Quyển 2_Kiến thức về ISO9000 (P5)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
60
lượt xem
17
download

Quyển 2_Kiến thức về ISO9000 (P5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 2_kiến thức về iso9000 (p5)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 2_Kiến thức về ISO9000 (P5)

 1. 5. Tãm t¾t mét sè yªu cÇu trong hÖ thèng qu¶n lý  chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 §iÒu    TCVN ISO 9001:2000 Ghi chó kho¶ n 4 HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng 4.1 Yªu cÇu chung: §a ra yªu  ­ X¸c ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh, tr×nh tù  cÇu chung  vµ t¸c ®éng qua l¹i cña chóng; cña mét hÖ  ­ X¸c   ®Þnh   c¸c   biÖn   ph¸p   ®o   lêng  thèng qu¶n  ®îc   sö   dông   ®Ó   ®Þnh   híng   theo  lý chÊt l­ yªu cÇu thêng xuyªn c¶i tiÕn; îng. ­ Ph¬ng   ph¸p   ®îc   sö   dông   ®Ó   ®¸nh  gi¸ sù c¶i tiÕn.   4.2 Yªu cÇu vÒ hÖ thèng tµi liÖu : HÖ thèng  Cã thñ tôc b»ng v¨n b¶n cho : tµi liÖu  ­ kiÓm so¸t tµi liÖu; gåm tµi  ­ kiÓm so¸t hå s¬ chÊt lîng; liÖu vµ c¸c  ­ ®¸nh gi¸ néi bé; hå s¬ liªn  ­ kiÓm   so¸t   s¶n   phÈm   kh«ng   phï  quan. hîp; Thñ tôc  ­ hµnh ®éng kh¾c phôc; d¹ng v¨n  ­ hµnh ®éng phßng ngõa. b¶n ph¶i  tèi thiÓu  cã 6 yÕu tè  nµy. 4.2. Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t  1 hÖ thèng  tµi liÖu 4.2. Sæ tay chÊt lîng Nªu néi  2 ­ Ph¹m   vi   ¸p   dông   cña   hÖ   thèng  dung c¬ b¶n 
 2. qu¶n   lý   chÊt   lîng,   bao   gåm   c¶  cña mét  c¸c   gi¶i   tr×nh   vÒ   nh÷ng   ®iÒu  cuèn sæ tay  kho¶n lo¹i trõ; chÊt lîng. ­ C¸c viÖn dÉn; ­ M«   t¶   t¸c   ®éng   qua   l¹i   cña   c¸c  qu¸ tr×nh trong HTQLCL ; ­ Tµi liÖu ®îc kiÓm so¸t. 4.2. KiÓm so¸t tµi liÖu C¸c yªu cÇu  3 ­ Phª   duyÖt,   xem   xÐt   vµ   cËp   nhËt  liªn quan  tµi liÖu do HTQLCL yªu cÇu; ®Õn ho¹t  ­ NhËn   biÕt   c¸c   thay   ®æi   vµ   b¶n  ®éng kiÓm  tµi liÖu hiÖn hµnh; so¸t tµi  ­ S½n   cã   t¹i   nh÷ng   n¬i   cÇn   sö  liÖu. dông; ­ §¶m   b¶o   tµi   liÖu   râ   rµng,   dÔ  nhËn biÕt; ­ KiÓm so¸t tµi liÖu cã nguån  gèc  bªn ngoµi; ­ NhËn biÕt thÝch hîp tµi liÖu lçi  thêi ®Ó tr¸nh  nhÇm lÉn nÕu muèn  gi÷ l¹i ®Ó sö dông. 4.2. KiÓm so¸t hå s¬ chÊt lîng C¸c yªu cÇu  4 ­ NhËn biÕt, lu gi÷, b¶o vÖ, truy  liªn qua  cËp   th«ng   tin,   thêi   h¹n   lu   tr÷  ®Õn kiÓm  vµ huû bá. so¸t hå s¬  ë mét tæ  chøc. 5 Tr¸ch nhiÖm cña l∙nh ®¹o 5.1 Cam kÕt cña l∙nh ®¹o L∙nh ®¹o  ­ TruyÒn  ®¹t trong tæ chøc vÒ vÊn  ph¶i cam  ®Ò tho¶ m∙n kh¸ch  hµng,  ®¸p øng  kÕt vµ thùc  hiÖn. 2
 3. c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh; ­ ThiÕt   lËp   chÝnh   s¸ch,   môc   tiªu  chÊt lîng, ®¶m b¶o c¸c môc tiªu  chÊt   lîng   ®îc   thiÕt   lËp,   truyÒn  b¸ vµ thÊu hiÓu trong tæ chøc; ­ Xem xÐt cña l∙nh ®¹o vÒ HTQLCL; ­ Cung cÊp c¸c nguån lùc. 5.2 Híng vµo kh¸ch hµng L∙nh ®¹o  ­ §¶m   b¶o   r»ng   c¸c   yªu   cÇu   cña  ph¶i lu«n  kh¸ch   hµng   ®îc   x¸c   ®Þnh   vµ   ®¸p  ®Þnh híng  øng. tæ chøc vµo  kh¸ch hµng 5.3 ChÝnh s¸ch chÊt lîng ChÝnh s¸ch,  ­ Cam kÕt tu©n thñ víi c¸c yªu cÇu  chiÕn lîc  vµ thêng xuyªn c¶i tiÕn hiÖu lùc  cña mét tæ  cña HTQLCL; chøc ph¶i  ­ ThÝch   hîp   víi   môc   tiªu   cña   tæ  do chÝnh  chøc; l∙nh ®¹o  ­ §îc truyÒn  ®¹t vµ thÊu hiÓu t¹i  thiÕt lËp mäi cÊp; ­ §îc   xem   xÐt   ®Þnh   kú   ®Ó   lu«n  thÝch hîp.   5.4 Ho¹ch ®Þnh 5.4. Môc tiªu chÊt lîng ThiÕt lËp  1 ­ §îc   thiÕt   lËp   t¹i   c¸c   bé   phËn  c¸c môc  chøc n¨ng vµ c¸c cÊp thÝch hîp; tiªu lµ  ­ KiÓm chøng ®îc; nhiÖm vô  ­ NhÊt qu¸n víi chÝnh s¸ch chÊt l­ cña l∙nh  îng; ®¹o, sao  ­ §¸p øng yªu cÇu cña s¶n phÈm. cho c¸c môc  tiªu ph¶i  3
 4. phôc vô  chÝnh s¸ch. 5.4. Ho¹ch ®Þnh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­ L∙nh ®¹o  2 îng ho¹ch ®Þnh  ­ C¸c qu¸ tr×nh; c¸c yªu cÇu  ­ Nguån lùc; ®Ó thùc  ­ Thêng xuyªn c¶i tiÕn; hiÖn  ­ Qu¶n lý c¸c thay ®æi. HTQLCL. 5.5 Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ trao ®æi  th«ng tin 5.5. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n Tr¸ch  1 ­ Tr¸ch   nhiÖm,   quyÒn   h¹n   vµ   quan  nhiÖm,  hÖ   ®îc   x¸c   ®Þnh   vµ   truyÒn   ®¹t  quyÒn h¹n  trong tæ chøc. cña tæ  chøc, c¸  nhËn ph¶i  ®îc lµm râ  vµ minh  b¹ch. 5.5. §¹i diÖn cña l∙nh ®¹o L∙nh ®¹o  2 ­ Thµnh viªn trong ban l∙nh ®¹o; ph¶i chØ  ­ §¶m b¶o c¸c qu¸ tr×nh  cÇn thiÕt  ®Þnh ra mét  cña   HTQLCL   ®îc   thiÕt   lËp,   thùc  c¸n bé  hiÖn vµ duy tr×; trong l∙nh  ­ B¸o   c¸o   vÒ   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn  ®¹o vµ ®îc  HTQLCL; uû quyÒn  ­ Thóc   ®Èy   nhËn   thøc   vÒ   viÖc   ®¸p  thùc hiÖn  øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. c¸c nhiÖm  vô dîc giao  liªn quan  ®Õn HTQLCL. 5.5. Trao ®æi th«ng tin néi bé Th«ng tin  4
 5. 3 ­ C¸c   ph¬ng   ph¸p   kh¸c   nhau   ®Ó  trong mét  truyÒn   ®¹t   vÒ   hiÖu   lùc   cña  tæ chøc cÇn  HTQLCL. ®îc truyÒn  ®¹t, trao  ®æi chÝnh  x¸c vµ ®Çy  ®ñ. 5.6 Xem xÐt cña l∙nh ®¹o L∙nh ®¹o  5.6. Kh¸i qu¸t ph¶i tæ  1 ­ §Þnh   kú   xem   xÐt   HTQLCL   ®Ó   ®¸nh  chøc häp  gi¸ tÝnh thÝch  hîp, phï hîp yªu  xem xÐt  cÇu, hiÖu  lùc,  c¬ héi  c¶i  tiÕn,  toµn bé hÖ  nhu cÇu thay ®æi; thèng qu¶n  ­ Lu hå s¬. lý chÊt l­ îng vµ qu¸  5.6. §Çu vµo cña viÖc xem xÐt tr×nh ho¹t  2 ®éng cña tæ  ­ Th«ng  tin vÒ: kÕt qu¶ ®¸nh gi¸,  chøc. Cuéc  ph¶n håi cña kh¸ch hµng, kÕt qu¶  häp ph©n  qu¸   tr×nh,   sù   phï   hîp   cña   s¶n  tÝch c¸c  phÈm,   t×nh   tr¹ng   cña   c¸c   hµnh  gi÷ kiÖn  ®éng   kh¾c   phôc   vµ   phßng   ngõa,  ®Çu vµo  theo   dâi   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c  th«ng qua  quyÕt  ®Þnh  tõ lÇn  xem  xÐt  tríc,  qu¸ tr×nh  c¸c   thay   ®æi,   khuyÕn   nghÞ   c¶i  ho¹t ®éng  tiÕn. vµ ph¶i ®a  5.6. §Çu ra cña viÖc xem xÐt ra c¸c  3 quyÕt s¸ch,  ­ C¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng liªn  kÕt luËn  quan   ®Õn   viÖc   c¶i   tiÕn   HTQLCL,  hîp lý ®Ó  c¸c   qu¸   tr×nh,   s¶n   phÈm,   vµ  c¸c cÊp  nguån lùc cÇn thiÕt. thùc hiÖn. 6 Qu¶n lý nguån lùc 5
 6. 6.1 Cung cÊp nguån lùc L∙nh ®¹o  ph¶i cung  cÊp nguån  lùc phï hîp  víi chÝnh  s¸ch vµ môc  tiªu do  l∙nh ®¹o  thiÕt lËp. 6.2 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n  6.2. Kh¸i qu¸t lùc lµ mét  1 ­ ChØ   ®Þnh   nh©n   viªn   cã   n¨ng   lùc  yÕu tè quan  trªn c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o, kü  träng cña  n¨ng, kinh nghiÖm. nguån lùc.  Ph©n c«ng  6.2. N¨ng lùc, nhËn thøc vµ ®µo t¹o c«ng viÖc  2 ph¶i dùa  ­ X¸c   ®Þnh   c¸c   yªu   cÇu   vÒ   n¨ng  trªn n¨ng  lùc ; lùc c¸n bé.  ­ TiÕn hµnh ®µo t¹o hay thùc hiÖn  ViÖc ®µo  c¸c ho¹t ®éng kh¸c,  sau ®ã ®¸nh  t¹o c¸n bé  gi¸ hiÖu lùc ; ph¶i dùa  ­ §¶m   b¶o   ngêi   lao   ®éng   cã   nhËn  trªn yªu  thøc   phï   hîp   vÒ   tÇm   quan   träng  cÇu thùc tÕ  cña c«ng viÖc mµ hä ®¶m tr¸ch vµ  vµ ph¶i ®îc  møc   ®é   ®ãng   gãp   ®Õn   thµnh   tùu  ph©n tÝch,  chung ; ®¸nh gi¸. ­ Lu hå s¬.    6
 7. 6.3 C¬ së h¹ tÇng bao gåm: C¬ së h¹  ­ Nhµ cöa, kh«ng gian lµm viÖc vµ  tÇng vµ m«i  c¸c ph¬ng tiÖn kÌm theo; trêng lµm  ­ ThiÕt bÞ qu¸ tr×nh (phÇn cøng vµ  viÖc ph¶i  phÇn mÒm); ®¶m b¶o  ­ DÞch   vô   hç   trî:   chuyªn   trë   vµ  phôc vô môc  trao ®æi th«ng tin. ®Ých cña  l∙nh ®¹o  6.4 M«i trêng lµm viÖc ®Æt ra. ­ M«i   trêng   phï   hîp   víi   yªu   cÇu  s¶n phÈm:  tiÕng  ån, sù s¹ch sÏ,  rung ®éng, ¸nh s¸ng…  7 T¹o thµnh s¶n phÈm 7.1 Ho¹ch ®Þnh viÖc t¹o thµnh s¶n phÈm/ L∙nh ®¹o  dÞch vô gåm: ph¶i ho¹ch  ­ Môc   tiªu   chÊt   lîng   vµ   c¸c   yªu  ®Þnh c¸c  cÇu ®èi víi s¶n phÈm yªu cÇu  ­ Qu¸   tr×nh,   nguån   lùc,   tµi   liÖu  liªn quan  cÇn thiÕt; ®Õn qu¸  ­ KiÓm tra x¸c nhËn, x¸c nhËn gi¸  tr×nh t¹o  trÞ sö dông, gi¸m s¸t, kiÓm tra,  ra dÞch vô. chuÈn   mùc   chÊp   nhËn   cho   s¶n  phÈm; ­ Hå s¬ cÇn lu gi÷. 7.2 C¸c   qu¸  tr×nh  liªn   quan   ®Õn  kh¸ch  C¸c yªu cÇu  hµng cña kh¸ch  7
 8. 7.2. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn  hµng vÒ s¶n  1 s¶n phÈm phÈm/dÞch  ­ Bao gåm c¶ yªu cÇu vÒ giao hµng  vô ph¶i ®îc  vµ ho¹t ®éng sau giao hµng ; xem xÐt vµ  ­ Yªu   cÇu   cÇn   thiÕt   cho   viÖc   sö  ®¶m b¶o ®¸p  dông ; øng. ­ C¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh. Khi cã sù  thay ®æi,  7.2. Xem xÐt c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn  hai bªn  2 s¶n phÈm ph¶i ®¶m  b¶o biÕt,  ­ Xem xÐt c¸c yªu cÇu tríc khi cam  th«ng hiÓu  kÕt cung cÊp s¶n phÈm ; vµ chÊp  ­ C¸c yªu cÇu ®îc x¸c ®Þnh vµ gi¶i  nhËn. quyÕt   khi   cã   sù   kh¸c   biÖt   gi÷a  c¸c lÇn ghi nhËn ; ­ §¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu  cÇu ; ­ Kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c yªu cÇu kh«ng  qua v¨n b¶n ; ­ CËp nhËt c¸c thay ®æi trong  v¨n  b¶n liªn quan vµ th«ng b¸o trong  tæ chøc. 7.2. Trao ®æi th«ng tin víi kh¸ch hµng 3 ­ ThiÕt   lËp   kªnh   trao   ®æi   th«ng  tin   víi   kh¸ch   hµng   trong   c¸c  giai ®o¹n kh¸c nhau 8
 9. 7.3 ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn S¶n  7.3 Ho¹ch ®Þnh thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn phÈm/dÞch  .1 ­ X¸c ®Þnh c¸c giai ®o¹n cña thiÕt  vô míi cÇn  kÕ vµ ph¸t triÓn; ph¶i thiÕt  ­ Xem   xÐt,   kiÓm   tra   x¸c   nhËn,   vµ  kÕ vµ triÓn  x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông t¹i c¸c  khai theo  giai ®o¹n thÝch hîp; tr×nh tù 7  ­ Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n; bíc c¬ b¶n  ­ T¬ng giao gi÷a c¸c nhãm tham gia  nµy. vµ trao ®æi th«ng tin; ­ CËp nhËt kÕt qu¶ ho¹ch ®Þnh. 7.3 §Çu vµo cña thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn .2 ­ §îc   x¸c   ®Þnh,   lËp   hå   s¬   vµ   xem  xÐt phï hîp; ­ Yªu cÇu vÒ chøc n¨ng vµ ®Æc tÝnh  cña s¶n phÈm; ­ C¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh; ­ Th«ng   tin   tõ   c¸c   thiÕt   kÕ   t¬ng  tù; ­ C¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c. 9
 10. 7.3 §Çu ra cña thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn .3 ­ ë  d¹ng cã thÓ kiÓm tra x¸c nhËn,  ®îc phª duyÖt tríc khi triÓn khai  tiÕp theo; ­ §¸p øng c¸c yªu cÇu ®Çu vµo; ­ Th«ng tin thÝch hîp cho viÖc mua  hµng,   s¶n   xuÊt,   triÓn   khai   dÞch  vô; ­ ChuÈn   mùc   chÊp   nhËn   vµ   c¸c   ®Æc  tÝnh cèt yÕu cho sù an toµn vµ sö  dông ®óng s¶n phÈm. 7.3 Xem xÐt thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn .4 ­ §¸nh   gi¸   kh¶   n¨ng   ®¸p   øng   yªu  cÇu; ­ NhËn   biÕt   vÊn   ®Ò   vµ  theo   dâi   sö  lý; ­ Tham   gia   cña   c¸c   bé   phËn   chøc  n¨ng thÝch hîp; ­ Duy tr× hå s¬. 7.3 KiÓm tra x¸c nhËn thiÕt kÕ vµ ph¸t  .5 triÓn ­ §Çu   ra   phï   hîp   víi   yªu   cÇu   ®Çu  vµo; ­ Duy tr× hå s¬. 10
 11. 7.3 X¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông cña thiÕt  .6 kÕ vµ ph¸t triÓn ­ §¶m b¶o s¶n phÈm ®¸p øng c¸c yªu  cÇu  sö   dông  dù   kiÕn  hay  c¸c  øng  dông quy ®Þnh; ­ Khi   cã   thÓ,   tiÕn   hµnh   tríc   khi  chuyÓn   giao   vµ   triÓn   khai   s¶n  phÈm; ­ Duy tr× hå s¬ vÒ kÕt qu¶ x¸c nhËn  vµ c¸c hµnh ®éng tiÕp theo. 7.3 KiÓm so¸t thay ®æi thiÕt kÕ vµ ph¸t  .7 triÓn ­ NhËn biÕt vµ duy tr× hå s¬; ­ Xem xÐt, kiÓm tra x¸c nhËn vµ x¸c  nhËn   gi¸   trÞ   sö   dông,   vµ   phª  duyÖt c¸c thay ®æi; ­ Xem xÐt c¶ t¸c ®éng cña thay ®æi  tíi   c¸c   phÇn   cÊu   thµnh   hoÆc   s¶n  phÈm ®∙ chuyÓn giao. 7.4 Mua hµng 7.4 Qu¸ tr×nh mua hµng/dÞch vô §¸nh gi¸ vµ  .1 ­ C¸ch thøc vµ møc ®é kiÓm so¸t ng­ kiÓm so¸t  êi   cung   øng   vµ   s¶n   phÈm   mua   vµo  c¸c nhµ  phô thuéc vµo tÇm quan träng; cung øng  ­ X¸c ®Þnh chuÈn mùc lùa chän, ®¸nh  s¶n  gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i nhµ cung cÊp; phÈm/dÞch  ­ Duy tr× hå s¬ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ  vô ®Çu vµo. c¸c hµnh ®éng n¶y sinh. 7.4 Th«ng tin mua hµng Yªu cÇu cô  .2 ­ M« t¶ s¶n phÈm cÇn mua; thÓ ®èi víi  ­ C¸c yªu cÇu phª duyÖt; s¶n  11
 12. ­ Xem xÐt tríc khi th«ng b¸o. phÈm/dÞch  vô mua vµo. 7.4 KiÓm tra x¸c nhËn s¶n phÈm mua KiÓm tra,  .3 ­ KiÓm tra hoÆc c¸c biÖn ph¸p thÝch  kiÓm so¸t  hîp ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp; s¶n phÈm,  ­ Giµn xÕp cho viÖc kh¸ch hµng kiÓm  dÞch vô mua  tra  x¸c  nhËn   t¹i   c¬  së   cña   ngêi  vµo. cung øng. 7.5 S¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô 7.5 KiÓm so¸t s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch  KiÓm so¸t  .1 vô qu¸ tr×nh  ­ S½n   cã   c¸c   th«ng   tin   m«   t¶   ®Æc  s¶n xuÊt,  tÝnh s¶n phÈm; cng øng  ­ S½n cã c¸c chØ dÉn c«ng viÖc khi  dÞch vô. cÇn thiÕt; ­ Sö dông c¸c c¸c thiÕt bÞ phï hîp; ­ S½n cã vµ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn  gi¸m s¸t vµ ®o lêng; ­ Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t  vµ ®o lêng; ­ C¸c   ho¹t   ®éng   gi¶i   to¶,   chuyÓn  giao vµ sau chuyÓn giao. 7.5 X¸c   nhËn   gi¸   trÞ   sö   dông   cña   c¸c  KiÓm so¸t  .2 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch  c¸c qu¸  vô tr×nh ®Æc  ­ C¸c   qu¸   tr×nh   ®Æc   biÖt:   chuÈn  biÖt. mùc,   tr×nh   ®é   cña   con   ngêi   vµ  thiÕt bÞ, ph¬ng ph¸p vµ thñ tôc,  hå s¬, t¸i x¸c nhËn   7.5 NhËn biÕt vµ x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n  S¶n phÈm,  12
 13. .3 phÈm dÞch vô  ­ NhËn biÕt s¶n phÈm trong suèt qu¸  trong qu¸  tr×nh, khi cÇn; tr×nh s¶n  ­ Tr¹ng th¸i s¶n phÈm liªn quan ®Õn  xuÊt, cung  c¸c yªu cÇu gi¸m s¸t vµ ®o lêng; øng cÇn ®îc  ­ NhËn biÕt duy nhÊt s¶n phÈm, khi  nhËn biÕt,  cÇn. truy t×m  khi cÇn 7.5 Tµi s¶n  cña kh¸ch hµng Qu¶n lý tµi  .4 ­ NhËn biÕt, kiÓm tra xem xÐt, b¶o  s¶n, giÊy  vÖ vµ duy tr×; tê cña  ­ Ghi nhËn vµ b¸o c¸o kh¸ch hµng vÒ  kh¸ch hµng  mÊt m¸t, h háng, kh«ng phï hîp; cung cÊp  ­ Bao  gåm  vµ   d÷   liÖu   mËt   vµ   quyÒn  phôc vô cho  së h÷u trÝ tuÖ. s¶n xuÊt vµ  cung øng  dÞch vô. 7.5 B¶o toµn s¶n phÈm Hoµn tr¶  .5 ­ NhËn   biÕt,   xÕp   dì,   bao   gãi,   lu  dÞch vô vµ  gi÷, b¶o qu¶n lu tr÷. 7.6 KiÓm so¸t ph¬ng tiÖn gi¸m s¸t vµ ®o  KiÓm so¸t  lêng c¸c ph¬ng  ­ Ph¬ng   tiÖn   gi¸m   s¸t   ­   kiÓm   tra  ph¸p kiÓm  xem   xÐt   ®Ó   x¸c   nhËn   sù   phï   hîp  tra. víi môc ®Ých sö dông; ­ Ph¬ng tiÖn ®o lêng sù phï hîp cña  s¶n phÈm ­ hiÖu chuÈn. 8 §o lêng, ph©n tÝch vµ c¶i tiÕn 8.1 Kh¸i qu¸t kh¸i qu¸t  ­ Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp  c¸c ph¬ng  (bao gåm c¶ kü thuËt thèng kª) ®Ó  ph¸p kiÓm  13
 14. gi¸m   s¸t,   ®o   lêng,   ph©n   tÝch   vµ  tra vµ ®¸nh  c¶i   tiÕn   qu¸   tr×nh,   sù   phï   hîp  gi¸. cña s¶n phÈm, hiÖu lùc cña HTQLCL 8.2 Gi¸m s¸t vµ ®o lêng 8.2 Sù tho¶ m∙n cña kh¸ch hµng X¸c ®Þnh  .1 ­ C¬   chÕ   thu   thËp,   gi¸m   s¸t   vµ   sö  møc ®ä hµi  dông th«ng tin liªn quan ®Õn nhËn  lßng cña  thøc vµ møc ®é hµi lßng cña kh¸ch  kh¸ch hµng. hµng. 8.2 §¸nh gi¸ néi bé Tù x¸c ®Þnh  .2 ­ X¸c ®Þnh sù phï hîp so víi nh÷ng  møc ®é phï  ho¹ch   ®Þnh   còng   nh  møc   ®é   hiÖu  hîp, còng  lùc cña HTQLCL; nh hiÖu lùc  ­ X¸c ®Þnh chuÈn mùc ®¸nh gi¸, ph¹m  cña HTQLCL  vi, chu kú, ph¬ng ph¸p; ®ang ¸p  ­ Lu gi÷ hå s¬. dông t¹i tæ  chøc cña  m×nh. 8.2 Gi¸m s¸t vµ ®o lêng qu¸ tr×nh C¸c qu¸  .3 ­ Ph¬ng   ph¸p   gi¸m   s¸t   vµ   ®o   lêng  tr×nh ph¶i  c¸c qu¸ tr×nh; ®îc ®o l­ êng, kiÓm  ­ Chøng tá kh¶ n¨ng ®¹t ®îc c¸c néi  tra so s¸nh  dung ®∙ ho¹ch ®Þnh; víi yªu cÇu  ­ Hµnh ®éng kh¾c phôc nh»m ®¶m b¶o  ®Æt ra. sù phï hîp cña s¶n phÈm. 8.2 Gi¸m s¸t vµ ®o lêng s¶n phÈm S¶n phÈm,  .4 ­ §o lêng ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm t¹i  dÞch vô ®îc  c¸c   giai   ®o¹n   thÝch   hîp   trong  gäi lµ hoµn  suèt qu¸ tr×nh; thµnh ph¶i  ®îc kiÓm  14
 15. ­ B»ng   chøng   phï   hîp   yªu   cÇu   vµ  tra vµ phª  nhËn   biÕt   cña   cÊp   cã   th¶m   quyÒn  duyÖt cña  nh»m th«ng qua s¶n phÈm, dÞch vô; ngêi cã  ­ ChØ   th«ng   qua   s¶n   phÈm,   dÞch   vô  thÈm quyÒn. sau khi hoµn tÊt c¸c néi dung ®∙  ho¹ch   ®Þnh   trõ   trêng   hîp   ®îc   uû  quyÒn; ­ Lu gi÷ hå s¬.   8.3 KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp C¸c s¶n  ­ NhËn   biÕt   vµ   kiÓm   so¸t   sù   kh«ng  phÈm, dÞch  phï hîp ®îc ph¸t hiÖn; vô kh«ng  phï hîp  ­ Cho  phÐp   sö  dông   khi   cã  sù   nh©n  ph¶i ®îc xö  nhîng tõ cÊp cã thÈm quyÒn; lý, tr¸nh  ­ Lo¹i bá viÖc sö dông hay øng dông  sö dông  dù ®Þnh ban ®Çu; nhÇm. ­ Duy   tr×   hå   s¬   vÒ   b¶n   chÊt   sù  kh«ng phï hîp vµ vÒ c¸c hµnh ®éng  tiÕp theo; ­ KiÓm   tra   x¸c   nhËn   l¹i   c¸c   s¶n  phÈm sau khi ®∙ ®îc kh¾c phôc; ­ Trêng hîp s¶n phÈm kh«ng phï hîp  ®îc   ph¸t   hiÖn   sau   khi   ®∙   chuyÓn  giao, thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng t­ ¬ng   xøng   víi   hËu   qu¶,   hËu   qu¶  tiÒm   Èn   g©y   ra   bëi   sù   kh«ng   phï  hîp. 8.4 Ph©n tÝch d÷ liÖu D÷ liÖu  ­ X¸c ®Þnh, thu thËp vµ sö dông c¸c  ph¶i ®îc  c«ng   cô   thèng   kª   thÝch   hîp   ®Ó  thu thËp  ph©n tÝch d÷ liÖu;  theo môc  15
 16. ­ Ph©n tÝch d÷ liÖu cung cÊp th«ng  ®Ých qu¶n  tin   vÒ   sù   tho¶   m∙n   cña   kh¸ch  lý vµ kiÓm  hµng, sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu  so¸t. cña s¶n phÈm/dÞch vô ®Æc tÝnh vµ  C¸c d÷ liÖu  xu   híng   diÔn   biÕn   cña   c¸c   qu¸  cÇn ®îc  tr×nh, s¶n phÈm, ngêi cung øng. ph©n tÝch  nh»m x¸c  ®Þnh ý  nghÜa cña  nã. 8.5 C¶i tiÕn 8.5 C¶i tiÕn thêng xuyªn C¶i tiÕn  .1 C¶i tiÕn hiÖu lùc cña HTQLCL th«ng  thêng xuyªn  qua viÖc sö dông chÝnh s¸ch chÊt l­ trªn c¬ së  îng,   môc   tiªu,   kÕt   qu¶   ®¸nh   gi¸,  c¸c yªu cÇu  hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa,  cña HTQLCL. xem xÐt cña l∙nh ®¹o. 8.5 Hµnh ®éng kh¾c phôc C¸c ®iÓm  .2 ­ Xem xÐt sù kh«ng phï hîp; kh«ng phï  ­ §iÒu tra nguyªn nhÇn cèt lâi; hîp ph¶i ®­ ­ Hµnh ®éng ®Ó lo¹i bá sù kh«ng phï  îc xem xÐt,  hîp; ph©n tÝch  ­ LËp hå s¬ kÕt qu¶ hµnh ®éng; nguyªn nh©n  ­   Xem xÐt hiÖu lùc. vµ lo¹i bá. 8.5 Hµnh ®éng phßng ngõa X¸c ®Þnh  .3 ­ X¸c ®Þnh sù kh«ng phï hîp tiÒm Èn  nh÷ng  vµ c¸c nguyªn nh©n; nguyªn nh©n  ­ Hµnh ®éng ®Ó lo¹i bá sù kh«ng phï  tiÒm tµng  hîp tiÒm Èn; vµ tiÕn  ­ LËp hå s¬ kÕt qu¶ hµnh ®éng; hµnh lo¹i  Xem xÐt hiÖu lùc. bá. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 16
 17. 17
Đồng bộ tài khoản