµn chØnh cÇn thiÕt ®Ó ®a ra trao  ®æi  trªn  thÞ trêng.  §ã còng  chÝnh  lµ kÕt qu¶  cña  mét quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt . NÕu kh«ng t¹o ra ®îc s¶n  phÈm ®ã nh mong muèn, hoÆc kh«ng b¸n ®îc, hoÆc b¸n  1  HiÖu lùc vµ cã hiÖu lùc cÇn ph©n biÖt nh»m tr¸nh hiÓu sai vÒ tõ hiÖu lùc ®îc bµn ®Õn ë  ®©y.
 4. víi gi¸ rÊt thÊp th× quyÕt ®Þnh ®ã thÊt b¹i. Trong  khi ®ã, nh ®∙ nªu trªn, mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®îc  thùc hiÖn ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau vµ do ®ã cã thÓ  nãi s¶n phÈm  cña c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh  nhµ   níc   t¹o   ra   lµ   mét   lo¹i   cha   hoµn   chØnh   (tuú  thuéc   vµo   tû   lÖ   %   ®¹t   ®îc   mong   muèn   cña   c¸c   nhµ  qu¶n lý mµ møc ®é hoµn chØnh sÏ kh¸c nhau). §ã còng  lµ lý do t¹i sao nhiÒu nhµ qu¶n lý l¹i kh«ng thÝch  bµn ®Õn c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho viÖc cã ®îc mét s¶n  phÈm  cha hoµn  chØnh  ­  tøc mét  quyÕt  ®Þnh qu¶n  lý  kh«ng ®îc thùc thi nh ®∙ ®Ò ra.   HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt lµ thíc ®o chi phÝ ®∙  ph¶i bá ra ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®ã (hoµn chØnh ®Ó cã  thÓ   b¸n   ®îc)   so   víi   gi¸   cña   s¶n   phÈm   ®ã   ®îc   b¸n  trªn thÞ trêng. §ã chÝnh lµ thíc ®o   lîi nhuËn mµ  mét doanh nghiÖp cã thÓ nhËn ®îc. NÕu tû lÖ so s¸nh  nµy cµng cao, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cµng hiÖu qu¶­ tøc  doanh nghiÖp thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Trong khi ®ã,  ho¹t ®éng qu¶n lý víi viÖc thùc thi c¸c quyÕt ®Þnh  qu¶n  lý kh«ng  ®¹t  ®îc  môc tiªu,  môc  ®Ých hay  kÕt  qu¶ mong muèn (hiÖu lùc thÊp) th× xem xÐt khÝa c¹nh  hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò rÊt  khã kh¨n. §ã còng chÝnh lµ ®iÒu mµ c«ng d©n ë c¸c  níc ®Òu mong muèn chÝnh phñ ph¶i lµm râ vÊn ®Ò nµy.  ThuÕ c«ng d©n nép cho nhµ níc ®∙ ®îc sö dông nh thÕ  nµo vµ thíc ®ã gi÷a chi phÝ mµ nhµ níc ®∙ bá ra vµ  kÕt qu¶ mµ nhµ níc ®em l¹i nh thÕ nµo. Tuy   nhiªn   trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý,   do   tÝnh  kh«ng hoµn thiÖn cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc t¹o ra  so víi s¶n xuÊt, nÕu nöa chõng kh«ng tiÕp tôc chi 
 5. phÝ, cã thÓ nh÷ng lo¹i chi phÝ ®∙ bá ra tríc ®ã cã  thÓ trë thµnh l∙ng phÝ vµ mäi kÕt qu¶ mong muèn t¹o  ra sÏ l¹i trë vÒ ban ®Çu. NghÞ ®Þnh 36/CP ban hµnh  tõ   n¨m   1996;   hµng   n¨m   chóng   ta   cã   th¸ng   an   toµn  giao th«ng. Thùc tÕ, nh÷ng ngµy cña th¸ng an toµn  giao th«ng chóng ta huy ®éng mét lùc lîng kh¸ lín  nguån nh©n lùc x∙ héi cÇn cho viÖc “lËp l¹i trËt tù  kû c¬ng giao th«ng ®« thÞ”. Nhng sau ®ã h×nh nh mäi  vÊn ®Ò  l¹i quay trë l¹i ban ®Çu. HiÖn nay, cã thÓ  nãi   trËt   tù   kû   c¬ng   ®«   thÞ   (trong   ®ã   cã   c¶   giao  th«ng)   ®∙   bíc   ®Çu   cã   nh÷ng   chuyÓn   biÕn   tÝch   cùc.  VÊn ®Ò ®Æt ra lµ liÖu duy tr× trËt tù ®ã nh thÕ nµo  nÕu chóng ta rót bít lùc lîng tham gia lËp l¹i trËt  tù kû c¬ng ®« thÞ. T¹i nh÷ng ng∙ ba, bèn kh«ng cã  c«ng an hiÖn tîng vît ®Ìn ®á, ®Ìn vµng vÉn xÈy ra.  Møc   ®é   thay   ®æi   t¹i   nh÷ng   n¬i   kh«ng   cã   c¶nh   s¸t  kh«ng lín.  Thay   ®æi   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   hÖ   thèng   c¸c   c¬  quan nhµ níc nãi chung vµ hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ  níc nãi riªng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh còng ph¶i ®­ îc  nghiªn  cøu,  xÐt xÐt  trªn khÝa  c¹nh  kÕt qu¶  vµ  hiÖu qu¶.  §iÒu kh¸c nhau c¬ b¶n cña viÖc thùc hiÖn  mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nãi chung vµ mét quyÕt ®Þnh  s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc lµ sù ra ®êi cña mét s¶n  phÈm cô thÓ cña quyÕt ®Þnh s¾p xÕp ®ã.   NÕu kh«ng  nghiªn cøu tÝnh kinh tÕ cña sù ra ®êi mét tæ chøc  míi, cã thÓ kh«ng ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. C¸c nhµ c¶i c¸ch, c¸c nhµ thiÕt kÕ tæ chøc ®Òu  mong muèn tæ chøc míi ra ®êi ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi  hái nhÊt ®Þnh cña tæ chøc. Do ®ã, mét trong nh÷ng 
 6. néi dung quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc vµ thiÕt  kÕt   tæ chøc lµ x¸c ®Þnh môc tiªu cña viÖc thµnh  lËp   mét   tæ   chøc   míi   (míi   ra   ®êi,   s¸t   nhËp,   bæ  sung,...). VÒ nguyªn lý cña thiÕt kÕ tæ chøc ®©y lµ  mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn, kh«ng thÓ thiÕu  ®îc. Nhng trªn thùc tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ níc, sù  ra ®êi mét tæ chøc míi trong kh«ng Ýt trêng hîp l¹i  kh«ng theo c¬ chÕ ®ã. Môc tiªu cña tæ chøc míi Ýt  ®îc bµn ®Õn mét c¸ch cô thÓ vµ do ®ã khã ®¸nh gi¸  ®îc hiÖu qu¶ cña sù ra ®êi mét tæ chøc míi.  C¸c   níc   còng   nh  ViÖt   Nam,   thµnh   lËp   mét   tæ  chøc míi lµ mét c«ng viÖc b×nh thêng cña ®iÒu hµnh.  §ã lµ mét ho¹t ®éng nh»m lµm cho bé m¸y hµnh chÝnh  nhµ   níc  f thÝch   øng  víi   nh÷ng  ®ßi   hái  cña   ho¹t  ®éng   qu¶n  N¨ng suÊt/ hiÖu qu¶ lý     trong  t nh÷ng ®iÒu  kiÖn   míi.  H×nh 16: NhiÖm kú (f) vµ n¨ng suÊt ho¹t ®éng(P) Ph¸p luËt cña c¸c níc ®Òu quy ®Þnh tÇn xuÊt cña sù  thay ®æi hÖ thèng, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh  nhµ níc.   TÇn suÊt cña sù thay ®æi rÊt kh¸c nhau  gi÷a c¸c níc. Cã thÓ 3,4,5, thËn chÝ cã thÓ 7 n¨m.  Mét trong nh÷ng c©u hái lín ®Æt ra khi nghiªn cøu  tÇn suÊt thay ®æi lµ bao nhiªu n¨m lµ hîp lý. NÕu  ng¾n qu¸ sÏ rÊt tèn kÐm cho viÖc thay ®æi; nhng nÕu  dµi   qu¸   cã   thÓ   tèn   kÐm   do   hËu   qu¶   cña   ho¹t   ®éng  thiÕu hiÖu qu¶ cña bé m¸y ®ang cã. Bé m¸y sÏ r¬i 
 7. vµo sù trÞ trÖ; b¶o thñ. X¸c ®Þnh chu kú “nhiÖm kú”  lµ mét trong nh÷ng néi dung quan t©m cña khoa häc  tæ chøc. Trong mét nhiÖm kú, nÕu kh«ng cã nh÷ng chÕ  tµi cô thÓ ®Ó kiÓm so¸t sù ho¹t ®éng, n¨ng suÊt cã  thÓ  gi¶m  theo thêi  gian  nhiÖm  kú (xem  s¬ ®å h×nh  16). X¸c ®Þnh tÇn suÊt nhiÖm kú  phô thuéc vµo nhiÒu  yÕu   tè:   th«ng   lÖ,   thãi   quen;   chi   phÝ;   m«i   trêng  chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ quèc gia;mèi t¬ng quan  cña  c¸c nhãm  lîi  Ých. X¸c  ®Þnh  tÇn suÊt  thay  ®æi  còng nh»m ®Õn môc tiªu lµ lµm cho ho¹t ®éng cña tæ  chøc tèt h¬n, nhng còng kh«ng hiÕm c¸c trêng hîp,  sù  thay ®æi  kh«ng  mang  l¹i kÕt  qu¶ mong  muèn.  Bé  m¸y míi ra ®êi cã thÓ ho¹t ®éng gÆp nhiÒu trôc trÆc  h¬n, hiÖu qu¶ thÊp h¬n so víi tríc ®©y. Còng cã thÓ  cuéc bÇu cö do ý chÝ chñ quan cña c¸c nhãm lîi Ých,  nhng kh«ng ®em  l¹i kÕt qu¶ nh mong muèn. C«ng d©n  kh«ng  tham  gia  hoÆc tham  gia  víi tû lÖ  rÊt thÊp.  Theo ph¸p luËt cña c¸c níc, nÕu tû lÖ cö tri ®i bÇu  thÊp, kÕt qu¶ kh«ng ®îc c«ng nhËn. Tæn thÊt nµy x∙  héi ph¶i chÞu.   VÒ lý luËn, khi tiÕn hµnh thay ®æi c¬ cÊu tæ  chøc hoÆc thµnh lËp mét tæ chøc míi, c¸c nhµ thiÕt  kÕ tæ chøc ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch nhu cÇu (need  analysis   ­   NA)   ®Ó  tr¶   lêi   c©u   hái  trªn.   Ph©n   tÝch   nhu  VÞ  cÇu     lµ   mét   c«ng  trÝ B viÖc   phøc   t¹p,   mang  VÞ  trÝ  tÝnh   kü   thuËt   ®ßi  VÞ  H×nh 17: Thay ®æi nhiÖm vô 
 8. hái sù phèi hîp cña c¸c nhµ thiÕt kÕ tæ chøc vµ c¸c  nhµ qu¶n lý .  Ph©n tÝch c¬ cÊu hiÖn hµnh cña tæ chøc g¾n liÒn  víi  chøc  n¨ng,  nhiÖm  vô vµ quyÒn  h¹n  cña tæ chøc  còng nh c¸c tæ chøc con trong tæ chøc 2/. Ph¶i x¸c  ®Þnh ®îc c«ng viÖc, m« t¶ ®îc nhiÖm vô cô thÓ cña  tõng  tæ chøc  vµ tõng  vÞ trÝ  c«ng  viÖc.  Ph©n tÝch  c«ng  viÖc  tr¶ lêi  c¸c c©u  hái:  c«ng viÖc  g× ®ang  lµm; nhiÖm vô chÝnh lµ g×; c¸c nhiÖm vô cô thÓ chi  tiÕt   lµ   g×.   NÕu   kh«ng   lµm   ®îc   ®iÒu   ®ã,   mçi   ngêi  trong tæ chøc sÏ kh«ng hiÓu râ m×nh ph¶i lµm   g×;  mét   tæ   chøc   míi   ra   ®êi   kh«ng   hiÓu   râ   nhiÖm   vô  (chÝnh, cô thÓ,..) mµ hä ph¶i ®¶m nhËn lµ g×. Ph©n   tÝch   c«ng   viÖc   nh»m   chØ   ra   møc   ®é   “bËn  rén” cña mét vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tõ ®ã cã thÓ tr¶  lêi: cÇn giao thªm hay bít ®i mét sè nhiÖm vô cô  thÓ cho vÞ trÝ c«ng viÖc ®ã hoÆc bá vÞ trÝ ®ã hay  bæ sung thªm mét vÞ trÝ míi. VÝ dô, hai vÞ trÝ c«ng  viÖc A vµ B. Qua ph©n tÝch c«ng viÖc cã thÓ kh¼ng  ®Þnh sù tån t¹i ®ång thêi cña c¶ A vµ B. Nhng còng  cã   thÓ   ph¶i   s¸t   nhËp   A   vµo   víi   B   hoÆc   ngîc   l¹i;  còng cã thÓ ph¶i ra ®êi vÞ trÝ C (xem h×nh 17)  Ph©n   tÝch   c«ng   viÖc   lµ   bíc   cÇn   thiÕt   ®Ó   x¸c  ®Þnh kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn cã cña c«ng chøc øng  víi tõng vÞ trÝ nh»m b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô ®­ îc  giao.  §ång thêi  x¸c  ®Þnh ®îc  sù hÉng  hôt gi÷a  ®ßi hái ph¶i cã vµ thùc tÕ cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng  2 Trong thiÕt kÕ tæ chøc, c¸c v¨n b¶n cña ViÖt Nam thêng sö dông côm tõ: chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. Tuy nhiªn, lµm râ néi dung cña c¶ ba côm tõ trªn lµ mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m. §a sè c¸c trêng hîp ®Òu nhÊn m¹nh ®Õn tÝnh kh«ng râ rµng, trïng l¾p, chång chÐo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n.
 9. chøc   hiÖn   t¹i.   Do   thiÕu   nh÷ng   bíc   chuÈn   bÞ   trªn,  mét tæ chøc míi ra ®êi cha thÓ ®¸p øng ®îc ®ßi hái  thùc thi c¸c nhiÖm vô. Ph©n  tÝch  c«ng  viÖc lµ  c¸ch thøc  tèt  nhÊt ®Ó  tr¶  lêi c¸c c©u hái: - Nh÷ng c«ng viÖc nµo hiÖn nay lµm cha tèt; - C«ng viÖc míi ®Æt ra víi tæ chøc lµ g×; - Nh÷ng khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc míi. Th«ng thêng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña sù thay thÕ  tæ chøc nµy b»ng mét tæ chøc kh¸c hoÆc sù ra ®êi  mét tæ chøc ®Òu nh»m ®Õn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt  ra   víi   tæ   chøc   (®ang   cã   hoÆc   cha   cã).   C¸ch   thøc  tiÕp cËn ®¸nh gi¸ trong trêng hîp nµy cã thÓ m« t¶  b»ng b¶ng 2. B¶ng 2: Mong muèn khi thµnh lËp bé míi Bé míi Bé A Bé B Bé C M¹nh M¹nh M¹nh M¹nh YÕu YÕu YÕu YÕu    B¶ng 2 m« t¶ mong muèn cña nhµ thiÕt kÕ tæ chøc khi  ®a   ra   ph¬ng   ¸n   s¸t   nhËp   ba   bé   (hoÆc   nhiÒu   h¬n)  thµnh mét bé míi. §iÒu cã thÓ kú väng lµ chuyÓn tÊt  c¶   nh÷ng   ®iÓm   m¹nh   vÒ     ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   cña   Bé  A,B,C   sang   bé   míi,   nh÷ng   ®iÓm   yÕu   cña   c¸c   bé   ®ã  kh«ng   chuyÓn   vÒ   thµnh   nh÷ng   ®iÓm   yÕu   cña   bé   míi  thµnh lËp. VÒ lý tëng, ®iÓm m¹nh sÏ ®îc nh©n lªn, 
 10. trong  khi  ®ã c¸c  ®iÓm yÕu  sÏ bÞ triÖt  tiªu,  lo¹i  bá. Trªn thùc tÕ, khã cã thÓ t¹o ra ®îc mét c¬ cÊu  lý tëng ®ã. §©y còng chÝnh lµ h¹n chÕ cña viÖc s¸t  nhËp  nhiÒu  tæ chøc  thµnh  mét  tæ chøc  lín h¬n  nÕu  kh«ng nghiªn cøu cô thÓ m« h×nh tæ chøc. Mét sè tæ  chøc míi kh«ng nh÷ng kh«ng xo¸ ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu  cña tæ chøc tríc ®©y mµ chÝnh nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã lµm  s©u s¾c thªm ë ®¬n vÞ míi. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng  qu¶n lý míi còng nh mét c¬ cÊu tæ chøc míi trªn ph­ ¬ng diÖn kinh tÕ ®èi víi c¸c tæ chøc nhµ níc lµ mét  c«ng  viÖc  rÊt phøc  t¹p  do thiÕu  mét hÖ  thèng  c¸c  tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸. Trong xu híng c¶i c¸ch hiÖn  nay,  viÖc  ®a vµo  c¸c ph¬ng thøc  qu¶n  lý míi  còng  gÆp sù ph¶n øng tõ hai phÝa: ñng hé, ®¸nh gi¸ cao  vµ   kh«ng   ñng   hé   do   ®¸nh   gi¸   ®ã   lµ   mét   c¸ch   l∙ng  phÝ,   kh«ng   kinh   tÕ.   Mét   vÝ   dô   hiÖn   nay   ®ang   ®îc  nhiÒu   níc   nãi   ®Õn   lµ   chÝnh   phñ   ®iÖn   tö   (e.  government).   NhiÒu   ý   kiÕn   ®¸nh   gi¸   kh¸c   nhau   vÒ  viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin (ICT) trong ho¹t  ®éng qu¶n lý nhµ níc. Nh÷ng ngêi theo xu híng ñng  hé tÝch cùc cho r»ng ®©y lµ mét trong nh÷ng xu híng  cÇn hÕt søc quan t©m do hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chÝnh  phñ   ®iÖn   tö     trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý.     NhiÒu   kú  väng cã ®îc tõ chÝnh phñ ®iÖn tö  ®∙ ®îc ®a ra nh:  më réng d©n chñ do gia t¨ng sù tham gia cña c«ng   d©n trong qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch; c«ng khai ho¹t ®éng   cña chÝnh phñ vµ do ®ã ngêi d©n kiÓm so¸t dÔ h¬n   ho¹t ®éng cña chÝnh phñ vµ h¹n chÕ tÖ quan liªu,   tham   nhòng;   tiÕt   kiÖm   chi   phÝ   cña   c«ng   d©n   khi  
 11. kh«ng cÇn ph¶i ®i ®Õn c¸c c«ng së nhµ níc ®Ó gi¶i  quyÕt c¸c c«ng viÖc chØ cÇn tiÕp xóc cæng InterNet   cña  c¸c c¬  quan nhµ  níc.  Nhng còng  kh«ng  Ýt ngêi  cho r»ng, chÝnh phñ ®iÖn tö  lµ mét sù tèn kÐm. §ã  lµ mét kho¶n ®Çu t  nhng hiÖu qu¶ cña ®Çu t  kh«ng  x¸c ®Þnh. ChÝnh phñ ®iÖn tö   phôc vô mét bé phËn  c«ng d©n trong khi ®ã chi phÝ rÊt lín. Ngêi d©n ®Õn  víi chÝnh phñ ®iÖn tö   rÊt h¹n chÕ. MÆt kh¸c, c¸c  nhµ qu¶n lý thêng cã nhiÒu lý do ®Ó kh«ng cung cÊp  th«ng tin mµ c«ng d©n cÇn nhÊt lªn m¹ng; nhiÒu lo¹i  dÞch vô mang tÝnh chÊt ph¸p lý cña nhµ níc mµ ngêi  d©n cÇn nhÊt, thêng xuyªn nhÊt l¹i cha ®îc ®a lªn  m¹ng;   ®éc   quyÒn   cña   nh÷ng   c«ng   chøc   trªn   mét   sè  lÜnh vùc lu«n lµ h¹n chÕ cña chÝnh phñ ®iÖn tö ;  c«ng chøc kh«ng thêng xuyªn cËp nhËt th«ng tin lªn  m¹ng vµ do ®ã m¹ng chØ cã ý nghÜa ë giai ®o¹n “khai  tr¬ng”, rÊt tèn kÐm, nhng sau ®ã kh«ng ®îc duy tr×;  vÝ dô, nhiÒu trang web trë thµnh s¶n phÈm dë dang. 3.9 Ph©n cÊp  trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­ íc  Trong c¸c nhãm quyÒn lùc nhµ níc ®∙ nªu trªn,  quyÒn hµnh ph¸p lµ mét nhãm quyÒn lùc mµ nhµ níc  sö   dông   ®Ó   ®a   hÖ   thèng   ph¸p   luËt   vµo   ®êi   sèng;  qu¶n lý ho¹t ®éng hµng ngµy cña sù vËn ®éng, ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi quèc gia. QuyÒn hµnh ph¸p  vµ thùc thi quyÒn hµnh ph¸p trong x∙ héi hiÖn ®¹i  g¾n liÒn víi hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ  níc 3/. 3  ThuËt ng÷ hµnh ph¸p (executi ) vµ hµnh chÝnh (adm i i ve n stra ti )  ®î  sö dông m ang tÝnh chÊt  on c thay thÕ  cho nhau trong nhi u tµ i li u . Trong m ét Ò Ö  sè tµ i li u  V i t Nam , Ö Ö  hµnh ph¸p cã nghÜa  réng h¬ n hµnh chÝnh. Hµnh ph¸p bao gåm c¶ ho¹t ® éng  cña c¸c c¬ quan ® ¹i Ö n ë ® Þa  di  ph¬ ng  ( éi ® ång H  Nh© n  d© n), trong khi ® ã hµnh chÝnh chØ bao gåm ho¹t ® éng  cña c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh tõ  trung ¬ ng (chÝnh phñ) ® Õn Þa  ®  ph¬ ng ( û Ban Nh© n U  d© n).   
 12. TÝnh   chÊt   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn,   chÊp   hµnh  cña  c¸c  c¬ quan  hµnh  chÝnh nhµ níc ®ßi hái ph¶i  thiÕt   lËp   m«   h×nh   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý  hµnh chÝnh nhµ níc mét c¸ch hîp lý, khoa häc nh»m  b¶o ®¶m sö dông quyÒn lùc   vµ nguån lùc nhµ níc  (c«ng) mét c¸ch hiÖu qu¶. Mçi mét quèc gia, c¨n cø  vµo c¸ch thøc ph©n c«ng thùc thi quyÒn lùc  nhµ n­ íc ®∙ nªu trªn vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ héi cña m×nh mµ cã thÓ lùa chän mét m« h×nh tæ  chøc hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thÝch  øng.  Do ®ßi hái ho¹t ®éng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p  rÊt réng, trªn nhiÒu lÜnh vùc vµ ë nhiÒu thêi ®iÓm  kh¸c nhau nªn viÖc ph©n cÊp ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh  chÝnh nhµ níc/ thùc thi quyÒn hµnh ph¸p lµ chñ ®Ò  quan t©m cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu vµ qu¶n lý.  Ph©n   cÊp   trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   kh«ng   ph¶i  lµ mét chñ ®Ò míi, tuy nhiªn trong ho¹t ®éng qu¶n  lý nhµ níc vµ ho¹t ®éng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p  ph©n cÊp l¹i trë thµnh nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m ®Æc  biÖt do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña viÖc sö dông quyÒn  lùc nhµ níc. Cã   thÓ   quan   niÖm   ph©n   cÊp   trong   ho¹t   ®éng  qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc/   thùc   thi   quyÒn   hµnh  ph¸p theo mét sè c¸ch sau ®©y:  • Ph©n cÊp trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc   g¾n   liÒn   víi   bé   m¸y   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   mang  tÝnh thø bËc.
 13. • Ph©n cÊp trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc g¾n  liÒn víi  viÖc  quy ®Þnh  cô thÓ  chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tõng cÊp, tõng c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc trong hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc. • Ph©n   cÊp   lµ   sù   chuyÓn   giao   quyÒn   quyÕt   ®Þnh  trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc tõ chÝnh  phñ trung  ¬ng/ chÝnh quyÒn cÊp trªn xuèng cho c¸c  c¬ quan cÊp díi trong hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc.  Ph©n cÊp trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  ®èi lËp víi tËp trung.  • Ph©n cÊp trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc   g¾n   liÒn   víi   viÖc   nhµ   níc/   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc kÕt hîp víi c¸c tæ chøc kh«ng thuéc  bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc lµm c¸c chøc n¨ng vèn dÜ  cña nhµ níc. C¸c h×nh thøc kÕt hîp: - Tæ chøc ®éc lËp/ sù nghÞªp cña nhµ níc; - Khu vùc t nh©n; - C¸c tổ chức phi chÝnh phñ. - C«ng d©n/ c¸ nh©n. - Kh¸c.   Do   c¸ch   t  duy   vÒ   ph©n   cÊp   trong   ho¹t   ®éng  qu¶n lý nhµ níc (hµnh chÝnh) nªn trong nhiÒu tµi  liÖu,   thuËt   ng÷   ph©n   cÊp   ­   "Administrative  decentralization",   ®îc   hiÓu   t¬ng   ®èi   ®a   d¹ng,  phong phó.   Nghiªn cøu ph©n cÊp (ph©n chia, ph©n c«ng, ph©n  cÊp  ) trong  ho¹t  ®éng qu¶n  lý hµnh  chÝnh  nhµ  níc  thêng ®îc xem xÐt díi hai gi¸c ®é: 
 14. ­ QuyÒn (authority) vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c  chøc n¨ng c«ng ­ chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc tøc chøc n¨ng lµm cho ph¸p luËt nhµ níc cã hiÖu  lùc (thùc thi quyÒn ®Ó lµm cho v¨n b¶n ph¸p luËt cã  hiÖu lùc). ­ C¸ch thøc c¸c tæ chøc sö dông c¸c quyÒn vµ cã  tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c c«ng viÖc c«ng bao gåm c¶  viÖc  tæ chøc  cung  cÊp dÞch  vô qu¶n  lý hµnh  chÝnh  nhµ níc vµ dÞch vô c«ng kh¸c.  Ph©n   cÊp   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   (ph©n  chia, ph©n c«ng, ph©n cÊp quyÒn hµnh ph¸p), thêng  g¾n liÒn víi viÖc lµm râ mét sè c©u hái sau: ­ QuyÒn ®Ó thùc thi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh   chÝnh  nhµ níc ®Õn tõ ®©u (tõ hiÕn ph¸p, luËt hay   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p quy); ­ QuyÒn ®ã bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò g× (tµi chÝnh,   hµnh chÝnh, nh©n sù,..); ­ Nh÷ng ho¹t ®éng g× c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ íc (c¸c cÊp) cÇn ph¶i lµm ­ T¹i sao hä ph¶i lµm; ­ Ai cã quyÒn quyÕt ®Þnh lµm ®iÒu ®ã; ­ Ai quyÕt ®Þnh c¸ch thøc lµm; ­ Khi nµo sÏ lµm ( ai quyÕt ®Þnh); ­ Lµm ë ®©u (ai quyÕt ®Þnh); ­ Nh÷ng ngêi nµo cã liªn quan, ¶nh hëng vµ møc  ®é ¶nh hëng cña hä; ­   Kinh   phÝ   bao   nhiªu   vµ   ai   quyÕt   ®Þnh   c¸c   kho¶n chi; ­ Ai quyÕt ®Þnh c¸ch thøc thu tiÒn (nÕu cã); ­ T¸c ®éng cña c¸c vÊn ®Ò c¬ quan gi¶i quyÕt   nh thÕ nµo;
 15. ­ Kh¸c.      Tuú thuéc vµo c¸ch thøc thiÕt lËp hÖ thèng c¸c  c¬  quan hµnh  chÝnh  nhµ  níc  (thø bËc,  n»m  ngang  )  còng nh  mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc víi  nhau mµ c¸c c©u hái trªn cã nh÷ng c¸ch tr¶ lêi kh¸c  nhau  vµ ®ã  còng chÝnh  lµ  nguån  gèc cña  viÖc h×nh  thµnh c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vÒ ph©n quyÒn nãi  chung vµ ph©n quyÒn qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi  riªng.   QuyÕt  ®inh  121/2003/Q§­TTg  cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ   ph©n   c«ng   nghiªn   cøu   ph©n   cÊp   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc gi÷a c¸c cÊp cña hÖ thèng hµnh chÝnh  nhµ níc. C¬ së ®Ó ph©n cÊp lµ: ­ X¸c ®Þnh râ mét sè ngµnh, lÜnh vùc cÇn qu¶n  lý tËp trung thèng nhÊt cña trung  ¬ng ®îc tæ chøc  qu¶n  lý theo  ngµnh  däc  (lµm râ  ®iÒu kiÖn  vµ tiªu  chÝ). ­ X¸c ®Þnh ®îc møc ®é ph©n cÊp cho chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng theo c¸c nhãm ngµnh, lÜnh vùc. C¸c lÜnh  vùc ph©n cÊp m¹nh cho ®Þa ph¬ng, c¸c lÜnh vùc ph©n  cÊp víi møc ®é h¹n chÕ theo híng: +   X¸c   ®Þnh   nh÷ng   lo¹i   viÖc   trung  ¬ng   vµ   cÊp  tØnh, huyÖn kh«ng lµm mµ chØ cã cÊp x∙ lµm. + X¸c ®Þnh nh÷ng lo¹i viÖc mµ trung ¬ng vµ cÊp  tØnh kh«ng lµm mµ chØ cã cÊp huyÖn lµm. + X¸c ®Þnh nh÷ng lo¹i viÖc mµ trung  ¬ng kh«ng  lµm mµ chØ cã cÊp tØnh lµm. +   X¸c   ®Þnh   nh÷ng   lo¹i   viÖc   mµ   c¶   trung  ¬ng,  cÊp tØnh, huyÖn, x∙ cïng lµm.
 16. C¸c néi dung cÇn ®îc ph©n cÊp ®îc chia thµnh 2  cÊp:   trung  ¬ng   víi   cÊp   tØnh,   cÊp   tØnh   víi   cÊp  huyÖn, cÊp x∙ vµ tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùc sau: + Kinh tÕ ­ kü thuËt (tµi chÝnh ­ ng©n s¸ch; kÕ  ho¹ch   ®Çu   t;   ®Êt   ®ai,   x©y   dùng;   c¸c   chuyªn   ngµnh  kinh tÕ ­ kü thuËt). + V¨n hãa x∙ héi (v¨n hãa, th«ng tin, thÓ thao;  gi¸o dôc ­ ®µo t¹o; ch¨m sãc søc kháe nh©n d©n; lao  ®éng ­ x∙ héi). + Tæ chøc c¸n bé (tæ chøc c¬ quan hµnh chÝnh,  tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng; biªn chÕ; qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc). CÇn   x¸c   ®Þnh   râ   nh÷ng   viÖc   mµ   ChÝnh   phñ   vµ  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng nhÊt thiÕt ph¶i lµm vµ nh÷ng  viÖc c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc kh«ng trùc tiÕp lµm  mµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ chÝnh s¸ch vµ híng dÉn ®Ó nh©n  d©n   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   lµm,   råi   kiÓm   tra,   gi¸m  s¸t.   Ph¶i   thùc   hiÖn   mét   c¸ch   nhÊt   qu¸n   vµ   kiªn  quyÕt   chñ   tr¬ng   nªu   ra   trong   NghÞ   quyÕt   §¹i   héi  §¶ng   lÇn   thø   IX   vÒ   viÖc   ®Èy   m¹nh   ph©n   cÊp,   t¨ng  thªm thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa  ph¬ng, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña ®Þa ph¬ng vµ c¬  së,  g¾n víi  viÖc  híng  dÉn,  kiÓm tra  chÆt  chÏ cña  trung  ¬ng.   ViÖc   g×   cÊp   díi   cã   kh¶   n¨ng   lµm   tèt,  tiÖn lîi h¬n cho d©n vµ doanh nghiÖp th× kiªn quyÕt  ph©n cÊp ®Ó cÊp díi lµm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trªn c¬  së b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vµ thÓ chÕ qu¶n lý Nhµ  níc . NghÞ   quyÕt   08/2004/NQ­CP   ®¸nh   gi¸   nh÷ng   h¹n   chÕ  hiÖn nay vÒ ph©n cÊp. §ã lµ:
 17. ­   Ph©n   cÊp   nhng   cha   b¶o   ®¶m   qu¶n   lý   thèng  nhÊt, cßn biÓu hiÖn ph©n t¸n, côc bé; kû luËt, kû  c¬ng   hµnh   chÝnh   cha   nghiªm;   cha   chó   träng   viÖc  thanh tra, kiÓm tra ®èi víi nh÷ng viÖc ®∙ ph©n cÊp  cho ®Þa ph¬ng. ­ Cha ph©n ®Þnh râ rµng, cô thÓ nhiÖm vô, thÈm  quyÒn,   tr¸ch   nhiÖm   cña   mçi   cÊp   chÝnh   quyÒn   trong  viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc, tæ chøc  cung cÊp dÞch vô c«ng, ®¹i diÖn chñ së h÷u ®èi víi  c¸c tæ chøc kinh tÕ nhµ níc vµ tµi s¶n nhµ níc. Cha  x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña mçi cÊp, cña tËp thÓ vµ  c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng nhiÖm vô ®∙ ®îc ph©n cÊp. ­ Ph©n cÊp nhiÖm vô cho cÊp díi, nhng cha b¶o  ®¶m t¬ng øng c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn,  cßn thiÕu sù ¨n khíp, ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c  lÜnh  vùc  cã liªn  quan,  cha t¹o ®iÒu  kiÖn  thùc  tÕ  cho ®Þa ph¬ng chñ ®éng c©n ®èi c¸c nguån lùc vµ c¸c  nhu cÇu cô thÓ cña m×nh. ­   Mét   sè   néi   dung   ph©n   cÊp   ®∙   ®îc   ph¸p   luËt  quy   ®Þnh   nhng   chËm   ®îc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   hoÆc  thùc   hiÖn   kh«ng   triÖt   ®Ó.   MÆt   kh¸c,   c¸c   quy   ®Þnh  ph©n  cÊp  hiÖn hµnh  cha phï hîp  víi thùc  tiÔn  cña  mçi   khu   vùc,   vïng   l∙nh   thæ,   cha   ph©n   biÖt   râ   sù  kh¸c nhau gi÷a ®« thÞ vµ n«ng th«n. NghÞ quyÕt ®Ò nghÞ mét sè nguyªn t¾c nh»m ®Èy  m¹nh ph©n cÊp. Mét sè nguyªn t¾c ®ã lµ: a)  Qu¸n  triÖt  quan  ®iÓm  quyÒn  lùc  nhµ  níc  lµ  thèng   nhÊt,   b¶o   ®¶m   qu¶n   lý   thèng   nhÊt   cña   ChÝnh  phñ vÒ thÓ chÕ, chÝnh s¸ch, chiÕn lîc, quy ho¹ch,  thanh   tra,   kiÓm   tra;   ®ång   thêi   ph¸t   huy   quyÒn   tù  chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
 18. trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc  trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b)  Tu©n  thñ  nguyªn  t¾c  kÕt  hîp  chÆt  chÏ  gi÷a  qu¶n lý theo ngµnh víi qu¶n lý theo l∙nh thæ, ph©n  ®Þnh   râ   nh÷ng   nhiÖm   vô   qu¶n   lý   nhµ   níc   cña   bé,  ngµnh víi nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc cña chÝnh quyÒn  cÊp   tØnh   ®èi   víi   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh   tÕ   ­   x∙   héi  trªn ®Þa bµn l∙nh thæ. c) B¶o ®¶m nguyªn t¾c hiÖu qu¶, viÖc nµo, cÊp  nµo s¸t thùc tÕ h¬n, gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ phôc vô  tèt   h¬n   c¸c   yªu   cÇu   cña   tæ   chøc   vµ   nh©n   d©n   th×  giao cho cÊp ®ã thùc hiÖn; ph©n cÊp ph¶i râ viÖc,  râ   ®Þa   chØ,   râ   tr¸ch   nhiÖm,   g¾n   víi   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô cña mçi cÊp. d) Ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi trong tõng giai ®o¹n, ®Æc thï cña ngµnh,  lÜnh vùc, ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõng  khu vùc, vïng l∙nh thæ, víi tõng lo¹i h×nh ®« thÞ,  n«ng th«n, víi xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. ®)  Ph¶i  b¶o  ®¶m  t¬ng  øng  gi÷a  nhiÖm   vô,  thÈm  quyÒn,   tr¸ch   nhiÖm   víi   nguån   lùc   tµi   chÝnh,   tæ  chøc, nh©n sù vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c; ph¶i  ®ång bé, ¨n khíp gi÷a c¸c ngµnh, lÜnh vùc cã liªn  quan. e)   B¶o   ®¶m   quyÒn   vµ  thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   tr¸ch  nhiÖm cña Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n vµ Chñ  tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   trong   viÖc   quyÕt  ®Þnh,   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   ®îc   ph©n   cÊp;   chÊp  hµnh nghiªm kû luËt, kû c¬ng hµnh chÝnh; ®ång thêi  ph¸t huy d©n chñ réng r∙i ®Ó nh©n d©n tham gia qu¶n  lý nhµ níc.
 19. g)   Ph©n   cÊp   ph¶i   thÓ   hiÖn   ®îc   sù   ®ång   bé,  thèng nhÊt trong hÖ thèng thÓ chÕ, v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt g¾n víi ®æi míi c¬ chÕ vµ b¶o ®¶m quyÒn  tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së. h)   §èi   víi   nh÷ng   vÊn   ®Ò   ®∙   ph©n   cÊp,   chÝnh  quyÒn cÊp tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai  thùc hiÖn; c¸c bé, ngµnh trung  ¬ng cã tr¸ch nhiÖm  theo dâi, híng dÉn vµ kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn cã vi  ph¹m   ph¸p   luËt   hoÆc   tr¸i   víi   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch  ph¸t   triÓn   ngµnh,   lÜnh   vùc   th×   xö   lý   theo   thÈm  quyÒn hoÆc b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt.
Đồng bộ tài khoản