Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P4)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
156
lượt xem
89
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p4)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P4)

 1. iv. lËp kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®¸nh gi¸ 4.1 Môc tiªu, ph¹m vi vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸ L∙nh ®¹o cña tæ chøc chøng nhËn cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh  môc tiªu, ph¹m vi vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸. BÊt kú thay ®æi  nµo ®Õn c¸c néi dung nµy ®Òu ph¶i cã ®îc sù ®ång ý cña  l∙nh   ®¹o   tæ   chøc   chøng   nhËn   vµ   ngêi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  qu¶n   lý   lÞch   tr×nh   ®¸nh  gi¸   (khi  thÝch  hîp   )  sau   khi  tham kh¶o ý kiÕn cña trëng ®oµn ®¸nh gi¸. Môc tiªu Ngoµi môc tiªu tæng quan cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸, mét  cuéc ®¸nh gi¸ tríc khi ®îc tiÕn hµnh ph¶i ®îc x¸c ®Þnh  râ vÒ môc tiªu, ph¹m  vi vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸. Th«ng thêng, môc tiªu cho mét cuéc ®¸nh gi¸ cã thÓ lµ: ­ X¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt  lîng   hay   cña   mét   phÇn   hÖ   thèng   so   víi   chuÈn   mùc  ®¸nh gi¸; ­ X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cña HTQLCL nh»m ®¶m b¶o sù tu©n  thñ víi c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh vµ theo hîp ®ång; ­ X¸c   ®Þnh hiÖu lùc cña HTQLCL trong viÖc ®¸p øng  c¸c môc tiªu quy ®Þnh; ­ NhËn   biÕt   c¸c   khu   vùc   cã   tiÒm   n¨ng   c¶i   tiÕn   n»m  trong HTQLCL. Ph¹m vi Ph¹m vi ®¸nh gi¸ ®Ò cËp ®Õn møc ®é vµ c¸c danh giíi cña  cuéc ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh theo c¸c yÕu tè nh vÞ trÝ ®Þa lý,  ®¬n vÞ trong tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh sÏ ®îc 
 2. ®¸nh gi¸, vµ khi cã thÓ bao gåm c¶ kho¶ng thêi gian ph©n  bæ. ChuÈn mùc ®¸nh gi¸  ChuÈn   mùc   ®¸nh   gi¸   cã   thÓ   bao   gåm   c¸c   chÝnh   s¸ch   ¸p  dông, c¸c thñ tôc, tiªu chuÈn, yªu cÇu chÕ ®Þnh, c¸c yªu  cÇu ®Æc thï cña HTQLCL, c¸c yªu cÇu theo hîp ®ång, c¸c  quy ®Þnh ®Æc thï cña ngµnh hay lÜnh vùc... Ngêi ®îc chØ ®Þnh vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ch¬ng tr×nh  ®¸nh gi¸ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng thùc hiÖn cuéc ®¸nh  gi¸. NÕu xÐt thÊy cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Î tæ chøc cuéc ®¸nh  gi¸, cÇn cã ph¬ng ¸n chuyÓn ®æi sang thêi ®iÓm phï hîp.  C¸c yÕu tè cÇn  c©n nh¾c ®Ó quyÕt ®Þnh tæ chøc cuéc ®¸nh  gi¸ bao gåm: ­ Th«ng tin ®Çy ®ñ vµ thÝch hîp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch  ®¸nh gi¸; ­ Sù hîp t¸c t¬ng xøng cña bªn ®îc ®¸nh gi¸; ­ S½n cã thêi gian vµ c¸c nguån lùc t¬ng xøng ®Ó ®¸p  øng ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ®∙ ®îc ®Æt ra. 4.2 Yªu cÇu ®èi víi ®oµn ®¸nh gi¸ vµ chuyªn gia  ®¸nh gi¸ §oµn ®¸nh gi¸ §oµn ®¸nh gi¸ ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña l∙nh ®¹o  tæ chøc nÕu ®ã lµ ®¸nh gi¸ néi bé, hoÆc theo quyÕt ®Þnh  cña tæ chøc chøng nhËn sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña tæ  chøc ®îc ®¸nh gi¸ nÕu ®ã lµ cuéc ®¸nh gi¸ cña bªn thø  ba. BÊt kÓ c«ng viÖc ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh do mét ®oµn 
 3. hay mét c¸ nh©n, Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ ph¶i chÞu mäi tr¸ch  nhiÖm vÒ cuéc ®¸nh gi¸. §oµn §¸nh gi¸ bao gåm Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ vµ tuú theo  t×nh h×nh cã thÓ cã c¸c thµnh viªn tham gia trong ®oµn  víi t  c¸ch Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng / Chuyªn gia ®¸nh  gi¸ trëng tËp sù / Chuyªn gia ®¸nh gi¸ / Chuyªn gia ®¸nh  gi¸ tËp sù / Chuyªn gia kü thuËt / hoÆc Quan s¸t viªn.  Mäi thµnh viªn cña ®oµn ®¸nh gi¸ cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ  c¸c quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vµ sù chØ ®¹o cña  Trëng ®oµn ®¸nh gi¸. Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ tÊt c¶  c¸c giai ®o¹n ®¸nh gi¸. Trëng ®oµn ph¶i cã kh¶ n¨ng vµ  kinh nghiÖm qu¶n lý, cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cuèi  cïng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. Ngoµi ra, Trëng  ®oµn ®¸nh gi¸ cßn cã tr¸ch nhiÖm:  Tu©n thñ c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh cã  liªn quan;  X¸c   ®Þnh   c¸c   yªu   cÇu   cña   nhiÖm   vô   ®¸nh   gi¸   ®îc  giao;  Gióp lùa chän c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®¸nh gi¸;  LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸, chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu lµm  viÖc vµ giíi thiÖu cho c¸c thµnh viªn trong ®oµn vÒ  nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt;  Xem xÐt, ®¸nh gi¸ tµi liÖu cña HTQLCL;  Giíi thiÖu ®oµn ®¸nh gi¸ víi l∙nh ®¹o cña bªn ®îc  ®¸nh gi¸ (víi ®¸nh gi¸ bªn ngoµi);  Chñ tr× phiªn häp khai m¹c vµ phiªn häp kÕt thóc;
 4.  Ph© n  c«ng   nhi   vô   vµ   qu¶n  l   ho¹t   ® éng  cña   c¸c  Öm ý thµnh vi  trong ® oµn; ªn    B¸o   c¸o   ngay  cho   bªn   ®î   ® ¸nh  g i   vÒ   nh÷ ng  ® i c ¸ Óm  kh«ng phï hî  nÆ ng ®î  ph¸t hi n (víi ®¸nh gi¸ bªn   p c Ö ngoµi);  B¸o   c¸o   ngµy   vÒ   nh÷ng   trë   ng¹i   (nÕu   cã)   b¾t   gÆp  trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸;  B¸o c¸o râ rµng, kh«ng chËm trÔ vµ cã chÝnh kiÕn vÒ  kÕt   qu¶   ®¸nh   gi¸   cho   l∙nh   ®¹o   cña   tæ   chøc   chøng  nhËn vµ kh¸ch hµng. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng lµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ ®¸p øng  ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ häc vÊn, ®µo t¹o chuyªn gia ®¸nh gi¸,  kinh   nghiÖm   lµm   viÖc,   kinh   nghiÖm   ®¸nh   gi¸   vµ   kinh  nghiÖm qu¶n lý ®oµn ®¸nh gi¸; ®îc l∙nh ®¹o tæ chøc chøng  nhËn phª duyÖt lµ Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng tËp sù Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng tËp sù lµ chuyªn gia ®¸nh gi¸  ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ häc vÊn, ®µo t¹o chuyªn gia ®¸nh  gi¸, kinh nghiÖm lµm viÖc, kinh nghiÖm ®¸nh gi¸ vµ ®ang  trong giai ®o¹n tÝch luü kinh nghiÖm qu¶n lý ®oµn ®¸nh  gi¸. Trong trêng hîp ®îc l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn uû quyÒn  thùc hiÖn c«ng viÖc nh  mét Trëng ®oµn ®¸nh gi¸, Chuyªn  gia ®¸nh gi¸ trëng tËp sù sÏ lµm viÖc díi sù kiÓm so¸t  vµ gi¸m s¸t cña mét Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng do l∙nh  ®¹o tæ chøc chøng nhËn chØ ®Þnh. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ tr­ ëng tËp sù ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña Chuyªn gia ®¸nh gi¸ 
 5. trëng ®î  uû quyÒ n trí  kh i ®a ra  c¸c  quyÕ t ® Þnh cuèi  c c cï .  ng Chuyªn gia ®¸nh gi¸ Chuyªn gia ®¸nh gi¸ lµ ngêi ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ häc  vÊn, ®µo t¹o chuyªn gia ®¸nh gi¸, kinh nghiÖm lµm viÖc  vµ kinh nghiÖm ®¸nh gi¸, ®îc l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn  phª duyÖt lµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ ®Ó thùc hiÖn toµn bé  hay mét phÇn c«ng viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt lîng. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ cã tr¸ch nhiÖm:  Tu©n thñ c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh cã  liªn quan;  Lµm viÖc trong ph¹m vi ®¸nh gi¸;  TruyÒn ®¹t vµ lµm râ c¸c yªu cÇu ®¸nh gi¸ víi bªn  ®îc ®¸nh gi¸;  Cã kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ch quan, cã  hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng;  Thu thËp vµ ph©n tÝch c¸c chøng cø mét c¸ch chÝnh  x¸c vµ ®Çy ®ñ ®Ó cho phÐp ®a ra c¸c kÕt luËn thÝch  ®¸ng vÒ hÖ thèng ®îc ®¸nh gi¸;  LËp v¨n b¶n c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸;  Chó ý ®Õn mäi dÊu hiÖu cho thÊy cã thÓ ¶nh hëng  ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ ®ßi hái viÖc ®¸nh gi¸ cÈn  träng h¬n;  Cã kh¶ n¨ng ®Æt ra nh÷ng c©u hái phï hîp ®Ó kh¼ng  ®Þnh viÖc bªn ®îc ®¸nh gi¸ thiÕt lËp, thùc hiÖn vµ  duy tr× hÖ thèng chÊt lîng phï hîp víi c¸c yªu cÇu  cña tiªu chuÈn ¸p dông;
 6.  B¸o c¸o  vÒ  c¸c  kÕ t qu¶ ® ¸nh g i  vµ chÊp hµnh sù  ¸ ph© n c«ng vµ qu¶n l  cña Trëng ® oµn; ý  K i  tra  hi u l  cña hµnh ® éng kh¾ c Óm Ö ùc  phôc ® èi víi  c¸c  ® i Óm kh«ng phï hî  ®î  nªu  ra  trong  c¸c  l n   p c Ç ® ¸nh gi  trí  ® ã ¸ c  nÕ u ®î  l∙nh  ® ¹ æ  chøc chøng  c o t nhËn yªu cÇu;  Lu g i  vµ b¶o vÖ c¸c tµ i li u  thÝch  hî  liªn  quan  ÷ Ö p ® Õn  qu¸ tr× nh ® ¸nh gi¸;  Phèi hî  vµ hç trî  cho c¸c  thµnh vi  kh¸c trong   p ªn ® oµn; Chuyªn gia ®¸nh gi¸ tËp sù Chuyªn gia ®¸nh gi¸ tËp sù  lµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ ®¸p  øng   ®ñ   ®iÒu  kiÖn   vÒ   häc  vÊn,   ®µo  t¹o   chuyªn   gia  ®¸nh  gi¸, kinh nghiÖm lµm viÖc vµ ®ang trong giai ®o¹n tÝch  luü kinh nghiÖm ®¸nh gi¸. Trong trêng hîp ®îc l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn cho phÐp  thùc hiÖn c«ng viÖc nh  mét Chuyªn gia ®¸nh gi¸, Chuyªn  gia ®¸nh gi¸ tËp sù sÏ lµm viÖc díi sù gi¸m s¸t cña mét  Chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng.  Chuyªn gia kü thuËt Chuyªn gia kü thuËt lµ c¸n bé chuyªn m«n vµ cã c¸c ®iÒu  kiÖn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 19011­2. Trong trêng hîp  ®îc l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn uû quyÒn tham gia trong  mét ®oµn ®¸nh gi¸, Chuyªn gia kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm  cung cÊp c¸c th«ng tin hç trî cho c¸c chuyªn gia ®¸nh  gi¸ vÒ c¸c khÝa c¹nh kü thuËt vµ chuyªn m«n thuéc lÜnh  vùc ho¹t ®éng cña bªn ®îc ®¸nh gi¸. Chuyªn gia kü thuËt  ph¶i chÊp hµnh sù ph©n c«ng vµ qu¶n lý cña Trëng ®oµn vµ 
 7. kh«ng ®î  phÐ p thùc  hi n  c¸c  c«ng vi c cña m ét chuyªn  c Ö Ö g i  ® ¸nh g i a ¸.  Quan s¸t viªn Lµ ngêi cha ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn ®èi víi mét chuyªn gia  ®¸nh gi¸ tËp sù, ®ang trong giai ®o¹n thùc tËp vµ phÊn  ®Êu trë thµnh chuyªn gia ®¸nh gi¸. Trong trêng hî  ®î  l∙nh  ® ¹ æ  chøc chøng nhËn cho phÐ p  p c o t tham  gi  nh m ét a  thµnh vi  trong ® oµn ® ¸nh gi ªn ¸, Q uan s¸t  vi  kh«ng ®î  thùc hi n bÊt cø c«ng vi c ® ¸nh g i  nµo  ªn c Ö Ö ¸ vµ ph¶i tu© n thñ  theo  c¸c  hí  dÉn cña Trëng ® oµn ® ¸nh  ng gi¸. 4.3 Vai  trß vµ tr¸ch nhiÖm cña bªn ®îc ®¸nh gi¸ Mét cuéc ®¸nh gi¸ chØ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra ban ®Çu  vµ ®em l¹i c¸c lîi Ých thiÕt thùc nÕu bªn ®îc ®¸nh gi¸  céng t¸c vµ thùc hiÖn tèt vai trß sau ®©y:  Phèi   hîp,   hîp   t¸c   vµ   trî   gióp   ®oµn   ®¸nh   gi¸   ®Ó  hoµn thµnh c«ng viÖc theo ®óng lÞch tr×nh vµ ®óng  nguyªn t¾c ®¸nh gi¸;  §¶m b¶o sù hiÖn diÖn cña c¸c c¸n bé nh©n viªn cã  liªn   quan   t¹i   c¸c   thêi   ®iÓm   thÝch   hîp   cña   cuéc  ®¸nh gi¸;  Cung cÊp nguån lùc phï hîp nh phßng häp, bµn viÕt,  trang bÞ b¶o hé lao ®éng (khi cÇn);  Hç trî ®oµn ®¸nh gi¸ ®Ó tiÕp cËn c¸c trang thiÕt  bÞ vµ th«ng tin;  Xem xÐt vµ thÊu hiÓu c¸c ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸ do  chuyªn gia ®¸nh gi¸ tr×nh bµy;
 8.  Thi t l  vµ  thùc  hi n   c¸c  hµnh  ® éng kh¾ c phôc,  Õ Ëp Ö l  v¨n b¶n vµ th«ng b¸o cho ® oµn ® ¸nh g i  vÒ vi c  Ëp ¸ Ö hoµn  thµnh   c¸c   hµnh  ® éng  kh¾ c  phôc  nh»m   hç  trî   ® oµn ¸nh gi  ti n  hµnh ki  tra  rµ  so¸t sau ® ã.  ® ¸ Õ Óm 4.4 Xem xÐt hÖ thèng tµi liÖu C¸c tµ i li u  thÝch  hî  thuéc H TQ LCL (bao  gåm  c¶ c¸c  hå  Ö p s¬ , vµ c¸c  b¸o c¸o  ® ¸nh g i  cña l n  tr í  ® ã) ¸ Ç c  ph¶i ®î   c xem  xÐ t nh»m x¸c ® Þnh sù phï hî  cña c¸c  yÕ u tè  vµ qu¸  p tr× nh thuéc H TQ LCL so víi  chuÈn m ùc ¸nh gi  Trong qu¸   ® ¸. tr× nh xem  xÐ t, trêng ® o¶n ® ¸nh gi  hay thµnh  vi  ®î   ¸ ªn c chØ ® Þnh trong ® oµn ph¶i chó träng tíi  c¸c yÕ u tè  nh quy  m «,  b¶n chÊt, m øc é  ®  phøc t¹p  cña bªn ®î  ® ¸nh gi c ¸, còng  nh m ôc ªu  vµ ph¹  vi cña cuéc ® ¸nh g i  ti m ¸.  M ôc ® Ých cña vi c xem xÐ t hÖ thèng tµ i li u  l  ® Ó : Ö Ö µ ­ H i u râ  H TQ LCL sÏ ®î  ® ¸nh g i Ó c ¸; ­ X¸c ® Þnh m øc é  ®  phï hî  cña H TQ LCL ® ∙ Ëp  thµnh v¨n  p  l b¶n so víi c¸c yªu cÇu cña chuÈn m ùc ¸nh g i  ® ¸; ­ Thu thËp  th«ng  ti  phôc vô  cho  vi c  l  kÕ  ho¹ch  n Ö Ëp ® ¸nh gi  trªn  hi n truêng ; ¸ Ö ­ ChuÈn bÞ c¸c  danh m ôc ki  tra  trong  ® ã Óm  nhÊn m ¹nh  ® Õn c¸c  ® i Óm cÇn l  râ  hoÆ c ki  tra  xem  xÐ t kh i  µm Óm ® ¸nh gi  trªn  hi n trêng (nÕu thÝch hîp). ¸ Ö Nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp ®îc ph¸t hiÖn qua viÖc xem xÐt  hÖ thèng tµi liÖu cÇn ®îc th«ng b¸o cho l∙nh ®¹o tæ chøc  chøng nhËn, ngêi qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc  ®¸nh gi¸. 4.5 Sö dông danh môc kiÓm tra (checklist) Qua qu¸ tr×nh xem xÐt tµi liÖu thuéc HTQLCL, chuyªn gia  ®¸nh   gi¸  cã  thÓ   x©y   dùng   c¸c   danh   môc   kiÓm   tra.  Danh 
 9. m ôc  ki  tra   cã   tÝnh  chÊt  gi Óm èng   nh  m ét  hí  dÉn  c«ng  ng vi c cña chuyªn  gi  ® ¸nh gi  trong  ® ã Ö t  kª c¸c  vÊn  Ö a ¸,  li ® Ò cÇn ph¶i xem  xÐ t khi l  vi c trªn  hi n tr êng. Tuy  µm Ö Ö nhi  cÇn ph¶i chó ý ® Õn ªn  c¸c  u ® i Óm vµ  nhî  ® i c Óm cña  c«ng cô nµy ® Ó  cã thÓ  vËn dông m ét  c¸ch  li  ho¹t.  D anh  nh m ôc  ki  tra   còng  cã  thÓ   ®î  th i t  l   dùa  trªn   ti   Óm c Õ Ëp ªu chuÈn ¸p dông nh I  9001: SO 2000. ¦u ®iÓm: ­ §Þnh hí  cho qu¸ tr× nh t m ki  th«ng ti ; ng × Õm n ­ §¶m  b¶o chuyªn gi  ® ¸nh gi  kh«ng bá sãt c¸c vÊn ® Ò a ¸   quan träng ; ­ Cã c«ng cô ® Ó ghi nhËn c¸c ph¸t hi n ® ¸nh g i Ö ¸. Nhîc ®iÓm ­ Cã thÓ lµm cho cuéc ®¸nh gi¸ trë nªn cøng nh¾c vµ  quan   liªu,   kh«ng   theo   s¸t   ®îc   môc   tiªu   ®¸nh   gi¸  hiÖu lùc cña c¸c qu¸ tr×nh  vµ c«ng viÖc. 4.6 Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ ph¶i chuÈn bÞ mét ch¬ng tr×nh ®¸nh  gi¸ cho c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ trªn hiÖn trêng. Ch¬ng  tr×nh nµy ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ®oµn  ®¸nh gi¸, bªn ®îc ®¸nh gi¸ vµ l∙nh ®¹o cña tæ chøc chøng  nhËn. Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ nµy còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  lîi cho viÖc lªn lÞch ®¸nh gi¸ vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng  trong ®oµn ®¸nh gi¸. Møc ®é chi tiÕt cña ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc ¸p dông  phï hîp víi ph¹m vi vµ møc ®é phøc t¹p cña cuéc ®¸nh  gi¸.  Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i bao gåm:
 10. - Môc t i ªu vµ ph¹m vi ®¸nh gi¸ ; - ChuÈn mùc ®¸nh gi¸ vµ c¸c tµ i l iÖu tham chiÕu; - Ngµy th¸ng vµ ®Þa ®iÓm mµ c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sÏ ® tr iÓn khai ; îc - Thµnh phÇn ®oµn ®¸nh gi¸ ; - NhËn biÕt c¸c bé phËn vµ c¸c qu¸ tr×nh sÏ ® ®¸nh îc gi¸ ; - Tæng thêi gian vµ thêi gian dù kiÕn cho mçi ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÝnh, bao gåm thêi gian dµnh cho cuéc häp ví i bªn ®¸nh gi¸ hoÆc häp néi bé ®oµn ®¸nh gi¸ . Nh÷ng néi dung kh¸c còng cã thÓ ®îc ®Ò cËp trong ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ , khi thÝch hîp: - NhËn biÕt c¸c ®Þa ®iÓm, c¸c ho¹t ®éng, c¸c qu¸ tr×nh cña hÖ thèng cã tÝnh th iÕt yÕu ®Ó ®¸p øng c¸c môc t i ªu ®¸nh gi¸ ®Ó cã thÓ ph©n bæ ®ñ nguån lùc cho c¸c khu vùc träng yÕu; - NhËn biÕt c¸c ®¹i diÖn quan träng cña bªn ® ®¸nh îc gi¸ sÏ tham gia trong cuéc ®¸nh gi¸ ; - Ng«n ng÷ ® sö dông khi lµm viÖc hoÆc khi lµm c¸c îc b¸o c¸o; - C¸c chñ ®Ò cña b¸o c¸o ®¸nh gi¸ (bao gåm ph¬ng ph¸p ph©n lo ¹ i sù kh«ng phï hîp) , h×nh thøc vµ cÊu tróc cña b¸o c¸o, ngµy ban hµnh vµ cung cÊp; - Nh÷ng giµn xÕp vÒ hËu cÇn cho cuéc ®¸nh gi¸ (d i chuyÓn, phu¬ng t iÖn hç tr î trªn hiÖn tr ßng.. . ) ; - C¸c vÊn ®Ò l i ªn quan ®Õn viÖc b¶o mËt th«ng t in ; - Nh÷ng dµn xÕp cho viÖc theo dâi sau khi ®¸nh gi¸ .
 11. Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i ® l ·nh ®¹o cña bªn ® ®¸nh îc îc gi¸ chÊp thuËn. Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i ® th«ng b¸o îc tí i bªn ® ®¸nh gi¸ tr íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ trªn îc hiÖn tr êng. Ch¬ng tr×nh nµy ph¶i cã tÝnh l inh ho¹t vµ cã thÓ thay ® nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ phï hîp víi ®iÒu æi kiÖn vµ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸. C¸c ®Ò nghÞ thay ® ® ra æi a tõ bªn ® ®¸nh gi¸ ph¶i ® Trëng ®oµn chuyªn gia ®¸nh îc îc gi¸ ®iÒu chØnh kÞp thêi trong ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ sau khi ®· cã nh÷ng xem xÐt vµ c©n nh¾c phï hîp víi yªu cÇu quy ®Þnh. D i ® y lµ mét vÝ dô vÒ mét phÇn cña ch¬ng tr×nh ®¸nh í © gi¸ mµ tr ëng ®oµn chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i thiÕt lËp: Thêi Khu vùc/®èi Ph¹m vi C¸n bé Thñ tôc gian t îng ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ 9.00 - L·nh ®¹o Häp khai GM, MR 9.30 m¹c Ban l ·nh KiÓm tra ®¹o STCL 9.30 - P. Kinh Xem xÐt hîp TP KD vµ SOP 01 11.00 doanh ®ång nhãm SOP 02 KiÓm so¸t marketing tµi s¶n cña QA kh¸ch hµng 11.00 P. §¶m b¶o KiÓm so¸t Phô tr¸ch SOP 03 - chÊt l îng tµi l iÖu ®¶ b¶o m 12.00 chÊt l îng 4.7 Tµi liÖu lµm viÖc Tµi l iÖu lµm viÖc do ®oµn ®¸nh gi¸ sö dông víi môc ®Ých tham chiÕu hoÆc ghi nhËn tiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ cã thÓ bao gåm:
 12. - Thñ tôc ®¸nh gi¸, c¸c danh môc kiÓm tra, kÕ ho¹ch lÊy mÉu... ; - BiÓu mÉu ®Ó ghi nhËn th«ng tin, b»ng chøng hç tr î , ghi nhËn ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ vµ c¸c biªn b¶n ViÖc sö dông c¸c tµi l iÖu lµm viÖc nh danh môc kiÓm tra hay biÓu mÉu kh«ng nªn lµm gií i h¹n møc ®é cña c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản