Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P7)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
152
lượt xem
91
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p7)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P7)

 1. viÕt b¸o c¸o sù kh«ng phï hîp 7.1 Sù kh«ng phï hîp vµ ph©n lo¹i sù kh«ng phï hîp ThuËt ng÷ “sù kh«ng phï hîp” cã nghÜa lµ kh«ng ®¸p øng  mét yªu cÇu. C¸c yªu cÇu cã thÓ ®îc quy ®Þnh trong tµi  liÖu cña bªn ®îc ®¸nh gi¸ nh hîp ®ång, thñ tôc, quy ®Þnh  kü thuËt, tiªu chuÈn, ®îc ngô ý hay lµ nghÜa vô cña tæ  chøc, yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh vµ cña  c¸c bªn cã liªn quan. Sù kh«ng phï hîp ph¸t hiÖn trong  qu¸  tr×nh  ®¸nh   gi¸  kh¸c   víi  sù  kh«ng  phï   cña   s¶n  phÈm  (khuyÕt tËt, lçi). Khi ®¸nh gi¸ sù kh«ng phï hîp, chuyªn  gia ®¸nh gi¸ kh«ng chØ dùa trªn møc ®é kh«ng ®¸p øng yªu  cÇu nªu trong v¨n b¶n mµ cÇn ph¶i xem xÐt tíi hiÖu lùc  cña qu¸ tr×nh ®∙ ®îc thùc hiÖn. Sù   kh«ng   phï   hîp   cã   thÓ   ph¸t   xuÊt   ph¸t   tõ   c¸c   nguyªn  nh©n: ­ HÖ thèng tµi liÖu kh«ng ®Ò cËp t¬ng xøng tíi c¸c yªu  cÇu cña tiªu chuÈn ¸p dông; ­ Thùc tiÔn vµ c¸c kÕt qu¶ kh«ng tu©n thñ theo ®óng hÖ  thèng tµi liÖu ®∙ ®îc thiÕt lËp hoÆc kh«ng tu©n thñ  c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ¸p dông. Sù kh«ng phï hîp nhËn biÕt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i  ®îc c¨n cø trªn sù thùc vµ kh«ng ®îc dùa trªn ý kiÕn chñ  quan hoÆc së thÝch c¸ nh©n cña chuyªn gia ®¸nh gi¸. ChÝnh  v× lý do nµy, sù kh«ng phï hîp ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn  mét trong c¸c chuÈn mùc sau:  ­ C¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000 (hoÆc tiªu  chuÈn ¸p dông kh¸c); ­ HÖ thèng tµi liÖu cña tæ chøc nh: sæ tay chÊt lîng,  thñ tôc, kÕ ho¹ch, c¸c tµi liÖu hç trî; ­ HiÖu lùc cña hÖ thèng, qu¸ tr×nh trong viÖc ®¸p øng  c¸c môc tiªu ®∙ c«ng bè.
 2. Khi   ®¸nh   gi¸   vµ   t×m   hiÓu   lý   do   cho   sù   kh«ng   phï   hîp,  chuyªn  gia   ®¸nh  gi¸   cÇn   c©n  nh¾c   tíi  mét   sè  khÝa  c¹nh  sau: ­ TÝnh chÊt ngÉu nhiªn hay hÖ thèng cña sù kiÖn; ­ T¸c ®éng cña sù kiÖn tíi kÕt qu¶ cña hÖ thèng hay  c¸c qu¸ tr×nh; ­ KiÕn thøc vÒ chuÈn mùc ®¸nh gi¸ trong t×nh huèng cô  thÓ; ­ T×nh huèng cã tÝnh chÊt quan träng hay thø yÕu; ­ Sù tù tin khi kÕt luËn dùa vµo c¸c b»ng chøng ®¸nh  gi¸; ­ C¸c b»ng chøng ®¸nh gi¸ hç trî cho ph¸t hiÖn ®¸nh  gi¸. Trong   ®¸nh   gi¸   bªn   ngoµi   (®¸nh   gi¸   cña   tæ   chøc   chøng  nhËn), sù kh«ng phï hîp thêng ®îc ph©n lµm hai lo¹i lµ sù  kh«ng phï hîp nÆng (major non­conformity) vµ sù kh«ng phï  hîp nhÑ (minor non­conformity). Sù   kh«ng   phï   hîp   nÆng:   sù   kh«ng   phï   hîp   g©y   ¶nh   hëng  nghiªm träng ®Õn hiÖu lùc cña hÖ thèng chÊt lîng trong  viÖc   ®¶m   b¶o  chÊt   lîng   cña   s¶n  phÈm   hoÆc   dÞch  vô  cung  øng. Nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y cã thÓ ®îc coi lµ sù kh«ng phï  hîp nÆng: ­ HÖ thèng chÊt lîng hoµn toµn kh«ng ®Ò cËp ®Õn mét  yªu cÇu cÇn ¸p dông trong tiªu chuÈn ¸p dông; ­ Mét yªu cÇu trong hÖ thèng chÊt lîng hoµn toµn kh«ng  ®îc thùc hiÖn trong thùc tÕ hoÆc ®uîc thùc hiÖn nhng  kh«ng cã hiÖu lùc; ­ Cã nhiÒu sù kh«ng phï hîp nhÑ lÆp l¹i mét c¸ch hÖ  thèng (lÆp l¹i qua c¸c phßng ban hoÆc lÆp l¹i qua  c¸c qu¸ tr×nh); ­ Cã sù vi ph¹m nh÷ng yªu cÇu luËt ®Þnh ¸p dông ®èi  víi s¶n phÈm hay dÞch vô cung øng.
 3. Sù kh«ng phï hîp nhÑ: vÒ b¶n chÊt lµ sù kh«ng phï hîp x¶y  ra ngÉu nhiªn, g©y ¶nh hëng kh«ng nghiªm träng trong hÖ  thèng chÊt lîng. Sù kh«ng phï hîp nhÑ cã thÓ ®îc kÕt luËn  khi: Cã khuynh híng diÔn biÕn xÊu nhng kh«ng cã hµnh ®éng  ­ kh¾c phôc hoÆc phßng ngõa; Yªu cÇu cña tiªu chuÈn hoÆc trong hÖ thèng tµi liÖu  ­ kh«ng ®îc thùc hiÖn nhÊt qu¸n. Trong mét sè trêng hîp, chuyªn gia ®¸nh gi¸ cã thÓ nhÊn  m¹nh tíi mét sè ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ nh c¸c ®iÓm lu ý. §iÓm   lu ý: nh÷ng khiÕm khuyÕt nhá cha ®Õn møc kh«ng phï hîp vµ  kh«ng g©y ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi c¸c yªu cÇu trong hÖ thèng  chÊt lîng, hoÆc lµ vÊn ®Ò cã thÓ c¶i tiÕn. 7.2 ViÕt b¸o c¸o kh«ng phï hîp B¸o  c¸o   kh«ng   phï   hîp  lµ  ph¬ng  tiÖn   ®Ó   chÝnh   thøc   ghi  nhËn vµ tho¶ thuËn víi bªn ®îc ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ®iÓm khiÕm  khuyÕn cô thÓ trong HTQLCL. C¸c tæ chøc chøng nhËn kh¸c  nhau cã nh÷ng b¸o c¸o sù kh«ng phï hîp víi h×nh thøc kh¸c  nhau. Tuy nhiªn, mét b¸o c¸o sù kh«ng phï hîp ph¶i chØ ra  hoÆc viÖn dÉn ®Çy ®ñ tíi c¸c néi dung sau:  Tæ chøc/bé phËn ®îc ®¸nh gi¸;  Ngµy, th¸ng, n¨m;  Chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¸t hiÖn vµ ®a ra ®iÓm kh«ng  phï hîp;  Néi dung chi tiÕt vÒ sù kh«ng phï hîp. Tuyªn bè vÒ  sù kh«ng phï hîp cÇn nªu râ: ­ VÊn ®Ò; ­ B»ng chøng; ­ C¸c yªu cÇu t¬ng øng trong tiªu chuÈn hoÆc tµi  liÖu ¸p dông.
 4.  Sè ®iÒu kho¶n hoÆc quy ®Þnh dùa trªn ®ã sù kh«ng  phï hîp ®îc kÕt luËn;  Ph©n lo¹i sù kh«ng phï hîp vÒ møc ®é. 7.3 ChÊp nhËn b¸o c¸o kh«ng phï hîp Khi nhËn ®îc b¸o c¸o kh«ng phï hîp cña ®oµn chuyªn gia  ®¸nh gi¸, l∙nh ®¹o cña bªn ®îc ®¸nh gi¸ ph¶i: ­ HiÓu râ sù kh«ng phï hîp; ­ Thõa nhËn sù kh«ng phï hîp, nÕu kh«ng ph¶i cã ý kiÕn  lµm râ néi dung vµ th«ng hiÓu víi ®oµn ®¸nh gi¸; ­ §¸nh gi¸ møc ®é nghiªm träng cña sù kh«ng phï hîp,  c¸c nguån lùc vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn  viÖc söa ch÷a vµ xóc tiÕn hµnh ®éng kh¾c phôc; ­ X¸c ®Þnh nguyªn nh©n gèc rÔ cña sù kh«ng phï hîp; ­ X¸c ®Þnh hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa cÇn thiÕt  ®Ó lo¹i bá tËn gèc rÔ nguyªn nh©n vµ phßng ngõa sù  lÆp l¹i cña sù kh«ng phï hîp; ­ ThÈm xÐt viÖc thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng  ngõa; ­ Th«ng   b¸o   cho   ®oµn   ®¸nh   gi¸   trong   khu«n   khæ   thêi  gian quy ®Þnh vÒ t×nh tr¹ng cña kÕ ho¹ch kh¾c phôc  hoÆc vÒ hµnh ®éng kh¾c phôc ®∙ thùc hiÖn. CÇn chó ý ph©n biÖt sù kh¸c biÖt gi÷a  ba thuËt ng÷: sù  kh¾c phôc, hµnh ®éng kh¾c phôc vµ hµnh ®éng phßng ngõa. ­ Sù kh¾c phôc: Hµnh ®éng ®îc tiÕn hµnh ®Ó lo¹i bá sù  kh«ng phï hîp ®∙ ®îc ph¸t hiÖn. Sù kh¾c phôc cã thÓ  g¾n víi hµnh ®éng kh¾c phôc. Sù kh¾c phôc cã thÓ lµ  lµm l¹i, söa l¹i hay h¹ cÊp... ­ Hµnh ®éng kh¾c phôc: Hµnh ®éng ®îc tiÕn hµnh ®Ó lo¹i  bá nguyªn nh©n cña sù kh«ng phï hîp ®∙ ®îc ph¸t hiÖn  hay t×nh tr¹ng kh«ng mong muèn kh¸c. Cã thÓ cã nhiÒu  nguyªn   nh©n   dÉn   ®Õn   mét   sù   kh«ng   phï   hîp.   VÒ   b¶n 
 5. chÊt, hµnh ® éng kh¾ c phôc g¾ n víi  vi c ng¨n ngõa sù  Ö t¸i d i n. Ô ­ Hµnh   ®éng   phßng   ngõa:   Hµnh   ®éng   ®îc   tiÕn   hµnh   ®Ó  lo¹i bá nguyªn nh©n cña sù kh«ng phï hîp tiÒm Èn hay  t×nh tr¹ng kh«ng mong muèn tiÒm Èn. Cã thÓ cã nhiÒu  nguyªn nh©n cña mét sù kh«ng phï hîp tiÒm Èn. VÒ b¶n  chÊt hµnh ®éng phßng ngõa g¾n víi viÖc ng¨n ngõa sù  viÖc x¶y ra. Khi   thÈm   xÐt   hµnh   ®éng   kh¾c   phôc,   chuyªn   gia   ®¸nh   gi¸  ph¶i: 1. KiÓm tra xem c¸c nguyªn nh©n gèc rÔ ®∙ ®îc x¸c ®Þnh  tho¶ ®¸ng; 2. KiÓm tra møc ®é t¬ng xøng vµ hiÖu lùc cña hµnh ®éng  kh¾c phôc vµ phßng ngõa. HiÖu lùc cña hµnh ®éng kh¾c  phôc cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn: ­ PhÐp ®o/môc tiªu yªu cÇu trong kÕ ho¹ch c¶i tiÕn; ­ NhËn thøc vµ kÕt qu¶ triÓn khai trong thùc tÕ c¸c  kÕ ho¹ch c¶i tiÕn. 3. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn hµnh ®éng kh¾c phôc vµ kÕt  qu¶ cËp nhËt c¸c tµi liÖu cã liªn quan.
 6. Phô lôc 2  ®¨ng ký chuyªn gia ®¸nh gi¸  8.1   §¨ng ký chuyªn gia ®¸nh gi¸ C¸c yªu cÇu ® èi  víi m ét chuyªn gi  ® ¸nh gi  hÖ thèng chÊt  a ¸ lî  ®î  ® Ò ng c  cËp trong  I  19011­2: Hí  dÉn ® ¸nh gi  hÖ  SO ng ¸ thèng  chÊt lî  ­ Yªu  cÇu ® èi ng  víi  chuyªn  g i  ® ¸nh g i a ¸.  Ti  chuÈn ® ã ªu  ®a ra  c¸c  yªu  cÇu vÒ  vi c  ® µo t¹o ,  ki   Ö nh nghi Öm c«ng t¸c  vµ ki  nghi nh Öm liªn  quan ® Õn ¶m b¶o chÊt   ® lî ,   ki   nghi   ® ¸nh  gi   vµ   c¸c  yªu   cÇu  kh¸c   vÒ   kh¶  ng nh Öm ¸ n¨ng cña chuyªn g i  ® ¸nh g i a ¸.  Thñ tôc  ® ¨ng ký vµ ki  so¸t chuyªn gi  ® ¸nh gi  ®î  x© y Óm a ¸ c   dùng dùa trªn  c¸c  yªu  cÇu cña I  19011. Theo ® ã, Ó SO  ®  cã  thÓ   ® ¨ng  ký   l   chuyªn   g i   ® ¸nh  g i   cho   m ét  t   chøng  µm a ¸ æ nhËn, vÝ dô nh QUACERT, ét  m  c¸ nh© n  ph¶i tho¶ m ∙ n c¸c yªu  cÇu sau: - Tr×nh ®é:  ngêi ®¨ng ký lµm chuyªn gia ®¸nh gi¸/chuyªn  gia ®¸nh gi¸ trëng ph¶i tèt nghiÖp ®¹i häc hoÆc t¬ng  ®¬ng trë lªn trong mäi lÜnh vùc; - Kinh nghiÖm lµm viÖc:  øng viªn ph¶i cã Ýt nhÊt 4 n¨m  kinh nghiÖm c«ng t¸c trong lÜnh vùc cô thÓ, kh«ng kÓ  thêi   gian   ®µo   t¹o,   trong   ®ã   cã   Ýt   nhÊt   2   n¨m   kinh  nghiÖm liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®¶m b¶o chÊt lîng; - §µo t¹o vÒ ®¸nh gi¸: øng viªn ph¶i hoµn thµnh kho¸ ®µo  t¹o  chÝnh  thøc   vÒ   ®¸nh   gi¸   hÖ   thèng   chÊt   lîng.   Kho¸  ®µo t¹o nµy do tæ chøc chøng nhËn thùc hiÖn hoÆc ®îc  tæ chøc chøng nhËn thõa nhËn. - Kinh nghiÖm ®¸nh gi¸:  + ®èi víi chuyªn gia ®¸nh gi¸: Ph¶i tham gia Ýt nhÊt mét  cuéc ®¸nh gi¸ do QUACERT thùc hiÖn víi t c¸ch quan s¸t  viªn   vµ   tham   gia   ®¸nh   gi¸   víi   t  c¸ch   lµ   chuyªn   gia  ®¸nh gi¸ tËp sù Ýt nhÊt lµ 4 cuéc ®¸nh gi¸ víi sù gi¸m  s¸t cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng ®∙ ®îc phª duyÖt víi  thêi lîng kh«ng Ýt h¬n 20 ngµy c«ng, trong ®ã cã Ýt  nhÊt 10 ngµy c«ng ®¸nh gi¸ t¹i c¬ së. + ®èi víi chuyªn gia ®¸nh gi¸ trëng:  Ph¶i tiÕn hµnh Ýt  nhÊt 3 cuéc ®¸nh gi¸ hoµn chØnh víi t  c¸ch lµ trëng  ®oµn ®¸nh gi¸ tËp sù hoÆc díi sù gi¸m s¸t cña chuyªn 
 7. g i   ® ¸nh  g i   trëng   ® ∙ ®î   phª  duyÖ t  víi   thê i   lî   a ¸   c ng kh«ng Ýt h¬ n 15 ngµy c«ng, trong  ® ã  cã Ýt nhÊt 7 ngµy  c«ng ® ¸nh gi  t¹i  c¬ së. ¸ Ngêi g i  s¸t sÏ l  Phi u nhËn xÐ t vÒ chuyªn g i  ® ¸nh  ¸m Ëp Õ a g i  l  c¬  së cho vi c xem xÐ t ® ¨ng ký chuyªn gi  ® ¸nh  ¸ µm Ö a gi ¸. Hå s¬  ® ¨ng ký chuyªn gi  ® ¸nh gi a ¸/chuyªn  g i  ® ¸nh g i  tr­ a ¸ ëng bao gåm : - Lý l Þch  bao gåm  m « t¶  ch i ti t  vÒ  qu¸ tr× nh ® µo t¹o ,   Õ ki  nghi nh Öm l  vi c vµ ki  nghi µm Ö nh Öm ® ¸nh g i¸; - Cam kÕ t b¶o m Ët; - B¶n sao c¸c chøng chØ bao gåm chøng chØ ® µo t¹o  chuyªn  gi  ® ¸nh gi a ¸; - Hå s¬ vÒ ki  nghi nh Öm ® ¸nh g i  (nÕ u cã); ¸ - NhËn xÐ t cña c¸c c¬ quan trí  ® © y c  (nÕ u cã). ThÈm  xÐt hå s¬ ®¨ng  ký chuyªn  gia  ®¸nh  gi¸/chuyªn  gia  ®¸nh gi¸ trëng: Mét tiÓu ban kü thuËt sÏ ®îc tæ chøc chøng nhËn thµnh lËp  ®Ó xem xÐt viÖc ®¨ng ký mét chuyªn gia ®¸nh gi¸ ®ñ ®iÒu  kiÖn theo yªu cÇu cña tæ chøc chøng nhËn. Ban kü thuËt sÏ  xem xÐt c¸c hå s¬ ®Ó chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét  øng viªn. Khi c¸c hå s¬ ®¹t yªu cÇu, Ban kü thuËt sÏ kiÕn  nghÞ ®¨ng ký ®Ó l∙nh ®¹o tæ chøc chøng nhËn phª duyÖt,  khi ®ã øng viªn chÝnh thøc trë thµnh chuyªn gia ®¸nh gi¸  ®îc ®¨ng ký bëi tæ chøc chøng nhËn. Mçi chuyªn gia sÏ cã  mét m∙ sè ®Ó theo dâi. 8.2  Duy tr× hiÖu lùc ®¨ng ký chuyªn gia: ViÖc ®¨ng ký chuyªn gia ®¸nh gi¸ cã hiÖu lùc trong vßng  ba n¨m. §Ó duy tr× hiÖu lùc cña viÖc ®¨ng ký, c¸c chuyªn  gia ®¸nh gi¸ ph¶i:  - Cam kÕt tu©n thñ vµ tu©n thñ c¸c ®iÒu lÖ chuyªn gia  ®¸nh gi¸ (Code of Conduct) cña tæ chøc chøng nhËn;  - Tham gi¸ c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô, ®Æc biÖt  lµ   khi  cã  thay   ®æi  trong  tiªu   chuÈn   chøng   nhËn   hoÆc  khi cã sù thay ®æi lín trong thñ tôc chøng nhËn cña tæ  chøc chøng nhËn;
 8. - TiÕn hµnh Ýt nhÊt 5 cuéc ®¸nh gi¸ hoµn chØnh (®èi ví i chuyªn gia ®¸nh gi¸ tr ëng ph¶i tham gia Ýt nhÊt 2 cuéc trong sè ®ã ví i t c¸ch tr ëng ®oµn ®¸nh gi¸ ) ; - Th«ng b¸o cho tæ chøc chøng nhËn vÒ mäi khiÕu n¹ i l i ªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ cña m×nh. Tæ chøc chøng nhËn sÏ : - Thu thËp ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng vÒ c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ th«ng qua th gãp ý vÒ chuyªn gia ®¸nh gi¸ ; - §¸nh gi¸ c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ Ýt nhÊt 1 n¨m 1 lÇn trong 3 n¨m ®Çu vµ 2 lÇn trong 3 n¨m t iÕp theo. HÕt thêi gian 3 n¨m, c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ sÏ ® xem îc xÐt ®Ó gia h¹n ®¨ng ký theo mét thêi h¹n 3 n¨m t iÕp theo.
 9. Phô lôc 3 mét sè biÓu mÉu ®¸nh gi¸ ghi chÐp ®¸nh gi¸ Bé phËn/khu vùc ®î  ® ¸nh gi c ¸: Chuyªn gi  ® ¸nh gi a ¸: Ngµy: Ref.  PhÇn ghi chÐ p th«ng tin NhËn  xÐ t
 10. b¸o c¸o sù kh«ng phï hîp  C«ng ty: ABC Ltd. NCR sè: NVL 01             Bé phËn / Khu vùc:     Ph©n   Ngµy:     09/01/2001 xëng Tiªu chuÈn:  Chuyªn gia ®¸nh gi¸: Ng. V¨n  ISO 9001:2000 L©m §iÒu sè:  §¹i diÖn bªn ®îc ®¸nh gi¸:  7.1 N.V. Lîi   m« t¶ Sù kh«ng phï hîp           θ    NÆng             θ   nhÑ Thñ tôc kiÓm tra QP428 kh«ng quy ®Þnh chuÈn mùc kiÓm tra  cho c¸c cÊu kiÖn c¬ khÝ sè z1558, p2186  nguyªn nh©n cña sù  kh«ng phï hîp: C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña cÊu kiÖn c¬ khÝ quan träng cha ®ùoc   nhãm kü thuËt x¸c ®Þnh. cÇn cã th¶o luËn víi bé phËn s¶n xuÊt   vµ ®¶m b¶o chÊt lîng hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa: Trëng phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm bæ sung thñ tôc sè  QP428 truíc ngµy 15/02/2001 c¸c néi dung vÒ chuÈn mùc kiÓm   tra t¬ng øng víi c¸c cÊu kiÖn c¬ khÝ mµ theo yªu cÇu. Trëng bé phËn ®¶m b¶o chÊt lîng chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vµ  ®µo t¹o nh©n viªn kiÓm tra tríc ngµy 30/02/2001. Ngµy hoµn thµnh thùc tÕ:  X¸c nhËn cña ®¹i diÖn bé phËn  30/01/2001  ®îc §G:  ThÈm tra hµnh ®éng kh¾c phôc   NhËn xÐt: Hµnh ®éng kh¾c phôc cã hiÖu lùc. QP 428 ®∙ ®îc söa ®æi sang   ver.01. C¸c nh©n viªn kiÓm tra ®ang tu©n thñ theo ®óng yªu  cÇu.
 11. ChÊp nhËn: 4        Kh«ng chÊp nhËn: X¸c nhËn cña chuyªn  gi  ® ¸nh gi a ¸: Ngµy / Date: 04/02/2001 Ký: Ng. V¨n L©m b¸o c¸o ®¸nh gi¸  Tªn tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸:  §Þa chØ:     Môc tiªu ®¸nh gi¸:     Ph¹m vi ®¸nh gi¸  Ngµy ®¸nh gi¸:  Tiªu chuÈn:    Ngêi ®¹i diÖn:  §oµn ®¸nh gi¸:  1. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ a) Nh÷ng ho¹t ®éng/®Þa ®iÓm ®∙ ®îc ®¸nh gi¸: b) NhËn xÐt vÒ mÆt m¹nh cña hÖ thèng: c) NhËn xÐt vÒ mÆt yÕu cña hÖ thèng: d) NhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng c¶i tiÕn: e) KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cô thÓ Sè ®iÓm KPH nÆng: Sè ®iÓm KPH nhÑ: Sè ®iÓm lu ý: 2.  KiÕn nghÞ
 12. c¸c Bé phËn  ®îc ®¸nh gi¸                                 §Þa ®iÓm sè: C T ®oµn ®¸nh gi¸: G  æ 1) § N G G 2) 3) S 4) è 5)  Ngµy:   CG§G : ISO 9001:2000 4.1 4.2 5.1 5..2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Tæng sè  KPH NÆng:         KPH NhÑ:       
 13. §Þa ®iÓm1/ Site  1: ............................................................................... .................................................................................. .. §Þa ®iÓm2/ Site  2: ............................................................................... .................................................................................. .. Chó ý:     ­ Dïng "­ " ®Ó biÓu thÞ néi dung ®∙ ®îc ®¸nh gi¸ mµ kh«ng cã ®iÓm kh«ng phï hîp; ­ Dïng " KAD " ®Ó biÓu thÞ ®iÒu kh«ng ¸p dông  ­ Dïng con sè ®Ó biÓu thÞ sè ®iÓm kh«ng phï hîp t×m thÊy t¬ng øng víi bé phËn vµ ®iÒu cña  tiªu chuÈn; ­ Dïng con sè víi dÊu " * " bªn c¹nh ®Ó biÓu thÞ sù kh«ng phï hîp nÆng; ­ BiÓu nµy dïng cho mäi CG§G. Trëng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm lËp 1 b¶n tæng kÕt chung.                                                     Ngµy  th¸ng     n¨m                       Trëng ®oµn ®¸nh  gi¸
 14. lý lÞch tù thuËt curriculum vitae Lo¹i h× nh ® ¨ng ký/ Type of registration:                   Auditor              Lead Auditor                  Specialist Hä   vµ   tªn   /  name: ....................................................................................... ........................................................................................... Ngµy   th¸ng   n¨m   sinh   /  date   of  birth:  ..................................................................................... .................................................... nam hay n÷ / SEX:   ....................................Quèc tÞch / nationality:     ......................................................... T×nh   tr¹ng   h«n   nh©n     /  MARITAL     status:       ..................................................................................... ...................................... N¬i   sinh   /  place   of  birth:      ................................................................................. ............................................................................. §Þa   chØ   n¬i   ë   /    home  ADDRESS:   ................................................................................... ........................................................................ ............................................................................................ ....................  Tel:........................................................................................ ......... §Þa   chØ   c¬   quan   /    Office  address:   ................................................................................... ...................................................... ............................................................................................ ....................  Tel:........................................................................................ ......... Chøc vô / position: .................................................................       c¸c kho¸ ®µo t¹o c¬ b¶n ®∙ qua /  academic and further  traning couses Thêi gian/Date Chuyªn ngµnh/ Trêng/Tæ chøc ®µo t¹o B»ng cÊp/ tõ/from..........®Õ Speciality Training Oganization Degree of  n/to.......... Cert×ficate
 15. c¸c kho¸ §µo t¹o vÒ ®¸nh gi¸ /  Auditing Training courses Thêi  Tªn kho¸ häc/ Tæ chøc ®µo t¹o/ Lo¹i chøng chØ/ Sè chøng  gi /Date an Title of Training Courses Training  Type of  chØ/ tõ  Organization Certificate    Certifi ngµy......  ( ®¹t hoÆc tham  dù/ cate No. . Attendant  ®Õn  orSucessful) ngµy..... qu¸ tr×nh c«ng t¸c / work EXPERIENCE Thêi gi /Date an C¬ quan c«ng t¸c/ C«ng viÖc thùc hiÖn/ Chøc vô/ tõ  Employer Job Details Position ..........®Õn. ......... Kinh nghiÖm ®¸nh gi¸/ Auditing Experience 1. §∙ ®îc ®¨ng ký lµ / Being registered as         CG§G/ Auditor   CG§G trëng/ Lead Auditor 2. Sè thΠ/ card number:   3. C¬ quan ®¨ng ký/ Registered by: 
 16. 4. C¸c lÜnh vùc ®∙ ®¨ng ký / Registered Fields: Cam ®oan /DECLARATION: T«i xin cam ®oan mäi lêi khai trªn lµ ®óng, nÕu sai t«i xin  hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm./ I certify that the statements made by me in  this form are true and correct to the best of my knowledge.           Ngµy / Date:  Ngêi khai ký / Signature:
 17.   Cam kÕt cña chuyªn gia ®¸nh gi¸/ chuyªn gia kü thuËt    statement of Auditor/ specialist Hä   vµ   tªn   ngêi   cam   kÕt/  Full   Name: ................................................................... ................................ Chøc   vô   hiÖn   t¹i/  Position:    .................................................................. ..................................................... c¬   quan/  Organisation: .............................. ............. ...................... .............................................................   §Þa   chØ/  Address: ................................................................ .................................. ...................................... ... §iÖn tho¹i/ Tel..................................................     Fax:  ......................................................................... ... E­ mail: ................................................................... ......................................................................... ................    Chøng   minh   th  sè/  ID   Card   or   Passport   Number: ................................................................. .................. Néi dung cam kÕt: 1. T«i xin cam kÕt thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng trong  ®oµn ®¸nh gi¸ mét c¸ch tin cËy vµ c«ng minh ®èi víi tæ  chøc chøng nhËn còng nh tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸. 2. T«i   cam   kÕt   sÏ   khai   b¸o   víi   tæ   chøc   chøng   nhËn   mèi  quan hÖ gi÷a t«i vµ tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸ mµ cã thÓ g©y  ¶nh hëng ®Õn tÝnh kh¸ch quan cña cuéc ®¸nh gi¸. 3. T«i cam kÕt kh«ng nhËn hèi lé, quµ biÕu, hoa hång, sù  gi¶m gi¸ hoÆc lîi tøc tõ tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸, tõ ®¹i  diÖn cña hä hoÆc ngêi cã liªn quan. 4. T«i cam kÕt kh«ng tiÕt lé cho bÊt cø tæ chøc hoÆc c¸  nh©n   nµo   c¸c   th«ng   tin   thu   nhËn   ®îc   trong   qu¸   tr×nh  tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chøng nhËn, trõ khi ®îc C¬ së  ®îc ®¸nh gi¸ vµ  tæ chøc chøng nhËn uû quyÒn b»ng v¨n  b¶n. 5. T«i cam kÕt kh«ng lµm g× tæn h¹i ®Õn uy tÝn vµ lîi Ých  cña tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸. 6. T«i cam kÕt kh«ng lµm g× tæn h¹i ®Õn uy tÝn vµ lîi Ých  cña tæ chøc chøng nhËn.
 18. 7. T«i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu thñ tôc cña  tæ chøc chøng nhËn. .............................. ........           Ngêi cam kÕt/ stateperson (Ký vµ ghi râ hä tªn/ name and  signaturre)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản