Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P5)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
147
lượt xem
86
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p5)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P5)

  1. v. c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ 5.1 Häp khai m¹c Mét   cuéc  häp   khai  m¹c   cÇn   ®îc  tæ  chøc   tríc   khi  triÓn  khai ®¸nh gi¸ trªn hiÖn trêng ®Ó x¸c nhËn ch¬ng tr×nh  ®¸nh gi¸, tr×nh bµy râ c¸ch thøc triÓn khai ®¸nh gi¸, vµ  t¹o ®iÒu kiÖn thiÕt lËp c¸c kªnh trao ®æi th«ng tin. Tr­ ëng ®oµn ®¸nh gi¸ ph¶i chñ tr× cuéc häp khai m¹c cïng  víi sù tham gia cña l∙nh ®¹o cña bªn ®îc ®¸nh gi¸   vµ  khi thÝch hîp cÇn cã mÆt c¶ nh÷ng ®¹i diÖn cña c¸c bé  phËn chøc n¨ng sÏ ®îc ®¸nh gi¸. Cuéc häp khai m¹c còng  ®em l¹i c¬ héi ®Ó bªn ®îc ®¸nh gi¸ ®Æt c©u hái. Trong nhiÒu trêng hîp, vÝ dô nh  trong ®¸nh gi¸ néi bé,  cuéc häp khai m¹c cã thÓ chØ bao gåm viÖc trao ®æi th«ng  tin vµ gi¶i thÝch vÒ b¶n chÊt cña cuéc ®¸nh gi¸ sÏ ®îc  tiÕn hµnh. Trong nh÷ng t×nh huèng ®¸nh gi¸ kh¸c, cuéc häp khai m¹c  cÇn mang tÝnh chÊt chÝnh thøc vµ biªn b¶n ghi nhËn nh÷ng  nguêi tham dù phiªn häp ph¶i ®îc lu gi÷. Nh÷ng néi dung  c¬ b¶n mµ trëng ®oµn ®¸nh gi¸ cÇn ®Ò cËp trong phiªn häp  nµy, bao gåm: ­ Giíi thiÖu c¸c thµnh viªn cña ®oµn ®¸nh gi¸ vµ vai  trß cña tõng thµnh viªn; ­ X¸c   nhËn   vÒ   môc   tiªu,   ph¹m   vi   vµ   chuÈn   mùc   ®¸nh  gi¸; ­ X¸c nhËn vÒ ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ vµ c¸c giµn xÕp  cÇn thiÕt kh¸c nh ngµy vµ thêi gian thùc hiÖn phiªn  häp kÕt thóc, c¸c cuéc häp gi÷a ®oµn ®¸nh gi¸ vµ  l∙nh ®¹o cña bªn ®îc ®¸nh gi¸, nh÷ng thay ®æi (nÕu  cã)...;
  2. ­ Ph¬ng ph¸p vµ thñ tôc sÏ ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh  cuéc ®¸nh gi¸, nhÊn m¹nh víi bªn ®îc ®¸nh gi¸ r»ng  b»ng chøng ®¸nh gi¸ chØ lµ mÉu lÊy ®¹i diÖn cho c¸c  th«ng tin s½n cã; ­ X¸c nhËn vÒ c¸c kªnh trao ®æi th«ng tin chÝnh thøc  gi÷a ®oµn ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh gi¸; ­ X¸c nhËn vÒ ng«n ng÷ sÏ ®îc sö dông trong suèt cuéc  ®¸nh gi¸; ­ X¸c   nhËn   r»ng,   trong   suèt   cuéc   ®¸nh   gi¸,   bªn   ®îc  ®¸nh gi¸ sÏ ®îc th«ng b¸o vÒ sù tiÕn triÓn cña cuéc  ®¸nh gi¸; ­ X¸c nhËn vÒ sù s½n cã cña c¸c nguån lùc vµ ph¬ng  tiÖn mµ ®oµn ®¸nh gi¸ yªu cÇu; ­ X¸c nhËn vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc b¶o mËt  th«ng tin; ­ X¸c nhËn vÒ c¸c thñ tôc an toµn, trêng hîp khÈn cÊp  vµ an ninh ®èi víi ®oµn ®¸nh gi¸; ­ X¸c nhËn vÒ sù s½n cã vµ vai trß cña ngêi dÉn ®êng; ­ Ph¬ng ph¸p b¸o c¸o, bao gåm c¶ viÖc ph©n lo¹i sù  kh«ng phï hîp; ­ Th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn dùa vµo ®ã cuéc ®¸nh gi¸  cã thÓ bÞ chÊm døt; ­ Th«ng tin vÒ hÖ thèng khiÕu n¹i mµ bªn ®îc ®¸nh gi¸  cã thÓ sö dông ®Ó khiÕu n¹i vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh  hoÆc kÕt qu¶ cña cuéc ®¸nh gi¸.  5.2 Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi dÉn ®êng Khi   ®îc   l∙nh   ®¹o   cña  bªn   ®îc  ®¸nh   gi¸  chÝnh  thøc   chØ  ®Þnh, ngêi dÉn ®êng ph¶i hç trî cho ®oµn ®¸nh gi¸ theo  yªu   cÇu   mµ   trëng  ®oµn   ®¸nh   gi¸   ®a   ra.  Tr¸ch  nhiÖm  mµ 
  3. nguêi dÉn ®êng ph¶i thùc hiÖn cã thÓ bao gåm c¶ viÖc ®¶m  b¶o r»ng c¸c luËt lÖ liªn quan ®Õn an toµn vµ an ninh ®­ îc phæ biÕn vµ tu©n thñ vëi c¸c thµnh viªn trong ®oµn  ®¸nh gi¸. Ngêi dÉn ®êng cã thÓ thay mÆt bªn ®îc ®¸nh gi¸  ®Ó chøng kiÕn qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. Ngêi dÉn ®êng kh«ng ®­ îc ¶nh hëng hoÆc can thiÖp vµo qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¸nh  gi¸ trõ trêng hîp muèn gi¶i tr×nh hoÆc hç trî cho viÖc  lµm râ thªm c¸c th«ng tin liªn quan sau khi ®∙ cã tho¶  thuËn víi chuyªn gia ®¸nh gi¸. 5.3 Thu thËp vµ kiÓm tra x¸c nhËn th«ng tin C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn môc tiªu, pham vi vµ chuÈn  mùc ®¸nh gi¸, bao gåm c¶ c¸c th«ng tin tu¬ng øng vÒ c¸c  ®iÓm t¬ng giao gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng, c¸c ho¹t ®éng  vµ c¸c qu¸ tr×nh ph¶i ®îc thu thËp trong suèt cuéc ®¸nh  gi¸. Sau khi ®îc chuyªn gia ®¸nh gi¸ kiÓm tra x¸c nhËn,  nh÷ng th«ng tin nµy cã thÓ trë thµnh c¸c b»ng chøng ®¸nh  gi¸ vµ ph¶i ®uîc lËp thµnh hå s¬. Khi ®Ò cËp ®Õn c¸c  b»ng   chøng   ®¸nh   gi¸,   chuyªn   gia   ®¸nh   gi¸   ph¶i   lu«n   ý  thøc vÒ tÝnh chÊt mÉu ®iÓn h×nh cña c¸c th«ng tin thu  thËp. Nguån th«ng tin mµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ sö dông rÊt ®a  d¹ng, t¬ng øng víi ph¹m vi vµ møc ®é phøc t¹p cña cuéc  ®¸nh gi¸ vµ cã thÓ bao gåm: ­ Pháng vÊn; ­ Quan s¸t c¸c ho¹t ®éng, m«i truêng lµm viÖc vµ c¸c  ®iÒu kiÖn; ­ Tµi liÖu nh chÝnh s¸ch, môc tiªu, c¸c kÕ ho¹ch, thñ  tôc,   híng   dÉn,   c¸c   giÊy   phÐp,   quy   ®Þnh   kü   thuËt,  b¶n vÏ, hîp ®ång, ®¬n ®Æt hµng, tµi liÖu qu¶ng c¸o  vµ giíi thiÖu s¶n phÈm...;
  4. ­ Hå s¬ nh  hå s¬ kiÓm tra, biªn b¶n häp, b¸o c¸o vµ  sæ ghi nhËn c¸c ph¶n ¶nh khiÕu n¹i, b¸o c¸o ®¸nh  gi¸, c¸c kÕt qu¶ gi¸m s¸t vµ ®o lêng qu¸ tr×nh...; ­ C¸c b¶n tæng hîp d÷ liÖu, c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch,  c¸c chØ sè vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn; ­ C¸c   b¸o   c¸o   tõ   nh÷ng   nguån   kh¸c   nh  ph¶n   håi   cña  kh¸ch hµng, b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan bªn ngoµi, ®¸nh  gi¸ nhµ cung c¸p; ­ D÷ liÖu trong hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh, website... 5.4 C¸c ph¸t hiÖn trong ®¸nh gi¸ C¸c b»ng chøng ®¸nh gi¸ sau khi ®∙ thu thËp ph¶i ®îc xem  xÐt ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra  c¸c ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸. Mét ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ cã thÓ  chØ ra sù phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp víi c¸c chuÈn mùc  ®¸nh gi¸ vµ/hoÆc nhËn biÕt ®îc c¬ héi c¶i tiÕn. Sau khi  ®îc chÝnh thøc kh¼ng ®Þnh, c¸c ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ cÇn ®­ îc ph©n lo¹i t¬ng øng víi kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ ban ®Çu. Trong   suèt   cuéc   ®¸nh   gi¸,   ®oµn   ®¸nh   gi¸   cÇn   cã   nh÷ng  thêi ®iÓm tËp hîp l¹i vµ trao ®æi xem xÐt vÒ c¸c ph¸t  hiÖn ®¸nh gi¸ cña tõng thµnh viªn trong ®oµn. Khi kh«ng t×m thÊy ®iÓm kh«ng phï hîp, c¸c ®iÓm phï hîp  cÇn ®îc tæng hîp Ýt nhÊt ë møc ®é chØ ra ®Þa ®iÓm, bé  phËn   chøc   n¨ng,   hay   c¸c  yªu   cÇu   ®∙   ®îc   ®¸nh   gi¸.  NÕu  trong   ph¹m   vi   ®∙   tho¶   thuËn,   c¸c   ph¸t   hiÖn   ®¸nh   gi¸  riªng lΠvÒ c¸c ®iÓm phï hîp còng cã thÓ ®îc lËp thµnh  hå s¬ vµ hç trî kÌm theo b»ng víi c¸c b»ng chøng ®¸nh  gi¸. Nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp ph¶i ®îc ghi nhËn vµ ®îc hç trî  kÌm theo bëi c¸c b»ng chøng ®¸nh gi¸. §iÓm kh«ng phï hîp  ph¶i ®îc xem xÐt cïng víi ®¹i diÖn thÝch hîp cña bªn ®îc 
  5. ®¸nh   gi¸  ®Ó  nhËn   ®îc  sù  kh¼ng  ®Þnh   vÒ   c¸c  b»ng   chøng  ®¸nh gi¸. Sù kh¼ng ®Þnh nµy chØ ra r»ng b»ng chøng ®¸nh  gi¸ lµ chÝnh x¸c, vµ r»ng sù kh«ng phï hîp ®∙ ®îc th«ng  hiÓu. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ cÇn nç lùc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng  bÊt ®ång ý kiÕn vÒ c¸c ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ vµ c¸c b»ng  chøng ®¸nh gÝa. Nh÷ng ®iÓm kh«ng ®îc gi¶i quyÕt ph¶i ®îc  lËp hå s¬. 5.5 Trao ®æi th«ng tin trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ Tuú thuéc vµo ph¹m vi vµ møc ®é phøc t¹p cña cuéc ®¸nh  gi¸, cã thÓ cÇn cã nh÷ng giµn xÕp chÝnh thøc cho viÖc  trao ®æi th«ng tin trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. §oµn   ®¸nh   gi¸   cÇn  ph¶i   häp  tËp   trung   Ýt   nhÊt  mét   lÇn  hµng ngµy ®Ó cã thÓ trao ®æi c¸c th«ng tin, ®¸nh gi¸ qu¸  tr×nh tiÕn triÓn cña cuéc ®¸nh gi¸, vµ chØ ®Þnh l¹i c¸c  c«ng viÖc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ nÕu cÇn thiÕt. Trong suèt cuéc ®¸nh gi¸, trëng ®oµn ®¸nh gi¸ cÇn trao  ®æi ®Þnh kú víi bªn ®îc ®¸nh gi¸ vÒ t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸  vµ vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. BÊt cø b»ng chøng nµo ®îc  thu thËp trong cuéc ®¸nh gi¸ cho thÊy cã dÊu hiÖu vÒ x¶y  ra rñi ro quan träng ph¶i ®uîc th«ng b¸o ngµy cho bªn ®­ îc ®¸nh gi¸ vµ bªn ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸ (khi thÝch  hîp). Khi c¸c b»ng chøng ®¸nh gi¸ s½n cã chØ ra r»ng môc tiªu  ®¸nh gi¸ lµ kh«ng thÓ ®¹t ®îc, trëng ®oµn ®¸nh gi¸ ph¶i  b¸o c¸o vÒ c¸c lý do cho bªn ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸ vµ  bªn ®îc ®¸nh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh hµnh ®éng thÝch hîp. Nh÷ng  hµnh ®éng nh  vËy cã thÓ bao gåm viÖc x¸c nhËn l¹i kÕ  ho¹ch ®¸nh gi¸, t¹m ngng cuéc ®¸nh gi¸ vµ thay ®æi trong  môc tiªu ®¸nh gi¸.
  6. Nh÷ng mèi quan t©m vÒ c¸c vÊn ®Ò n»m ngoµi ph¹m vi ®¸nh  gi¸ cÇn ®îc ghi nhËn vµ b¸o c¸o tíi trëng ®oµn ®¸nh gi¸,  ®Ó cã nh÷ng trao ®æi khi cã thÓ víi bªn ®a ra yªu cÇu  ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh gi¸.  5.6 ChuÈn bÞ cho phiªn häp kÕt thóc §oµn ®¸nh gi¸ cÇn héi ý tríc phiªn häp kÕt thóc ®Ó: ­ Xem   xÐt   c¸c   ph¸t   hiÖn   ®¸nh   gi¸   vµ   c¸c   th«ng   tin  thÝch hîp kh¸c ®∙ thu thËp trong cuéc ®¸nh gi¸; ­ ChuÈn   bÞ   danh   s¸ch   c¸c   ph¸t   hiÖn   ®¸nh   gi¸,   nÕu  thÝch hîp; ­ NhÊt trÝ vÒ c¸c kÕt luËn ®¸nh gi¸; ­ Thèng   nhÊt   vÒ   vai   trß   vµ   nhiÖm   vô   cña   c¸c   thµnh  viªn trong phiªn häp kÕt thóc; ­ ChuÈn bÞ c¸c khuyÕn nghÞ, nÕu ®uîc quy ®Þnh trong  môc tiªu ®¸nh gi¸; ­ Th¶o luËn vÒ c¸c hµnh ®éng theo dâi gi¸m s¸t tiÕp  theo, nÕu thÝch hîp. 5.7 Häp kÕt thóc Mét cuéc häp kÕt thóc cÇn ®îc tæ chøc ®Ó tr×nh bµy ph¸t  hiÖn ®¸nh gi¸ vµ c¸c kÕt luËn theo mét c¸ch thøc nh»m  ®¶m b¶o r»ng c¸c vÊn ®Ò ®îc bªn ®îc ®¸nh gi¸ th«ng hiÓu  vµ thõa nhËn, còng nh  trong mét sè trêng hîp thÝch hîp  ®Ó tho¶ thuËn vÒ kho¶ng thêi gian bªn ®îc ®¸nh gi¸ tr×nh  bµy kÕ ho¹ch kh¾c phôc. Trong nhiÒu t×nh huèng, vÝ dô nh trong cuéc ®¸nh gi¸ néi  bé, cuéc häp kÕt thóc chØ bao gåm viÖc trao ®æi th«ng  tin ®¬n gi¶n vÒ c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸.
  7. Trong ®¸nh gi¸ cña bªn ngoµi, cuéc häp nµy sÏ cã tÝnh  chÊt chÝnh thøc h¬n vµ c¸c biªn b¶n, bao gåm danh s¸ch  nh÷ng nguêi tham dù ph¶i ®îc lu gi÷ l¹i. Trëng ®oµn ®¸nh  gi¸ chñ tr× cuéc häp víi sù tham gia cña l∙nh ®¹o bªn ®­ îc ®¸nh gi¸ vµ ®¹i diÖn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®∙ ®îc  ®¸nh gi¸. C¸c ý kiÕn bÊt ®ång gi÷a ®oµn ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh  gi¸ cã liªn quan tíi c¸c ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ vµ c¸c kÕt  luËn ph¶i ®îc th¶o luËn vµ nÕu cã thÓ cÇn ®îc gi¶i quyÕt  tho¶ ®¸ng. NÕu kh«ng ®îc gi¶i quyÕt, c¸c ý kiÕn cÇn ®îc  lu gi÷ l¹i trong biªn b¶n. NÕu môc tiªu ®¸nh gi¸ ban ®Çu cã quy ®Þnh, trëng ®oµn  ®¸nh   gi¸   ph¶i   tr×nh   bµy   c¸c   khuyÕn   nghÞ   cho   viÖc   c¶i  tiÕn. CÇn nhÊn m¹nh r»ng c¸c khuyÕn nghÞ nµy kh«ng cã  tÝnh   chÊt   b¾t   buéc.   Th«ng   thêng,   bªn   ®îc   ®¸nh   gi¸   cã  tr¸ch  nhiÖm  x¸c   ®Þnh  quy   m«   vµ   b¶n   chÊt   cña   c¸c  hµnh  ®éng c¶i tiÕn. 5.8 B¸o c¸o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ChuÈn bÞ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ Trëng ®oµn ®¸nh gi¸ cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ lªn néi  dung cho b¸o c¸o ®¸nh gi¸. B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   ph¶i   tr×nh   bµy   nh÷ng   ghi   nhËn   hoµn  chØnh, chÝnh x¸c, sóc tÝch vµ râ rµng vÒ cuéc ®¸nh gi¸  vµ ®a ra ®îc nh÷ng kÕt luËn ®¸nh gi¸ vÒ c¸c vÊn ®Ò díi  ®©y, nÕu ®îc ®Ò cËp trong môc tiªu vµ ph¹m vi ®¸nh gi¸: ­ Møc   ®é   phï   hîp   cña   HTQLCL   so   víi   chuÈn   mùc   ®¸nh  gi¸; ­ ViÖc thùc hiÖn vµ duy tr× cã hiÖu lùc cña HTQLCL;
  8. ­ Kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh xem xÐt cña l∙nh ®¹o ®Ó ®¶m  b¶o HTQLCL lu«n thÝch hîp, phï hîp, vµ cã hiÖu lùc. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ còng cã thÓ bao gåm hay viÖn dÉn tíi  c¸c néi dung: ­ X¸c ®Þnh c¸c bé phËn tæ chøc vµ chøc n¨ng ®∙ ®îc  ®¸nh gi¸; ­ NhËn biÕt bªn ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸; ­ C¸c thµnh viªn trong ®oµn ®¸nh gi¸; ­ Ngµy vµ ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸  trªn hiÖn trêng; ­ ChuÈn mùc ®¸nh gi¸ vµ nÕu cã thÓ danh s¸ch c¸c tµi  liÖu viÖn dÉn dùa trªn ®ã cuéc ®¸nh gi¸ ®∙ ®îc tiÕn  hµnh; ­ C¸c ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ còng cã thÓ bao gåm hay viÖn dÉn tíi  c¸c néi dung sau, nÕu thÝch hîp: ­ Môc tiªu, ph¹m vi vµ kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ ®∙ ®îc tho¶  thuËn; ­ Kho¶ng thêi gian tiÕn hµnh ®¸nh gi¸; ­ C¸c   ®¹i   diÖn   quan   träng   cña   bªn   ®îc   ®¸nh   gi¸   cã  tham gia trong cuéc ®¸nh gi¸; ­ Tãm t¾t vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, trong ®ã cã ®Ò cËp  ®Õn c¸c trë ng¹i ®∙ gÆp; ­ Tuyªn bè vÒ viÖc b¶o mËt; ­ Danh s¸ch ph©n phèi b¸o c¸o ®¸nh gi¸; ­ X¸c   nhËn   r»ng   c¸c   môc   tiªu   ®¸nh   gi¸   ®∙   ®îc   hoµn  thµnh trong ph¹m vi ®¸nh gi¸ t¬ng øng víi kÕ ho¹ch  ®¸nh gi¸;
  9. ­ Tho¶ thuËn vÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng tiÕp  sau ®¸nh gi¸; ­ C¸c ®iÓm bÊt ®ång ý kiÕn gi÷a ®oµn ®¸nh gi¸ víi bªn  ®îc ®¸nh gi¸; ­ KhuyÕn   nghÞ   c¶i   tiÕn,   nÕu   ®îc   quy   ®Þnh   trong   môc  tiªu ®¸nh gi¸; ­ Nh÷ng khu vùc cha ®îc bao qu¸t trong cuéc ®¸nh gi¸  mÆc dï cã n»m trong ph¹m vi x¸c ®Þnh ban ®Çu. Phª duyÖt vµ ph©n phèi b¸o c¸o ®¸nh gi¸ B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   ph¶i   ®îc   lËp   xong   trong   kho¶ng   thêi  gian theo tho¶ thuËn. NÕu kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu  nµy, lý do cña viÖc chËm trÔ ph¶i ®îc th«ng b¸o cho bªn  ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸ ®Ó ®iÒu chØnh l¹i thêi h¹n. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc xem xÐt vµ phª duyÖt theo nh  quy ®Þnh trong thñ tôc ®¸nh gi¸ vµ sau ®ã ®îc ph©n phèi  tíi nh÷ng ®èi tîng do bªn ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸ x¸c  ®Þnh. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n cña bªn ®a ra yªu cÇu ®¸nh  gi¸ vµ cã tÝnh b¶o mËt do vËy cÇn ®îc t«n träng vµ b¶o  vÖ thÝch hîp víi tÊt c¶ thµnh viªn cña ®oµn ®¸nh gi¸ vµ  nh÷ng ngêi nhËn b¸o c¸o. Thêi h¹n lu gi÷ tµi liÖu C¸c tµi liÖu lµm viÖc, bao gåm b¸o c¸o ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc  lu gi÷ hay huû bá theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia  vµ tu©n thñ theo thñ tôc ®¸nh gi¸ còng nh  c¸c yªu cÇu  chÕ ®Þnh. Trõ khi luËt ph¸p yªu cÇu, ®oµn ®¸nh gi¸ vµ nh÷ng ngêi  cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ kh«ng ®îc  tiÕt lé néi dung cña c¸c tµi liÖu vµ bÊt cø th«ng tin 
  10. nµo ®îc thu thËp trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ cho mét bªn  thø ba nÕu cha cã sù phª duyÖt cña bªn ®a ra yªu cÇu  ®¸nh gi¸ vµ cña bªn ®îc ®¸nh gi¸ (khi thÝch hîp). NÕu  viÖc tiÕt lé th«ng tin lµ do luËt ph¸p b¾t buéc, bªn ®a  ra yªu cÇu ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh gi¸ ph¶i ®uîc th«ng  b¸o phï hîp. 5.9 Hoµn tÊt ®¸nh gi¸ Cuéc   ®¸nh   gi¸   ®îc   hoµn   tÊt   khi   tÊt   c¶   c¸c   ho¹t   ®éng  trong ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ®îc thùc hiÖn vµ b¶n b¸o c¸o  ®¸nh gi¸ cña ®oµn ®¸nh gi¸ ®îc phª duyÖt vµ göi ®i ®Õn  c¸c bªn liªn quan. 5.10 Hµnh ®éng tiÕp sau ®¸nh gi¸ KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã thÓ ®ßi hái bªn ®îc ®¸nh gi¸ ph¶i  thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa hay c¶i tiÕn.  Nh÷ng hµnh ®éng sau ®¸nh gi¸ th«ng thêng kh«ng ®îc xem  nh mét phÇn cña cuéc ®¸nh gi¸ vµ thêng do bªn ®îc ®¸nh  gi¸   thùc   hiÖn   trong   kho¶ng   thêi   gian   tho¶   thuËn.   Khi  thÝch hîp, bªn ®îc ®¸nh gi¸ ph¶i th«ng b¸o cho bªn ®a ra  yªu cÇu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh tr¹ng cña c¸c hµnh ®éng tiÕp  theo nµy. C¸c hµnh ®éng kh¾c phôc ph¶i ®îc kiÓm tra x¸c nhËn phï  hîp víi thñ tôc thÝch hîp. Tuú thuéc vµo b¶n chÊt cña sù  kh«ng phï hîp, bªn ®îc ®¸nh gi¸ cã thÓ cÇn ®Ö tr×nh vÒ  hµnh ®éng kh¾c phôc kÌm theo c¸c b»ng chøng cho chuyªn  gia ®¸nh gi¸ ®Ó th¶m xÐt. Trong mét sè trêng hîp, viÖc  thÈm xÐt nµy cã thÓ ®ßi hái mét cuéc ®¸nh gi¸ tiÕp theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản