Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P3)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
147
lượt xem
87
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p3)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P3)

  1. III. qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ 3.1 Kh¸i qu¸t §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®¸nh gi¸, tæ chøc chøng nhËn ph¶i  thùc   thùc   hiÖn  vµ  qu¶n   lý   mét  lÞch   tr×nh   ®¸nh   gi¸   cã  hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. Môc ®Ých cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸  lµ ®Ó trî gióp cho l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn khi cung  cÊp c¸c nguån lùc cÇn thiÕt t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho  ho¹t ®éng triÓn khai c¸c cuéc ®¸nh gi¸ trªn ®óng thêi  ®iÓm vµ hoµn chØnh. LÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cã thÓ bao gåm viÖc tæ chøc nhiÒu  cuéc ®¸nh gi¸ bao qu¸t hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng víi  c¸c môc tiªu kh¸c nhau tuú thuéc vµo quy m«, b¶n chÊt vµ  møc ®é phøc t¹p cña tæ chøc. LÞch tr×nh ®¸nh gi¸ còng cã  thÓ bao gåm nh÷ng cuéc ®¸nh gi¸ kÕt hîp nhiÒu lo¹i h×nh  nh  ®¸nh   gi¸   hÖ   thèng   qu¶n   lý   chÊt   lîng,   ®¸nh   gi¸   hÖ  thèng qu¶n lý m«i trêng... L∙nh   ®¹o  tæ  chøc   chøng   nhËn   cã   thÓ   trùc   tiÕp  qu¶n   lý  hoÆc uû quyÒn qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸. C«ng t¸c qu¶n  lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ bao gåm: ­ ThiÕt lËp môc tiªu vµ quy m« cña ch¬ng tr×nh; ­ X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm, nguån lùc vµ c¸c thñ tôc; ­ §¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸; ­ Gi¸m s¸t vµ rµ so¸t ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o duy tr× c¸c hå s¬ thÝch hîp. 3.2 Môc tiªu vµ quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ Môc tiªu cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸
  2. Môc tiªu cho lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc thiÕt lËp ®Ó  ®Þnh híng cho viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu hµnh c¸c cuéc ®¸nh  gi¸. Tuú thuéc vµo quy m«, b¶n chÊt vµ møc ®é phøc t¹p,  tæ chøc chøng nhËn cã thÓ ®¸p øng c¸c môc tiªu nµy trong  mét cuéc ®¸nh gi¸. C¸c môc tiªu ®a ra ®îc c¨n cø trªn: ­ §Þnh híng trong kinh doanh; ­ C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý; ­ C¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh hoÆc yªu cÇu hîp ®ång; ­ Yªu cÇu cña kh¸ch hµng; ­ C¸c rñi ro tiÒm Èn trong tæ chøc. Th«ng thêng, ®èi víi cuéc ®¸nh gi¸ néi bé, tæ chøc ¸p  dông   HTQLCL   ph¶i   tù   x¸c   ®Þnh   môc   tiªu   cña   lÞch   tr×nh  ®¸nh gi¸ cho m×nh vµ ®ång thêi chuÈn bÞ cho viÖc chøng  nhËn HTQLCL cña tæ chøc chøng nhËn hay nh»m ®¶m b¶o sù  phô hîp víi c¸c yªu cÇu hîp ®ång. Quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ LÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cã thÓ ®a d¹ng vÒ ®é lín, b¶n chÊt  vµ møc ®é phøc t¹p. Quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ®îc  thÓ hiÖn qua ph¹m vi, môc tiªu, kho¶ng thêi gian ph©n  bæ, vµ tÇn xuÊt cña viÖc ®¸nh gi¸. Quy m« nµy bÞ t¸c  ®éng bëi: ­ Quy m«, b¶n chÊt, vµ møc ®é phøc t¹p cña tæ chøc  ®¸nh gi¸; ­ Sè lîng, tÇm quan träng, møc ®é phøc t¹p, tÝnh chÊt  t¬ng   ®ång,   vµ   ®Þa   ®iÓm   cña   c¸c   ho¹t   ®éng   sÏ   ®îc  ®¸nh gi¸; ­ Tiªu chuÈn, c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh vµ theo hîp ®ång,  c¸c chÝnh s¸ch, thñ tôc vµ c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸  kh¸c;
  3. ­ Nhu cÇu vÒ chøng nhËn; ­ KÕt qu¶ cña c¸c cuéc ®¸nh gi¸ tríc ®ã hoÆc kÕt qu¶  xem xÐt lÞch tr×nh ®¸nh gi¸; ­ C¸c vÊn ®Ò ng«n ng÷, v¨n ho¸, x∙ héi; ­ Mèi quan t©m cña c¸c bªn liªn quan; ­ Nh÷ng thay ®æi lín vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng hay c¸c  khu vùc chøc n¨ng. 3.3 Tr¸ch nhiÖm, nguån lùc vµ thñ tôc Tr¸ch nhiÖm Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc chØ ®Þnh  cho   mét   hoÆc   nhiÒu   c¸   nh©n  cã  hiÓu   biÕt   chung   vÒ   c¸c  nguyªn   t¾c   ®¸nh   gi¸,   vÒ   n¨ng   lùc   cña   chuyªn   gia   ®¸nh  gi¸, vµ vÒ viÖc ¸p dông c¸c c«ng cô còng nh ph¬ng ph¸p  ®¸nh gi¸. Ngêi ®îc chØ ®Þnh còng cÇn cã hiÓu biÕt chung  vÒ kü thuËt vµ s¶n xuÊt, kinh doanh/cung øng dÞch vô t­ ¬ng øng víi c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc ®¸nh gi¸. Nguêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i: ­ X¸c ®Þnh, thùc hiÖn, duy tr× vµ c¶i tiÕn lÞch tr×nh  ®¸nh gi¸; ­ NhËn   biÕt   vµ   cung   cÊp   ®ñ   nguån   lùc   ®Ó   thùc   hiÖn  lÞch tr×nh ®¸nh gi¸. Nguån lùc Khi x¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn ph©n bæ cho lÞch tr×nh  ®¸nh gi¸, cÇn c©n nh¾c ®Õn c¸c yªu tè sau: ­ C¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, thùc  hiÖn, qu¶n lý vµ c¶i tiÕn c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸; ­ C¸c c«ng cô vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸;
  4. ­ Sù s½n cã cña c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ vµ chuyªn gia  kü thuËt; ­ C¸c qu¸ tr×nh ®Ó ®¹t ®îc vµ duy tr× n¨ng lùc cña  chuyªn gia ®¸nh gi¸, còng nh  ®Ó c¶i tiÕn kÕt qu¶  thùc hiÖn c«ng viÖc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ N¨ng lùc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ thÝch hîp víi c¸c  môc tiªu ®¸nh gi¸ cô thÓ trong ch¬ng tr×nh; ­ Thêi gian ph©n bæ, thêi gian di chuyÓn;  ­ C¸c nhu cÇu kh¸c. Thñ tôc Thñ tôc ®¸nh gi¸ ph¶i ®Ò cËp tíi c¸ch thøc: ­ Ho¹ch ®Þnh vµ lªn lÞch c¸c cuéc ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o n¨ng lùc cña c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ Lùa chän ®oµn chuyªn gia ®¸nh gi¸ thÝch hîp; ­ TiÕn hµnh ®¸nh gi¸; ­ Thùc hiÖn theo dâi vµ gi¸m s¸t tiÕp theo. 3.4 Thùc hiÖn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ViÖc thùc hiÖn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ bao gåm: ­ V¨n b¶n ho¸ lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ vµ th«ng b¸o cho  c¸c bªn liªn quan; ­ §iÒu phèi vµ lªn lÞch cho c¸c cuéc ®¸nh gi¸, còng  nh cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong lÞch tr×nh; ­ ThiÕt lËp vµ duy tr× qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ban ®Çu cña  chuyªn gia ®¸nh gi¸ còng nh  theo dâi nhu cÇu ®µo  t¹o   vµ   ph¸t   triÓn   n¨ng   lùc   chuyªn   m«n   cña   chuyªn  gia ®¸nh gi¸;
  5. ­ §¶m b¶o viÖc chØ ®Þnh c¸c ®oµn ®¸nh gi¸ phï hîp víi  môc ®Ých ®¸nh gi¸; ­ Cung cÊp c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho ®oµn ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o tiÕn hµnh c¸c cuéc ®¸nh gi¸ theo ®óng lÞch  tr×nh; ­ §¶m b¶o kiÓm so¸t hå s¬ cña c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o xem xÐt vµ phª duyÖt c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸,  vµ ®Ö tr×nh tíi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn; ­ §¶m b¶o cho ho¹t ®éng theo dâi sau ®¸nh gi¸. 3.5 Hå s¬ thuéc lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ C¸c hå s¬ thuéc lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc duy tr× nh»m  chøng minh cho viÖc vËn hµnh lÞch tr×nh ®¸nh gi¸. Hå s¬  ®ã cã thÓ bao gåm: a) KÕt qu¶ rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸; b) C¸c hå s¬ cña tõng lÇn ®¸nh gi¸ nh: ­ KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸; ­ B¸o c¸o ®¸nh gi¸; ­ B¸o c¸o ®iÓm kh«ng phï hîp; ­ B¸o c¸o hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa. c) Hå s¬ vÒ nh©n sù tham gia ®¸nh gi¸ bao gåm c¸c vÊn  ®Ò: ­ §¸nh gi¸ ban ®Çu chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña chuyªn gia; ­ Lùa chän ®oµn ®¸nh gi¸; ­ Qu¸ tr×nh ®µo t¹o.  3.6 Gi¸m s¸t vµ rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸
  6. ViÖc vËn hµnh lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc gi¸m s¸t vµ  t¹i c¸c chu kú thÝch hîp ®îc rµ so¸t ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é  ®¸p øng c¸c môc tiªu ®∙ ®Ò ra. KÕt qu¶ rµ so¸t cÇn ®¸nh  gi¸ ®îc hiÖu lùc cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ vµ nhËn biÕt  c¸c c¬ héi c¶i tiÕn. §Ó cã thÓ gi¸m s¸t cã hiÖu qu¶ lÞch tr×nh ®¸nh gi¸, cã  thÓ sö dông mét sè chØ sè sau ®©y: ­ Kh¶ n¨ng cña ®oµn ®¸nh gi¸ ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu; ­ Sù phï hîp víi ch¬ng tr×nh vµ lÞch tr×nh; ­ Ph¶n håi tõ l∙nh ®¹o tæ chøc, bªn ®îc ®¸nh gi¸ vµ  c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ Thêi   gian   ®Ó   kh¾c   phôc   c¸c   vÊn   ®Ò   ®a   ra   cã   liªn  quan ®Õn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸.  ViÖc rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh theo ®Þnh kú  cã thÓ c©n nh¾c ®Õn: ­ KÕt qu¶ vµ khuynh híng nhËn thÊy qua ho¹t ®éng gi¸m  s¸t; ­ Sù phï hîp víi thñ tôc; ­ Nhu cÇu vµ mong ®îi cña c¸c bªn quan t©m; ­ Hå s¬ ®¸nh gi¸; ­ C¸c   thùc   tiÔn   ®¸nh   gi¸   míi   vµ   c¸c   kh¶   n¨ng   lùa  chän. KÕt qu¶ rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c  hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa hay c¶i tiÕn lÞch tr×nh  ®¸nh gi¸.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản